ךורב ורכז יהי ,1979-2000 ,ןוזר ודיע

.רגלופ ירואל חולשל ןתינ הז דומעל ףיסוהל םכנוצרבש ודיעמ תופסונ תוישיא תויווחו תורכזמ
.רסיגננק יבודל הדות .הילא תובוגתהו ודיע לש ותומ לע ארוקה לייאב העדוהה
.וידידי ידי לע ומרתנש ,ודיע לש תוחישו םירמאמ ,תועדוה
.ןהכ ישל הדות .םיילארשי םירתאב ודיע ירוכזיאל ענענב שופיח
.ןמיונ ןורילל הדות .טנרטניאב ודיע ירוכזיאל Google עונמב שופיח

:תשרב ודיע ירכמל םיירהצב החלשנש העדוהה

.ודיע לש חא .ןוזר ףסא רבדמ ,םלוכל םולש

.וזכ הרוצב תאזה העדוהה תא עידוהל ךירצ ינאש רעטצמ ינא

.רודכ תטילפמ גרהנ ,ןיפירצ סיסבב לייח היהש ,ודיע רקובב םויה

.עגרכ רחא טרפ לכ עודי אל החפשמל

.לואש-תירק ןימלע-תיבב 11 העשב רחמ םייקתת היוולה הארנה יפכ
.'לטב ונלצא וא ןותיעב לבא-תעדומב הארנכ ויהי םיטרפה

!ךורב ורכז יהי .ומשב םולשל םכמ דרפנ ינא

.תודרטה תעינמל ןאכ םסרופמ אלש ,החפשמה לש ןופלטה 'סמ תא הללכ העדוהה :הרעה


עידו רזון, 1979-2000, יהי זכרו ברוך
1979-2000 ,ןוזר ודיע
ךורב ורכז יהי

17:00 03-08-2000 ,צ"לג תעדוה

לש וקשנ .הלפשבש ןיפירצ סיסבב ושארב יורי םויה אצמנ ל"הצ לייח
.ותחפשמל הרסמנ העדוה .ודיצל לטומ אצמנ לייחה

הרטשמה .קשנב קחשמב וא תודבאתהב רבודמ םאה רורב אל ןיידע
הריקחה םויסב יכ ,רמוא ל"הצ רבוד .הרקמה תא תרקוח תיאבצה
.תישארה תיאבצה תוטילקרפה לש תעדה תווחל םיאצממה ורבעוי


:ראשה ןיב .דסחב ןתינכת היה ודיע

'בח רובע תוירחסמ תונכות רפסמ (תווצמ קלחכ וא ודבל) בתכ ודיע
תניחבל ,תירטמוכיספה הניחבל תודמול םללכב ,מ"עב טפוסלג
.תורגבה ינחבמלו ,הגיהנל הירואיתה

תוביסמ .רשקה-ליח רובע תונוש תונכות בתכ תונורחאה ויתונשב
.טרפל ןתינ אל תורורב

:ותדובעמ קלחכ אלש ,ביבחתכ תובר תונכות בתכ ןכ-ומכ

.Infocom יקחשמ תצרהל Windows תנכות ,Winfocom