מי מרוויח מהפורמט? 3617
על רקע הצלחתן של סדרות טלוויזיה ישראליות בחו''ל, נחשף קונפליקט כספי בין מפיקי טלוויזיה עצמאיים לערוצי השידור בישראל
בשנים האחרונות נמכרו לערוצי טלוויזיה וגורמי הפקה בחו"ל "פורמטים" רבים מישראל – תוכניות שהופקו ושודרו בארץ, והערוצים הזרים קונים את הידע והזכות להפיק להם גרסאות מקומיות. בין התוכניות האלו "בטיפול", "לעוף על המיליון", ו"חטופים", שהצליחו בארה"ב.

אולם המפיקים הישראלים שמצליחים למכור פורמטים בחו"ל טוענים כי לאחרונה התקבע מודל שבו, כחלק מהחוזה עם זכיין הטלוויזיה הישראלי (קשת, רשת או ערוץ 10) שמחליט לממן את ההפקה ולשדרה, הערוץ מקבל את הזכויות למכירת הפורמטים, וכך נחסם מהמפיקים ערוץ הרווח הזה. בכתבה של גילי איזיקוביץ' ב"הארץ" מרואיינים מפיקים הטוענים כי התשלום של הערוצים עבור ההפקה הישראלית הוא נמוך, ומשאיר להם רווח זעום – וכעת, הם מתלוננים, נחסמת בפניהם האפשרות להרוויח לאורך זמן מהפקות חדשות על בסיס אותן יצירות. תאורטית הם יכולים לנסות לדלג על הערוץ הישראלי ולמכור ישירות לחו"ל פורמט שלא הופק ושודר עדיין בארץ, אך זה נחשב חסר סיכוי.

הכתבה מציינת כי ערוץ 10 דווקא מתחלק חצי־חצי עם המפיקים בזכויות ההפצה – לדבריו, כדי למשוך מפיקים עצמאיים בעלי רעיונות חדשניים. "קשת" דורשת את כל הזכויות לעצמה, וב"רשת" המצב הוא בין לבין - אך לפי המרואיינים בכתבה המגמה היא התיישרות לפי הקו של "קשת". מאידך טוען מרואין עלום־שם מאחת הזכייניות של ערוץ 2 כי מן הצדק שהערוץ יקבל את הזכויות, שכן הוא משקיע את הכסף בהפקה ולוקח את הסיכון להפסד.

בבריטניה, קנדה, צרפת וברזיל, כאשר הסתמן תהליך דומה, נקבעה רגולציה שלפיה מרבית הזכויות יישארו בידי המפיקים. לדברי איזיקוביץ' התוצאה היא פריחה בטלוויזיה הבריטית והקנדית.
קישורים
לאיפה עף המיליון? כתבתה של גילי איזיקוביץ'
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "תקשורת"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

יריית הפתיחה 624113
הבעיה מתחילה ונגמרת בכך, שהשוק קטן, וערוצים 2 ו-‏10 זכו בו במונופול על הזכות לשדר פרסומות ולהופיע במקביל גם בעידן+ וגם בחבילת הבסיס בכבלים\לווין. אם השוק ייפתח לתחרות, ותפורק הרשות השנייה, הבעייה תיעלם מאליה.
דג ב... 624137
דוגמה אמיתית למדיניות של אחת מחברות העושק המוזכרות, חוזה שהועתק מהמקור בלי השמות הרלוונטיים .הערות של הנמענת בסוגריים.

אני, הח"מ, מאשר בזאת את הסכמתי להשתתף בתכנית הטלוויזיה איקס (להלן "התכנית") המופקת ע"י וואי ("המפיקה" או "ההפקה". ידוע לי ואני מסכים כי כוונתכם לשתף אותי בתכניות, מותנית בתנאים ובהצהרות הבאות:

(טעות דפוס? תכנית/תכניות?)

1. ידוע לי כי המשתתפים הסופיים ייבחרו בידי ההפקה ו/או הגורם המשדר בהתאם לשיקולים טלוויזיוניים שונים, וכי חתימתי על הסכם זה אין בה משום התחייבות של המפיקה להשתתפותי בתכנית.

2. אני מתחייב להופיע למפגשים שלפני הפקת התכנית עם צוות ההפקה, להקלטות ו/או לצילומים ו/או לשידור התכנית, במועד אחד או יותר, במקום שיוודע לי. ידוע לי כי אם לא אופיע למפגשים כלשהם, ההפקה רשאית להפסיק את השתתפותי בתכנית, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של צוות ההפקה.

3. ידוע לי שלצורך השתתפותי בתכנית עלי למסור לתכנית מידע אישי מפורט ומלא. לצורך כך, הריני מתחייב לעשות את כל הנדרש על מנת שתינתן לכם גישה לכל המידע המשפחתי, הכלכלי, והאישי שלי, והנני מתחייב לעשות ככל יכולתי על מנת לאפשר גישה גם לחברים, קרובים, מקומות העבודה, וכל גורם רלוונטי אחר לפי שיקול דעת ההפקה. (כל זאת בתיאום מראש ותחת הסכמת בני המשפחה).

(כל הסעיף לא מקובל עלי, נחשוף מה שנחליט)

4. אמסור להפקה מיידית וללא כל עיכוב כל מידע שיתבקש על ידי ההפקה, בכל עת.

(איזה מין מידע? כלכלי? רפואי? משפחתי? נראה לכם?)

5. אני מצהיר ומאשר כי כל המידע שמסרתי ושאמסור להפקה לגבי עצמי, לרבות המסמכים וכן כל מידע אחר שאמסור, בין בכתב ובין בעל פה הינו מהימן, מדויק ומלא, וכי הבאתי לידיעת ההפקה כל פרט אודותיי העשוי להיות רלוונטי לתכנית, לאמינותה, לתדמית התכנית ולתדמית מערכת התכנית.

(כל פרט שנראה לנכון לחשוף, יהיה רק על דעת עצמנו)

6. אני מצהיר כי הנני רשאי להשתתף בתכנית, וכי השתתפותי בתכנית אינה מהווה הפרה של כל התחייבות תקפה שלי כלפי צד ג' כלשהו, לרבות התחייבות לסודיות.

7. אני מצהיר כי אני בגיר, כשיר מבחינה בריאותית ונפשית להשתתף בתכנית, וכי לא ידוע לי על כל מניעה בריאותית או נפשית שיש בה כדי להפריע למהלך השתתפותי בתכנית.

השתתפות בתכנית

8. ידוע לי כי המדובר בתכנית מתמשכת, וכי היה ואבחר להשתתף בתכנית, השתתפותי מורכבת מהשתתפות במספר מועדים שונים, בימי צילום מלאים, הנמשכים שעות ארוכות. מובהר כי התכנית עשויה להיות מצולמת בין במהלך ימי חול ו/או שבת ו/או חג. ידוע לי כי הצילומים יערכו הן בביתי והן בלוקיישנים אחרים שיבחרו על ידי ההפקה.

(א. אין מגבלת זמן סבירה. מהי תכנית העבודה? ב. לא בביתי, בבית של מי שתסכים)

הנני מתחייב באופן בלתי-חוזר להופיע לכל הצילומים ו/או חלקי התכנית אליהם אוזמן, למעט במקרה של כוח עליון שיש בו משום מניעה מוחלטת להופעתי. ידוע לי כי אי הופעתי להקלטה ו/או לשידור כלשהם, עלול לגרום להפקה נזקים חמורים ביותר. אני מסכים שעם חתימתי על טופס הסכמה זה, לא אוכל להפסיק את השתתפותי בתכנית ו/או בצילומיה וזאת עד לסיומם המלא והכל למעט מטעמים של כוח עליון ממשי חו"ח. אני מתחייב לשתף פעולה עם מערכת התכנית ככל שאדרש עד לסיום צילומי כל פרקי התכנית לשביעות רצונה של מערכת התכנית, גם לאחר תקופת הצילומים, וגם לאחר שידור תכנית בהשתתפותי, ואתבקש לשוב ולהשתתף בצילומים נוספים (לרבות תכנית מעקב, אם ההפקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי תחליט לקיימה).

מבלי לגרוע מכל סעד הנתון להפקה, הריני מתחייב כי במקרה שאפרוש ביוזמתי מן ההפקה וללא אישור ההפקה מראש ובכתב, אהיה חייב לפצות את ההפקה על מלוא הנזקים שייגרמו לה כתוצאה מכך.

(שוב, אין מגבלת זמן)

ידוע לי שההפקה תעמיד לרשותי מאמן במשך חודשיים-שלושה, לפי ראות עיניו של המאמן, שימשיך את תהליך האימון אותו אתחיל עם תחילת הצילומים.

(נאמר לנו שלושה חודשים, ולא חודשיים)

9. אני מצהיר כי הסכמתי להשתתף בתכנית מרצוני החופשי וללא כל תמורה, והסכמתי זו כוללת מתן הרשאה בלתי חוזרת לכם ולכל גורם נוסף שלו יוענקו זכויות שידור בכל מקום בעולם ובכל פורמט שהוא, להשתמש בשמי, תצלומי, קולי ודמותי בתכנית, בתשדירי פרומו לתכנית, הכל במספר בלתי מוגבל של פעמים, ובכל דרך אחרת שתמצאו לנכון והקשורה לתכנית. הנני מאשר כי ההפקה ו/או רשת השידור זכאים להשתמש בצילומי התכנית ובכל חלק מהם, בכל דרך ולכל מטרה, ללא הגבלה, בישראל ובחו"ל, כגון לשדרם בטלוויזיה (כולל שידורים חוזרים), להעביר את שידורם לאחרים, לשדרם ו/או למסחרם בכל אופן אחר מחוץ לטלוויזיה לרבות באינטרנט, בטלפון הסלולארי, או בכל פלטפורמה אחרת שידועה כיום או שתהיה ידועה בעתיד. הנני מאשר כי לא תהיה לי כל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לשימוש של ההפקה ושל רשת השידור.

(זכויות יוצרים וקניין רוחני - שייכים לשלוליות. מה שימוסחר - רק באישור השלוליות ותגמולים כמקובל)

10. אני מצהיר כי ידוע לי שהשתתפותי בתכנית איננה מחייבת אתכם או את הגורם המשדר לשדר את התכנית, כולה או חלקה, וכי ההחלטה על שידור תכנית או אי שידורה, עריכתה, הוצאת קטעים ממנה (לרבות קטעים בהשתתפותי) תיעשה על ידי הגורם המשדר, לפי שיקול דעתו המוחלט.

11. ידוע לי, ואני מסכים, כי במהלך תקופת ההפקה אני עשוי להיות מצולם ומוקלט בכל פורמט (לרבות בצילום וידאו, סטילס, הקלטות אודיו) אני מסכים כי צילומים ו/או הקלטות אלו ישודרו, ולא תהיה לי כל טענה בקשר עם צילומים ו/או הקלטות כאמור ו/או שימוש בהם לרבות בנסיבות שאלמלא הסכמתי זו היו נחשבות כפגיעה בפרטיות.

(אנו לא מוותרות על הזכות לפרטיות)

12. ידוע לי, ואני מסכים, כי להפקה ולזכיינים שאצלם תשודר התכנית נתון שיקול דעת בלעדי וסופי בכל הקשור להפקת התכנית, צילומיה, עריכתה וכל עניין אחר הקשור בה והיא רשאית לשנות ולערוך את מהלך התכנית, תכניה, מספר פרקיה, משכם, אופיים וכיו"ב ולבצע בתכנית ו/או בכל פרק או חלק אחר ממנה, כל שינוי מבני ו/או תכני ו/או אחר, לרבות קטיעה, השמטה או עריכה של פרקים ו/או קטעים מתוך התכנית, ובכלל זה לערוך ולשדר פרקי לקט, תקצירים, טריילרים, קדימונים וכיו"ב, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

13. ידוע לי, ואני מסכים, כי צוות התכנית איננו משמש כיועץ, ואינו מורכב מפסיכולוגים, אלא הוא מתפקד כצוות של תכנית טלוויזיה בלבד.

14. ידוע לי, ואני מסכים, כי במהלך הצגתי בתכנית, יוכלו מנחי התכנית ו/או כל משתתף אחר בתכנית להביע את דעתם באופן חופשי, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, באשר אלי. אני נותן בזאת באופן בלתי חוזר את הסכמתי המלאה לשימוש בקטעים האלה, ומוותר באופן בלתי חוזר על כל זכות העשויה להיות מוקנית לי מכוח חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-‏1965 בקשר עם השתתפותי בתכנית, לרבות טענה בדבר זכות לפיצוי או לסעד של צו מניעה או לכל סעד אחר, בקשר לכך.

(לא תעשו מאיתנו עינב בובליל)

15. הואיל ומדובר בהשתתפות לשם תועלתי שלי, הריני מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל זכות תביעה העשוייה להיווצר לי בעילה כלשהי נגדכם, כנגד הרשת, כנגד כל גורם ו/או אדם ו/או תאגיד הקשור בהפקה ו/או בעריכה ו/או בהגשה ו/או בשידור ו/או בשימוש אחר בתכנית, לרבות עובדיו או מי מטעמו של כל גורם מהגורמים שנמנו לעיל, והקשורה במישרין או בעקיפין להשתתפותי בתכנית או לאי-השתתפותי בה.

(סעיף לא חוקי. אם תהיה סיבה לתביעה, על ההפקה לשאת באחריות ולא להתנער מראש)

16. ידוע לי כי המפיקה והרשת רשאיות לשנות את מבנה התכנית או כל חלק ממנה מעת לעת.

17. ידוע לי ואני מסכים כי המפורט לעיל הובא על ידכם בחשבון בעת ההחלטה לשתף אותי בתכנית, וכי התחייבויותיי והסכמותי בדף זה הינן בלתי חוזרות, גם מכיוון שזכויות צד ג' תלויות בהן. ידוע לי ואני מסכים כי במידה ויתברר כי איזו מהצהרותיי דלעיל היתה לאנכונה ו/או לא מדויקת ו/או לא מלאה, אני מתחייב לשפות אתכם בגין כל נזק העלול להיגרם לכם, ותהיו רשאים לנקוט כנגדי כל אמצעי שתמצאו לנכון, ובין היתר (מבלי לפגוע בכלליות, ובכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה העומדים לכם על פי כל דין) תהיו רשאים לסלק אותי מן התכנית.

18. אני מתחייב לשמור על סודיות מלאה בכל הנוגע לתכנית ולהפקה. לגבי מה שלא שודר בטלוויזיה, התחייבותי לסודיות תישאר בתוקפה גם לאחר שידור התכנית.

19. ידוע לי ואני מסכים כי היענות לפנייה כלשהי מצד כלי התקשורת השונים בקשר להשתתפותי בתכנית תיעשה רק ברשות ובתיאום מראש עם מערכת התכנית ובליווי איש קשר מטעם מערכת התכנית. כמו כן, אם אתבקש לכך ע"י מערכת התכנית, אשתף פעולה בצורה טובה וללא כל תמורה ככל שיתבקשו לצורך קידום התכנית, יחסי ציבור ושיתופי פעולה לרבות השתתפות בצ'ט באינטרנט, סלולר, ראיונות לתקשורת, פרומואים צילומים וכיוצ"ב.

אני מתחייב שלא לגלות לכל אדם אחר ובמיוחד לא לאמצעי תקשורת כלשהו את תוכן או תוצאות התכניות בהם השתתפתי וזאת עד למועד שידורה של כל תכנית.

( השלוליות יופיעו ויתראיינו איפה שבא להן, בלי שום קשר לתכנית)

20. ידוע לי ואני מסכים כי להפקה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע או להפסיק השתתפות של משתתף בתכנית מכל סיבה שהיא, לרבות בשל כך שהשתתפותו נעשתה אגב הפרת איזו מהוראות הדין ו/או הסכם זה, ולרבות בגין מרמה או חוסר תום לב.

21. ידוע לי ואני מסכים כי הפקת התכנית ו/או מי מטעמה וכן מערכת התכנית, מנחי התכנית ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר, עקב השתתפותו בתכנית ו/או נזק שנגרם במהלך התכנית והמשתתפים בתכנית על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית.

(אם תהיה סיבה לתביעה, על ההפקה לשאת באחריות, ולא להתנער מראש, במיוחד במקרים של תאונות ונזקים לרכוש ולגוף).

נספח ג

הנדון: טופס ויתור והתחייבות

אני הח"מ מאשר את הסכמתי להצטלם לתכנית שתשודר באם תחליטו לשדרה (להלן: "הצילומים" ו"התכנית" בהתאמה); אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות בקשר לכך, ובכלל זה בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע, וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים או מבצעים כלשהן, בקשר לצילומים ו/או לכל שימוש בהם או בתכנית.

(לא, תודה)

הנני מאשר לרשת השידור לערוך את הצילומים ו/או חלקים מהם בתכנית ו/או בכל תכנית אחרת, כמפורט מטה, הכל לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי, וכי יכול שהצילומים לא ישודרו כלל.

הנני מאשר כי אין מניעה שבמהלך התכנית, יינתנו פרשנויות ו/או חוות דעת מכל מין וסוג שהוא לגבי הצילומים ו/או חלקים מהם.

הנני מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות השידור וההפצה של התכנית יהיו בבעלותה הבלעדית של הרשת אשר תהיה רשאית להביא לשידורן או הפצתן במלואן או בחלקן, בין אם בעצמה ו/או באמצעות אחרים, בכל מדיה (לרבות ומבלי למעט, כבלים, לוויין, וידאו, אינטרנט, תקשורת סלולרית) במספר בלתי מוגבל של שידורים. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא. האמור לעיל אינו גורע מזכותי לקבל תמלוגים ככל שאהיה זכאי מארגון יציג בהתאם לסע' 3א' לחוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד-‏1984.

(לא ולא)

* אגב - טעויות השפה והפיסוק הועתקו מן המסמך המקורי כפי שהן.
דג ב... 624151
זה חוזה מצויין לחתום עליו. הוא כל כך בלתי חוקי ולא מתקבל על הדעת, שאף בית משפט לא ידרש ליותר מחצי דקה כדי לפסול אותו.
דג ב... 624155
תוכל להרחיב? מה צד את עיניך במיוחד?
דג ב... 624159
אני חושב שאנטילופה סיכם את זה מצויין בהערותיו.
אמת היסטורית 624220
ההערות הן של ליסה, אחת מ''השלוליות'' שהיו (לא היו) צד בחוזה.
דג ב... 624165
אני לא מבין; ברור שסבירות החוזה תלויה בסוג התוכנית: אם הגברת מוזמנת לאולפן להתראיין בעניין כלשהו - ברור שהחוזה לא סביר לחלוטין. אבל אם מדובר בתוכנית ריאליטי שבה כל עם ישראל עוסק בפרטי הפרטים של חייה האישיים, אז לאיזה סוג חוזה אפשר לצפות?
דג ב... 624166
התכנית היתה אמורה להיות על להקות, תמיכה ניהול והדרכה, ממילא החוזה לא נחתם והתכנית משום מה בוטלה.
דג ב... 624172
מוזיקאי לא מאד מפורסם (שמו שמור במערכת), אבל שאני מאד מאד מעריך, השתתף בעבר באחת מתכניות הריאליטי בטלוויזיה. ראיתי באינטרנט כמה דקות מהתכנית בכיכובו והדבר גרם לי צער עמוק. לפני כמה חודשים יצא לי לדבר אתו ממושכות, ובין השאר, שאלתי אותו למה הוא היה צריך את כל האקסהיביציוניזם הזה. התשובה שלו היתה: "יש לזה סיבה אחת טובה מאד - פאקינג מאה וחמישים אלף שקל. ככה יכולתי שנה שלמה לישון בשקט."
דג ב... 624175
אני מבין אותו ומשתתף בצערו, אבל כפי שראית בחוזה הנ''ל ההשתתפות היתה אמורה להיות ללא תמורה ואף הן נדרשו לוותר על זכויות היוצרים על החומר שיעבדו עליו בתכנית.
דג ב... 624176
כמובן. זו הזדמנות טובה לקשר לאחד הפוסטים האחרונים בבלוג של רויטל סלומון, על הציפיה של אנשים מסוימים שאנשים אחרים יעבדו בשבילם רק בשביל "קרדיט" ו"חשיפה".
דג ב... 624191
אני מצפה שאנשים שאני לא מכיר ישלמו לי מליוני דולרים סתם ככה מתוך הערכה ליופי שלי (נו, הפנימי, לצורך הדיון). הציפיות שלי לא כל כך מתגשמות, ולכן אני נאלץ לעבוד לפרנסתי.
אם גם הציפיות של ה"אנשים המסוימים" שהזכרת לא יתגשמו, אז כנראה שהם יאלצו לוותר או לשלם. האם מישהו מונע ממחברי המאמרים להגיד "לא"?
דג ב... 624208
אם תבקש ממני כמה מיליונים בזכות היופי הפנימי שלך, לא רק אתה תשמע את ה''לא'' שלי. אני אשתדל לפרסם את התלונות על הדפקט הזה שמבקש בקשות לא-סבירות, כדי להזהיר אחרים מפניך. בשוק חופשי משוכלל, לפרט יש חופש לבחור את בחירותיו הכלכליות וגם להפיץ את דעותיו, להתאגד, להביך ולאתגר פרטים אחרים.
דג ב... 624209
אני מניח שאפשר לתרגם חשיפה בערוץ 2 להכנסות עתידיות (משירים עתידיים). לפי הכתבה, חשיפה בערוץ 10 שווה פחות.
דג ב... 624213
אתה צודק, אבל...
עקרונות וכאלה, כשהעיקר זה לעשות מוסיקה ולא כסף ההסתכלות היא אחרת, בסך הכל אפשר תמיד לעשות קאוורים לים-תיכונית להופיע בחתונות ובת מצוות ולעשות בוכטות, עדיף להנות מהחיים ולהזנות את הכישרון בכתיבה באתרי תוכן באינטרנט.
דג ב... 624223
התקופה הזאת זכורה לי כתקופה מאוד קשה. הייתי היחידה בלהקה שהתנגדה לשתף פעולה. כולן רצו את החשיפה הזאת, והסביבה הקרובה (חוץ מאנטילופה) חפרה ללא לאות על "איך את מוותרת על חשיפה בפריים טיים".
לאט לאט הצלחתי להעביר את הלהקה לצד שלי, כשהטיעון המנצח היה שזאת תוכנית של לוזרים באימון אישי/עסקי, ולא כל חשיפה היא בהכרח חשיפה טובה.
624225
לא זוכר אם כבר תהיתי את זה באייל: האם יש חוקי מדינות ו/או אמנות בינלאומיות שמסדירות את זכויות היוצרים על פורמטים טלוויזיוניים, או שזה עניין של הסכמה וכבוד בין גופי הטלוויזיה?

אני שואל כי זה נראה לי סוג של "יצירה" שיש בו אולי הרבה יצירתיות אבל מעט יצירה - משהו שאפשר לתאר בפסקה אחת. פחות אפילו ממתכונים. בהקצנה קלה בלבד, אפשר להשוות את זה לזכויות יוצרים על שילוב צבעים בבגד, או על צורת החזקה של גיטרה. או שאני לא מבין נכון מה מוכרים כשמוכרים פורמט, ומדובר על יותר מהרעיון שאפשר לתאר בפסקה?
624237
ממה שאני יודעת - בד"כ פורמט מורכב יותר מרעיון שאפשר לתאר בפיסקה (דיני זכויות יוצרים לא מגנים על רעיונות) אלא 2-3 עמודים. נדמה לי ש"תחרות מוזיקלית שמלווים בה את המועמדים ובכל שבוע מנפים מישהו על ידי הצבעה משולבת של שופטים מומחים וסמסים מהצופים" לא מוגדר כפורמט, אבל תיאור השלבים הקונקרטים של התהליך‏1 שלעתים מגיעים לכדי ספר הפקה ממש - כן.
זה לא רק עניין של הסכמת-כבוד‏2 - אם אתה רוצה להתבסס על היוקרה של התוכנית מחו"ל, אתה לא יכול לצלם "סתם" חבורת אנשים שעושים תחרויות מוזרות במקום מנותק מהציביליזציה, אתה רוצה את הטייטל "השרדות" ממש, עם הלוגו והמוניטין וכו'.

1 למשל שלב ראשון אודישנים שמשלבים זמרים מביכים לצד זמרים מעולים, צילומי המועמדים בחוץ ושיחות עם המשפחה שלהם, שלב שני שמורכב מכך וכך אנשים, ניפוי בדרך כזו וכזו.
2 איך אומרים בעברית לא מוטה מגדרית "הסכמה ג'נטלמנית"?
מיחוץ 624238
איזו יוקרה יש להפקה ישראלית (או של כל שפה איזוטרית אחרת) עבור הקהל הבין לאומי?

2 ואיך באנגלית?
מיחוץ 624241
לא אמרתי שזו *רק* עניין של יוקרה. בעקרון פורמט נחשב ליצירה מוגנת, כמו שלא תעתיק תסריט של סדרה, ככה לא תעתיק פורמט. זה לא מתוך הוגנות וטוב לב - אתה חושף את עצמך ככה לתביעות. אתה יכול, כמובן, לקחת את הרעיון ולשנות אותו מספיק כדי שהוא לא יהיה אותו הדבר, אבל אז הוא כבר לא אותו הדבר, ואם התוכנית המקורית הוכיחה את עצמה, למה שתרצה לשנות אותה למשהו אחר?‏1

1 הנימוק "כדי לחסוך בכסף" הוא אמנם נימוק משכנע, אבל צריך לזכור שגם אם הרעיון קיים, לפתח פורמט עדיין דורש השקעת משאבים לא מעטים.

2 אין לי מושג. הייתי מנסה בכיוון של honor
זה בערך מה שעשו בהתחלה ''כוכב נולד'' 624285
זה התחיל מהתוכנית החביבה ''לא נפסיק לשיר'', שעברה מטה-מורפוזה מוזרה לכוכב נולד.

כוכב נולד היא העתק הפורמט של איידול, אבל כדי לא לשלם לבעלי הזכויות ולא להתבע, הם הכניסו כל מיני שינויים וגימיקים ביחס למקור (לדעתי עדיין היו צריכים לתבוע אותם).
זה בערך מה שעשו בהתחלה ''כוכב נולד'' 624303
מה רע בזה שמעתיקים מהצלחה?

אם לצטט את סטיב ג'ובס‏1, "אומנים טובים מעתיקים, אומנים דגולים גונבים".

1 שהעתיק, או גנב את האמרה הזו ממחברים קודמים.
זה בערך מה שעשו בהתחלה ''כוכב נולד'' 624304
אומנים טובים מעתיקים, אומנים דגולים גונבים

אני לא בטוח שזה נופל בקטגוריה של כוכב נולד
זה בערך מה שעשו בהתחלה ''כוכב נולד'' 624305
זה נאמר במקור על מוצר ממוסחר לא פחות (עיצוב של מחשב אישי או תוכנות שבו).
זה בערך מה שעשו בהתחלה ''כוכב נולד'' 624306
זה נאמר במקור על שירה. ואני יודע את זה בזכות המאמר אליו *אתה* קשירת, לפני כמה דקות.
זה בערך מה שעשו בהתחלה ''כוכב נולד'' 624307
לפי אותו מאמר: זה נאמר במקור ע"י ג'ובס כפרפרזה על כל מיני אמירות דומות. אין כאן סתם העתקה. יש כאן גם שינוי.
זה בערך מה שעשו בהתחלה ''כוכב נולד'' 624309
האמירה הדומה שהמקור הוא פרפזה עליה היא "“That great poets imitate and improve, whereas small ones steal and spoil” מ-‏1892. המקור עצמו הוא "Immature poets imitate; mature poets steal" של ט.ס.אליוט מ-‏1920. כל שאר השינויים מאז ועד ג'ובס הם ישום מעשי של תוכן הציטוט. בכל מקרה, לעניין נושא הפתיל הנוכחי - במקור דובר על שירה, לא על מחשבים.
מישהו יודע בכלל כמה מרוויח יוצר? 644126
האם בכלל משתלם ליצור סדרה מצליחה? כמה כסף ראו יוצרי הבורר, עספור, רמזור מיצירתם שנחשבה לאחת הגדולות בישראל?
633531
ועכשיו, הצעת חוק פרטית שמסדירה את יחסי הזכויות בין המפיקים לחברות המשדרות, ומקצות רק 15% לאחרונות. http://www.themarker.com/advertising/1.2333210.
אבל בינתיים, לפי הכתבה, שר התקשורת מינה ועדה לחקירת הנושא, ובינתיים מעריכים כי הוא לא יתמוך בהצעת החוק.
633538
השאלה היא האם הוא לא יתמוך בהצעת החוק וזהו, או שבדיון על הפרטים ה 15% יהפכו למספר אחר.
אייל נגד ערוץ 2 650376
הדו"ח הסופי של ועדת אייל מכריע נגד רשת וקשת.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים