640819
זוהי החלפה של : התגובה- הקודמת תחת הכותרת "הסכנה מההיתכנות" . ~ההחלפה היא משום שהיפציעה ההבנה , שאם מן ערבים שניצלו את הפטור- מגיוס מבלי להתנדב לשירות- לאומי אזרחי , ימנעו להיות ח"כים ושופטים- עליונים - - בוחריהם יצביעו בעד לא- ערבים החושבים כמו אלה שנמנע- . . . . . . . . . . מהם להבחר !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... " הסכנה מההיתכנות "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . זוהי סכנה- מבפנים לקיומה של מדינת- ישראל כמדינה שהיא גם- יהודית ולא- רק דמוקרטית , שהיא סכנה שמפניה ניתן להתגונן רק ע"י שזכאות לבחור לכנסת , וזכאות להשתתף - - כחבר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .בועדה לבחירת- שופטים - - בהצבעה על מינוי שופטים- עליונים , תימנע מן כל ערבי אשר : על הפטור- מגיוס שניתן לכל הערבים הוא לא וויתר , אך לשירות- הלאומי האזרחי הוא לא התנדב .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, , , , , , , , , , קיים זוג של סכנות- מבפנים לדמוקרטיותה של המדינה , שהמדינה מקריבה מדמוקרטיותה , כדי להתגונן מפניהן . ~וקיים זוג של סכנות- מבפנים ליהודיותה של המדינה , שהמדינה מקריבה מדמוקרטיותה , כדי להתגונן גם- מפניהן . ~אך סכנה- שלישית מבפנים ליהודיותה של המדינה , " הסכנה "הסכנה "הסכנה מההיתכנות " - - המדינה אינה מתגוננת מפני קיומה , אע"פ שהיא סכנה לאין- ערוך חמורה מ-‏4 האחרות יחדיו .

. . . . . . . . . . הזוג- הראשון הוא : (1) שלילת קיומה של מדינת- ישראל כמדינה שהיא גם דמוקרטית ולא- רק יהודית ; ו-(2) הסתה לגזענות . ~הזוג- השני הוא : (1) שלילת קיומה של מדינת- ישראל כמדינה שהיא גם יהודית ולא- רק דמוקרטית ; ו-(2) תמיכה במאבק- מזוין . . . נגד מדינת-ישראל . ~"הסכנה"הסכנה "הסכנה מההיתכנות " תוסבר להלן . ~סעיף 7א.(א) ל"חוק- יסוד : הכנסת" פוסל מלהבחר לכנסת , אדם שבמעשיו , ורשימה שבמעשיה או מטרותיה , יש מהסכנות שבשני- הזוגות הנ"ל .

. . . . . . . . . . " הסכנה מההיתכנות " היא קשורה רק לאדם , ואינה קשורה גם לרשימה ; היא אינה בגלל מעשה , אלא בגלל הימנעות- ממעשה ; והיא אינה סכנה מפורשת וישירה לקיום מדינת- ישראל כמדינה שהיא גם יהודית ולא- רק דמוקרטית - - אלא היא סכנה- לקיום- זה אשר נדרשת מן . . . . . . . . . . ההימנעות- ממעשה , ואשר פעולתה היא דרך ההיתכנות שתוסבר להלן . ~לכן המקום ב"חוק-יסוד : הכנסת", שבו , בגין "הסכנה מההיתכנות" , צריכה להקבע פסילה מלבחור- לכנסת , הוא הסעיף המורה מי זכאי לבחור- לכנסת . ~והמקום ב "חוק-יסוד : השפיטה" שבו , בגין "הסכנה מההיתכנות" ,. . . . . . . . . . . . . . צריכה להקבע פסילה מלהשתתף בהצבעה , בועדה לבחירת- שופטים , על מינוי שופטים- עליונים , הוא הסעיף העוסק במינוי- שופטים .

. . . . . . . . . . ההימנעות- ממעשה אשר "הסכנה מההיתכנות" היא בגללה , היא הימנעות של אזרח- ערבי מלוותר על הפטור- מגיוס שהוא זכאי- לו כערבי , כשבנוסף הוא גם נמנע מלהתנדב לשירות- הלאומי האזרחי . ~פסילה- כנ"ל בגין הימנעות- חוקית זו , יוצרת אי-שוויון לרעת מי שנפסל - - כמו . . . . . . . . . . . שפסילה לפי סעיף 7א.(א) הנ"ל , בגין שלילת קיומה של מדינת- ישראל כמדינה שהיא גם יהודית ולא- רק דמוקרטית , יוצרת אי-שוויון לרעת מי שנפסל - - בעוד שהשוויון בין בני- אדם הוא מעקרונות הדמוקרטיה . ~אך כאשר מדינה אינה רק- דמוקרטית , אלא היא יהודית- ודמוקרטית - - הרי בענין . . . . . . . . . . . . . . השוויון נוצרת מורכבות . ~במדינה יהודית- ודמוקרטית לא- יכולה לשרור יהודיות- מלאה לצד דמוקרטיות- מלאה , אלא צ"ל איזון בין יהודיות לדמודקרטיות . ~והאיזון צ"ל שונה מן ענין לענין . ~ענין שבו אי- שוויון לטובת ערבים הוא קו- אדום להם , צריך אם- אפשר להתיר- בו את אי- השוויון לטובתם - - . . . . . . . . . . כאשר כנגד זה , ענין שבו אי- שוויון לטובת יהודים הוא קו- אדום ליהודים , צריך אם- אפשר להתיר- בו את אי- השוויון לטובת היהודים .

. . . . . . . . . .פטור- מגיוס הוא קו- אדום לערבים , ואכן אי- שוויון זה אמנם הותר להם . ~אי- השוויון לטובת היהודים , הדרוש להגן על יהודיותה של המדינה מפני "הסכנה מההיתכנות" שתוסבר להלן , צ"ל קו- אדום ליהודים , והם צריכים לפעול שהוא יותר להם .

. . . . . . . . . .( כדי למנוע ספייק , יצויין- כאן כי אי- השוויון לטובת- יהודים הגלום ב"חוק השבות" אינו אי- שוויון הנוגע להאיזון , שעליו מדובר לעיל , שצ"ל בין יהודיותה של המדינה לבין דמוקרטיותה . ~כי אי- השוויון ש"חוק השבות" יוצר הוא בין אזרחיי- חוץ , ולא בין אזרחיי- ישראל . ~אגב , את כשרות . . . . . . . . . . . אי- השוויון בהתרת הגירה לארץ- ישראל , קבע כבר חבר-הלאומים - - בכתב- המנדט שהוא נתן לבריטניה , שהטיל על בריטניה למשול בשליחות- החבר בארץ- ישראל , כדי לפעול למען עליית יהודים אליה שתאפשר לכונן בה בית- לאומי לעם היהודי . )

, , , , , , , , , ,אין חובה על ערבי לנצל את הפטור- מגיוס שניתן לו בגין היותו ערבי , אבל רק מעטים הערבים המוותרים עליו ומתנדבים לצה"ל . ~ומתוך אלה שאינם מוותרים עליו , רק מעטים מתנדבים לשירות- הלאומי האזרחי . ~כמנומק להלן , מי שנמנע מלוותר על פטור זה , נמנע מתוך נאמנות- . . . . . . . . . . . מסוייגת למדינה , ולא- בלבד מטעמי נוחות . ~ערבים המתנדבים לצה"ל , נאמנותם- למדינה אינה מסוייגת . ~ערבים המתנדבים לשירות- הלאומי האזרחי , נאמנותם- למדינה היא מסוייגת- למחצה . ~וערבים אשר : לא לצה"ל , ולא לשירות- הלאומי האזרחי , מתנדבים - - נאמנותם- למדינה היא . . . . . . . . . . . . . מסוייגת- כליל .
.
. . . . . . . . . .על- כך שהימנעות מלוותר על הפטור- מגיוס הניתן לערבים , היא בטוי למיעוט בנאמנות- למדינה , מעידות הסיבות שבגללן המדינה מתירה את הפטור הזה . ~היא מתירה , מתוך שהיא מודעת לקושי של ערביי- ישראל להלחם נגד ערבים- אחרים למען מדינה שהיא גם יהודית ולא- רק . . . . . . . . . . . . . . דמוקרטית - - קושי שלאורו יתכן שאין בכוחה של המדינה לכפות את הגיוס , או שמחיר- הכפייה יהיה יקר מדי ; ולאורו גם סביר שערבים שכפו- עליהם את הגיוס יהיו חיילים לא- יעילים , ואולי סיכון בטחוני . ~ומצד שני , המדינה מבינה קושי- זה , ומעוניינת להתחשב בו .

. . . . . . . . . .כנגד השלמתה עם מיעוט נאמנות- למדינה של אזרחיה הערביים , המדינה צריכה לקבוע לטובת אזרחיה היהודיים אי- שוויון המתבטא בכך שזכאות לבחור- לכנסת , וזכאות להשתתף בהצבעה , בועדה לבחירת- שופטים , על מינוי שופטים- עליונים , תהיה רק למי שהם לא- ערבים ; או הם . . . . . . . . . . . ערבים שנאמנותם- למדינה היא לא- מסוייגת , או היא מסוייגת רק- למחצה . ~(להלן , "לא- ערבים וכו' ".) ~יהודים הם כידוע כמעט- כל מי שהם "לא- ערבים וכו' ". ~ואם מבין כלל ערביי- ישראל כן- יש מעטים שנאמנותם- למדינה היא לא- מסוייגת , או היא מסוייגת רק- למחצה - - הרי אין , ומעולם לא... . . . . . . . . . . . היה , אף- אחד כזה בין הח"כים , והשופטים העליונים , הערביים .

. . . . . . . . . .הסיבה שהיהודים צריכים לראות אי- שוויון כנ"ל לטובתם , כקו- אדום , היא שבהעדר אי- שוויון כנ"ל לטובתם , המדינה היא בסכנה- מבפנים לאופייה היהודי , לציוניותה , ולחוסנה מפני סכנות- לה מבחוץ . ~הסכנה- מבפנים הזו נובעת מן ההיתכנות הקיימת כיום , שבכנסת או בבית- . . . . . . . . . . . . . . המשפט העליון , יהיה רוב- בעד לדעה , שיש רוב- נגדה בקרב חבריי- הבית שהם "לא- ערבים וכו' " ; כשהרוב- בעד בכנסת- כולה , או בבית- המשפט העליון כולו , הוא מורכב מצירוף של (1) מיעוט- בעד בקרב חבריי- הבית שהם "לא- ערבים וכו' ", ושל (2) חבריי- הבית שהם ערבים שנאמנותם- . . . . . . . . . . . למדינה היא מסוייגת- כליל .

. . . . . . . . . .כמעט- כל הח"כים , והשופטים העליונים , שאינם ערבים , הם יהודים . ~לפיכך מדובר למעשה בההיתכנות- כיום של כפיית הדעה של מיעוט מתוך הח"כים , או השופטים- העליונים , היהודיים על הרוב מביניהם - - כשהכפייה היא בעזרתם של ח"כים , או שופטים- עליונים , ערביים . . . . . . . . . . . . (שהנאמנות- למדינה של כולם היא , כאמור , מסוייגת- כליל) . ~הדעה הנכפית- כך היא כמובן דעה שהיא נוחה- יותר לערבים מהדעה שעליה היא גוברת . ~כל כפייה- כזו (של דעת מיעוט מבין היהודים , על רוב היהודים) היא בהגדרה , המעטה של אופייה- היהודי של מדינת ישראל . ~והיא הפקרת . . . . . . . . . . . . ציוניותה , וחוסנה נגד סכנות- לה מבחוץ , לידי הצירוף הנ"ל . ~לכן , מדינה הרוצה לשרוד כמדינה שהיא גם יהודית ולא- רק דמוקרטית (או כמדינה שהיא גם "מדינת- הלאום של העם- היהודי" ולא- רק דמוקרטית) - - על משמעות הדבר לגבי אופייה היהודי , ציוניותה , וחוסנה מפני סכנות- לה מבחוץ - - . . . . . . . . . . היא מדינה שעבורה התגוננות מפני הסכנה- לה מבפנים מההיתכנות- המדוברת , היא- בנפשה לא- פחות מהתגוננות מפני סכנות- לה מבחוץ !

. . . . . . . . . .לא נודע כמה ואיזה מקרים היו שבהם היתה כפייה- כנ"ל - - אך מקרה- חשוב אחד כן ידוע . ~זהו המקרה של הסכם- אוסלו ב' . ~אותו הסכם עבר בכנסת ברוב של 61 מול 59 , אבל בקרב הח"כים- היהודיים היה רוב של 58 מול 53 נגד ההסכם . ~בעזרת ההצבעה- בעד של 8 ח"כים . . . . . . . . . . ערביים (שהנאמנות- למדינה של כולם היא מסוייגת- כליל) , מול ההצבעה- נגד של ח"כ דרוזי (שככל הדרוזים , לא היה- לו פטור- בגין- לאומו מגיוס לצה"ל) , כפה מיעוט מתוך הח"כים שהם "לא- ערבים וכו' " את דעתו על הרוב מבין הח"כים שהם "לא- ערבים וכו' " . ~מה שקרה עם הסכם- אוסלו ב' , . . . . . . . . . . . קרה כשהח"כים הערביים היו רק 7% מכלל חבריי- הכנסת . ~שיעור הח"כים הערביים עולה מכנסת לכנסת , כך שההסתברות להישנות מקרה- כזה רק הולכת וגדלה . ~כיום , שיעורם של חבריי- הכנסת הערביים כבר עלה ל- 9% ; ומה- רבה תהיה ההסתברות- האמורה כששיעורם יעלה עד לשיעור של . . . . . . . . . . המיגזר- הערבי בכלל- האוכלוסיה - - שיעור שעניינו נדון בסוף להלן .

. . . . . . . . . .הדרך להתגונן מפני ההיתכנות- המדוברת היא לתקן את החוק , כך שמי שבגין- לאומו הוא פטור מגיוס- לצה"ל , לא- יהיה זכאי לבחור- לכנסת , או להשתתף בהצבעה , בועדה לבחירת- שופטים , על מינוי שופטים- עליונים , אלא אם בגיל 18 :
- - הוא וויתר על הפטור- הזה ; או
- - הוא לפחות התנדב לשירות- הלאומי האזרחי - - כשהתנדבות- זו נדרשת לא למען תועלת- למדינה משירות- לאומי אזרחי , אלא כלפחות בטוי של נאמנות לא- בטחונית שלו למדינה , נוכח מיעוט הנאמנות- הבטחונית לה , שהוא ביטא בנצלו את הפטור המדובר .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. . . . . . . . . .להלן ניסוח- מפורט פורמלי של התקונים הנ"ל ; ואחריו , ציון ההשלכות שלהם על חקיקה אחרת :

סעיף 5 ל"חוק- יסוד : הכנסת" אומר :
"כל אזרח ישראלי בן 18 שנה ומעלה זכאי לבחור- לכנסת . . . " .

יש לשנות זאת ל- :
"כל אזרח ישראלי בן 18 שנה ומעלה שאינו פטור בגין לאומו- הערבי משירות בצה"ל ; או הוא פטור- כאמור אך בגיל 18 :
. . . . (1) הוא ביקש , או היא ביקשה , לשרת- בהתנדבות בצה"ל ; או
. . . . (2) הוא התנדב , או היא התנדבה , לשירות- הלאומי האזרחי , למשך אורך- הזמן של השירות- הסדיר בצה"ל לגבר , או לאשה , לפי העניין - - בתוספת שנה לגבר [כאומדן סיכום תקופות- המלואים] ; או
. . . .(3) הוא המשיך ללמוד דת לא- יהודית שלו במוסד שמוכר ע"י שר הבטחון - - כשהמשך- זה הוא ברמה , ולמשך פרק - הזמן , שיהודי צריך ללמוד תורה כדי להכלל במיכסת מקבליי פטור- משירות- בצה"ל כמי שתורתם- אומנותם ; אולם תחולת פיסקה- זו תהיה מוגבלת לאותו אחוז מבני- 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הערביים , שהוא האחוז שהמיכסה- האמורה מהווה מבני- 18 היהודיים [בפועל כמעט- אין לומדים- ערביים כאלה] ; או
. . , (4) היא , לפי הצהרתה , המשיכה לקיים אורח- חיים לפי מצוות דת לא- יהודית שלה , שאותן שירות- שלה בצה"ל היה מאלץ- אותה להפר ; אולם תחולת פיסקה- זו תהיה מוגבלת לאותו אחוז מבנות- 18 הערביות , שהוא האחוז שהמצהירות- כאמור היהודיות מהוות מבנות- 18 היהודיות [כיום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ-‏33%] ;
הוא / היא זכאי/ת לבחור- לכנסת . . . " .

בנוסף לעשיית התקון הנ"ל , יש להוסיף לסעיף 4 ל-"חוק-יסוד : השפיטה" :
" (ד) בהצבעה בועדה לבחירת- שופטים , על מינוי לבית- המשפט העליון , לא ישתתף מי שאינו זכאי לבחור- לכנסת . "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . . . . . . . . .עשיית תקון כנ"ל לסעיף 5 הנ"ל מייתר את "חוק- יסוד : משאל עם" .

. . . . . . . . . .הסכנה- הראשונה בזוג- הנ"ל של סכנות לדמוקרטיותה , והסכנה- הראשונה בזוג- הנ"ל של סכנות ליהודיותה , של המדינה הן מחוברות- יחד בסעיף 7א.(א)(1) ל"חוק-יסוד : הכנסת" . ~שם נאמר שאסור שייבחר לכנסת אדם אשר במעשיו, ורשימה אשר במעשיה או מטרותיה , יש . . . . . . . . . . . . . . . שלילה של קיום מדינת- ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . ~עשיית תקון- כנ"ל לסעיף- 5 הנ"ל , מאפשרת לצמצם את תחולת סעיף 7א.(א)(1)- האמור , כך שהוא ימנע מלהבחר- לכנסת רק : (A) אדם אשר במעשיו , ורשימה אשר במעשיה או מטרותיה , יש שלילה של מדינת- ישראל כמדינה שהיא . . . . . . . . . . . גם דמוקרטית , ואינה רק יהודית ; ולא- עוד ימנע מלהבחר לכנסת : (B) אדם אשר במעשיו , ורשימה אשר במעשיה או מטרותיה , יש שלילה של מדינת- ישראל כמדינה שהיא גם יהודית , ואינה רק דמוקרטית . ~כך תצומצם הפגיעה של סעיף 7א.(א)(1)- האמור בזכות הדמוקרטית לייצוג- בכנסת של . . . . . . . . . . . . כל דעה שיש לה מספיק בוחרים לעבור את אחוז החסימה ; וגם תבוטל העמידה על המדרון- החלקלק של איסור שלילת "מדינה יהודית" , שהיא מונח שמשמעותו הרבה- פחות ברורה ממשמעות המונח "מדינה דמוקרטית" . ~אמנם , צריך- לזכור שהכנסת אישרה את סעיף 7 א.(א)(1) - האמור כמיקשה . . . . . . . . . . . אחת , ולא היתה מאשרת את (A)- הנ"ל בלי (B)- הנ"ל ; ולכן לכאורה , אם מוותרים על (B)- הנ"ל , צריך לוותר גם על (A)- הנ"ל . ~אך אפשר לראות את עשיית התקונים- הנ"ל לסעיף- 5 הנ"ל , ולסעיף- 4 הנ"ל , כשומרת - - לאחר השמטת (B)- הנ"ל מסעיף 7א.(א)(1) האמור - - על האיזון . . . . . . . . . . . . שהכנסת אישרה בין (A)- הנ"ל לבין (B)- הנ"ל .

==================================================================================================================================================================================================

. . . . . . . . . .כיום , כ- 21% מתושבי ישראל הם ערבים - - כמעט- כל ה- 21% מוסלמים . ~מ- 3 סיבות ייצוג הערבים בכנסת הוא כיום רק 9% : ~(1) בעבר, שיעור- הילודה של הערבים- המוסלמים היה הרבה- יותר גבוה מן של היהודים , ורק בהדרגה הוא ירד עד לרק- מעט מעל השיעור של . . . . . . . . . . . . . היהודים , כיום . ~לכן החלק מהמיגזר- הערבי שהוא מתחת לגיל בו מותר להצביע , הוא גדול מאשר במיגזר היהודי . ~עם התבגרות חלק- זה , הייצוג הערבי בכנסת יעלה . ~(2) שיעור- ההצבעה של המיגזר- הערבי בבחירות לכנסת (להבדיל מבחירות לרשויות המקומיות) הוא נמוך מבמיגזר הלא- . . . . . . . . . . . . . . ערבי - - 57%- לעומת- 70% בבחירות האחרונות (כשהממוצע בין השניים היה 67.7%) . ~(3) כמעט- כל 270 אלף ערביי מזרח- ירושלים נמנעו מלממש זכותם לקבל אזרחות ישראלית , ולכן אינם יכולים להצביע- כלל לכנסת . ~אם (2) ו-(3) לא ישתנו , הייצוג- הערבי בכנסת יגיע "רק" לכ-‏17% .

. . . . . . . . . .אם יגיע ל- 21% הייצוג- הערבי בכנסת , יהיה- אז די שמיעוט של 38% מתוך הח"כים שהם "לא- ערבים וכו' " , יצטרפו אל הח"כים הערביים (שהנאמנות- למדינה של כולם היא מסוייגת- כליל), כדי שדעת ה- 38% תיכפה על ה- 62% . ~ואם יגיע "רק" ל- 17% הייצוג- הערבי בכנסת , . . . . . . . . . . . . . יהיה- אז די ש- 41% וכו' יצטרפו אל- וכו', כדי שדעת ה- 41% תיכפה על ה- 59% . ~פירוש המשפט- האחרון הוא שלחקיקת התקונים הדרושים למניעת ההיתכנות- המדוברת , יידרש בעתיד כי מבין הח"כים שהם "לא- ערבים וכו' " , יהיה רוב של לפחות 60% בעד התקונים . ~הסכוי לגייס למטרה- זו . . . . . . . . . . . 60% נראה קלוש . ~זאת , כי אפילו רק ה- 55% שהיום די בהם למטרה זו , לא- בטוח אם אפשר לגייס . ~לא בטוח - - כי בעבר, למניעת אישור של הכנסת להסכם- אוסלו ב', לא היה אפשר לגייס אפילו רק את ה- 54% שאז היה מספיק- לגייס כדי למנוע אישור ההסכם .

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים