חייזר 166671
כל הדתות דורשות מאנשיהן אמונה המבוססת על אמונה. (ישו דרש מכולם: האמינו לתפקידי שהרי אלוקים דיבר איתי" נקודת התורפה הגדולה שכאן היא העובדה הפשוטה שאיש לא ראה שאלקים מדבר איתך! ואם כן אולי הוא משקר?? אולי מחלת נפש מסוימת גרמה לו לשמוע קולות והוא דמיין שהיה זה אלוקים שדיבר?? (בבתי החולים לחולי-נפש יש הרבה כאלה).

ואם ישאל השואל ומה עם המופתים? התשובה פשוטה. גם אם נניח שאכן היו כאלה, יש לדעת כי מופתים אמנם יכולים לשמש כגורם מסייע לדת, אך אינם יכולים להיות עצם ההוכחה. שהרי מופתים אפשר לבצע באמצעות כוחות שליליים כגון כישוף ומאגיה שחורה לסוגיה (בנוסף לאפשרות- במקרים מסוימים של אחיזת עיניים, השפעה פסיכולוגית וכדו') וכפי שהטביע הבורא בבריאה (לשם איזון הבחירה ואכמ"ל) ואינם הוכחה כלל כי מחוללם הינו נביא המעביר מסר מהאלוקים. [אמנם הבדלים דקים אך משמעותיים הוטבעו בין מופתים הבאים מצד הקדושה, למופתים הבאים מהצד האחר (=הסטרא אחרא). כגון זו שהבאים מצד הקדושה יהיו מדויקים בתכלית הדיוק כפי שנאמרו מראש כגון השעה תהיה מדויקת ביותר. לעומת זאת לסטרא אחרא לא ניתנה האפשרות לדייק לחלוטין והתרחשות המופת תהיה תמיד לפני או לאחר המועד המדויק עליו דובר].

ואכן מסיבה זו כאשר בא אדם אחר בשם מוחמד והכריז על עצמו כשליח האל, רדפו אותו בני שבטו שבט כורייש בטענה: 'אם כדבריך מדוע אינו מראה לנו ולו פעם אחת שהוא מדבר איתך?' עד שנאלץ נביא השקר לברוח עם קומץ מאמיניו הפתיים ממכה למדינה, ומשם יצא להשליט את דתו-דעתו בכח הזרוע, כידוע.

לעומת זאת, היהדות היא היחידה הטוענת שכל העם היו עדים למעמד ההתגלות בעת מתן-התורה. ועדות זו נמסרה מאב לבן ברצף במשך כל הדורות עד דורנו אנו. ובפרט שגם רשימת מקבלי ומוסרי התורה נמצאת בידינו עם תאריכי לידתם ופטירתם, מקום חייהם, הספרים שכתבו, וכל שאר הפרטים ההיסטוריים כאשר גם הממצאים הארכיאולוגיים החדשים מאשרים ומאששים את הדברים. ועדיין לא נגענו במנגנוני ההוכחה הקיימים בתורה כגון מנגנון צפיית העתיד בדיוק מדהים, מנגנון ההצפנות, ,מנגנון ידיעת סודות הבריאה הכמוסים ביותר ועוד, המוכיחים את עובדת היותה כתובה ביד הכח העליון, שליט ומחולל הבריאה, קורא הדורות מראש. אמונה כזו אינה מבוססת כשאר הדתות על אמונה (-בדבריו של אדם יחיד המספר על התגלות), אלא על ידיעה (כל העם ראו את ההתגלות!).

ואכן, על ההבדל החד והברור שבין תורתנו תורת-האמת , לבין תורות החיקוי, מעמידתנו התורה עצמה. וכך נאמר:
"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי?? "אתה הראית לאדם לדעת כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן השמים השמיעך את קולו וכו' ואת דבריו שמעת מתוך האש וכו'. וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים". (דברים ד, ל"ב-ל"ט)
אני מראה לך עכשיו שלא יכול להיות שהתורה נכתבה על ידי אדם. כתוב בתורה בספר דברים פרק ד´ פסוק לב': כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים, ועד קצה השמים: הנהיה, כדבר הגדול הזה, או, הנשמע כמהו. השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה--ויחי. או הנסה אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת באתות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדלים: ככל אשר עשה לכם ה' אלוקכם, במצרים--לעיניך. לה אתה הראת לדעת, כי ה' הוא האלוקים: אין עוד, מלבדו. מן השמים השמיעך את קלו, ליסרך; ועל הארץ, הראך את אשו הגדולה, ודבריו שמעת, מתוך האש. ותחת, כי אהב את אבתיך, ויבחר בזרעו, אחריו; ויוצאך בפניו בכחו הגדל, ממצרים. להוריש, גוים גדלים ועצמים ממך--מפניך; להביאך, לתת לך את ארצם נחלה--כיום הזה. וידעת היום, והשבת אל לבבך, כי ה' הוא האלוקים, בשמים ממעל ועל הארץ מתחת: אין, עוד. ושמרת את חקיו ואת מצותיו, אשר אנכי מצוך היום, אשר ייטב לך, ולבניך אחריך--ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר ה' אלהיך נתן לך כל הימים. עד כאן דברי התורה.
נותן התורה מנבא שלא היה ולא יהיה לעולם סיפור כפי שמתואר בעשרת המכות וביציאת מצרים ובמעמד הר סיני.
אם אתה אומר שאדם כתב את ספר התורה, איך זה שלא החדירו עוד סיפור דומה לכתוב בתורה? האיסלם והנצרות לא הביאו סיפור דומה אלא לקחו את הסיפור של העם היהודי.
אין אף אדם בעולם בכל הזמנים ובכל המקומות לא תמצא ספר שכתוב שישות פונה לעם ואומרת לו אני בורא העולם שעשיתי לכם ניסים כמו מכת חושך ומכת בכורות ולאחר מכן הסכמה של העם שהם מסכימים שמי שמדבר אתם הוא בורא העולם.
כלומר אם אתה חושב שקל לעבוד על האנשים ולהחדיר להיסטוריה סיפור יציאת מצרים . איך זה שלא היו עוד סיפורים דומים בכל העולם בכל הזמנים.

התשובה לשאלה האחרונה : כי לא עשה זאת יצור גשמי אלא בורא העולם. .ומאחר שיש רק בורא אחד, אין עוד בעולם מישהו שהחדיר להיסטוריה סיפור דומה.

איך ידע כותב התורה שלא היה בעבר סיפור דומה ? למרות שלא היה אז רדיו ואמצעי תקשורת כמו שיש היום?
תשובה כי לא אדם כתב את ספר התורה.

התורה אומרת שלא תיתן לאף אחד להצליח להכניס ספר דומה להיסטוריה. שיש בו סיפור שמופיע מישהו שאומר אני בורא העולם וכו'. אני פרסמי את הראיה הזאת בהרבה אתרים ואף אחד לא הביא לי ספור שדומה לספור התורה.

אם כותב התורה אמר שלא יוכל אף אחד להכניס ספר דומה ומה שהוא אמר מתקיים , זה ראיה מוחצת לאמיתות התורה.

כלומר זה מראה שמי נתן נותן לכל אחד אפשרות להפריך את הספר ואף אחד לא הפריך את הספר.
אני יסביר את עצמי במשל: אם מישהו מפיץ ספר שכתוב בו שהוא הכי חזק בעולם ומי שרוצה יכול לבוא ולהתמודד אתו , אם אף אחד לא בא זה מראה שהוא הכי חזק. במיוחד שהוא מראה בספר שמישהו ניסה להתמודד איתו והוא פרעה (הוא אמר שהוא ברא את היאור ואת עצמו) הוא עשה לו עשר מכות נפלאות. אתה יכול לא להאמין לזה שפרסם את הספר שהוא הכי חזק בעולם, אבל בכדי להוכיח שהוא לא כך אתה צריך להתמודד איתו , אם את לא התמודדת לא הוכחת שהוא לא צודק.
הנמשל: בתורה כתוב שלא יהיה מישהו שיוכל לפרסם ספר שכתוב בו אני בורא העולם. אם כופרים במשך הדורות שניסו להפסיק את קיום תורה ומצוות ליהודים לא פרסמו ספר דומה, זה מראה שמי שכתב את הספר לא מאפשר זאת.
בברית החדשה אין ספור שבו מופיע מישהו שאומר אני בורא העולם.
מי כתב את הספר מונע כל מי שירצה להפריך את הספר. והוא נותן לכל אחד אפשרות להפריך ואף אחד לא הפריך.
להלן דברי הרב דב שטיין.
לדת היהודית בעת הופעתה לא היתה שום הכחשה משום עם. כלומר איש לא טען שלא היה מעמד הר סיני וכיו"ב. לעומת זאת בדת הנוצרית ואיסלאמית אמרו כל בני העם היהודי לא היה ולא נברא. הם הכחישו את הטענות הפותחות של שתי הדתות הללו.
בנסיבות אלו כשיש מסורת מאששת ומסורת מקעקעת הרי אנו נוהגים כמו בכל משפט. היינו לא ניתן לקבל את העדות המוכחשת.
מכאן אתה רואה שלא יתכן שהתורה ניתנה על ידי חייזר. כי אם היה זה חייזר שנתן את התורה היה צריך שיהיה עוד חייזר שיתן תורה דומה. כי אם חייזרים יכולים לעשות נסים ברמה שהיו ביציאת מצרים היה צריך שיהיה עוד אחד שיעשה זאת.

לך מפה, טרחן! קישטה! 166682
לא נכון. 166717
טרחנים זה במאמר של אלון עמית.
כל כך משכנע היה מעמד הר סיני, 166812
שעוד לפני שהסתיים כבר החל העם לסגוד לעגל זהב שבנה לו בעצמו.
חטא העגל 170729
תשובה : מי שחטא בחטא העגל אלה היו הערב רב . ובני ישראל חטאו בכך שלא הוכיחו אותם. אבל שבט לוי לא חטא בכלל בחטא העגל. בהמשך התורה אם תקרא תראה שבני ישראל חזרו בתשובה על החטא שעשו והם עשו משכן ותרמו הרבה רכוש למשכן בכדי לכפר על החטא ועוד תראה שכתוב שהם נענשו על החטא

פרק לב' מפסוק א': "וירא העם כי בשש משה לרדת ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים...ויאמר אהרון פרקו נזמי הזהב... ויתפרקו...ויביאו אל אהרון ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים...".
עשיית עגל מסכה בעת שמשה עדיין נמצא בהר, מדהימה, מזעזעת ומעוררת תימא גדולה ביותר. איך ייתכן, דווקא אחרי שראו בעיניהם שמיים נפתחים, מראות נבואה גדולים יותר ממה שראה יחזקאל בן בוזי הכהן, פמליא של מעלה מעשה מרכבה והדום רגלי האלוקים, במראה ולא בחידות, שמעו קול אלוקים מדבר איתם מתוך אש, ענן וערפל, עד שנפלה יראתו עליהם וכמעט פרחה נשמתם, איך יכול להיות שיגידו 40 יום אחר כך 'אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים' לעגל מסכה? האם נטרפה דעתם? קושיא נוספת על אהרון כהן גדול, נביא ה', אח למשה רבנו, אשר מי כמוהו מורם מעם וקרוב אל האלוקים, בקי ובר אוריין אשר אין סוד נסתר ממנו, דעתו רחבה והוא מבני ביתו של הקב"ה איך יהין לעשות אדם אשר כמוהו, עבודה זרה? החומרה של מעשה זה בלתי נתפשת, חכמים הגדירוהו בלשונם: "עלובה כלה מזנה בתוך חופתה (שבת פ"ח ע"ב). בלשון ימינו אלה זה כמו להגיד ששמו מכונית תופת בשדרה המרכזית של הקב"ה ולאור יום. מעשה מדהים של עזות מצח ומרד בבורא עולם סמוך כל כך למתן תורה, קשה מאוד להבנה ולהסבר.

רמב"ן ואיבן עזרא, ענקי הרוח והפרשנות מגדירים את השאלות הללו בעוצמה רבה אבל תשובותיהם כמו גם תשובות פרשנים אחרים אינן באותה העוצמה. רמב"ן מסביר שביקשו 'משה' אחר. "יורה לנו הדרך לפנינו ועל פי ה' בידו". לפי דבריו רצו מדריך חדש כי האמינו שמשה מת. אם כך למה בחרו בעגל מסכה? לרמב"ן תיאוריה הקשורה במעשה מרכבה הקושרת את מראה השור מהשמאל שראה יחזקאל, ואין כל אחד ואחד בקי בדבריו. איבן עזרא מסביר שאמונתם בכך שמשה מת נובעת בפשטות שאין על הר סיני אוכל או מים. בכך הוא גם מגלה לנו סוד שהמן לא ירד על הר סיני. היות וכך היו בטוחים שמשה מת. שהרי ארבעים יום וארבעים לילה שהה שם ואין בן אנוש יכול להחזיק מעמד ללא אוכל או שתייה זמן ממושך כזה. אלא שעדיין לא ברור למה בחרו בעגל, ואיך הוא יהיה תחליף למשה רבנו. הרמב"ם עונה על השאלה לגבי העגל וקושר זאת למצרים ארץ הולדתם ומקום שגדלו בו. שם היה העגל אל. גם תצפית בגרמי שמיים ואסטרולוגיה היו חלק מתרבות מצרים וחכמיה, זה הביא אותם לחשוב ולהאמין 'שמזל שור', אשר שרר בעת יציאתם ממצרים, הוא אל ויש בו ממש. לכן ביקשו לעובדו. גם לאחר דבריו נשארנו עם מבוכה גדולה. חסר הסבר כולל וממצה.

הרב הס זצ"ל, שזכיתי להיות מתלמידיו באוניברסיטת בר אילן, כתב מאמר מאוד מסכם וכוללני בהקשר למעשה העגל, וקרא אותו 'אור חדש על מעשה העגל'. המאמר התפרסם בחוברת 'אמונות', גליון 27 תמוז תשמ"ב. ובו הוא מתאר את מעשה העגל אחרת. לטעמי הוא אכן שופך אור חדש על כל העניין. לדבריו הנסמכים על מדרשי חז"ל, היו במחנה ישראל מאז היציאה ממצרים 'ערב רב'. יהודים נשאו מצריות לאישה וגיירו אותן. וכן נשים יהודיות נישאו למצריים שבחרו להתגייר בעקבות אהבתם. ערב רב זה היה נשאר במצרים ולא היה נגאל, בגאולת ישראל. לולא משה רבנו אשר ביקש מבורא עולם להכלילו בתוך עם ישראל. הקב"ה יתעלה נענה לו אף שלא בשמחה רבה. ערב רב זה קרוי בפי התורה "העם" מולם קרויים היהודים "בני ישראל". לדברי הרב הס זצ"ל, רוב המרידות במדבר, נגרמו בשל מעשה 'העם', אותו ערב רב. מתאוננים וקברות התאווה וכן בשליו ואפילו במעשה קורח תמיד תמצא את "העם" מוביל במרד כנגד משה ואהרון וכנגד הקב"ה. העם בוכה ואומר בזוכרנו את סיר הבשר, ויהי העם כמתאוננים, ותרד אש ותאכל בקצה העם, תמיד העם גרם לצרות. קצה נפשם של בני ישראל במורדים אלה והיה מתח רב בין שתי הקבוצות. דבר שבא לביטוי פומבי בעת המריבה בין בנה של שלומית בת דברי ואיש מבני ישראל, ריב שנגמר בקללה נמרצת שקילל אותו איש מהערב רב את ה' ולכן נסקל ומת. הסברו של הרב הס זצ"ל נתמך גם על ידי פירוש הסולם, לזוהר. (ראה דף קצ"א עמוד א' ואילך, אותיות נט' עד ע'), ועוד מדרשים.

עכשיו שיש לנו מפתח חדש להבנת האירועים, לא נותר אלא לקרא היטב את פרשת העגל ולראות מי חטא. ומי לא. 'וירא העם כי בושש משה לבוא'. 'ויקהל העם על אהרון', 'ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב', 'וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק'. אין ספק, הערב רב חטא בעגל. בני ישראל לא התערבו. לכן אומר ה': 'לך רד כי שיחת עמך'. העם שאתה כל כך רצית להוציא ממצרים עשו להם עגל מסכה. לכן גם 'ויגוף ה' את העם', גם משה הורג אחר כך מן העם 3000 אנשים. נותר לשאול איך זה מסתדר כשלקריאתו של משה, מי לה' אלי, מתייצבים ובאים כל בני לוי, איפה יתר השבטים אם החוטאים אינם אלא רק מן הערב רב? וגם איך יגיד משה ללויים 'הירגו איש את אחיו' וכי הערב רב הינו אחים לשבט לוי? מסביר הרב בעקבות דברי בעל הסולם, בכל שבט היו אנשים שנשאו מצריות או נשים שנישאו למצריים. לא היה שבט שלא היה בו ערב רב, לבד משבט לוי (בגלל שהנישואין הללו היו כדי להימלט מקושי השעבוד ולוי לא שועבד במצרים). לכן כשקרא משה מי לה' אלי התייצבו אמנם אנשים מבני כל השבטים, אלא שרק שבט לוי התייצב במלואו כי רק בו לא היה ערב רב כלל. עליו נאמר כל בני לוי. ואף שהיו המונים שהתייצבו, לאו דוקא מבני לוי אי אפשר להגיד על שבטם כל בני השבט. אבל האמירה 'הרגו איש את אחיו' נאמרה לכולם. בני לוי במובן של רעים וחברים, ויתר בני השבטים שהתייצבו, במובן של אחים ממש נותרה בעיה אחת, מדוע כשמשה שורף את העגל, טוחן אותו עד דק ומפזר על המים הוא משקה את בני ישראל, כמאמר הפסוק? התשובה לכך הינה שישנה תביעה מכל אחד למנוע חטא כזה ולא לעמוד מנגד. משה רומז לבני ישראל שישנו כעס עליהם משום שהיה עליהם למנוע מעשה זה של העם. המדהים בכל ההסבר המופלא הזה, שהוא מאפשר הבנה אחרת של האירועים. גם אפשר בעזרתו להוכיח שבני ישראל לא רק שלא התערבו בכוונה, אלא גם רצו לגרום לכך שסוף סוף אלוקים יתערב ויכה את העם הערב רב הזה, שנואי נפשם. שני פסוקים בהמשך לאחר העונש. בראשון כתוב: 'וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו'. בהמשכו אומר הקב"ה למשה: 'ועתה הורד עדייך מעליך ואדעה מה אעשה לך'. שני כתובים המכחישים זה את זה. או שלא שמו עליהם עדיים או ששמו ואז ה' מצווה להוריד אותם. והרי סתירה? אלא שלפי דברינו אתי שפיר. העם, התאבלו ולא שמו עליהם עדיים. בני ישראל, דווקא שמחו מאוד, כביטוי לכך שמו עליהם עדיים. בא הקב"ה ואומר למשה, אמור לבני ישראל הורד עדייך מעליך, הורד את התכשיטים הללו. מלמדם: 'בנפול אויבך אל תשמח, במפלתו אל יגל ליבך'. בטח ובטח לא כאשר הנופלים, הינם אחים. אפילו לשליש ולרביע.

לגבי אהרון, הבאתי בפרשת תצוה ממדרש רבא שהתכוון לטובה. רצה לדחות אותם עד שמשה יגיע. מעניין לפי ההסבר שהבאתי לעיל לקרא את הפסוק: "ויגוף ה' את העם, על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרון". מי עשה כאן את העגל? הם או אהרון. ההסבר היחיד שייתכן (כך בזוהר ובדברי הרב), אהרון החל למשוך זמן, לאט לאט חרט כל תכשיט ותכשיט. בנה 'סקיצה', מסכה, הבטיח שייצוק לתוכה את כל הזהב. אלא שבאמצע ה'עבודה' חטפו את מה שעשה, ועשו ממנה עגל. גם הכתוב אומר בהמשך לגבי משה היורד מההר: "ויקח את העגל אשר עשו". הם עשו ולא אהרון. גם משה שואל אותו "מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה". בדברי משה יש יותר תמיהה ותרעומת מאשר האשמה חמורה, כפי הנדרש כביכול.

בהקשר למעשה העגל משה משבר את הלוחות. לא כמעשה פזיז. ה' אמר לו קודם לכן, 'לך רד כי שיחת עמך, סרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה' הוי אומר, משה ידע למה לצפות בבואו אל המחנה. אם כן מדוע שיבר את הלוחות? מי התיר לו לשברם? מכתב אלוקים חרות על הלוחות איך מחליט לשברו? על סמך מה? עמוס חכם, מפרש ב 'דעת מקרא', כותב: "היה מקום לחשש שעובדי העגל יקחו את לוחות האבנים שהורדו מן השמיים ויעשום לחפצים קדושים ויעבדום כדרך עובדי אלילים המעריצים אבנים קדושות. על כן שברם משה להוכיח שהקדושה אינה באבנים אלא במה שכתוב עליהן. ואם הכתב בטל, שהרי הופרה הברית, גם האבנים הן ככל האבנים". לגבי מניע דומה, במעשה העגל, כבר כתבתי בפרשת תרומה ותצוה. החוטאים רצו לעבוד את ה' בעזרת "ציור" כלשהו. לזה קראתי 'הגשמה'. אלא שהגשמה הייתה אסורה בתכלית. שמלא כל הארץ כבודו. רק אחר מעשה העגל ניתנה הוראה להקים משכן (כדברי רש"י), וזו עבודה בהגשמה, שהותרה. שולחן, מנורה, ארון וכרובים, ובכלל זה גם מקום שיש בו אורך ורוחב וגובה, שנקראים משכן אלוקי ישראל. לא היה כדבר הזה לפני מעשה העגל. זו ירידה לסטנדרטים ארציים. קודם היו הם בשמיים עכשיו השמיים ירדו לארץ. ועדיין על אף המשכן מלא כל הארץ כבודו, ואין אתר פנוי ממנו. משה משבר את הלוחות נגד ההגשמה והקב"ה מצוה על המשכן מאותה הסיבה ממש.

- אריה בן נחום.

חטא העגל

הערב רב 170734
וכדי להבהיר לקוראים מה המשמעות כאשר מישהו כיום משתמש במונח ''ערב רב''.
אלה הם תמיד קיצוניים ולרוב מיסטיקנים מקובלים שמתייחסים למי שאינו מסכים לפרשנות המיוחדת שלהם של האמונה כאל ''ערב רב '' דהיינו מי שאינם יהודים ולכן ''בני חושך '' שיש להשמידם . ואלה הם פחות או יותר הרוב המוחלט של העם היהודי.
הראשונים שנקטו במונח הזה במשמעות הזאת היו השבתאים שכינו כך את יריביהם, יש להם היום ממשיכים מרובים מהשוליים הקיצוניים. אנשי הכת של עוזי משולם למשל הרבו להשתמש במונח הזה כלפי כל מי שלא נמנה על הכת שלהם , וכך המצב אצל נטורי קרטה .
ולמי שלא תפס יש כאן סוג של נאציזם יהודי שהרי ''הערב רב '' נחשבים לגזע נחות שיש להשמידו.
חטא העגל 170800
1) הפרשנות שנתת מאוד מעניינת אז החלטתי לבדוק במקומות אחרים בספר שמות את ההפרדה בין המושג עם למושג בני ישראל וזה מה שמצאתי למשל בפרק ט בסיפור על מכת הברד.
"ויאמר יהוה אל משה השכם בבוקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה אלוהי העברים שלח את עמי ויעבדוני" (שמות ט י"ג)
פרעה כמובן מסרב ואלוהים מוריד ברד על ארץ מצרים. פרעה ההמום מגודל המכה קורא למשה ואהרון ומסכים לדרישתם במילים "ואשלחה אתכם" (שמות ט' כח)
מזה אני מסיק שהקבוצה אותה מכנה אלוהים עמיו שאותה נדרש פרעה לשלח, כוללת בתוכה את משה ואהרון שכן אחרת היה פרעה משתמש במילים אותם.
אלא שלאחר שהברד פוסק "ויחזק לב פרעה ולא שילח את בני ישראל כאשר דיבר יהוה ביד משה" (שמות ט ל"ה)
ונזכיר, מה "דיבר יהוה ביד משה"?
"שלח את עמי" לא "שלח את בני ישראל". הסיפור הזה של שלח את עמי מול לא שילח את בני ישראל חוזר על עצמו בהרבה מכות אחרות.

המשכתי קצת הלאה ובפרק י"ג פסוק ג "ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזהאשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים... ולא יאכל חמץ..." כיוון שהמצוה לזכור את יציאת מתריים ולהמנע מאכילת חמץ מוטלת על העם הרי שבני ישראל פטורים ממנה.

הלאה. אתה טוען שבעוד שבני ישראל היו צדיקים ורק הערב רב היו משביתי השמחה וקטני האמונה הרי שבפרק י"ד י עד י"ד נכתב בפירוש "ויצעקו בני ישראל אל יהוה וימרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר ... כי טוב לנו לעבוד במצרים ממותנו במדבר" ובהמשך פונים בני ישראל אל משה ואהרון ומתלוננים "ויאמרו אליהם בני ישראל מי ייתן מותנו ביד יהוה בארץ מצריים בשבתנו על סיר הבשר" (שמות ט"ז ג)

עכשיו נגיע לפרק ל"ב שבו קורה חטא העגל. בפסוקים ט עד י"ד מציע אלוהים למשה הצעה "ויאמר יהוה אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול" כלומר אלוהים מציע למשה לכלות את העם ולבנות אותו מחדש מזרע משה. אלא שאם הפרשנות המדוברת הייתה נכונה הרי שלא היה צורך בדבר הזה כיוון שחוץ מה"עם" היו גם בני ישראל ואפשר היה להשמיד את העם ובכל זאת להשאר עם שישים ריבוא בני ישראל הטהורים.

בקיצור, הפרשנות הזו אינה מבוססת על שום דבר מלבד רצונו של המאמין בה להתנער מחטא העגל ולהקטין את רושם חוסר האמינות שהפרשה העגומה הזו מטילה על כל סיפור ההתגלות הבומבסטי הזה.

2. כשאלוהים מביא מכת ארבה על ארץ מצריים (להזכירך ארבה הוא תופעת טבע מוכרת) יש בכך לשכנע את פרעה שמדובר באל כביר. אחר כך פרעה שינה את דעתו בעניין. אלא ששינוי הדיעה הזה נבע מהתערבות אלוהית "ויחזק אלוהים את לב פרעה ולא אבה לשלחם" (שמות י כ"ז)
הטענה שלך היא שהערב רב שהיה עד למאורע הרבה יותר מרשים ועל טבעי ממכת ארבה, התגלות אלוהית אמיתית, שכח את הרושם הכביר שאירוע זה הטיל עליו בתוך קצת יותר מחודש מפחיתה גם היא מאוד מהאמינות של תיאור האירוע.
חטא העגל 170801
עתה בכלל לא תפסת את הפרנציפ כאן . לאיש הזה ולמרצה שלו בכלל לא אכפת אם כך היו הדברים . כשהם מדברים על ה''ערב רב'' במדבר הם מתכוונים ל''ערב רב'' של היום . יש כאן אידיאולוגיה נאצית לכל דבר.
אני בכלל לא בטוח בזה. 170802
אני משער שבין היהודים הדתיים ישנם פנאטים פאשיסטיים אלא שרוב הדתיים שזכיתי להכיר (הכרות וירטואלית או הכרות אמיתית) רחוקים מזה ואני מאמין ומקווה שגם דוד אינו כזה.

בכל מקרה הייתי שמח לקבל תשובה.
אני בכלל לא בטוח בזה. 170829
עם זה אני מסכים , רוב החרדים והדתיים אינם תומכים בדעות המטורפות האלה. המדובר בדרך כלל בקבוצות קטנות וסגורות של מקובלים ומיסטיקנים למיניהם שחולמים על היום שבו כלל העולם יושמד חוץ מהם. אגב כדאי לציין שהם שונאים גם את שאר החרדים בדיוק כמו שהם שונאים חילונים וכל אחד אחר.
ללמדך מה הלימוד המוגבר בקבלה וספר הזוהר יכול להביא.
אני בכלל לא בטוח בזה. 170831
א. אני לא בטוח שזה קשור בצורה ישירה ללימוד קבלה. רוב הדתיים לא לומדים קבלה בגיל צעיר אלא בגיל שבו הדעות שלהם כבר יותר מוגדרות. קשה להפוך לגזען פאשיסט בגיל 45 אם לא היית כזה קודם לכן.
ב. גזענים פאשיסטיים ושאר חלאות קיימים בציבור הדתי ובציבור החילוני, אין בכך כדי לשלול את השקפת העולם הזו או הזו.
ג. בכל מקרה לא ניראה לי שדוד שאליו כוונה תגובתי הוא כזה.
אני הולך לפי מה שכתוב בתורה. 170889
צריך לאהוב כל יהודי כמו שאתה אוהב את עצמך. וברור שאדם לא אוהב את עצמו במידה שווה. כל אחד ישמור על ראשו יותר מאשר על רגליו. לכן אני אוהב את הצדיקים יותר מאשר את הרשעים. ואסור לשנוא כלל, כל יהודי. בכדי לדעת מי הם הצדיקים צריך להשתדל להיות צדיק.
תשובה מתחמקת 170929
שמשתמעת לחמישים מליארד פנים . אבל גם לא ציפיתי לקבל משהו שונה.
תשובה שצריך לתת. כי כך כתוב 170936
בתורה. ואהבת לרעך כמוך.

השאלה האמיתית כאן היא 171089
אם כבודו יהיה מוכן לאהוב את חברו או את בני משפחתו כמוהו אם יתברר לו ( נניח בידי אחד מעמיתיו המקובלים יודעי הכל ) שחברו או בן משפחתו נגוע בחשד כבד שהוא אחד מאותם "ערב רב " מתועבים ונחותים. האם הכלל תקף גם אז ?
יש לי הרבה קרובי משפחה חילוניים. 171179
אני לא שונא אף אחד מהחילונים. בגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש.
יפה . אני מברך אותך 171213
הלוואי שרבים מחבריך המקובלים היו יודעים את הכלל היפה הזה שאתה השמעת אותו כאן. אגב הכלל הזה יפה גם לגבי חילוניים רבים ודתיים רבים.
עכשיו אחרי שהבהרת את העניין הזה אני מקווה שאתה הבנת בעצמך את עצם הסכנה שיש בהשמעת כל הקישקושים המטופשים האלה על ''ערב רב''. להבא עדיף לא להזכיר את העניין הזה כלל ברשת או מחוצה לה.יש מספיק גורמים שיוצרים שנאה גם כך.
אתה הולך לפי מה שכתוב בתורה? 171029
לא חשוב לפי מה, העיקר שתלך.
לאן? 171101
לאן? 171113
למי איכפת?
חטא העגל 170886
" ( הפרשנות שנתת מאוד מעניינת אז החלטתי לבדוק במקומות אחרים בספר"
ת. אנחנו סוטים מהעיקר, לכן אני לא יענה בנושא זה. אלה שעשו את העגל נענשו על ידי בורא העולם. כך שאין בדברים שלכם סתירה לראיה של מעמד הר סיני. כתוב בספר שמות פרק לב' פסוק לה' ויגוף ה' את העם, על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרן. נא לראות בסוף הדף.
עוד הסבר בקישור להלן.
תיקון חטא העגל.

חטא העגל 170900
מדוע? כי נגמרו לך התשובות המוכנות מראש שקיבלת בסמינר לחוזרים בתשובה?
חטא העגל 171542
אם אלה שעשו את החטא קיבלו עונש, זה ראיה לכך שיש השגחה פרטית. מה עוד אתה רוצה לדעת בנושא?
חטא העגל 170909
לגבי ההסבר של הרמב"ן. אם נעשה כל עניין העגל מתוך כוונה טובה, מדוע היה העונש כה חמור?
ברצוני להזכיר לך שתגובתו הראשונה של אלוהים למעשה הייתה הצעה למשה להשמיד את כל העם וקיים את הבטחתו המקורית לאבות דרך זרעו של משה. האם זה עונש סביר עבור החטא המתואר?
אני רוצה להזכיר גם שבמהלך הפרקים שלפני כן ניתנים בפרוטרוט הוראות הכנת המשכן, כך שהטענה בדבר חוסר הגבולות של הרוחניות היא בלתי מתקבלת על הדעת (במשך 4 פרקים מתואר דרך מאוד גשמית לקשר בין העם לאל ואז כשהם מחליט בעקבות העלמות משה לעבוד את אלוהים בדבקות באמצעות עגל זהב במקום תיבת זהב, אלוהים מחליט להשמיד את כל העם? לא משכנע).

כזכור הטענה המקורית היא שהאירוע היה כל כך מרשים כך שהוא נחקק בזכרון הקולקטיבי של עם ישראל עד ימנו, הטענה הייתה שאירוע כל כך מרשים אינו ניתן לזיוף, והעובדה שהוא נשאר בזכרון כל כך הרבה דורות היא הוכחה לכך שהוא היה באמת.
הטענה שאני מביא היא שאין קשר בין מה שקרה במציאות אם בכלל קרה משהו לבין הסיפור כפי שהוא מובא בתנ"ך, שכן הסיפור שבתנ"ך מעיד על עצמו שהאירוע לא היה כל כך מרשים (אחרת לא היה מוקם העגל) ומה שנחקק בזכרון הקולקטיבי (ונכתב בתורה) הוא משהו אחר ממה שהיה במציאות כלומר התורה לא מעידה על מה שהיה באמת ולכן אין הסיפור הזה יכול להיות עדות או הוכחה לכלום.
מעמד הר סיני 171538
כל הדתות דורשות מאנשיהן אמונה המבוססת על אמונה. (ישו דרש מכולם: האמינו לתפקידי שהרי אלוקים דיבר איתי" נקודת התורפה הגדולה שכאן היא העובדה הפשוטה שאיש לא ראה שאלקים מדבר איתך! ואם כן אולי הוא משקר?? אולי מחלת נפש מסוימת גרמה לו לשמוע קולות והוא דמיין שהיה זה אלוקים שדיבר?? (בבתי החולים לחולי-נפש יש הרבה כאלה).

ואכן מסיבה זו כאשר בא אדם אחר בשם מוחמד והכריז על עצמו כשליח האל, רדפו אותו בני שבטו שבט כורייש בטענה: 'אם כדבריך מדוע אינו מראה לנו ולו פעם אחת שהוא מדבר איתך?' עד שנאלץ נביא השקר לברוח עם קומץ מאמיניו הפתיים ממכה למדינה, ומשם יצא להשליט את דתו-דעתו בכח הזרוע, כידוע.

לעומת זאת, היהדות היא היחידה הטוענת שכל העם היו עדים למעמד ההתגלות בעת מתן-התורה. ועדות זו נמסרה מאב לבן ברצף במשך כל הדורות עד דורנו אנו. ובפרט שגם רשימת מקבלי ומוסרי התורה נמצאת בידינו עם תאריכי לידתם ופטירתם, מקום חייהם, הספרים שכתבו, וכל שאר הפרטים ההיסטוריים כאשר גם הממצאים הארכיאולוגיים החדשים מאשרים ומאששים את הדברים. ועדיין לא נגענו במנגנוני ההוכחה הקיימים בתורה כגון מנגנון צפיית העתיד בדיוק מדהים, מנגנון ידיעת סודות הבריאה הכמוסים ביותר ועוד, המוכיחים את עובדת היותה כתובה ביד הכח העליון, שליט ומחולל הבריאה, קורא הדורות מראש. אמונה כזו אינה מבוססת כשאר הדתות על אמונה (-בדבריו של אדם יחיד המספר על התגלות), אלא על ידיעה (כל העם ראו את ההתגלות!).

ואכן, על ההבדל החד והברור שבין תורתנו תורת-האמת , לבין תורות החיקוי, מעמידתנו התורה עצמה. וכך נאמר:
"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי?? "אתה הראית לאדם לדעת כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן השמים השמיעך את קולו וכו' ואת דבריו שמעת מתוך האש וכו'. וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים". (דברים ד, ל"ב-ל"ט)
אני מראה לך עכשיו שלא יכול להיות שהתורה נכתבה על ידי אדם. כתוב בתורה בספר דברים פרק ד´ פסוק לב': כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים, ועד קצה השמים: הנהיה, כדבר הגדול הזה, או, הנשמע כמהו. השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה--ויחי. או הנסה אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת באתות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדלים: ככל אשר עשה לכם ה' אלוקכם, במצרים--לעיניך. לה אתה הראת לדעת, כי ה' הוא האלוקים: אין עוד, מלבדו. מן השמים השמיעך את קלו, ליסרך; ועל הארץ, הראך את אשו הגדולה, ודבריו שמעת, מתוך האש. ותחת, כי אהב את אבתיך, ויבחר בזרעו, אחריו; ויוצאך בפניו בכחו הגדל, ממצרים. להוריש, גוים גדלים ועצמים ממך--מפניך; להביאך, לתת לך את ארצם נחלה--כיום הזה. וידעת היום, והשבת אל לבבך, כי ה' הוא האלוקים, בשמים ממעל ועל הארץ מתחת: אין, עוד. ושמרת את חקיו ואת מצותיו, אשר אנכי מצוך היום, אשר ייטב לך, ולבניך אחריך--ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר ה' אלהיך נתן לך כל הימים. עד כאן דברי התורה.
נותן התורה מנבא שלא היה ולא יהיה לעולם סיפור כפי שמתואר בעשרת המכות וביציאת מצרים ובמעמד הר סיני.
אם אתה אומר שאדם כתב את ספר התורה, איך זה שלא החדירו עוד סיפור דומה לכתוב בתורה? האיסלם והנצרות לא הביאו סיפור דומה אלא לקחו את הסיפור של העם היהודי.
אין אף אדם בעולם בכל הזמנים ובכל המקומות לא תמצא ספר שכתוב שישות פונה לעם ואומרת לו אני בורא העולם שעשיתי לכם ניסים כמו מכת חושך ומכת בכורות ולאחר מכן הסכמה של העם שהם מסכימים שמי שמדבר אתם הוא בורא העולם.
כלומר אם אתה חושב שקל לעבוד על האנשים ולהחדיר להיסטוריה סיפור יציאת מצרים . איך זה שלא היו עוד סיפורים דומים בכל העולם בכל הזמנים.

התשובה לשאלה האחרונה : כי לא עשה זאת יצור גשמי אלא בורא העולם. .ומאחר שיש רק בורא אחד, אין עוד בעולם מישהו שהחדיר להיסטוריה סיפור דומה.

איך ידע כותב התורה שלא היה בעבר סיפור דומה ? למרות שלא היה אז רדיו ואמצעי תקשורת כמו שיש היום?
תשובה כי לא אדם כתב את ספר התורה.

התורה אומרת שלא תיתן לאף אחד להצליח להכניס ספר דומה להיסטוריה. שיש בו סיפור שמופיע מישהו שאומר אני בורא העולם וכו'. אני פרסמי את הראיה הזאת בהרבה אתרים ואף אחד לא הביא לי ספור שדומה לספור התורה.

אם כותב התורה אמר שלא יוכל אף אחד להכניס ספר דומה ומה שהוא אמר מתקיים , זה ראיה מוחצת לאמיתות התורה.

כלומר זה מראה שמי נתן נותן לכל אחד אפשרות להפריך את הספר ואף אחד לא הפריך את הספר.
אני יסביר את עצמי במשל: אם מישהו מפיץ ספר שכתוב בו שהוא הכי חזק בעולם ומי שרוצה יכול לבוא ולהתמודד אתו , אם אף אחד לא בא זה מראה שהוא הכי חזק. במיוחד שהוא מראה בספר שמישהו ניסה להתמודד איתו והוא פרעה (הוא אמר שהוא ברא את היאור ואת עצמו) הוא עשה לו עשר מכות נפלאות. אתה יכול לא להאמין לזה שפרסם את הספר שהוא הכי חזק בעולם, אבל בכדי להוכיח שהוא לא כך אתה צריך להתמודד איתו , אם את לא התמודדת לא הוכחת שהוא לא צודק.
הנמשל: בתורה כתוב שלא יהיה מישהו שיוכל לפרסם ספר שכתוב בו אני בורא העולם. אם כופרים במשך הדורות שניסו להפסיק את קיום תורה ומצוות ליהודים לא פרסמו ספר דומה, זה מראה שמי שכתב את הספר לא מאפשר זאת.
בברית החדשה אין ספור שבו מופיע מישהו שאומר אני בורא העולם.
מי כתב את הספר מונע כל מי שירצה להפריך את הספר. והוא נותן לכל אחד אפשרות להפריך ואף אחד לא הפריך.
להלן דברי הרב דב שטיין.
לדת היהודית בעת הופעתה לא היתה שום הכחשה משום עם. כלומר איש לא טען שלא היה מעמד הר סיני וכיו"ב. לעומת זאת בדת הנוצרית ואסלאמית אמרו כל בני העם היהודי לא היה ולא נברא. הם הכחישו את הטענות הפותחות של שתי הדתות הללו.
בנסיבות אלו כשיש מסורת מאששת ומסורת מקעקעת הרי אנו נוהגים כמו בכל משפט. היינו לא ניתן לקבל את העדות המוכחשת. עד כאן.
מכאן אתה רואה שלא יתכן שהתורה ניתנה על ידי חייזר. כי אם היה זה חייזר שנתן את התורה היה צריך שיהיה עוד חייזר שיתן תורה דומה. כי אם חייזרים יכולים לעשות נסים ברמה שהיו ביציאת מצרים היה צריך שיהיה עוד אחד שיעשה זאת.

מעמד הר סיני 171634
א. העניין הוא כזה. היהדות טוענת שכל העם היה עד למעמד הר סיני ולכן אני אמור להאמין שהוא קרה באמת. האם הספר היה יכול להכתב אלף שנים אחרי הזמן שבו אמור היה מעמד הר סיני להתקיים בלי קשר לכך שהיה או לא היה מעמד כזה? לטענתי כן.
לטענתך לא כיוון שהידיעה שהמעמד התקיים עברה מדור לדור ואלמלא היו האנשים יודעים שבאמת היה אירוע כזה כפי ששמעו מאבותיהם ששמעו מאבותיהם וכן הלאה עד לדור שהיה נוכח באירוע הם לא היו מקבלים את הטענה.
אלא שעדותם של האנשים שהיו נוכחים באירוע אינה אמינה כיוון שמדובר באנשים שזמן קצר אחרי האירוע הזה הם שכחו ממנו.

ב. נניח שאני כותב ספר, אני מכנה אותו היצירה הספרותית הטובה בעולם, התוכן שלו זה המשפט "זו היצירה הספרותית הטובה בעולם ואף אחד לא יכול לכתוב יצירה טובה יותר" חוזר על עצמו 70124 פעמים.
למזלי, הספר זוכה לתפוצה הסטרית בכל רחבי העולם בזכות יצירה טלויזיונית שמזכירה אותו.
במצב כזה, ספר שיגיד "אני יותר טוב מהיצירה הספרותית הטובה בעולם" בנחרצות דומה יכשל כיוון שהרעיון כבר מוצה. אין בזה שום דבר כדי להעיד על איכותו הספרותית של הספר.
שכחת להזכיר 171679
ג. בתנ''ך עצמו כתוב שהספר הקדוש נשכח פעמיים ע''י העם, לכן או שהתנ''ך שיקרי או שההמשכיות לא התקיימה.
172176
בס"ד.
אם אתה אומר שהתורה ניתנה על ידי עזרא הסופר, איך הוא ידע שלא יהיה עוד מישהו שיחדיר ספר דומה. ואיך הוא מנע שלא יהיה עוד מישהו. ברור שהתשובה שזה לא היה עזרא הסופר.

ההפרכה לכך שהתורה ניתנה על ידי עזרא הסופר מבית המקדש. לפי התנך בין בית המקדש הראשון לשני לא היה הפרש זמן גדול , היו אנשים שהיו בבית המקדש הראשון שחיו עד לבית המקדש השני. אם עזרא הסופר כתב את התורה ואת התנך עד דורו והוא כתב על בית המקדש הראשון, ולפי התיאוריה שלך לא צריך להיות קיים בית מקדש הראשון, אם כן אנשים יבררו עם המבוגרים וישאלו אותם על בית המקדש הראשון והם יאמרו שלא היה, זה לא יתכן שספר כזה שבו כתוב בו על בית המקדש הראשון והאנשים המבוגרים לא יודעים עליו.
עוד הפרכה איך יכול עזרא הסופר לדעת מה היה לפני 840 שנה. בארץ רחוקה ממנו.
איך הוא ידע שהמצרים עובדים לשמש ליאור וכו'
בספר התורה כתוב על כך שבורא העולם עשה שפטים באלוהי מצרים,

כתוב בתורה ובאלוהם העשה שפטים, כלומר בורא העולם הכה כל מה שהמצרים העריצו ועשו אותו אל. ברור שעזרא הסופר לא היה יכול לדעת על כך לכן ברור שלא הוא כתב את התורה.
שאלת על פרוש הפסוק, על מה קרה ב 900 שנה, שלדעתך לא חגגו בו את חג הסוכות, ושאלת מה עוד נשתכח מעם ישראל?

מסתבר שקיים כאן חוסר בהבנת הנקרא של הפסוק כי פרוש המילים "כי לא עשו מימי יהושוע בן נון עד היום הזה" אינו מורה על פסק זמן אלא על איכות העשייה, כמפורש במקורות מפרשי התנ"ך. כפי שנראה להלן:

עונה על כך המצודות דוד: (יז) וישבו בסוכות - ר"ל ישבו בהם בקביעות רב כמו שראוי להיות. כי לא עשו - ר"ל עשו המצוה מן המובחר אשר לא עשו כן מימי יהושוע בן נון והוא הפוך כמו כי לא עשו בני ישראל כן מימי וכו' עד היום ההוא. ותהי שמחה - על אשר קיימו המצוה בתקון רב:
מתרץ המצודות כי העשייה עתה הייתה בהתלהבות רבה כל כך כמו שעשו בימי יהושוע בן נון, שכן עם הזמן ירדה ההתלהבות, כמו כל דבר שעושים כשהוא חדש ומתחיל להיות תדיר, עתה כשחזרו מן הגולה חזרו והתלהבו בעשיית המצווה.
למעשה החג נחוג במשך כל השנים מכניסת עם ישראל לארץ ועד לגלות בבל ואף בגלות. היה זה חג חשוב ביותר לעם ישראל והעלייה לרגל לירושלים הייתה רבה, עד כי ירבעם בן נבט אשר קיבל את השלטון על עשרת השבטים לאחר פילוג הממלכה יצר חג חדש בחודש השמיני, שהוא חודש חשוון, כלומר חודש אחרי סוכות, באותה מתכונת של חג הסוכות. יש אומרים שעשה זאת כדי לבלבל את העם ולמנוע ממנו לעלות לירושלים או שעשה זאת בחודש השמיני כדי שהחוגגים החוזרים מהעלייה לרגל יוכלו לחוג את החג בשומרון עד שיתרגלו לחג החדש ויפסיקו לעלות לירושלים. כפי הכתוב בספר מלכים א פרק יב (לב)

הרי ידוע לכל כי השם חג הוא אחד משמותיו של חג הסוכות. וכך מתייחסים המפרשים לפסוק:
רד"ק - בחדש השמיני - החליף החדש השביעי בשמיני להרחיק ישראל עוד מחקות ירושלים או אם יהיה מישראל שירצו ללכת בחג הסכות בירושלים כמו שאומר בדברי הימי' הנותנים את לבבם לבקש את יי' אלהי ישראל באו ירושלים לזבוח עשה הוא חג בחדש השמיני כי כבר שבו לביתם ההולכים לירושלים ויהיו שם בבית אל בחג אשר עשו מיראת המלך:

רלב"ג - ויעש ירבעם חג בחדש השמיני - אפשר שעשה זה כדי שלא יחלקו עליו הרוצים עבוד את ה' כי יוכלו לעלות בירוש' בחדש השביעי לעבוד את ה' כמו שנזכר בס' דברי הימים:

מצודות דוד - כחג אשר ביהודה - לעשות בו כמצות חג הסכות הנעשה ביהודה, בט"ו לחודש השביעי.

מלבי"ם - ויעש - השינוי השני שעשה החג בחדש השמיני בחמשה עשר יום לחדש - באופן שידמה אל החג התוריי (מן התורה) במה שהוא ביום חמשה עשר ויבדל ממנה במה שהוא בחדש השמיני, שדבר כזה ישים פירוד גדול בית הכתות במה שיתדמו להם במקצת כאלו גם הם שומרים מועדי ה', ומובדלים בזמן החג ובאיכות העבודה, וז"ש שמה שהיה בט"ו לחדש היה כדי שיהיה כחג אשר ביהודה - שיקראוהו חג הסוכות לנאץ ולהכעיס.

אם כך למדים אנו כי חג הסוכות נחוג לאורך כל הזמנים ולאורך כל התקופה.

כאשר לא נרצה לקבל עלינו דברים כהוויתם, נצטרך להפריך את הכתובים כאילו ואינם בעלי הערך שמייחסים להם מזה אלפי שנים. באופן זה יכולים אנשי בקורת המקרא ושאר הפרופסורים המלומדים לכתוב שהתורה נכתבה הלילה בביתי או בביתך, מה זה משנה? בכל קביל. הם אינם יכולים להוכיח שהתורה לא נכתבה הלילה בביתי כפי שאינם יכולים להוכיח שהתורה נכתבה במאה התשיעית, העשירית או בכל מאה אחרת לפני או אחרי הספירה. ברור מאליו שהם לא יעיזו לספר כי התורה נכתבה בביתי רק משום שהמלך ג'ימס תרגם אותה לאנגלית לפני כך וכך מאות שנים ואני טרם נולדתי אז.

אין להם על מה להסתמך מלבד על טקסטים שאינם מוכיחים דבר. יש להם השערות שונות, שיערב להם, כדי להוכיח הם צריכים להתבסס על הוכחות ברורות ביותר, לפחות כמו אלו שאתה דורש מאתנו כדי להוכיח את הדברים. באותה גלות בבל שהם מתייחסים עליה כבר ישבו חכמים ועסקו בליבון התורה שבע"פ, אותו ספר שלוקט בסופו של דבר על ידי רב אשי ורבינא ונקרא תלמוד.

לגבי ההוכחות שדרשו הגולים או שלא דרשו, מהיכן נשאב מידע חסוי זה, שמא היית אחד מן הגולים או נפגשת עם נציגם שסיפר לך עובדה מסעירה זו?

אם מצבם של הגולים היה כל כך עגום, כפי שציינת, אם כן איך ידע עזרא הסופר שבמצרים סוגדים לאלים הללו.
יש לנו ספר תורה שאף אחד אחר לא הצליח להחדיר ספר כמוהו בכדי להפריכו. אם אתה אומר שאפשר להחדיר ספר כזה בקלות על ידי אדם בצורה שקרית , או בחלקים, או לאנשים שחיו בתקופה אחרת ואפילו שיהיה כתוב בו שהוא נמצא ברחוב (בתנאי שלא יהיה כתוב ספר תורה אלא ספר התורה עם ה' הידיעה כי כך כתוב בתנ"ך). או שימצא כמו מצא חלקייהו והודיעה זאת לשפן.
מדוע לא עשו זאת כל הכופרים שהיו מאז שהופיע הספר ועד היום הם היו יכולים לומר שמצאו ספר התורה (עם האות ה') של עם (ההודים לדוגמא) בכדי להפריך את התורה.? הסיבה היא שלא ניתן להחדיר ספר כזה בצורה שקרית. ובזה אני עניתי לך על ניסיון ההפרכה שלך.

אבל אני בכדי שתבין מה כתוב בתנ"ך אני נותן הסבר נוסף.

ספר מלכים פרק כב' פסוק ג'

ויהי, בשמונה עשרה שנה, למלך, יאשייהו; שלח המלך את שפן בן אצליהו בן משולם, הסופר,
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
בית יהוה, (הערה שלי: כאן רואים שהיה בית השם לפני מציאת הספר בזמן מציאת הספר )
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
מחצב, לחזק את הבית. ז אך לא ייחשב איתם, הכסף הניתן על ידם: כי באמונה, הם עושים. ח ויאמר חלקייהו הכוהן הגדול, על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי, בבית יהוה; וייתן חלקייה את הספר אל שפן, ויקראהו. (הערה שלי: כתוב כאן ספר התורה , עם ה' הידיעה , כלומר שהספר היה ידוע לפני כן ולא השתילו אותו היום) ט ויבוא שפן הסופר, אל המלך, וישב את המלך, דבר; ויאמר, התיכו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, וייתנוהו על יד עושי המלאכה, המופקדים בית יהוה.
בפרק כב' פסוק יט' רואים שהמלך יאשיהו קיים תורה ומצוות ולכן הוא לא יקבל את הרעה שתהיה .

יט יען רך לבבך ותכנע מפני יהוה, בשמעך אשר דברתי על המקום הזה ועל ישביו להיות לשמה ולקללה, ותקרע את בגדיך, ותבכה לפני; וגם אנכי שמעתי, נאם יהוה. כ לכן הנני אספך על אבתיך, ונאספת אל קברתיך בשלום, ולא תראינה עיניך, בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה; וישבו את המלך, דבר.

עוד כתוב בקישור להלן שבגלל שלא שמרו על התורה כפי שצריך הם יקבלו בעתיד עונשים כבדים ואכן לאחר מכן היה חורבן וגלות וחלק מהיהודים גלו עד תימן. וכך כתוב:
ומחיתי את ירושלם כאשר ימחה את הצלחת, מחה, והפך, על פניה. יד ונטשתי, את שארית נחלתי, ונתתים, ביד איביהם; והיו לבז ולמשסה, לכל איביהם

בקישור רואים את העונש על כך שלא שמרו תורה .
אני מבין מכל מה שכתוב בתנ"ך בקישורים שהבאתי שהתורה לא נרשמה על ידי יאשיהו ולא על ידי משהו אחר בתקופה שלו . עוד אני מבין שהתורה לא נשמרה על ידי מנשה ולכן הוא קבל עונש על כך.
עוד אני מבין שיאשיהו כן שמר את התורה ולא קבל עונש . מאיפה לוקחים ביקורת המקרא והנלווים להם שהתורה נכתבה על ידי אדם. או שנכתבה בחלקים ? אין שום ממצאים ארכיאולוגים על כך .

מאחר והיה ליהודים נס פורים ונס זה היה לאחר מלכותו של יאשיהו. אנו רואים שיש ראיה לבורא העולם מתוך המגילה לאחר מלכותו של יאשיהו ואנו חייבים להבין שלא יתכן שיאשיהו נתן תורה מזויפת כי יש לנו ראיה מתקופה מאוחרת יותר על קיומו של בורא העולם. עוד ראיה לאמיתות התורה . מבית המקדש בבית המקדש היו עשרה ניסים וכל העם ראה את הניסים . כולם היו עולים לרגל וראו את הנסים , כך כתוב במשנה, ושוב הראיה מתבססת על כך שבן שרואה ספר שכתוב בו שכל העם רואה ניסים הוא יעביר את הספר לדורות הבאים רק אם הנסים אכן היו.
ודבר הכי חשוב . לא כתוב בספר התנ"ך באף מקום שמשהו כתב את הספר או ערך את הספר . תמיד כתוב ספר התורה בה הידיעה . כלומר שהיה ידוע להם הספר.
ככתוב על ספר הברית הזה כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את
ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה.."
לא נעשה כפסח. הזה. כלומר לא עשה פסח כמו שעשו עכשיו אלא עשו חג פסח בצורה אחרת ועל כך כתוב הסבר ברש"י מה היו ההבדלים. עצם העובדה שכתוב שלא נעשה פסח ממי השופטים מראה שהם ידעו שחגגו את הפסח ממי שופטים ולפני כן בצורה שחגגו באותה שנה. כלומר זה לא נכון לומר שהם לא ידעו בכלל על חג הפסח.
ואני רוצה לומר לך שתדע . כל השאלות שאתה שואל שאלו כבר על כך כל הכופרים במשך אלפי שנים והתשובות להם מוכנות בלי שצריך לטרוח. לכן חבל לך לחפש הפרכה מתוך התורה. זה מראה שאתה חושב שאתה יותר חכם יותר מכל מיליוני היהודים שהיו במשך אלפי שנה ואתה רוצה למצוא מה שהם לא ידעו. תרד לפני שתיפול.

אם אתה חושב שקל לבוא לעם ולומר לו מצאנו ספר היסטוריה שלכם וכתוב בו שבורא העולם נגלה לאבותיכם , והם יהיו מוכנים לקבל כך עול מלכות שמים ולעשות מצוות בגלל זה. מדוע לא עשו כך הכופרים , כלומר מדוע הם לא כתבו ספר דומה והביאו לעם ושכנעו אותם לקבל מסורת מזויפת ובכך להפריך את התורה. אין זאת כי לא ניתן לעשות כך. לכן הראיה נשארה מצוינת ולא הופרכה.

עוד
בספר עזרא פרק ד' פסוק ו'
מהפסוק הנ"ל רואים שעזרא הסופר היה בדורו של אחשוורוש.
ובסוף מגילת אסתר כתוב כך:
ויכתוב מרדכי, את הדברים האלה; וישלח ספרים אל כל היהודים,
אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש--הקרובים, והרחוקים.

אסתר פר ט,כא

לקיים, עליהם--להיות עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר, ואת
יום חמישה עשר בו: בכל שנה, ושנה. כימים, אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב; לעשות אותם, ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לריעהו, ומתנות לאביונים.
אסתר ט,כג
וקיבל, היהודים, את אשר החלו, לעשות; ואת אשר כתב מרדכי,
אליהם. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל שבע ועשרים ומאה מדינה--מלכות,
אחשוורוש: דברי שלום, ואמת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מורדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם, ועל זרעם: דברי הצומות, וזעקתם.
אסתר ט,לב ומאמר אסתר--קיים, דברי הפורים האלה; ונכתב, בספר.
עד כאן מגילת אסתר. מאחר וכתוב במגילה נוסח כזה ("וישלח ספרים אל כל היהודים,
אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש--הקרובים, והרחוקים.")
אני טוען שבן שמקבל מאביו את סיפור המגילה בפעם הראשונה שהופצה הוא יבדוק אם באמת היה הנס שכתוב במגילה (למעשה הוא לא צריך להתאמץ לבדוק הוא רק צריך להיזכר מה קרה לו בעצמו ) אני טוען שאם לא היה נס והסיפור היה שיקרי הוא לא יקבל מאביו את הסיפור ולא יסכים להעביר את המגילה לבנו ולדור הבא , ומאחר וכן הועברה המגילה אלינו סימן שהוא בדק והסכים לכך שהיה נס וכן כל יתר היהודים ראו את הנס והסכימו לחגוג לזכר הנס חג וזה ראיה וסימן שסיפור המגילה אמת .במגילה כתוב שהייתה גזרה להשמיד את היהודים . גזרה זו התבטלה בדרך נס לאחר שהיהודים זעקו תפלה לקדוש ברוך. מכאן ראיה שהיהודים ידעו על בורא העולם לפני שעזרא הסופר והיהודים עלו לארץ וגם ראיה שיש השגחה פרטית ושבורא העולם עוזר למי שמתפלל.
ועוד. אם אתה אומר שהתורה ניתנה על ידי עזרא הסופר. איך הוא ידע שלא יהיה עוד מישהו שיחדיר ספר דומה.
לכן אני מציע שאם אנו רוצים להינצל ממלחמות וצרות גם להתפלל.
בכבוד רב
דוד
172187
Scriptural Proof That Jesus Christ is God

As our society rapidly approaches the end- time events of the book of Revelation, Satan and his evil forces are doing everything within their power to deceive humanity and to condition men to worship an individual known as "the beast" or "the Antichrist" (Rev. 13:1-18). Satan has always had a desire to be worshipped as God (Isa. 14:12; Luke 4:7), and he will be worshipped as God in the coming Tribulation Period (II Thes. 2:3-4). In order to bring this about, Satan realizes that he must first DETHRONE the true God in the hearts and minds of people. That is, he must attack the Deity of Jesus Christ.
This attack on the Lord Jesus Christ is being executed in many ways by many different groups. Various cult groups, New Age groups, and even modern Bible translators have their own methods of robbing Jesus Christ of His Deity. Many young men today enter Bible colleges and seminaries believing in the Deity of Christ, and then graduate four years later with less faith than when they enrolled!

What about you, friend? What do you believe about Jesus Christ? Can you support your beliefs with God's word? That's the real issue: what saith the Scripture?

We challenge you to get your Bible (KJV) and check all the references that we are about to give. We are going to offer twelve Scriptural proofs for the Deity of Jesus Christ. That is, you are going to see twelve Bible proofs that Jesus Christ is God. Please do NOT take our word for anything. Our world is filled with deception because too many people believe what they hear without checking the facts. We urge you to search the Scriptures for yourself, and form your own convictions with God's word.

Jesus Christ Is God Incarnate

Quoting from Isaiah 7:14, Matthew 1:23 says, "Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us." According to both of these verses, Jesus was "God with us" when He walked upon this earth. He wasn't merely "God's chosen one with us" or "God's Son with us." As I Timothy 3:16 states, "God was manifest in the flesh." John 1:14 tells us that "the Word was made flesh, and dwelt among us..." In Zechariah 12:10, GOD said that HE (God) would be "pierced" by sinners, and Revelation 1:7 states that Jesus Christ Himself fulfilled this prophecy! Friend, the Bible presents Jesus Christ as much more than a great prophet and teacher. God's word presents Jesus Christ as God incarnate.

Jesus Christ Is Eternal

In John 10:28, Jesus said, "And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." If Jesus Christ isn't eternal, then how does He have the power to give "eternal life"?

Micah 5:2 states that Jesus Christ is "from everlasting", which is exactly what Psalm 93:2 and Isaiah 63:16 say about God!

In John 8:58, Jesus said to the Pharisees, "Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am." The term "I am" is the exact term that God used in Exodus 3:14 in reference to Himself! Jesus professed to be the eternal God of the Bible.

Jesus Christ Has Divine Names

Check these references for yourself. In Matthew 22:42-45, Jesus claims to be the "Lord" of Psalm 110:1. He allows Thomas to address Him as "My Lord and my God" in John 20:28.

He is the "everlasting Father" and "The mighty God" of Isaiah 9:6.

According to His own words in John 10:11-14, He is the "shepherd" of Psalm 23:1, Psalm 80:1, and Ezekiel 34:12.

God is the "saviour" in Isaiah 43:3, 43:11, 45:15, 45:21, Hosea 13:4, Luke 1:47, and I Timothy 4:10, yet this same title is given to Jesus Christ in Luke 2:11, Philippians 3:20, II Timothy 1:10, and II Peter 2:20.

God is the "Rock" of Deuteronomy 32:4, 32:15, 32:18, 32:30-31, I Samuel 2:2, and Psalm 18:31, yet this title is given to the Lord Jesus Christ in I Corinthians 10:1-4, I Peter 2:7-8, and Romans 9:33.

God is "light" in Psalm 27:1 and Micah 7:8, and then Jesus is "light" in John 1:4-9 and in John 8:12.

In Isaiah 44:6 God says, "...I am the first, and I am the last; and beside me there is no God." In Revelation 1:17 Jesus Christ says, "...Fear not; I am the first and the last."

The Scriptures are clear: Jesus Christ is the God of the Old Testament.

Jesus Claimed Equality with God

Jesus says in Matthew 28:19, "Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:" If Jesus Christ isn't Deity, then why did He include Himself in the Holy Trinity?

Jesus says in John 14:9, "...he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Show us the Father?" Is the Father someone other than Jesus Christ? No, not according to Jesus Christ.

In John 10:30, Jesus says, "I and my Father are one." Isn't that clear enough?

Philippians 2:6 says that Jesus was in the "form of God", and that he thought it not robbery to be "equal with God"!

The Jesus Christ of the New Testament claimed to be "one" with God and "equal" with God.

Jesus Christ is Omnipresent

Only God has the ability to be everywhere at once, yet Jesus Christ claims this ability.

In Matthew 18:20, He says, "For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." How could this be possible if Jesus were not Deity?

The same is true in Matthew 28:20 where Jesus says, "...lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen." How could He be with each individual Christian always and be in Heaven at the same time? He is God, for only God has such attributes!

Jesus Christ Is Omnipotent

That is, He is all powerful. He has all power.

Revelation 19:6 states, "...the Lord God omnipotent reigneth." Then I Timothy 6:15 says that Jesus Christ Himself is "...the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;" If Jesus is the ONLY Potentate, then He must be the One of Revelation 19:6, God Almighty!

Also see Colossians 2:9-10, Revelation 2:26, and Matthew 28:18.

Jesus Christ Is Omniscient

To be omniscient is to have all knowledge, unlike normal men. The Bible declares that Jesus was indeed omniscient.

Unlike normal men, Jesus Christ had knowledge of specific details about His own death. In Matthew 16:21, Jesus said that He would go to Jerusalem, suffer many things at the hands of the scribes and the elders, be killed, and then be resurrected the third day. He repeats this prophecy in Matthew 20:19.

Matthew 17:27 offers the account of Jesus knowing of a certain coin in a fish's mouth before the fish is caught!

He knew specific details about a woman's life whom He had never met (John 4:16-19). He also had all knowledge about Nathaniel in John 1:47-49.

Friend, Jesus Christ is Deity because He is omniscient.

Jesus Christ Has Creative Powers

John 1:1-3 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made." The "Word" is the Lord Jesus Christ (John 1:14; I John 1:1-3; 5:7), and John 1:3 says that all things were made by Him!

Colossians 1:16 says, "...by him were all things created..." Consider Hebrews 1:1-3: "God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds; Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high;" You see, by Jesus Christ the worlds were made, and by Jesus Christ all things are upheld. He has the power to create and sustain the universe.

Jesus Christ Has Power Over the Elements of Nature

In Matthew 14:25, Jesus literally walks upon the sea, and in Luke 8:24, He rebukes the wind and it obeys Him. How could He perform such tasks if He weren't God? It must be understood that Jesus didn't pray for God to calm the sea; He calmed the sea Himself.

Jesus Christ Received Worship

If we're wrong in teaching that the Lord Jesus Christ is God, then He must have been wrong in allowing people to worship him. Jesus Himself said, "Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve." (Mat. 4:10) Why would He say this at the beginning of His ministry and then spend His ministry allowing people to worship HIM?

In Acts 10:25-26, and in Revelation 19:10, worship of anyone other than God Himself is forbidden, yet Jesus willingly received worship throughout His public ministry (John 20:28; Mat. 8:2; 9:18; 15:25; 28:9; John 9:38). If He isn't Deity, then why didn't He correct those who worshipped Him?

Jesus Christ Forgave Sins

"And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the LORD: for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more." (Jer. 31:34) According to these words, it is GOD Who has the power and right to forgive sins. However, the New Testament says that Jesus Christ has this power.

Please notice Mark 2:5-11: "When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only? And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk? But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,) I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house."

Jesus Christ is God, because only God can forgive sins. It's true that He took on the form of a man for thirty-three years on this earth, but He was still God. He was God manifest in the flesh (I Tim. 3:16).

Jesus Christ Had Power Over His Own Life and Death

How many people do you know who have the ability to lay down their own life and then take it up again? Jesus had this power.

Consider John 10:17-18: "Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father."

Jesus had the power over His own life and death! When He died, He willingly gave up His own spirit (Luke 23:46).

According to His own words in Revelation 1:18, Jesus Christ has "the keys of hell and of death." How could He possibly have such power if He were not God?

Friend, make no mistake about it: the Lord Jesus Christ is Deity. He came to this earth and suffered in human flesh for thirty-three years. He lived a perfectly sinless life, and then laid that life down as an eternal payment for your sins. Mohammed didn't pay for your sins, because Mohammed wasn't God. Buddha didn't pay for your sins, because Buddha wasn't God. You can't pay for your sins, because you aren't God. Only Jesus Christ is sinless, because only Jesus Christ is God. He Alone can save your soul from the eternal fires of Hell.

"Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved." (Acts 4:12)

"Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me." (John 14:6)

Friend, do you know the Lord Jesus Christ as your own personal Saviour? Have you been born again? If not, be sure and call or write today for your free copy of Understanding God's Salvation Plan. Nothing in your life is more important than your eternal destiny, and no one can help you more than the Lord Jesus Christ.

172405
איך משה, שלטענתך כתב את ספר התורה, ידע על מותו וכתב על כך?
כרגיל, שאלה עתיקה 172570
ראה מנחות דף ל' עמוד א': "... עד כאן הקב"ה אומר ומשה כותב ואומר, מכאן ואילך‏1 הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע ..."

1 שמונת הפסוקים האחרונים בתורה: "וימת שם משה..."
ושאלתה בת האלמוות של המורה בלומה: 172649
איפה זה *כתוב* בתורה?
מעמד הר סיני 171727
אלה שעשו את העגל נענשו על ידי בורא העולם. כך שאין בדברים שלך סתירה לראיה של מעמד הר סיני. זה מראה שיש השגחה פרטית ומי שלא מקיים תורה ומצוות נענש.כתוב בספר שמות פרק לב' פסוק לה' ויגוף ה' את העם, על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרן. נא לראות בסוף הדף.

עוד הסבר בקישור להלן.

תיקון חטא העגל.

"בנחרצות דומה יכשל כיוון שהרעיון כבר מוצה. אין בזה שום דבר כדי
להעיד על איכותו הספרותית של הספר."
ת. לא מדובר על כך שהספר בעל איכות. מדובר על נבואה שישנה בספר שלא יהיה עוד מישהו שיצליח להפיץ ספר עם סיפור דומה.
מעמד הר סיני 172032
א. מההתחלה.
אני טוען שכל הסיפור מיציאת מצרים ועד מתן תורה הוא המצאה.
אתה אומר שלא, כסימוכין אתה נותן טיעון לוג. התורה מספרת על ההתגלות של אלוהים בפני 600 אלף אנשים, סיפור ההתגלות חייב היה להווצר מתישהו, הוא לא היה יכול להווצר אם לא היו מספיק אנשים שהיו יכולים להעיד שהוא אמת.

אני תוקף את הנקודה האחרונה. האנשים שכביכול העידו שהסיפור הוא אמת הם בלתי אמינים על פי הסיפור עצמו כיוון שהם עצמם שכחו את האירוע תוך זמן קצר.

ב. אני לא מקבל את הפרשנות שלך שהעוסקים בחטא נענשו. החלוקה בין "בני ישראל" לציבור המכונה "עם" אינה קיימת בשאר ספר שמות והטענה שהעם הם הערב רב בלבד היא בלתי מבוססת.

ג. יש משקה אחד, שמשוקיו טוענים במשך שנים שהטעם שלו הוא טעם החיים. על אף משקה אחר לא נטענה טענה דומה, ואם אני אנסה למכור מי דורון בטענה שהטעם שלהם הוא טעם החיים, אף אחד לא יתיחס אלי. האם אפשר להסיק מהדבר משהו?
מעמד הר סיני 172037
למה אתה מתאמץ? נראה לך שאפשר להגיע לאנשהו עם הבחור דוד? אתה מאמין שהוא פתאום יכתוב "תשמע, לא חשבתי על זה. באמת אין בנימוקיי שום הגיון. מישהו יודע איפה אפשר להשיג חסילונים טריים?"

מנסיוני הדל, אם ברצוננו להמשיך ולדון במגוון נושאים מבלי לחטוף תגובות באורך מטר על כל צעד ושעל, יש רק טקטיקה אחת עם סיכויי הצלחה בינוניים: התעלמות. אחרת תצטרך להסביר את עצמך למיץ פטל. (תגובה 163897).

[אגב, אני לא חושב שיהודי מאמין באמת *צריך* את שלל ההוכחות והראיות לנכונות התורה ועליונותה על-פני דתות אחרות שדוד כה זקוק להן. הוא יכול בכל שלב לשלוח אותך לעזאזל ולהגיד שהוא פשוט מאמין וזהו. זה שהוא מתעקש לא לעשות את זה גורם לי להניח שהוא מקרה אבוד.]
חומש ''עץ חיים'' - יציאת מצריים היא אגדה 172772
תגובה 63905
חומש ''עץ חיים'' - יציאת מצריים היא אגדה 172780
''צריך להודות באומץ שהתורה היא מסמך רוחני ולא פרטני'' - את דוד לא תצליח לשכנע שזה כך. מכאן עצתי, שנניח לו להמשיך לשייף בשקט את הוכחותיו המוצקות, ונחסוך מעצמנו את נאומיו.
מעמד הר סיני 172310
עניתי לך על כך. הראתי שכתוב בתורה שמי שעשה או השתתף בעגל הוגף על ידי השם כלומר מת. מי שהעיד על אמתיתות התורה היו אלה שנשארו והם כן אמינים.
פססט.. 171635
דודו, אני לא רוצה להפריע לך, אבל חוץ ממוישה, אף אחד לא ראה את ההתגלות שלו.

לפחות לפי המתואר בשמות, הרי שמה שהעם ראה זו סופת רעמים וברקים אדירה (לא מרשימה, ודאי, כמו איזבל, שהחריבה רבות בארה"ב במהלך סופה"ש), ואת מוישה הולך, וחוזר עם לוחות ועליהן דיברות.

אז מה שיש לך, במקרה הטוב, זה אב מספר לבן המספר לבנו על סופת רעמים וברקים מדברית, ועל מוישה, המנהיג המסכן, שעלה וחזר עם לוחות מלאי דיברות. ומה בכך?

ישוע _הראה_ למאמיניו כיצד הוא מכפיל לחם ודגים, לעומת זאת. הוא _הראה_ למאמיניו כיצד הוא הולך על המים. הוא _הראה_ למאמיניו כיצד הוא מגרש את לגיון מן הרדופה, ומעבירו אל חזירים, ששעטו אל-עבר הים.

אז מתי אתה מתנצר?
פססט.. 171955
- לא את אבותנו כרת ה' את
הברית הזאת, כי אתנו אנחנו אלה פה היום כולנו חיים, פנים בפנים דיבר ה' אליכם בהר מתוך האש.* (דברים פרק ה' פסוק ג') . כאן יש דבר מעניין ביותר: פנים בפנים, משמע שהייתה להם הרגשה שעומדים בפני ה', ויש עוד כמה פסוקים חשובים ביותר. את הדברים האלה דיבר ה' אל כל קהלכם, בהר מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף. ויכתבם על שני לוחות הברית ויתנם אלי. ויהי כשמעכם את הקול מתוך החושך וההר בוער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו ה' אלוקינו את כבודו ואת גודלו אם כן
מבואר כאן בפשטות שמשה חוזר על תגובת העם לגילוי האלוקי ובתגובה מבואר שזכו לראות את כבודו ואת גודלו.
כל הדתות דורשות מאנשיהן אמונה המבוססת על אמונה. (יש-ו דרש מכולם: האמינו לתפקידי שהרי אלוקים דיבר איתי" נקודת התורפה הגדולה שכאן היא העובדה הפשוטה שאיש לא ראה שאלקים מדבר איתך! ואם כן אולי הוא משקר?? אולי מחלת נפש מסוימת גרמה לו לשמוע קולות והוא דמיין שהיה זה אלוקים שדיבר?? (בבתי החולים לחולי-נפש יש הרבה כאלה).

ואכן מסיבה זו כאשר בא אדם אחר בשם מוחמד והכריז על עצמו כשליח האל, רדפו אותו בני שבטו שבט כורייש בטענה: 'אם כדבריך מדוע אינו מראה לנו ולו פעם אחת שהוא מדבר איתך?' עד שנאלץ נביא השקר לברוח עם קומץ מאמיניו הפתיים ממכה למדינה, ומשם יצא להשליט את דתו-דעתו בכח הזרוע, כידוע.

לעומת זאת, היהדות היא היחידה הטוענת שכל העם היו עדים למעמד ההתגלות בעת מתן-התורה. ועדות זו נמסרה מאב לבן ברצף במשך כל הדורות עד דורנו אנו. ובפרט שגם רשימת מקבלי ומוסרי התורה נמצאת בידינו עם תאריכי לידתם ופטירתם, מקום חייהם, הספרים שכתבו, וכל שאר הפרטים ההיסטוריים כאשר גם הממצאים הארכיאולוגיים החדשים מאשרים ומאששים את הדברים. ועדיין לא נגענו במנגנוני ההוכחה הקיימים בתורה כגון מנגנון צפיית העתיד בדיוק מדהים, מנגנון ידיעת סודות הבריאה הכמוסים ביותר ועוד, המוכיחים את עובדת היותה כתובה ביד הכח העליון, שליט ומחולל הבריאה, קורא הדורות מראש. אמונה כזו אינה מבוססת כשאר הדתות על אמונה (-בדבריו של אדם יחיד המספר על התגלות), אלא על ידיעה (כל העם ראו את ההתגלות!).

ואכן, על ההבדל החד והברור שבין תורתנו תורת-האמת , לבין תורות החיקוי, מעמידתנו התורה עצמה. וכך נאמר:
"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי?? "אתה הראית לאדם לדעת כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן השמים השמיעך את קולו וכו' ואת דבריו שמעת מתוך האש וכו'. וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים". (דברים ד, ל"ב-ל"ט)
אני מראה לך עכשיו שלא יכול להיות שהתורה נכתבה על ידי אדם. כתוב בתורה בספר דברים פרק ד´ פסוק לב': כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים, ועד קצה השמים: הנהיה, כדבר הגדול הזה, או, הנשמע כמהו. השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה--ויחי. או הנסה אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת באתות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדלים: ככל אשר עשה לכם ה' אלוקכם, במצרים--לעיניך. לה אתה הראת לדעת, כי ה' הוא האלוקים: אין עוד, מלבדו. מן השמים השמיעך את קלו, ליסרך; ועל הארץ, הראך את אשו הגדולה, ודבריו שמעת, מתוך האש. ותחת, כי אהב את אבתיך, ויבחר בזרעו, אחריו; ויוצאך בפניו בכחו הגדל, ממצרים. להוריש, גוים גדלים ועצמים ממך--מפניך; להביאך, לתת לך את ארצם נחלה--כיום הזה. וידעת היום, והשבת אל לבבך, כי ה' הוא האלוקים, בשמים ממעל ועל הארץ מתחת: אין, עוד. ושמרת את חקיו ואת מצותיו, אשר אנכי מצוך היום, אשר ייטב לך, ולבניך אחריך--ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר ה' אלהיך נתן לך כל הימים. עד כאן דברי התורה.
נותן התורה מנבא שלא היה ולא יהיה לעולם סיפור כפי שמתואר בעשרת המכות וביציאת מצרים ובמעמד הר סיני.
אם אתה אומר שאדם כתב את ספר התורה, איך זה שלא החדירו עוד סיפור דומה לכתוב בתורה? האיסלם והנצרות לא הביאו סיפור דומה אלא לקחו את הסיפור של העם היהודי.
אין אף אדם בעולם בכל הזמנים ובכל המקומות לא תמצא ספר שכתוב שישות פונה לעם ואומרת לו אני בורא העולם שעשיתי לכם ניסים כמו מכת חושך ומכת בכורות ולאחר מכן הסכמה של העם שהם מסכימים שמי שמדבר אתם הוא בורא העולם.
כלומר אם אתה חושב שקל לעבוד על האנשים ולהחדיר להיסטוריה סיפור יציאת מצרים . איך זה שלא היו עוד סיפורים דומים בכל העולם בכל הזמנים.

התשובה לשאלה האחרונה : כי לא עשה זאת יצור גשמי אלא בורא העולם. .ומאחר שיש רק בורא אחד, אין עוד בעולם מישהו שהחדיר להיסטוריה סיפור דומה.

איך ידע כותב התורה שלא היה בעבר סיפור דומה ? למרות שלא היה אז רדיו ואמצעי תקשורת כמו שיש היום?
תשובה כי לא אדם כתב את ספר התורה.

התורה אומרת שלא תיתן לאף אחד להצליח להכניס ספר דומה להיסטוריה. שיש בו סיפור שמופיע מישהו שאומר אני בורא העולם וכו'. אני פרסמי את הראיה הזאת בהרבה אתרים ואף אחד לא הביא לי ספור שדומה לספור התורה.

אם כותב התורה אמר שלא יוכל אף אחד להכניס ספר דומה ומה שהוא אמר מתקיים , זה ראיה מוחצת לאמיתות התורה.

כלומר זה מראה שמי נתן נותן לכל אחד אפשרות להפריך את הספר ואף אחד לא הפריך את הספר.
אני יסביר את עצמי במשל: אם מישהו מפיץ ספר שכתוב בו שהוא הכי חזק בעולם ומי שרוצה יכול לבוא ולהתמודד אתו , אם אף אחד לא בא זה מראה שהוא הכי חזק. במיוחד שהוא מראה בספר שמישהו ניסה להתמודד איתו והוא פרעה (הוא אמר שהוא ברא את היאור ואת עצמו) הוא עשה לו עשר מכות נפלאות. אתה יכול לא להאמין לזה שפרסם את הספר שהוא הכי חזק בעולם, אבל בכדי להוכיח שהוא לא כך אתה צריך להתמודד איתו , אם את לא התמודדת לא הוכחת שהוא לא צודק.
הנמשל: בתורה כתוב שלא יהיה מישהו שיוכל לפרסם ספר שכתוב בו אני בורא העולם. אם כופרים במשך הדורות שניסו להפסיק את קיום תורה ומצוות ליהודים לא פרסמו ספר דומה, זה מראה שמי שכתב את הספר לא מאפשר זאת.
בברית החדשה אין ספור שבו מופיע מישהו שאומר אני בורא העולם.
מי כתב את הספר מונע כל מי שירצה להפריך את הספר. והוא נותן לכל אחד אפשרות להפריך ואף אחד לא הפריך.
להלן דברי הרב דב שטיין.
לדת היהודית בעת הופעתה לא היתה שום הכחשה משום עם. כלומר איש לא טען שלא היה מעמד הר סיני וכיו"ב. לעומת זאת בדת הנוצרית ואסלאמית אמרו כל בני העם היהודי לא היה ולא נברא. הם הכחישו את הטענות הפותחות של שתי הדתות הללו.
בנסיבות אלו כשיש מסורת מאששת ומסורת מקעקעת הרי אנו נוהגים כמו בכל משפט. היינו לא ניתן לקבל את העדות המוכחשת. עד כאן.
פססט.. 171965
אתה מתעלם מכך ש*ראו* את ישו הולך על המים, מרפא את המצורעים, ומייצר אוכל מאוויר, וגם כתבו על כך עדים.

אולי הוא לא המשיח, אבל אם הוא יכול לעשות ניסים, ומאחר ורק אלוהים יכול לתת את הכח לעשות ניסים, אז הוא בטח לפחות נביא או קדוש, לא?
פססט.. 174288
הוא לא כלום. בתורה כתוב מראש שבורא העולם ישלח מישהו שיעשה ניסים ויאמר לעם ישראל שיפסיקו לשמור תורה ומצוות. ואומרת התורה על כך שאסור לשמוע לו, וכל זה מאת בורא העולם לנסות את היהודים אם הם אוהבים את השם או לא.

קרא בקישור בעצמך.
פססט.. 174353
קראתי, ומכיר את הפסוק היטב.

קודם כל, ממש לא "כתוב מראש". זו לא נבואה, אלא משפט תנאי. כתוב "כי יקום בקרבך..." - כי יקום במשמעות *אם* יקום. אז זה א.

ב. ישו ממש לא עומד בתנאי הפסוק הזה - הוא מעולם לא קרא ללכת אחרי אלוהים אחרים, או להפסיק לעשות מצוות. הוא קרא למרד ברומאים.

הנצרות קמה רק אחרי שישו מת, על ידי אחד מתלמידיו - פאולוס (שאול התרסי), אבל הוא, לרוע המזל, לא הצליח לבצע שום אות או סימן, אז גם עליו הפסוק לא דיבר.
פססט.. 174519
יש-ו לא שמע לקול חכמי הדור. וזה נחשב גם קרוב לעבודה זרה. פאולו-ס לא עשה אות. אז יש כאן קל וחומר אם התורה אמרה שאפילו אם יבוא אדם ויעשה ניסים אסור לשמוע לו, קל וחומר שאין לשמוע למי שלא יעשה ניסים.
אני לא הבאתי את הנבואה בתור ראיה לאמיתות התורה. אני רק הראתי שיש מהיהדות הכחשה לנצרות. וליהדות אין שום הכחשה משום מקום. אין אף סיפור בעולם שדומה לסיפור בתורה. בתורה הופיעה ישות שטוענת שהיא בראה את העולם ועשתה ניסים (שאף אחד לא עשה) הפניה היא בגוף ראשון יחיד לעם. אין דבר כזה לא בנצרות ולא באיסלם.
פססט.. 174522
גם הבעש''ט לא שמע לקול חכמי הדור ובראשם הגאון מוילנה.
פססט.. 174525
אתה סוטה מהעיקר. אני הראתי ראיה לתורה מכך שהתורה ידעה שלא יהיה עוד מישהו שיחדיר סיפור דומה. ואתה סוטה לכל הכיוונים רק לא להתרכז בעיקר.
הבעל שם טוב שמע לרוב חכמי הדור והוא בעצמו מחכמי הדור המקובל על רוב החכמים. לא צריך להיות מקובל על כל החכמים בכדי להיות כשר. יש-ו לא שמע לכל חכמי הדור.
פססט.. 174535
לפני שאני טורח לענות לך ולהתיחס לתוכן דבריך אמור לי מי אתה.
אני כתבתי תגובה לדוד ולפתע עונה לי אלמוני שלא דיברתי עמו כלל ועוד נוזף בי.
קצת נימוס, כן?
פססט.. 174539
אני נכנסתי מאתר הוטמיל לכן לא היה זיהוי. לא ענית למה שכתבתי. אני חושב שאתה היית צריך להבין שזה אני.
פססט.. 174575
קצת קשה להבין שזה אתה, כשאתה לא כותב בשמך.

למה אתה כותב "יש-ו" ולא "ישו"?
פססט.. 174588
/זה/ מה שמפריע לך, הכתיב של ישו?
לי מפריעה ההדבקה החוזרת ונשנית של אותו טקסט עצמו, משהו עם דגים ודבורים... מה הוא חושב? שאם הוא ידביק את זה אלף פעם במקום תשע מאות תשעים ותשע פעם, מישהו ישתכנע?
מה, את רוצה להגיד שלא השתכנעת?! 174733
נו, בזה כבר העורכים יטפלו. מה שמעניין אותי, זה למה הוא מפריד את האותיות בשמו של ישו. הרי דתיים נוהגים בד"כ, להבדיל אלף הבדלות‏1, להפריד בין האותיות של שם ה'. אז למה לקווקו קווים בין האותיות בשמו של ישו?

1 "להבדיל אלף הבדלות" לא הולך טוב עם הניק שלי, אבל לא נורא.
יש-ו 174779
הימנעות מכתיבת השם כפשוטו היא כדי לקיים את "ימח שמו וזכרו", שרק במקרה מצטרף בדיוק ליש"ו (במקרה? דוד יטען שיש כאן הוכחה לאמיתות התורה).

החילוניים האדוקים (מחסידות קיסינגר או אביב) יכולים לנקוט בצעד מקביל ולהתחיל לכתוב אלוהי-ם.
יש-ו 174793
חילוניים אדוקים להרגיז, יכולים להתחיל ולכתוב יהו-ה.
יש-ו 174827
ודתיים אדוקים (להרגיז או שלא להרגיז) יכולים להדיר רגליהם מן האתר הזה.
מקומות שבהם יכול אדם לדבר עם עצמו (או הדומים לו) יש הרבה. חשוב לך להפוך גם את האייל לאחד מהם?
ישוע בן-מרים 174835
דויד לא מדבר. דויד מדביק. יש הבדל.
יהיה אשר יהיה 174842
לא להגנתו של דוד יצאתי, אלא לגנותו של אבי תגובה 174793, שברוב כעסו יוזם ענישה קולקטיבית.
174839
דתיים אדוקים נוטים לדבר עם עצמם?
174843
לאו דווקא (וגם אם כן, לא עם עצמם, אלא אל עצמם; הרבה יותר אפקטיבי).
בכל אופן, אני נשאר כאן כי אפשר לנהל שיחה תרבותית, ומעט התגובות-להכעיס אינן מצליחות לקלקל את ההנאה הכללית מן האתר. יתרבו, אשקול.
אוי, לא 174866
אנא, אל תשקול.
''אם אתה לא יכול לסבול את החום, 175098
על תדליק את התנור''

כשדוד ואתה כותבים על האדם שנחשב בעיני רבים כבן האלוהים ''ימח שמו וזכרו'', הדרישה שלכם מאחרים שלא לכתוב את שמו של האל בו אתם מאמינים היא חצופה. כבוד זה דבר הדדי.

מי שהופך את האייל למקום שכזה, הוא מי שמנסה לצנזר דעות שונות מדעותיו.
בסעיפים 175149
1. מעולם לא כתבתי "ימח שמו וזכרו" על ישו. (את הכותרת "יש-ו" בחר מישהו אחר, ושנינו השתמשנו בה בלי כוונה מיוחדת).

2. דוד הסביר כבר שהוא כותב יש-ו ולא יש"ו (בגלל ה"איסור" לכתוב שם אלוהים אחרים, ולא בגלל ראשי התיבות).

3. חלילה לי מלקרוא לצנזורה של דעות (אלא שכאן, לא על דעות מדובר).
אסור לכתוב שם אלהים אחרים 174986
אז יש אלוהים אחרים? 174995
אז יש אלוהים אחרים? 175100
אין. יש אנשים שעושים ועשו את האנשים אלהים.
אסור לכתוב שם אלהים אחרים 175017
בודהא. נא.
אסור לכתוב שם אלהים אחרים 175019
בוהדנא.

מירי.
למה? 175048
למה? 175114
כתוב בתורה שיש למחוק שם אלהים אחרים.

למה? 175118
אבל מה איכפת לנו מה כתוב באיזה ספר עתיק ומלא שגיאות?
גם 175123
ושם אלוהים אחרים לא תזכירו ולא יישמע על פיך
פססט.. 174524
הנצרות והאיסלאם מכילות את הדברים המובאים בתנ"ך, דהיינו, הברית הישנה, תחת פירוש שונה (הפירוש שונה באופן משמעותי אצל הנוצרים, אבל זה עדיין פירוש).

כל הוכחה לגדולת האלוהים של התנ"ך שאתה מביא היא הוכחה לגדולתו של האלוהים של הנוצרים ושל המוסלמים.

אם אתה רוצה להראות את גדולת היהדות, אני מציע לך לנטוש את התנ"ך, ולהראות דברים מעניינים במשנה, בתלמוד, ובספרות ההלכתית בכלל, שכן היא _באמת_ נמצאת בענף תיאולוגי הנפרד מן הנצרות והאיסלאם.
פססט.. 174520
על הנצרות.
פססט.. 172051
ובפרט שגם רשימת מקבלי ומוסרי התורה נמצאת בידינו עם תאריכי לידתם ופטירתם, מקום חייהם, הספרים שכתבו

איפה הרשימה?
הרשימה 172168
הרשימה 172253
המסירה פסקה אחרי רב אשי.
המשך הרשימה 172308
פססט.. 172185
Biblical Proof that Jesus Christ is God

The Bible, even to a casual reader, makes it abundantly clear that Jesus Christ is God. This article will only “hit the high spots” in demonstration of this. Much more Biblical proof could be produced. However, if anyone really believes the Bible he or she will be convinced by what is given here. Many people claim to believe the Bible but they reject even some of its most clearly taught truths. A true Bible believer must accept all of Scripture. Those who “pick and choose” are not Bible believers and should not deceive themselves and others that they are.

Scriptures Which Plainly Claim that Jesus is God

• Matthew 1:23. Here He is called Emmanuel, which means “God with us.”

• John 20:28. Here Thomas called Him “My Lord and my God” and was not rebuked by Him.

• Acts 20:28. Here the Bible says that God purchased the church with His own blood. Since Jesus is the One Who shed His own blood it is plain that Jesus is being identified with God.

• Hebrews 1:8. Here God the Father called the Son “God.”

• 1 Timothy 3:16. This Scripture says that God was “manifest in the flesh.”

Jesus as the Son of God

People who deny that Jesus is God commonly point out that He is called the Son of God. They say that He cannot be both God and His Son. But here they deny the very plain teaching of Scripture. The people who lived in New Testament times knew what was meant in those days by the concept of sonship. In John 5:18 and in John 10:33 Christ’s enemies plainly understood that when Jesus called Himself the Son of God He was claiming to be God. In fact, they attempted to kill Him for what they considered His blasphemy in claiming to be God.

Jesus Received Worship

Jesus received worship and did not rebuke those who gave Him worship. He was very wrong to have done this if He were not God. In Acts 14:8-18 even the Apostle Paul refused to accept worship. In Revelation 22:9 even an angel refused to receive worship and said “worship God.” Yet Jesus received worship in Matthew 14:33; 28:17; Luke 24:52, and in many other places in Scripture. In Hebrews 1:6 God the Father, referring to the Son, said, “And let all the angels of God worship Him.”

“I AM”

In John 8:58 Jesus said, “Before Abraham was, I am.” Here He was plainly claiming to be the great I AM Who appeared to Moses in the burning bush in Exodus 3:14. This is clearly shown by the fact that when He said this the Jews tried to stone Him to death for blasphemy.

The Attributes of God

The attributes of God were manifested by Jesus while He was on earth in a body of flesh. We will look at only two of these although many others could be cited.

Omnipotence: This is the quality of having all power. On one occasion, when He had rebuked the winds and the waves, His disciples said in great awe, “What manner of man is this, that even the winds and the sea obey Him!” (Matthew 8:27). The entire Gospel of John is filled with miracles wrought by Jesus Christ, miracles such as raising Lazarus from the dead. John 20:30, 31 states why those miracles were recorded: “And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book: But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.” We have already seen in this same book of John that for Christ to be the Son of God was to simply be God.

Omniscience: This is the quality of knowing everything. Jesus manifested this attribute in several ways. One of these ways was to show that He knew what was in people’s minds. For example, in one place the Bible says “And Jesus, perceiving the thought of their heart…” (Luke 9:47). This ability to read minds was demonstrated many times by the Lord Jesus. Another way this attribute was manifested was in the ability of Jesus to tell exactly what would take place in the future. Much of the entire chapter of Matthew 24, for example, is Jesus telling what would transpire in the future.

Forgiving Sin

The Bible makes it abundantly clear that no one but God has the ability to forgive sin. Yet Jesus claimed that ability for Himself. This claim enraged the Jews who said that He was blaspheming by making such claims. The Bible believer can find this account in Mark 2:1-12.

Conclusion

People may claim to have a high regard for God the Father and for Jesus Christ but they are liars if they don’t acknowledge that Jesus Christ is God. This is a biting statement but it, too, is based on Scripture. We close this article with a sobering quote from God’s Holy Word: “Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: (but) he that acknowledgeth the Son hath the Father also.” (1 John 2:22, 23).

פססט.. 172189
ומה אם אינני מאמין בתנ"ך? כלומר, אם אינני רואה בו מקור לאמת אלוהית?
פססט.. 174289
תגובה 174288
פססט.. 172188
1-THE WITNESSES AND PROOF
THAT JESUS IS THE SON OF GOD

The angel-THAT WHICH IS CONCEIVED IN HER IS OF THE HOLY GHOST-Mt 1:20.
The angel Gabriel-THAT HOLY THING...SHALL BE CALLED THE SON OF GOD-Lk 1:35.
Satan-He knew Jesus was the Son of God-ref Mt 4:3-11; Lk 4:3-13.
John the Baptist-BEHOLD THE LAMB OF GOD-Jn 1:29,36.
John the Baptist-THIS IS THE SON OF GOD-Jn 1:34; 5:36.
Nathanael-THOU ART THE SON OF GOD-Jn 1:49.

The unclean spirit-I KNOW THEE...THE HOLY ONE OF GOD-Mk 1:24.
The devils-THOU ART CHRIST THE SON OF GOD-Lk 4:41.
The unclean spirits-THOU ART THE SON OF GOD-Mk 3:11.
The unclean devil-THE HOLY ONE OF GOD-Lk 4:34.
The unclean spirit-JESUS, THOU SON OF THE MOST HIGH GOD-Mk 5:7.
Jesus had said-GOD WAS HIS FATHER-Jn 5:18.
Peter-WE BELIEVE AND ARE SURE THAT THOU ART THAT CHRIST, THE SON OF THE LIVING GOD-Jn 6:69.
Jesus said-I…CAME FROM GOD-Jn 8:42.
Jesus-DOST THOU BELIEVE ON THE SON OF GOD?...IT IS HE THAT TALKETH WITH THEE-Jn 9:35,37.
Martha-I BELIEVE...THOU ART...THE SON OF GOD-Jn 11:27.
The disciples in the boat-OF A TRUTH THOU ART THE SON OF GOD-Mt 14:33.
Peter-THOU ART THE CHRIST, THE SON OF THE LIVING GOD-Mt 16:16; ref Jn 6:69.
Martha-THOU ART THE CHRIST, THE SON OF GOD-Jn 11:27.
His disciples-WE BELIEVE THAT THOU CAMEST FORTH FROM GOD-Jn 16:30.
Thomas said-MY LORD AND MY GOD-Jn 20:28.
John-JESUS IS THE CHRIST, THE SON OF GOD-Jn 20:31.
Jesus-They…asked, "Are you...the Son of God?" He replied, "YOU ARE RIGHT IN SAYING I AM"-Lk 22:70 NIV. JESUS SAID, I AM-Mk 14:62.
The centurion-TRULY THIS WAS THE SON OF GOD-Mt 27:54; ref Mk 15:39.
The works He did, proved He was the Son of God-ref Jn 5:36; 10:38.
The Father-THIS IS MY BELOVED SON-Mt 3:17; ref Jn 5:37.
The witness of God’s Word—the numerous prophecies.
The resurrection, many witnesses, and many portions of Scripture.

2-JESUS SAID, "I AM"

AND MOSES SAID UNTO GOD, BEHOLD, WHEN I COME UNTO THE CHILDREN OF ISRAEL, AND SHALL SAY UNTO THEM, THE GOD OF YOUR FATHERS HATH SENT ME UNTO YOU; AND THEY SHALL SAY TO ME, WHAT IS HIS NAME? WHAT SHALL I SAY UNTO THEM?
AND GOD SAID UNTO MOSES, I AM THAT I AM: AND HE SAID, THUS SHALT THOU SAY UNTO THE CHILDREN OF ISRAEL, I AM HATH SENT ME UNTO YOU-Ex 3:13,14.
Jesus said:
I AM-Mk 14:62.
I AM THE SON OF GOD-Jn 10:36.
I AM THE BREAD OF LIFE-Jn 6:35.
I AM THE LIGHT OF THE WORLD-Jn 8:12.
BEFORE ABRAHAM WAS, I AM-Jn 8:58.
I AM THE GOOD SHEPHERD-Jn 10:11.
I AM THE RESURRECTION, AND THE LIFE-Jn 11:25.
I AM THE WAY, THE TRUTH, AND THE LIFE-Jn 14:6.
I AM THE TRUE VINE-Jn 15:1.
I AM THE LIVING BREAD-Jn 6:31.

3-THE RESURRECTION IS PROVEN

Proven by:
The empty tomb-ref Jn 20:1-9
Angelic testimony-ref Mt 28:5-7
His enemies-ref Mt 28:11-15
Numerous witnesses—multitude of verses
Many infallible proofs-ref Jn 20:20,27; Acts 1:3
Apostolic preaching-ref Acts 1:22; 4:33

פססט.. 172219
אני יכול להפריך כל אחת ואחת מהטענות שמובאות כאן בידי דויד וג'והן או להביא טענות חזקות יותר . אבל מה הטעם ? בדרך כלל מי שמשתכנע משתכנע לא כל כך מהטענות עצמן כמו בגלל סיבות אחרות לגמרי למשל אם המסיונר הוא אדם כריזמטי באופן אישי או שהוא כותב בצורה מעניינת ומושכת או מסיבות פסיכולוגיות שונות .
חוץ מזה אם יביאו את הטענות האלה לבודהיסט או לטאואיסט הוא רק ימשוך בכתפיו באדישות . הטענות האלה למיניהן יכולות לעבוד רק על מי שכבר יש לו מושג מסויים במצע המשותף של רעיונות היהודיים נוצריים או על עובד אלילים מדת פרימיטיבית . אבל לא על בן תרבות מתוחכמת שכבר פיתחה דת מתוחכמת משלה שונה לגמרי עם האסכולות והוריאציות שלה.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים