תנאי השימוש באתר "האייל הקורא"

לכל קורא של האייל הקורא ניתנת אפשרות להגיב על כל מאמר, סקר או תגובה המתפרסמים באתר. המערכת אינה אחראית לתוכן התגובות המתפרסמות באתר, אך שומרת לעצמה את הזכות להסיר תגובות שמכילות אחת או יותר מהתכונות שיפורטו להלן, או שאינן עולות בקנה אחד עם רוח כתב העת, המכוונת לדיון תרבותי וענייני בנושאים המוצגים:

  • א. שפה גסה או שימוש בקללות.
  • ב. השמצות או לשון הרע.
  • ג. פרסומות (spam).
  • ד. פרסומים שהם משום עבירה על החוק.
  • ה. הסתה לאלימות.

במקרים של הפרת הכללים שלעיל, המערכת שומרת לעצמה את הזכות למנוע מראש פרסום תגובות על-ידי משתמשים מסויימים, על פי שיקול דעתה.

השימוש באתר האייל הקורא כפוף לתנאים הבאים המפורטים להלן. אנא קרא/י את התנאים בקפידה. כל עיון/קריאה במידע שבאתר מעיד על הסכמה מלאה ומוחלטת לתנאי השימוש הנ"ל. המידע באתר מובא לפרסום על ידי מספר מקורות ובניהם על ידי מערכת האייל הקורא, משתמשי האתר עצמם, כותבים שונים, ומקורות מצד שלישי אחר כלשהו.

המידע עשוי שלא להתאים לצרכיך, לקומם אותך, לעורר התנגדות בך, להיתפס כבלתי נאות לפי דעותיך, כבלתי מוסרי לטעמך וכיו"ב, בכל מקרה שאינך מסכים/ה לתכני האתר ו/או שהרגשתך ותחושותיך הינם שהאתר איננו מתאים לך, הינך מתבקש/ת לצאת מהאתר.

בכל מקרה מערכת האייל הקורא איננה אחראית לכל תוכן מתכני האתר, וכן איננה מנהלת מעקב אחר משתמשיה ודיעותיהם ומקנה לכל משתמשי האתר את האפשרות לכתוב ככל העולה על רוחם בכל רגע נתון בו האתר עומד לשירות משתמשיו. המערכת אינה נושאת ולא תשא בכל אחריות לכל תוכן שהתפרסם באתר ולכל תוצאה שתנבע ממנו.

כל מידע מכל סוג שהוא שיפורסם באתר בכל פורמט שהוא בין בצורת כתבה, תגובה מסדר כלשהו למידע באתר, או בכל דרך אחרת, מקנה למערכת זכות להשתמש בו באופן חופשי לכל מטרה בין אם ציטוט, פרסום, הפצה בכל דרך שהיא ובכל אמצעי שהוא, ומקנה לה מראש בעצם העלאת המידע לאתר את מלא הזכות החוקית ו/או זכויות הנדרשות לכך. מערכת האייל הקורא רשאית לערוך את האתר בכל עת ולהכניס בו שינויים על פי רצונה בכל חומר שמצוי באתר ואשר מקורו יהיה אשר יהיה. אין המערכת מתחייבת לשמור ו/או להחזיק חומר כלשהו באורח רציף או אחר.

האתר מופעל כפי שהוא (as is) ואין המערכת מתחייבת להתאמת האתר לצורך ספציפי כלשהו ו/או למשתמש/ת כלשהו/י. מערכת האייל הקורא איננה מתחייבת בשום צורה לספק את השירות באורח רצוף סדיר או כלשהו, שהשירות ינתן בלא הפרעה ו/או תקלה וכן לאחריות כלשהי במקרה של גישה בלתי מורשית לאתר וזאת בכל צורה ובכל אופן לרבות במחשבי האייל הקורא, במחשבי ספק הגישה לאינטרנט, בקווי התקשורת וכל מתקן ואמצעי אחר.

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים