דג ב... 624137
דוגמה אמיתית למדיניות של אחת מחברות העושק המוזכרות, חוזה שהועתק מהמקור בלי השמות הרלוונטיים .הערות של הנמענת בסוגריים.

אני, הח"מ, מאשר בזאת את הסכמתי להשתתף בתכנית הטלוויזיה איקס (להלן "התכנית") המופקת ע"י וואי ("המפיקה" או "ההפקה". ידוע לי ואני מסכים כי כוונתכם לשתף אותי בתכניות, מותנית בתנאים ובהצהרות הבאות:

(טעות דפוס? תכנית/תכניות?)

1. ידוע לי כי המשתתפים הסופיים ייבחרו בידי ההפקה ו/או הגורם המשדר בהתאם לשיקולים טלוויזיוניים שונים, וכי חתימתי על הסכם זה אין בה משום התחייבות של המפיקה להשתתפותי בתכנית.

2. אני מתחייב להופיע למפגשים שלפני הפקת התכנית עם צוות ההפקה, להקלטות ו/או לצילומים ו/או לשידור התכנית, במועד אחד או יותר, במקום שיוודע לי. ידוע לי כי אם לא אופיע למפגשים כלשהם, ההפקה רשאית להפסיק את השתתפותי בתכנית, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של צוות ההפקה.

3. ידוע לי שלצורך השתתפותי בתכנית עלי למסור לתכנית מידע אישי מפורט ומלא. לצורך כך, הריני מתחייב לעשות את כל הנדרש על מנת שתינתן לכם גישה לכל המידע המשפחתי, הכלכלי, והאישי שלי, והנני מתחייב לעשות ככל יכולתי על מנת לאפשר גישה גם לחברים, קרובים, מקומות העבודה, וכל גורם רלוונטי אחר לפי שיקול דעת ההפקה. (כל זאת בתיאום מראש ותחת הסכמת בני המשפחה).

(כל הסעיף לא מקובל עלי, נחשוף מה שנחליט)

4. אמסור להפקה מיידית וללא כל עיכוב כל מידע שיתבקש על ידי ההפקה, בכל עת.

(איזה מין מידע? כלכלי? רפואי? משפחתי? נראה לכם?)

5. אני מצהיר ומאשר כי כל המידע שמסרתי ושאמסור להפקה לגבי עצמי, לרבות המסמכים וכן כל מידע אחר שאמסור, בין בכתב ובין בעל פה הינו מהימן, מדויק ומלא, וכי הבאתי לידיעת ההפקה כל פרט אודותיי העשוי להיות רלוונטי לתכנית, לאמינותה, לתדמית התכנית ולתדמית מערכת התכנית.

(כל פרט שנראה לנכון לחשוף, יהיה רק על דעת עצמנו)

6. אני מצהיר כי הנני רשאי להשתתף בתכנית, וכי השתתפותי בתכנית אינה מהווה הפרה של כל התחייבות תקפה שלי כלפי צד ג' כלשהו, לרבות התחייבות לסודיות.

7. אני מצהיר כי אני בגיר, כשיר מבחינה בריאותית ונפשית להשתתף בתכנית, וכי לא ידוע לי על כל מניעה בריאותית או נפשית שיש בה כדי להפריע למהלך השתתפותי בתכנית.

השתתפות בתכנית

8. ידוע לי כי המדובר בתכנית מתמשכת, וכי היה ואבחר להשתתף בתכנית, השתתפותי מורכבת מהשתתפות במספר מועדים שונים, בימי צילום מלאים, הנמשכים שעות ארוכות. מובהר כי התכנית עשויה להיות מצולמת בין במהלך ימי חול ו/או שבת ו/או חג. ידוע לי כי הצילומים יערכו הן בביתי והן בלוקיישנים אחרים שיבחרו על ידי ההפקה.

(א. אין מגבלת זמן סבירה. מהי תכנית העבודה? ב. לא בביתי, בבית של מי שתסכים)

הנני מתחייב באופן בלתי-חוזר להופיע לכל הצילומים ו/או חלקי התכנית אליהם אוזמן, למעט במקרה של כוח עליון שיש בו משום מניעה מוחלטת להופעתי. ידוע לי כי אי הופעתי להקלטה ו/או לשידור כלשהם, עלול לגרום להפקה נזקים חמורים ביותר. אני מסכים שעם חתימתי על טופס הסכמה זה, לא אוכל להפסיק את השתתפותי בתכנית ו/או בצילומיה וזאת עד לסיומם המלא והכל למעט מטעמים של כוח עליון ממשי חו"ח. אני מתחייב לשתף פעולה עם מערכת התכנית ככל שאדרש עד לסיום צילומי כל פרקי התכנית לשביעות רצונה של מערכת התכנית, גם לאחר תקופת הצילומים, וגם לאחר שידור תכנית בהשתתפותי, ואתבקש לשוב ולהשתתף בצילומים נוספים (לרבות תכנית מעקב, אם ההפקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי תחליט לקיימה).

מבלי לגרוע מכל סעד הנתון להפקה, הריני מתחייב כי במקרה שאפרוש ביוזמתי מן ההפקה וללא אישור ההפקה מראש ובכתב, אהיה חייב לפצות את ההפקה על מלוא הנזקים שייגרמו לה כתוצאה מכך.

(שוב, אין מגבלת זמן)

ידוע לי שההפקה תעמיד לרשותי מאמן במשך חודשיים-שלושה, לפי ראות עיניו של המאמן, שימשיך את תהליך האימון אותו אתחיל עם תחילת הצילומים.

(נאמר לנו שלושה חודשים, ולא חודשיים)

9. אני מצהיר כי הסכמתי להשתתף בתכנית מרצוני החופשי וללא כל תמורה, והסכמתי זו כוללת מתן הרשאה בלתי חוזרת לכם ולכל גורם נוסף שלו יוענקו זכויות שידור בכל מקום בעולם ובכל פורמט שהוא, להשתמש בשמי, תצלומי, קולי ודמותי בתכנית, בתשדירי פרומו לתכנית, הכל במספר בלתי מוגבל של פעמים, ובכל דרך אחרת שתמצאו לנכון והקשורה לתכנית. הנני מאשר כי ההפקה ו/או רשת השידור זכאים להשתמש בצילומי התכנית ובכל חלק מהם, בכל דרך ולכל מטרה, ללא הגבלה, בישראל ובחו"ל, כגון לשדרם בטלוויזיה (כולל שידורים חוזרים), להעביר את שידורם לאחרים, לשדרם ו/או למסחרם בכל אופן אחר מחוץ לטלוויזיה לרבות באינטרנט, בטלפון הסלולארי, או בכל פלטפורמה אחרת שידועה כיום או שתהיה ידועה בעתיד. הנני מאשר כי לא תהיה לי כל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לשימוש של ההפקה ושל רשת השידור.

(זכויות יוצרים וקניין רוחני - שייכים לשלוליות. מה שימוסחר - רק באישור השלוליות ותגמולים כמקובל)

10. אני מצהיר כי ידוע לי שהשתתפותי בתכנית איננה מחייבת אתכם או את הגורם המשדר לשדר את התכנית, כולה או חלקה, וכי ההחלטה על שידור תכנית או אי שידורה, עריכתה, הוצאת קטעים ממנה (לרבות קטעים בהשתתפותי) תיעשה על ידי הגורם המשדר, לפי שיקול דעתו המוחלט.

11. ידוע לי, ואני מסכים, כי במהלך תקופת ההפקה אני עשוי להיות מצולם ומוקלט בכל פורמט (לרבות בצילום וידאו, סטילס, הקלטות אודיו) אני מסכים כי צילומים ו/או הקלטות אלו ישודרו, ולא תהיה לי כל טענה בקשר עם צילומים ו/או הקלטות כאמור ו/או שימוש בהם לרבות בנסיבות שאלמלא הסכמתי זו היו נחשבות כפגיעה בפרטיות.

(אנו לא מוותרות על הזכות לפרטיות)

12. ידוע לי, ואני מסכים, כי להפקה ולזכיינים שאצלם תשודר התכנית נתון שיקול דעת בלעדי וסופי בכל הקשור להפקת התכנית, צילומיה, עריכתה וכל עניין אחר הקשור בה והיא רשאית לשנות ולערוך את מהלך התכנית, תכניה, מספר פרקיה, משכם, אופיים וכיו"ב ולבצע בתכנית ו/או בכל פרק או חלק אחר ממנה, כל שינוי מבני ו/או תכני ו/או אחר, לרבות קטיעה, השמטה או עריכה של פרקים ו/או קטעים מתוך התכנית, ובכלל זה לערוך ולשדר פרקי לקט, תקצירים, טריילרים, קדימונים וכיו"ב, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

13. ידוע לי, ואני מסכים, כי צוות התכנית איננו משמש כיועץ, ואינו מורכב מפסיכולוגים, אלא הוא מתפקד כצוות של תכנית טלוויזיה בלבד.

14. ידוע לי, ואני מסכים, כי במהלך הצגתי בתכנית, יוכלו מנחי התכנית ו/או כל משתתף אחר בתכנית להביע את דעתם באופן חופשי, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, באשר אלי. אני נותן בזאת באופן בלתי חוזר את הסכמתי המלאה לשימוש בקטעים האלה, ומוותר באופן בלתי חוזר על כל זכות העשויה להיות מוקנית לי מכוח חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-‏1965 בקשר עם השתתפותי בתכנית, לרבות טענה בדבר זכות לפיצוי או לסעד של צו מניעה או לכל סעד אחר, בקשר לכך.

(לא תעשו מאיתנו עינב בובליל)

15. הואיל ומדובר בהשתתפות לשם תועלתי שלי, הריני מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל זכות תביעה העשוייה להיווצר לי בעילה כלשהי נגדכם, כנגד הרשת, כנגד כל גורם ו/או אדם ו/או תאגיד הקשור בהפקה ו/או בעריכה ו/או בהגשה ו/או בשידור ו/או בשימוש אחר בתכנית, לרבות עובדיו או מי מטעמו של כל גורם מהגורמים שנמנו לעיל, והקשורה במישרין או בעקיפין להשתתפותי בתכנית או לאי-השתתפותי בה.

(סעיף לא חוקי. אם תהיה סיבה לתביעה, על ההפקה לשאת באחריות ולא להתנער מראש)

16. ידוע לי כי המפיקה והרשת רשאיות לשנות את מבנה התכנית או כל חלק ממנה מעת לעת.

17. ידוע לי ואני מסכים כי המפורט לעיל הובא על ידכם בחשבון בעת ההחלטה לשתף אותי בתכנית, וכי התחייבויותיי והסכמותי בדף זה הינן בלתי חוזרות, גם מכיוון שזכויות צד ג' תלויות בהן. ידוע לי ואני מסכים כי במידה ויתברר כי איזו מהצהרותיי דלעיל היתה לאנכונה ו/או לא מדויקת ו/או לא מלאה, אני מתחייב לשפות אתכם בגין כל נזק העלול להיגרם לכם, ותהיו רשאים לנקוט כנגדי כל אמצעי שתמצאו לנכון, ובין היתר (מבלי לפגוע בכלליות, ובכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה העומדים לכם על פי כל דין) תהיו רשאים לסלק אותי מן התכנית.

18. אני מתחייב לשמור על סודיות מלאה בכל הנוגע לתכנית ולהפקה. לגבי מה שלא שודר בטלוויזיה, התחייבותי לסודיות תישאר בתוקפה גם לאחר שידור התכנית.

19. ידוע לי ואני מסכים כי היענות לפנייה כלשהי מצד כלי התקשורת השונים בקשר להשתתפותי בתכנית תיעשה רק ברשות ובתיאום מראש עם מערכת התכנית ובליווי איש קשר מטעם מערכת התכנית. כמו כן, אם אתבקש לכך ע"י מערכת התכנית, אשתף פעולה בצורה טובה וללא כל תמורה ככל שיתבקשו לצורך קידום התכנית, יחסי ציבור ושיתופי פעולה לרבות השתתפות בצ'ט באינטרנט, סלולר, ראיונות לתקשורת, פרומואים צילומים וכיוצ"ב.

אני מתחייב שלא לגלות לכל אדם אחר ובמיוחד לא לאמצעי תקשורת כלשהו את תוכן או תוצאות התכניות בהם השתתפתי וזאת עד למועד שידורה של כל תכנית.

( השלוליות יופיעו ויתראיינו איפה שבא להן, בלי שום קשר לתכנית)

20. ידוע לי ואני מסכים כי להפקה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע או להפסיק השתתפות של משתתף בתכנית מכל סיבה שהיא, לרבות בשל כך שהשתתפותו נעשתה אגב הפרת איזו מהוראות הדין ו/או הסכם זה, ולרבות בגין מרמה או חוסר תום לב.

21. ידוע לי ואני מסכים כי הפקת התכנית ו/או מי מטעמה וכן מערכת התכנית, מנחי התכנית ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר, עקב השתתפותו בתכנית ו/או נזק שנגרם במהלך התכנית והמשתתפים בתכנית על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית.

(אם תהיה סיבה לתביעה, על ההפקה לשאת באחריות, ולא להתנער מראש, במיוחד במקרים של תאונות ונזקים לרכוש ולגוף).

נספח ג

הנדון: טופס ויתור והתחייבות

אני הח"מ מאשר את הסכמתי להצטלם לתכנית שתשודר באם תחליטו לשדרה (להלן: "הצילומים" ו"התכנית" בהתאמה); אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות בקשר לכך, ובכלל זה בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע, וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים או מבצעים כלשהן, בקשר לצילומים ו/או לכל שימוש בהם או בתכנית.

(לא, תודה)

הנני מאשר לרשת השידור לערוך את הצילומים ו/או חלקים מהם בתכנית ו/או בכל תכנית אחרת, כמפורט מטה, הכל לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי, וכי יכול שהצילומים לא ישודרו כלל.

הנני מאשר כי אין מניעה שבמהלך התכנית, יינתנו פרשנויות ו/או חוות דעת מכל מין וסוג שהוא לגבי הצילומים ו/או חלקים מהם.

הנני מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות השידור וההפצה של התכנית יהיו בבעלותה הבלעדית של הרשת אשר תהיה רשאית להביא לשידורן או הפצתן במלואן או בחלקן, בין אם בעצמה ו/או באמצעות אחרים, בכל מדיה (לרבות ומבלי למעט, כבלים, לוויין, וידאו, אינטרנט, תקשורת סלולרית) במספר בלתי מוגבל של שידורים. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא. האמור לעיל אינו גורע מזכותי לקבל תמלוגים ככל שאהיה זכאי מארגון יציג בהתאם לסע' 3א' לחוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד-‏1984.

(לא ולא)

* אגב - טעויות השפה והפיסוק הועתקו מן המסמך המקורי כפי שהן.
דג ב... 624151
זה חוזה מצויין לחתום עליו. הוא כל כך בלתי חוקי ולא מתקבל על הדעת, שאף בית משפט לא ידרש ליותר מחצי דקה כדי לפסול אותו.
דג ב... 624155
תוכל להרחיב? מה צד את עיניך במיוחד?
דג ב... 624159
אני חושב שאנטילופה סיכם את זה מצויין בהערותיו.
אמת היסטורית 624220
ההערות הן של ליסה, אחת מ''השלוליות'' שהיו (לא היו) צד בחוזה.
דג ב... 624165
אני לא מבין; ברור שסבירות החוזה תלויה בסוג התוכנית: אם הגברת מוזמנת לאולפן להתראיין בעניין כלשהו - ברור שהחוזה לא סביר לחלוטין. אבל אם מדובר בתוכנית ריאליטי שבה כל עם ישראל עוסק בפרטי הפרטים של חייה האישיים, אז לאיזה סוג חוזה אפשר לצפות?
דג ב... 624166
התכנית היתה אמורה להיות על להקות, תמיכה ניהול והדרכה, ממילא החוזה לא נחתם והתכנית משום מה בוטלה.
דג ב... 624172
מוזיקאי לא מאד מפורסם (שמו שמור במערכת), אבל שאני מאד מאד מעריך, השתתף בעבר באחת מתכניות הריאליטי בטלוויזיה. ראיתי באינטרנט כמה דקות מהתכנית בכיכובו והדבר גרם לי צער עמוק. לפני כמה חודשים יצא לי לדבר אתו ממושכות, ובין השאר, שאלתי אותו למה הוא היה צריך את כל האקסהיביציוניזם הזה. התשובה שלו היתה: "יש לזה סיבה אחת טובה מאד - פאקינג מאה וחמישים אלף שקל. ככה יכולתי שנה שלמה לישון בשקט."
דג ב... 624175
אני מבין אותו ומשתתף בצערו, אבל כפי שראית בחוזה הנ''ל ההשתתפות היתה אמורה להיות ללא תמורה ואף הן נדרשו לוותר על זכויות היוצרים על החומר שיעבדו עליו בתכנית.
דג ב... 624176
כמובן. זו הזדמנות טובה לקשר לאחד הפוסטים האחרונים בבלוג של רויטל סלומון, על הציפיה של אנשים מסוימים שאנשים אחרים יעבדו בשבילם רק בשביל "קרדיט" ו"חשיפה".
דג ב... 624191
אני מצפה שאנשים שאני לא מכיר ישלמו לי מליוני דולרים סתם ככה מתוך הערכה ליופי שלי (נו, הפנימי, לצורך הדיון). הציפיות שלי לא כל כך מתגשמות, ולכן אני נאלץ לעבוד לפרנסתי.
אם גם הציפיות של ה"אנשים המסוימים" שהזכרת לא יתגשמו, אז כנראה שהם יאלצו לוותר או לשלם. האם מישהו מונע ממחברי המאמרים להגיד "לא"?
דג ב... 624208
אם תבקש ממני כמה מיליונים בזכות היופי הפנימי שלך, לא רק אתה תשמע את ה''לא'' שלי. אני אשתדל לפרסם את התלונות על הדפקט הזה שמבקש בקשות לא-סבירות, כדי להזהיר אחרים מפניך. בשוק חופשי משוכלל, לפרט יש חופש לבחור את בחירותיו הכלכליות וגם להפיץ את דעותיו, להתאגד, להביך ולאתגר פרטים אחרים.
דג ב... 624209
אני מניח שאפשר לתרגם חשיפה בערוץ 2 להכנסות עתידיות (משירים עתידיים). לפי הכתבה, חשיפה בערוץ 10 שווה פחות.
דג ב... 624213
אתה צודק, אבל...
עקרונות וכאלה, כשהעיקר זה לעשות מוסיקה ולא כסף ההסתכלות היא אחרת, בסך הכל אפשר תמיד לעשות קאוורים לים-תיכונית להופיע בחתונות ובת מצוות ולעשות בוכטות, עדיף להנות מהחיים ולהזנות את הכישרון בכתיבה באתרי תוכן באינטרנט.
דג ב... 624223
התקופה הזאת זכורה לי כתקופה מאוד קשה. הייתי היחידה בלהקה שהתנגדה לשתף פעולה. כולן רצו את החשיפה הזאת, והסביבה הקרובה (חוץ מאנטילופה) חפרה ללא לאות על "איך את מוותרת על חשיפה בפריים טיים".
לאט לאט הצלחתי להעביר את הלהקה לצד שלי, כשהטיעון המנצח היה שזאת תוכנית של לוזרים באימון אישי/עסקי, ולא כל חשיפה היא בהכרח חשיפה טובה.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים