תענית שלא מן המניין 927
הרבנות הראשית הכריזה על צום שלא מן המניין עקב המצב הבטחוני המעורער. על הבסיס ההלכתי של הכרזה זו, ועל מקומה של התענית בחיים היהודיים.

לאחרונה קיימה הרבנות הראשית יום תפילה וזעקה בעקבות ארועי השנה וחצי האחרונות. קהיליות יהודיות רבות ברחבי העולם השתתפו בעצרות תפילה, קריאה בתורה ותענית מיוחדת, תחת הפסוק מישעיהו "לא ישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבוליך".

לוח השנה היהודי כולל כמה תעניות וצומות, אם מדאורייתא ואם מרבנן, כמו יום כיפור, י"ז בתמוז או תענית יאר צייט. שמירה על כל הצומות האלה חייבת להתנהל בתוך במסגרת מוגדרת של חוקים ומנהגים, שמסדירים את אופי ואופן קיום התענית. הגמרא מקדישה את מסכת תענית להתוויה ולאיסוף החוקים על פיהם יש לקיים ולשמור את הצום.

אולם קיימים מקרים נוספים בהם מותר, או אפילו יש הכרח, לקיים תענית וצום שלא מן המניין. התענית שהוכרזה לאחרונה על־ידי הרבנות הראשית הנה מקרה שכזה. מתוך מה שאבה הרבנות את הסמכות להכריז על הצום, ועל פי אלו כללים הוא אמור להתנהל?

ניתן למצוא שלושה מקרים המהווים את הבסיס התקדימי על־פיו ניתן לזמן תענית שלא מן המניין. ראשון להם הוא החיוב לצום עקב נפילת ספר התורה. שולחן ערוך מחייב בשמירת כבודה של התורה - "חייב אדם לנהוג כבוד גדול בספר תורה. ומצוה לייחד לו מקום ולכבד המקום... ולא ירוק כנגד ספר תורה" (שו"ע י' רפ"ב א'), ויש פסיקות המורות כי נפילת ספר התורה פוגעת בכבוד התורה, וכי הבזיון מחייב תענית וצום. ישנם פוסקים המחמירים יותר וקובעים כי לא רק שיש לקבוע צום כשכבוד ספר התורה מחולל, אלא כי פגיעה בכל כתב קודש או במזוזות מחייבת תענית - אם כי יש המקילים וקובעים, למשל, שאפשר להסתפק בחצי יום תענית במקרה זה.

המקרה השני הוא החיוב בצום עקב שמיטה של תפילין: "נוהגים העולם להתענות כשנופל תפילין מידו על הארץ בלא נרתיקן" (משנה ברורה מ' ג').

המקרה השלישי והאחרון הוא החיוב לקבוע "תענית חלום" עקב חלומות לילה רעים - "הרואה חלום ונפשו עגומה... יפה תענית לבטל חלום רע, כאש לנעורת" (שו"ע או"ח ר"כ א' ב').

אך מהן הסיבות והמניעים לחיוב תענית עקב אחד הארועים הללו? אפשר לראות שתי סיבות שונות ולא חופפות לקיום צום שלא מן המניין:

1. עקב מאורע מיוחד במינו, המהווה סמן לכך שיש צורך בתשובה. אחד הסימוכין לכן הוא פרשת כי תשא: "...וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר" (שמות ל"ב י"ט) שעל כך מפרש אור החיים "...ורבותינו ז"ל אמרו לא שבר עד שנאמר לו מפי הגבורה... שניצטוה ושבר הלוחות ע"כ, וצריך לתת טעם לאל עליון למה מנע הטוב". משה שבר את הלוחות כסימן לכך שהקב"ה רצה להראות שיש צורך בתשובה. היינו, משמים מראים בסימן שאין השכינה מרוצה ויש צורך בתענית כפרה.

2. המאורע עצמו הוא בזיון וחילול הדורש כפרה מתקנת כנגד הפגנת חוסר הכבוד לדברי הקודש. זלזול בזדון, ככתוב במסכת שבת: "בעוון שני דברים עמי הארצות מתים על שקורין לארון הקודש ארנא..." (לב/א), או אפילו אם היתה שגגה או רשלנות "...ויך באנשי בית־שמש כי ראו בארון יהוה..." (שמואל א' ו' י"ט) והמלבי"ם מפרש "...ור"ל שהביטו בו יותר מן הראוי ממיעוט היראה והכבוד... דרך בזיון". מי שמחזיק בספר תורה נושא באחריות לשמור עליו ועל כבוד התורה, ומעילה באחריות דורשת כפרה.

כדי לבדוק לאיזו קטגוריה מתאימה התענית המיוחדת, יש לבחון גם מי חייב בתענית:

ראשית, אם בסימן משמים עסקין, הרי שברור שלא רק האשם עצמו חייב בתענית אלא כל הציבור שאיתו. למשל, אם מדובר בספר תורה שנפל בבית הכנסת אז סביר שלפחות כלל המתפללים יהיו חייבים בצום כפרה - "אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם" (ויקרא ד' ג'), המתקשר עם מסכת ברכות: "המתפלל וטעה, סימן רע לו, ואם שליח צבור הוא, סימן רע לשולחיו, מפני ששלוחו של אדם כמותו" (ה' ה').

שנית, אם התענית היא בתגובה לארוע המבזה, הרי ברור שלפחות המפיל חייב בתענית, ואולי גם מי שנוכח חייב גם הוא, מפני שמשותפת להם אחריות משתמעת למעשה, כפי שמפרש הריטב"א על מסכת שבת: "כל העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לספר תורה שנשרף" (ק"ה ב').

אם כך, ניתן לראות שהתענית שהוכרזה על ידי הרבנות נקראה מתוקף פירוש המאורעות כסימן לרצון השמים בתענית כפרה לפורענות, כמו גם מן החיוב המפורש המוטל על כל הקהילה לקחת על עצמה התחייבות לקיום הצום. יש להוסיף כי לא ניתן להסתפק בהכרזה כללית על צום תענית, כדי שחו"ח לא תתקיים מראית של צום מקרי. לעתים, במרוצת עסקי היום, אין פנאי לאכול ולשתות, ואז יש סכנה של יציאה כדי חובה. לכן, יש להכריז על התענית מבעוד יום, בזמן תפילת מנחה, ועל המתענים לקבל עליהם התחייבות מפורשת לצום באמרם את המשפט הבא בזמן תפילת שמונה עשרה: "הריני בתענית יחיד מחר יהי רצון שתהא תפילתי ביום תעניתי מקובלת". (שו"ע או"ח תקס"ב ו').

יפה קבע זאת הרמב"ם במשנה תורה, הלכות תעניות: "...שבזמן שתבוא צרה ויזעקו לה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הרע להן" בפרושו לירמיהו, "עוונותיכם, הטו אלה" (ה' כ"ה), והוא מסכם "וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם" (א' ב').

ואני מוסיף - אשרי המאמין.

(בעקבות שיעוריו של הרב פלדמן)
קישורים
עצרת תפילה וזעקה בערוץ שבע
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "דת והעידן החדש"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

צום גדליה 62000
כפי שציין המחבר יש צומות שנקבעו לזכר אירועים מיוחדים טרגיים. בין אלה אחד הבולטים הוא צום גדליה לזכר רציחתו של נציב יהודה מטעם הבבלים. גדליהו בן אחיקם בידי מתנקש יהודי . זהו הצום היחיד בדת שהוא לרגל מות אישיות ספציפית .
בשנים האחרונות היו כל מיני השוואות בין האירוע של רצח גדליה ורצח ראש הממשלה רבין גם כן בידי מתנקש יהודי.
עוד על צום גדליה ומשמעויותיו האקטואליות :
רצח נציב יהודה
זעקה ותפילה אינם תענית 62002
אין שום פסול בידיעת פרקים ביהדות, אבל התרוץ שנדרש לשם כך מזכיר לי בדיחה על יהודי שידע לספר רק בדיחה אחת, אבל היה מוכשר בקישור כל נושא לנושא הבדיחה כדי שיוכל לספרה שוב ושוב.
איפה נמצא שהרבנות הצבאית הכריזה על תענית ?
בקישורית המובאת וגם ממה שזכור לי ממקורות אחרים מדובר ב "זעקה ותפילה".

וכיוון שבתענית עוסקים אנו אספר בדיחה:

שאלו יהודי אחד מדוע אינו צם בצום גליהו, והוא השיב שיש שלושה טעמים שהם הסיבה לכך:
קודם כל רצח גדליהו היה מזמן מזמן ומי זוכר.
דבר שני אם הוא היה נרצח גדליהו היה צם ?
וטעם שלישי גם ביום הכיפורים הוא לא צם, וזו מצווה יותר חמורה, אז מה פתאום שיצום בצום גדליהו ?
זעקה ותפילה אינם תענית 62003
"ויש שקיבלו עליהם לצום ולקיים יום כיפור קטן". מה, קשה לקרוא עד הפסקה השניה?
זה קשה לקרא עוד פיסקה 62011
אחרת לא יהיה על מה לקטר
זעקה ותפילה אינם תענית 62056
''יום כיפור קטן'' יש המקיימים בכל ערב ראש חודש, ואין כאן חידוש.
זעקה, תפילה וצום הם תענית 62066
אני לא בדיוק זוכר מי אמר -- שלימוד מציל מלשון הרע -- אבל מכיוון שאתה חובב סיפורים אז אם תרצה, אשתדל לחפש המקור בשבילך.
צומות וצמות 62005
רון,
בהזדמנות זו שאוסישקין מת, הרשה לי לשאול לפירושה של תפילת שמונה עשרה, פירוש שמה ומה מסמלות התנועות השונות. אני באמת רוצה לדעת. שאלתי בזמנו את אסתי וקיבלתי תשובה בזויה.

תודה מראש.
פרשנות רש''י 62013
תפילת שמונה עשרה נקראת שמונה עשרה היות והי מכילה שמונה עשרה פרשיות מן המקרא שמהללות את דבר האל....התנועות השונות מסמלות את השתכוות בפני האל (היות ואנו סוגדים למלך מלכי המלכים ולא לפסלים ולבני אדם).

עכשיו ישנם חוקרים טוענים אלו הם חלק קטן מן השתכוויות שנשארו ביהדות, הם מבסיסים את זה על סגנון התפילה שנהוג באיסלאם ביחס למקורות שבגמרא ובתלמוד

בתקווה שההסבר הזה היה מספק
פרשנות רש''י 62015
היכן נמצאות 18 פרשיות מן המקרא בתפילת שמונה עשרה ? אלו 18 תפילות (בעצם 19) שחיברו חז"ל.
כדאי שתפתח את הסידור במקום לקרוא ספרי הסבר על התפילה.
פרשנות רש''י 62017
אתה צודק טעות שלי :)
ככה "נשים בונות קונצנזוס"?! 62063
ככה "נשים בונות קונצנזוס"?! 62071
לאסתי אין מושג ירוק בעניין תפילות, ולא ברור לה למה דווקא עליה נפלה השאלה הזאת.
מצד שני, לא ממש דחוף לי לברר.
ככה "נשים בונות קונצנזוס"?! 62146
אסתי, אין לי מה להוסיף מלבד שצר לי עלייך מאוד. הלואי ויהיה לך מעט פחות מריר בחיים. אביב עכשיו, ההדרים פורחים ויש המון חמצן לנשום. נסי פעם, לא תפסידי. ולא, בבקשה, אל תטרחי לענות.
וסופשבוע נעים גם לך. 62150
צומות וצמות 62067
יש האומרים שלטקסים והמנהגים הדתיים יש פן מיני.
צומות וצמות 62080
אבל למיטב ידיעתי בעת תענית גם אסורים תשמישי מיטה
צומות וצמות 62190
לא בדיוק. ראה קצוש''ע קכא
מסוקרן! 63347
והוא?
סיפור שלא מן המדור 62016
לעורכי האייל:

מה הקשר בין המאמר המתפרסם לבין מדור העידן החדש?
סיפור שלא מן המדור 62047
אולי יהדות שמקדשת מדינת לאום חילונית היא מופרכת כרוב האמונות הנופלות תחת ההגדרה של ה''עידן החדש''
סיפור שלא מן המדור? 63741
עורכי האייל שינו את שם המדור מסתם עידן חדש לדת ועידן חדש. האם אתה חושב שזה שיפור, או שהעובדה שעכשיו דת ועידן חדש נמצאים במפורש באותו סיר נותנת לך סיבה לשאלה נוספת.
סיפור שלא מן המדור? 66108
עוד הדגמה להטיות של המערכת!
ככה אנחנו מכניסים לכם את הדעות שלנו תחת כסות של פתיחות ופלורליזם.
בית שמש עיר עם תכלית 62018
מטרידה אותי העובדה שהעיר בית שמש מוזכרת במאמר בצורה כל כך חד צדדית. מה עם הטיילת המפוארת שניבנתה בכניסה לעיר, והחלק החשוב שלה בקליטת העליה מרוסיה?
פעם אחת לפני הרבה שנים כמה פושטקים התנהגו לא יפה, זה היה מזמן, הם קיבלו את העונש לו היו ראויים, לא צריך להכפיש עיר שלמה בגלל כמה תפוחים רקובים.
בית שמש עיר עם תכלית 62966
ברוך שובך.
בית שמש עיר עם תכלית 62996
ברוך הנמצא, נראה אותך אומר את זה לאלברט.
תמוה 62070
איני מכיר את הרב פלדמן, אך תמוה בעיני שכבסיס הלכתי צוינו שלוש חומרות מכמה מאות השנים האחרונות.
על הבסיס הפשוט רק רמז רב''י בסוף, כשהזכיר את הרמב''ם (שפסק בעקבות המשנה). הרי זו האסמכתא לתענית ציבור, לא צומות שמקבלים עליהם יחידים בעקבות מקרים פרטיים.
מה שיותר תמוה 62098
היא העובדה ששוב אני צריך לחזור לעניין שהאייל איננו במה אקדמית/רבנית לפרסום דיסיטרציות מקיפות. המאמרים באים להעיר ולהאיר נושאים שונים שיכולים לעניין את הקוראים ולעורר דיון, וזה מה שניסיתי לעשות בכוחי הדל. אם יש לך מה להוסיף, תפאדל.

ולעניין עצמו, על פי תגובתך נראה לי שפיספסת את הנקודה. לא ניסיתי לכתוב רק על האסתכתא לתענית ציבור אלא על המקור לתענית שלא מן המניין, ולראות לאיזו קטגוריה שייכת התענית הזו.

אגב, מדוע אתה אומר שצום בעקבות ספר תורה שנפל בבית הכנסת או שנשרף, איננה תענית ציבור?
מה שיותר תמוה 63450
כתבת "הבסיס ההלכתי" (ל"צום שלא מן המנין"). זה בפירוש אינו הבסיס, אלא מנהגים של חלק מהעדות. צום בעקבות ספר תורה שנפל, הוא צום לקהילה מצומצמת. נדמה לי שאפילו צום זה הוא חדש יחסית.
הבסיס והסיבה מצויים בפירוש ברמב"ם, ותמוה שלא ציטטת אותו. מצוות עשה מן התורה להריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. מצוות עשה מדרבנן להתענות. זה הכל.
טיעונך דומה לטענה שהבסיס לתפילה באופן כללי הוא תפילה מסוימת שחוברה באירופה במאה ה15.

וגם אם זו אינה במה אקדמית לפירסום דיסיטרציות מקיפות, רצוי להמנע מלכתוב דברים שבלשון המעטה אינם נכונים.
מוכן תמיד ללמוד 63500
מקבל בהכנעה מסוימת את התוספת והתיקון. צ''ל טעם מנהגי תענית, עפ''י סימן לפורענויות, למשל על סמך גיטין ט''ז עוונות הגורמים לבזיון התורה. טעם נוסף הוא משום בזיון ספר תורה, למשל עפ''י הרמב''ן.

אבל כל זה קצת לא רלוונטי כי לטעמי התעורר דיון די מעניין.

חקסמח.
מוכן תמיד ללמוד 63974
אולי תספר קצת על הרב פלדמן?

חג שמח גם לך.
חזרה למקורות או עכו''מ 62128
כיהודי לא דתי,לא מסורתי- מוצא עצמי בהתמודדות קבע עם השתייכותי התרבותית לקבוצה חברתית שאינה,אלא התארגנות דתית....יתכן שיהיה נכון לקבוע שאני "ישראלי" אך הגדרה זו צריכה לכלול ישראלים בני דתות אחרות וע"כ אין לי בעיה להזדהות באופן מוראלי והיסטורי עם יהדותי כפי שהיא.
הבעיה שאני מבקש להעלות באותו הקשר ובהתייחסות "לצום" קשורה "לזכויות מיוחדות" שפרנסי הדת נטלו לעצמם,הלא הם חברי מסדר -הרבנות,שאחרי חרבן הבית הלאומי השני - מינו עצמם לשתדלני הקב"ה ומאז....מנחשים מה הבורא מבקש ומה טוב או רע לעם הבחירה....
המסדר הרבני,שרבים מיסודותיו (בפרט הרבנות הימנית של אחרי מלחמת 1967) מזכירים לי את מסדרי הטמפלרים וההוספיטלארים מוביל את העם בדרכי חתתים וסירוב,ללא ראיית מציאות חברתית פוליטית, או האזנה לרחשי לב כנים של העם אותו הם דורשים לכבוש ולחנוק מבחינה תרבותית גרידא.
המצאות רבניות, שונות ומשונות ,שחוברו למשל על ידי ר' קארו בעל"שולחן ערוך" וקוצרו-פורשו ע"י החסיד ר' גאנצפריד,נקראות לפעמים כגיבוב שטויות עכו"מי,שחברי מסדר-הרבנים מבקשים לאכוף על כולנו בבחינת "דברי האל".....(אני מניח שרוב הקוראים לא עיינו בקיצורו של גאנצפריד,שם אפשר להתעמק בשאלות חשובות כמו ...שמירת מרחק מצואת חתול,עשנים (נאדות-הפלצות) העולים למח,פורנוגרפיה דתית כמו "איסור הנישוק במקום ההוא" מר גורלו של מאונן וח"ו מי ששיגל את זוגתו לאור הירח ועוד כהנא וכהנא.....הספר,הנחשב "חוק" מפחיד ולפעמים פשוט מגעיל,אף שאפשר למחול לכותביו הוזיו, שחיו בעידן אחר....לפני שהעיזו לגלות ש...כולנו מאוננים ,או נהנים להזדוג וככל הנראה גם גאנצפריד עצמו גהר גנח בין רגלי זוגתו והקדוש העכו"מי מפרברי ברוקלין בוודאי אונן עד זוב דם (שאם לא חטא בדחף האנושי הזה-אינו אלא נעבך!)
לדעתי הגיע עת עשיית סדר,הפרדת היהדות המקורית שנשענה על יסודות מציאותיים בארץ הקודש ותוכחת הנביאים וחזרה לעולם בו אין צורך בפרשנים,דורשים,נציגים,ספסרים ומינהלני- דת כדי לנהל "מו"מ אישי עם בורא עולם"....לא ברור מדוע לוקחת הרבנות הראשית,שהיא ענף מינהלי במסדר,
זכות הכרזת תענית וכיו"ב ומדוע החליטה להיות כה מבוהלת?!!
האן ח"ו נשקפת על מדינת ישראל (החילונית) סכנת מוות? האם יש להוזי היכל- שלמה טלסקופ-על המבשר על מטאוריט העומד לנפץ את כדור-הארץ ודווקא בירושלים?....מה קרה?
ישראל ולפני כן הישוב היהודי בפלסתינה א"י -עברו חוויות קשות הרבה מאלה שאנו חווים כיום....סכנות קיומיות כמו פלישת צבאות ערב ב15 למאי 1948.....מלחמת "יום הכיפורים" (שהוכיחה יותר מכל את אזלת ידו וחוסר תכליתו של המסדר-הרבני!!! וליהודי העולם ובאותו עניין.....ראו גירוש ספרד או השואה.....)יואילו חברי המסדר-הרבני לקום ולהצביע כמה יהודים הצליחו תעניות וצומים ואפילו קריאות שמע -לחלץ מתאי הגזים או מגדרות התיל?!!!.....המסדר-הרבני של עידן 1933-1945 נכשל בגדדדדוללל,מפני שהלקוח שבשמו הם מדברים וחונקים -לא שם עליו ז....
הצורך בשידוד מערכות תרבותי בין יהודי ישראל והעולם הופך לצוו השעה...המסדר-הרבני שאב את כוחו מישות לא דתית (הכנסת והממשלה) והוא מממשיך להשתולל בשמם ואפילו לקרוע מהעם נתחים נתחים כמו אחינו הרפורמים ועוד.
נדמה שהגיע העת לרכז את אלה המזדהים,בהכרה, כיהודים מבחינה תרבותית,הנשענים על השגי היהדות העתיקה מסוג תורתו האוניברסאלית של משה....יהודים הגאים בהשתייכותם לעמם של אלחריזי, או דון יוסף נשיא ,אינשטיין פרויד ,בן-גוריון בגין ורבים רבים אחרים,שמשום מה נדחקים הצידה בידי המסדר-הרבני,שעכשיו ממציא לנו תעניות וצומים (במקום לחזק את צ.ה.ל באמצעות פסיקה לא עכומי"ת שתחייב את חמקני הישיבות ללבוש מדים ולשאת נשק -כמו כולם)......
לחרדתי הופך המסדר-הרבני לכח שחור משחור.....מסדר טבטוני...שיש לו אפילו את היונקרים של התנחלויות השטחים וגם טיפות מורשת יודו-נאצית רבנית, כמו הגזען ר' כהנא (כן הוא היה רב) ור' ד"ר גולדשטיין (כן גם הוא זכה להקרא רב)......
עד כאן,שכן אחרת אפשר להמשיך ולהמשיך בלי להניח לאחרים להגיב.
חזרה למקורות או עכו''מ 62232
איני ''קוטלת קנים'' כמוך בסיבכי היהדות לדורותיה ושלוכותיה, אך חשה אני שערבת ערב רב מדי...
לכן אני מפנה אותך לתגובתי היותר שטחית מהיום, למאמר ונדמה לי שהגיע הזמן לדרוש מאחינו החוכרים בשם, לחזור בתשובה אמיתית...
מעשי כשפים 62142
בינתיים התענית הזעקה והתפילה לא עזרו, ואנשים ממשיכים להתפוצץ.

וזאת גם לא הפעם הראשונה שדתיינו נכשלים במילוי תפקידם. במלחמת המפרץ הלך מניין מהם ועשה פולסא די נורא נגד סדאם חוסיין לפי כל כללי הטקס. האיש כידוע לא התרשם מזה והוא חי ומעצבן עד עצם היום הזה, הוא ועשרות כפיליו עימו.

מישהו מכיר שמאן אינדיאני טוב?
לפחות שמישהו יהנה 62194
לפעמים קב''ה כל כך כועס כי הדור כל כך קלוקל שלא תעזור שום תענית. אבל בכל זאת צריך לקרוא תענית כדי שהוא ירויח. תראי למשל בויקרא כו.
שמי ירויח? אלוהים? 62236
למה זה צריך לעניין אותי?
יום קהילה למלחמה - יום תענית 62151
בי"ג באדר - תענית אסתר, זכר לתענית שהתענו מרדכי ואסתר וכל ישראל, באותו יום 13 אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם ולהשמידם " ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. נקהלו היהודים בעריהם". ונמצא שכל שעה שנקהלו היהודים לעשות מלחמה באויבי ה' ואויבי ישראל, היו עושים תענית ביום הקהילה ומבקשים מה' שיפיל אויביהם לפניהם במלחמה. ואף משה רבינו כשבא לעשות מלחמה בעמלק, היה מתענה. יהתענית להראות שלא בכח יגבר אנוש ולא בגבורת מלחמתם, אלא במה שנושאים עיניהם בתפילה לשמיים ומן השמיים מרחמים עלייהם ונותנים בהם כח לנצח במלחמה. וכן ישראל שבאותו הדור בשעה שנקהלו לשלוח יד במבקשי נפשם היו מתענים. ולזכר אותו התענית של יום הקהילה, נקבעה תענית לדורות, כדי לזכור תמיד שהבורא רואה ושומע תפילת כל איש בעת צרתו כאשר יתענה וישוב אל ה' כמו שעשה לאבותינו בימי מרדכי ואסתר.
ושבו בנים לגבולם... 62228
בעברנו הרחוק היו אלה בני שבט לוי כמדומני "שויתרו" בחכמה על נחלה למען השליחות וההקרבה של "הישיבה בבור" ושמירת תקינות הקשר בין היושב במרומים ובין עמו "הנבחר"
הם אלה שהתעסקו "במשרה מלאה" ב"לראות את הקולות" ב"לעשות ולשמוע" יומיומי ואחר כך סיפרו לעם והתפרנסו מזה בכבוד.
בשום מקום, לא זכור לי שנכתב, שהם היו שונים מנטלית או דיברו בשפה זרה או לבשו מלבושי גלות וניכר.
הם באמת הצליחו להתקיים בכבוד ולהנות מחיבתו של העם קשה היום, שמחמת קשיי הפרנסה עיתותיו לא היו בידיו לשיג ושיח שוטף ויומיומי עם היושב במרומים.
עד שחשו ששמירת התקשורת הזאת לא מעניקה מספיק "רווח והצלה" וחמדו ושלחו ידם למנעמי השלטון.
וכך הביאו "בשם האל" לפילוג הנורא בין יהודה לישראל, ולאחר מכן "לא טמנו ידם בצלחת" ונווטו את העם בעזרת השם לחורבן הראשון ולאחר מכן ידם הייתה מסגת גם בחורבן השני.
בגולה הארוכה הם "לבשו ופשטו" צורה ובזכות קנאותם ונאמנותם העם החזיק אלפי שנים בגולה כשהם שומרים את תורת השם ותורת השם שומרת אותם בין גזרה לגזרה ובין פוגרום לטבח הם נאחזו בקנאות בתורה ובממסד שיצרו בעמל ושלחו את העם למות על קידוש השם בגאון.
עד שלעם נמאס! הציונות קמה לה יש מאין, הדיחה אותם למימדים ולמקום יותר ראלים, ובעזרת השם ועוד טרגדיות החלה לממש את חלומות הגאולה ולרקום להם "עור וגידים"
החבורה הקדושה הזאת ניהלה מלחמת חרמה בציונות ונכשלה.
אך מהיותם "השורדים האולטימאטיבים" לקח להם "לדורשי השם" האלה פרק זמן מינימלי להבין את הפרנציפ לקלוט חולשותיה של הציונות "לכופף אמונות ואידאולוגיות" ולהצטרף לצד "שעליו מרוחה החמאה"...
ובכן אחים יקרים חזרנו לתקופת בית ראשון, עדין בלי הבית
אך עם תנאים ונתונים דומים. הפילוג בעם בדרך! השאלה היא רק שאלה של עיתוי וזמן...
כי התבורה הזאת מעבירה מדור לדור בקנאות את התורה הקדושה
ואת חטאי עיוותה . החבורה הזאת שהיום גוזרת על עצמה צום נהי וזעקה, צריכה לבחון הייטב הייטב את מעשיה מחדליה!
כי סיבלותיו של עם ישראל לדורותיו אירעו קודם כל באשמתם
והרשימה תאמינו רבה וגדולה. עליהם לפשפש פשפש הייטב במעשיהם תרבותם אורח חייהם ו"לראות את הקולות" להבין את הקולות ולהפנים, לצום לכפר ולזעוק בקול גדול ואז אולי יהיה סכוי שהשם יסלח וימחל לעמו...
ושבו בנים לגבולם...תגובה לבועה 62243
קראתי
מדוייק ונכון אבל מה ההבדל המהותי בין לבין?
חוץ מזה הלילה צמתי ובגלל כאבי בטן (תוצאת ארוחה מפסקת דשנה מדי) גם עברתי תענית....כעת אפסיק לצום ובחצות אשוב לצום עד הבוקר הבא וכן הלאה וכן הלאה....
ושבו בנים לגבולם... 62566
הלויים הביאו לפילוג בין יהודה וישראל?
יש לך סימוכין לשטות הזאת?
הלויים גרמו לחורבן בית ראשון ושני?
או שמא את רוצה לומר שבכל דור מתחלפים ובאים אותם קיצונים אשר בשם הדיבור הצפוף שלהם עם היושב במרומים, הם שומרים ומטפחים את קנאותם עד כדי חורבן העם כולו.
ושבו בנים לגבולם... 63171
מה שאני רוצה לומר הוא שהממסד הדתי נושא באחריות כבדה ביותר לארועים קשים וטראומתים בתולדות העם היהודי בכל הזמנים כמעט.
כל הפילוגים היו על רקע ממסדי דתי, וכל החורבנים...
התנ''ך כמסמך היסטורי, צריך להבחן מתוך ידיעה שנכתב קובץ ונערך כאסופה דתית וע''י הממסד הדתי...
וכנראה ההסטוריה חוזרת כי הממסדדתי לא משתנה ביסודו...
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62310
כידוע ליודעי חן הנשמה היהודית לפני ביאתה לעולם הגשמי הנוכחי,מחוייבת "במרוץ מכשולים" לא פשוט. היא מתחילה מעולם האצילות שזהו למעשה העולם הקרוב ביותר לקב"ה,(זהו כמובן עולם רוחני ללא ישות כלל )לאחר מכן היא יורדת שלב נוסף במסעה בעולמות העליונים לעולם הבריאה.למעשה כאן היא הופכת בדקות למין "יש",היא מתחילה להתקיים ולהשתלב בעולם הגשמי שלנו.לאחר מכן היא יורדת שוב דרגה לעולם הנקרא עולם העשייה(שוב מתגשמת עוד יותר) ולבסוף ישנה ירידה דרסטית לעולם העשייה מה שהנכם רואים סביבכם יום-יום.כל זה בכדי לומר שהנשמה המיוחדת שבכל יהודי מגיעה ממקור עליון מיוחד וכלואה כאן למטה בקופסה הנקראת גוף האדם.אז למעשה מה תכליתינו כאן?
האם ישות כה נעלית שהיא הנשמה האלוקית ירדה לכאן רק בכדי לסבול?
חס ושלום לכל אחד מאיתנו ישנה תכלית ברורה להמצאותו בעולם הנמוך ביותר שנקרא עולם העשייה.
בעבר נושא התעניות היה דבר נפוץ בקרב העם וזאת היתה הדרך הטובה ביותר לכפר על עוונות ולעשות חשבון נפש.כיום ישנה ירידת הדורות (למרות הטכנולוגיה המתקדמת של תקופתינו והתפתחות המדע) ,שמשמעותה שהנשמות היורדות לעולמינו כבר ביקרו כאן מספר פעמים ואינן בעוצמה הרוחנית של אבותינו.
זה בכלל לא משנה אם לכל אחד כאן יש תחושת אגו שהוא משכיל גדול,דבר זה אינו סותר את מעלת הנשמות והתדלדלותן לאורך הדורות.
כיום היות והוסבר שהנשמות שלנו אינם במעלת קודמינו מבחינת עומקן הרוחני והנימים הרוחניים לא קולטים את התשדורות שבאים מהישות העליונה אזי אין יותר כל-כך צורך בתעניות יחיד,התעניות המסורתיות שבמסורת היהודית אינן קשורות לענין זה היות והם תעניות ציבור ומטרותיהן הן שונות.
לחכמינו לאורך הדורות ניתן הכח להכריז על תענית כאשר צרות באות על עם ישראל,זהו המצב כיום ולכן הצום וקריאת התהילים עוזר הן מבחינת עזרה ממשית והן מבחינת חיזוק לנשמה שגלתה מכור מחצבתה.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62311
1. נראה לי שהתבלבלת בדרגות- כתבת "עולם העשייה" פעמיים.

2. שאלה: האם לפי יודעי הח"ן היהודיים יש הבדל בין נשמה יהודית לנשמה גויית?
והאם יש הבדל בין נשמה של גבר לבין נשמה של אשה?
ועוד יותר ספציפי: האם לאשה יש בכלל נשמה?
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62317
אסתי יקרה שאלת שאלות שמקורן מעלה מעלה.
1. בקשר לסדר ההשתלשלות של העולמות כלומר הספירות הוא כדלהלן:א)עולם האצילות
ב) " הבריאה
ג) " היצירה
ד) " העשייה
נשמה יהודית חייבת לעבור מדורים אלו לפני הגעתה הלום.
2. כל עניין הנשמות בעולם העשייה זאת אומרת העולם הגשמי שלנו הוא למעשה עניין של תפקידים ע"פי מה שהוחלט בפיקוד העליון.נשמה יהודית נבדלת משאר אומות העולם ע"י זה שהזוהר מחלק אותה לשתי ישויות.
הנשמה של אומות העולם הינה חד-גונית עם תפקיד משלה.
כאמור הזכרתי שליהודי ישנן שתי נפשות שמרכיבות את נשמתו.הנפש הראשונה היא מצד הסטרא אחרא (הצד האחר בארמית זאת אומרת כל מה שאינו קדושה - קדושה הכוונה נבדל).
שכן כל דבר שאינו מצד הקדושה בגלוי,הריהו מכחיש את המצאות ישות עליונה .הנפש השנייה נקראת הנפש האלוקית שהיא חלק ממש מבורא העולם,היא אינה כמובן מחסירה במקור דבר משל לחתיכת תפו"א ,אותה החתיכה יש בה את כל התכונות המולקולריות של חתיכת האם ולא מחסירה מאומה מהתכונות הנ"ל בתפו"א .אותו דבר הנפש האלוקית,יש בה את כל התכונות שיש בישות העליונה ולא מחסירה בה כלום למרות שהיא יורדת דרך הצתמצמות בעולמות האבי"ע.
ההבדל בין יהודי לגוי:
---------------------
וכאן אני רוצה להסביר את ההבדל המהותי שבין יהודי לגוי,לגוי ישנה רק הנפש הראשונה שהיא מצד הסטרא אחרא,הנפש הזאת אצל היהודי והגוי שוה לכאורה (ישנם בכל זאת גם הבדלים בין הנפש הבהמית "סטרא אחרא" של היהודי והגוי נסביר בהמשך).היהודי היות והוא קשור לישות העליונה ע"י הנפש האלוקית שבו יש לו דחף לצד הקדושה אך מנגד עומד יריב אימתני הנפש הבהמית שכל תפקידה לתת את הבחירה לאדם בין טוב לרע.
לגוי יש ע"פ המקורות היהודיים רק נפש בהמית (בהמית=בה מה?) כלומר ללא תוספת של נפש אלוקית.
אין לו משיכה לאותה קדושה עם אותו ניסיון בחירה כמו שלנו,זה לא אומר שהוא לא צריך לבחור בין לעשות טוב או רע (זהו עניינם של שבע מצוות בני נח) אלא שהוא לא מרגיש חסר תמידי בעולמינו בשל הניתוק מהמקור העליון ורצון לחקור ולחפש את עצמו .
2. נשמה של גבר ואישה.
--------------------
לאיש ולאישה מעלות יחודיות כל אחד ומעלותיו.למעשה מדובר באותה סוג של נשמה בדיוק .לא רק שלאישה יש נשמה אלא אצלה היא מאירה ביתר גילוי.הנשמה מתחלקת לשלושה חלקים:נפש,רוח ונשמה.החלק בנשמה הנקרא נפש קשור יותר למעשים,החלק בנשמה הנקרא רוח קשור יותר לרגשות וחלק בנשמה הנקרא נשמה גרידא קשור לשכל.עכשו אני רוצה לפרק את החלק השכלי והוא מתפצל עפ"י הזוהר לשלושה חלקים:חכמה, בינה ודעת.
אצל האישה החלק השכלי שנקרא בינה מפותח יותר מאשר אצל הגבר "בינה יתירה ניתנה לאישה".לאישה יכולת לפרק חכמה לאורך ולרוחב ולעומק יותר מאשר האיש.
אצל האיש החלק המפותח יותר הינו החלק שנקרא חכמה ע"י התחברות האישה והאיש יחדיו נוצרת שלימות יחודית.
4.האם לאישה יש בכלל נשמה.
------------------------
כפי שאמרתי שלא רק שלאישה יש נשמה אלא אצלה היא מאירה ביתר גילוי ולכן עצם היהדות נקבע עפ"י האישה ולא הגבר.(אם מעניין נרחיב בהמשך)
תורה גזענית 62321
אם הבנתי אותך נכון הרי שהיהודי הקשור לנפש האלוקית נבדל מהותית מהגוי - שניחן בנפש בהמית בלבד - ולפיכך יש לו עליונות על הגוי. אם זו לא תורה גזענית אז אני לא מבין תורה גזענית מהי.

אצלנו ההוטנטוטים נהוג להכניס גזענים למחנה מגודר ולתת להם לעמוד בשמש הקופחת עד שהם מתייבשים ומתים בייסורים קשים. יכול להיות שאנחנו סתם ברברים במה שאנחנו מעוללים לגזענים, אבל כאלה אנחנו הגויים ההוטנטוטים, הגזענות מעלה לנו את הדם לראש.
תורה גזענית 62385
בוקר טוב אליהו
תורה גזענית 62569
זה התחיל סתם כגאוות יחידה. כזו שקיימת לכל עם או חברה. עניין נורמלי ואפילו בריא. בהמשך יש כאלה שלקחו את זה קשה מדי ורחוק מדי.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62322
1. בעניין ירידת הדורות- אמרת שנשמות שיורדות לעולם בדורנו כבר היו כאן כמה פעמים ולכן אין בהן גדולתן של הנשמות בדורות הקודמים.
מצד שני אתה אומר שהנשמה כחלק אלוה ממעל אינה מחסירה דבר מהמקור, כחתיכת תפ"א ששומרת על כל התכונות המולקולריות של תפה"א המקורי.
אז- נשמות שיורדות לעולם נחלשות מזה, או לא?

2. בענין הגויים הבהמיים- אני לא יודעת כמה גויים יצא לך להכיר. אני מכירה לא מעט, ויש בהם אנשים רוחניים ביותר. אם אתה לא מאמין, תלך ותבדוק בעצמך.

3. בעניין נשמת האשה-

רבנו בחיי: "אין הנקבה נחשבת בבריאה, שאינה אלא כדבר נטפל אל העיקר, לקוח ממנו לצורך תשמישו, להיות מיוחדת לתשמישו, כאחד מאיבריו המיוחדים לתשמישו. ולפיכך קראוה חז"ל זנב".

בראשית רבה י"ז:" כיוון שנבראה אשה, נברא שטן עימה."

הרלב"ג אמר:"והאדם קרא לאישה חווה, כי הבין שאין בה מעלת שכל, יותר מבעלי החיים. אם בכלל בעלת שכל היא".

ועוד, ועוד, ועוד...
אבל אין צורך שאמשיך לצטט, נכון?
ואתה הרי יודע כמוני שאלה לא הציטוטים הקשים ביותר שאפשר להביא לגבי שכלה ונשמתה הנאצלים של האשה, לפי חכמינו.

[ושמא תחשוד בי שמצוייה במקורות אני- ובכן לא, והציטוטים הם מספרו של רכלבסקי "חמורו של משיח". ואולי הבאתי עכשיו שמץ גאולה לעולם?]

גם גזעני, גם שוביניסט, וגם מסובב בכחש?
לא יפה, מר אלון.
הנפש יורדת לדם 62395
אני רוצה רק להוסיף על מה שגידי כתב בענייו מדרגות הנפש. הדרגה התחתונה של הנפש היא הדם, ומכאן יחס הקדושה שהיהדות מייחסת לדם. נושאי שחיטה, התזת דם על המזבח, התזת דם תוך קריאת עשר המכות, דם הנידה ועוד. מזה יכולות לבוא שאלות קונקרטיות בנושאי עירויי דם וכו'.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62920
ומה עושים לאישה המצילה את בעלה מריב אלים עם אדם אחר: דברים פרק כה, פסוקים יא'-יב'
יא כִּי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים יַחְדָּו, אִישׁ וְאָחִיו, וְקָרְבָה אֵשֶׁת הָאֶחָד, לְהַצִּיל אֶת אִישָּׁהּ מִיַּד מַכֵּהוּ; וְשָׁלְחָה יָדָהּ, וְהֶחֱזִיקָה בִּמְבֻשָׁיו. יב וְקַצֹּתָה, אֶת כַּפָּהּ: לֹא תָחוֹס, עֵינֶךָ.

הדגש פה, הוא, לדעתי, לֹא תָחוֹס, עֵינֶךָ. כאן מתחדד הפער בין המוסר ההומניסטי (תָחוֹס עֵינֶךָ), למוסר הדתי, המתגלם גם בעקידה, אשר מבטל את כל הערכים פרט לעמידה בפני השם. אין, מבחינת הדת, שום ערך לחיי אדם: האדם הוא אמצעי, לא מטרה. ככל אידיאולוגיה, גם הדת, בעצם הגדרתה X כתכלית, הופכת כל לא-X לאמצעי לאותה תכלית. הדת, על-כן, איננה הומניסטית, ולמעשה אין מובן לשילוב-לכאורה בין דת להומניזם, יותר מלשילוב בין לבן לשחור; דת והומניזם הם שני ניגודים אֶפִּיים, המתנגשים לכל אורך האנושות. ותחילת ההתנגשות - בעקידה.
על הניקוד וגמילות חסדים 62930
זה נורא קשה לקריאה למי שאין לו מ''ה עברית מתאימה
על הניקוד וגמילות חסדים 62932
תתקין מוזילה 0.9.9
על הניקוד וגמילות חסדים 62934
לקפוץ ממוזילה לנטסקייפ לאקספלורר, מה אנחנו - קפצונים?
למעשה כולם מותקנים אבל הכי נוח לכתוב בעברית (ממחשב נטול עברית) זה בנטסקייפ.
על הניקוד וגמילות חסדים 62936
מה יש בנטסקייפ שאין במוזילות החדשות?
על הניקוד וגמילות חסדים 62938
דרך מוזילה 0.9.4 אני לא מצליח לכתוב בעברית.
אם יהיה צורך לתגובה, בו נעבור לאימייל.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62961
דברי הפרשנים.

האישה נענשת בגלל שהחזיקה באיבר הבושה ולכן מטילים עליה עין תחת עין, שחז"ל פירשו כדמים=כופר כסף. נראה שהרבנים השתדלו לפרש את הקיצוץ כהוראה לתשלום ממון ולא לקיצוץ כף היד עצמה. למשל הנסיון לפרש את "כף היד" כמה שמכניסים לכיס להוציא כסף. אבל, עדיין נשארת ההוראה לקיצוץ כף היד במקרה שהאישה לא יכולה לפדות אותה.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 64313
אתה מתפרץ לדלת פתוחה:
כבר פירשו חז"ל: "וקצות את כפה - ממון" וגם זה אך ורק כאשר האישה לא יכלה להציל את אישהּ באף דבר אחרת.
הנושא בו אתה נוגע הוא הפער לכאורה בין תושב"כ לתושב"ע לא יותר.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 64406
כבר ציינתי את הדבר
נסה שוב אצל 'הרב' פלדמן... 64410
בשביל מה המרכאות, 'משה דורון'? 64411
סליחה 64418
כי מקנן בליבי חשד מסויים שהנ''ל איננו בר סמכא בעניינים בהם הוא מתיימר לעסוק. עכ''פ לא הייתי צריך לנקוט בצעד הנ''ל לפני שאדע יותר אודותיו.
סליחה 64427
הוא מוסמך לרבנות מישיבה יוניברסיטי.
מתחמם, מתחמם... 64429
ובאיזו מסגרת ניתן לשמוע את שיעוריו?
מתחמם, מתחמם... 64436
זה יהיה קצת רחוק בשבילך. אבל הוא נותן שעורים במרכז חב''ד בסביבה שלי.
זעקת הגבר הדתי המקופח 80677
נזכרתי בתגובה שלך כשקראתי, אמנם באיחור, במדור החביב עלי, מכתבים למערכת של מוסף הארץ האחרון.

ענה שם רב ישעיה שטיינברגר לכתבתו של יאיר שלג, שלא קראתי, "מרד הטמאות". שטיינברגר יוצא חוצץ נגד המאמר הקובע "בבוטות שהלכות הנידה האנכרוניסטיות מבזות (חלילה) את האישה ביהדות".

הרב קובע שהלכות הנידה "דווקא עושות צדק עם טבע האדם", וכמובן שהוא לא מתעכב על סמך מה הוא מבסס את הבנתו של אותו טבע האדם.

מה שהכי מעניין במכתב של הרב היא הטרוניה שלו כנגד שלג שלא השכיל לראות ולהבין את "זעקתו החרישית של הגבר הדתי המקופח" (פרפרזה שלי על דבריו).

הרב טוען "שהכל יודעים" שלמעשה דווקא הגבר הוא המקופח כי הוא צריך להתנזר מנשים בתקופת הנידה.

גם פה כתבתי משהו קטן על האובססיה הדתית לדם
תגובה 62395
זעקת הגבר הדתי המקופח? - LOL! 80685
זעקת הגבר הדתי המקופח 80822
יצויין שלמיטב זכרוני, גם הנשים בכתבה עצמה אמרו ש''גם לגברים'' קשה עם זה שהם צריכים להתנזר ממין לשבועיים בחודש.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62326
מה קורה לנשמתו של גוי שחוזר בתשובה?
מה קורה לנישמתו של יהודי שחוזר בשאלה או שעובר לדת אחרת?
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62333
אני מניח שכוונתך היא לגיור ולא לחזרה בתשובה.

כפי שכתב הגזען התורן שלנו, גוי, עם הנשמה הבהמית שלו, מחוייב לשבע מצוות בני נוח.
אחת המצוות האלה (באמת) היא איסור מוחלט ללמוד תורה. ויש על כך אפילו גזר דין מוות. הספר שבו זה כתוב מכונה 'ספר החינוך'. היית מאמין?

כך שאין ממש אופציה לגיור.
שטויות והבלים 66679
אין איסור ללמד לגוי תורה כחלק מהליך הגיור. גוי שלומד תורה [שלא בהליך ההתגיירות] אומנם חייב מיתה, אבל אין זו אחת משבע מצוות בני נח.
שטויות והבלים 78772
מה זאת אומרת "אבל"? בגלל שזה לא אחת משבע מצוות בני נח.
מאיזה עולם ולאיזה עולם? 62332
אתה מוכן שאישה תוסמך לרבנות?
אתה מוכן שאשה תנהל את הסדר ובעלה יגיש לה את קערת הרחצה?
אתה מוכן שאשה תעלה לתורה?

אופס, שכחתי. הנפש שלה שונה ולכן זה לא שאתה לא מוכן אלא היא פשוט לא מסוגלת וחוצמזה, השוני בנפש קובע שוני בתפקידים.
תורתו של חיים ויטאל 62517
הכותב כאן מביא גירסה של התורה הקבלית הגזענית של חיים ויטאל בשם האר"י , תורה שהביאה לנזק רב ליהודים לאורך הדורות שכן אנטישמים שונים שמידע עליה גונב אליהם , השתמשו בה כביסוס לטענתם שהיהודים מהווים סכנה לאנושות שכן הם חושבים שהגויים הם שטניים ו"כבהמת השדה" וכו'.
על ההשלכות האולטימטיביות האפשריות של תורה זאת כתבתי במאמר
"הנשק הסופי של ישראל"
דיון 240
הגניאולוגיה של השיפלות 62520
גם הרמח"ל, בן איטליה של המאה ה18, כתב דברים דומים, אם כי לא באותה מידה של פרוט.

למשל, אומות העולם הביאו על עצמם את מצבם השפל. בין חטא אדם הראשון לדור ההפלגה, נפתח לאנושות חלון הזדמנות לשינוי ו"להתחזקות". רק אברהם "בחר" להשתדל לשנות כיוון ולהתעלות מן המדרגה השפלה, ושאר 70 האומות לא שעו לאזהרות ונתמלאה סאתם. מכורת חיסול הכפרה הסתיימה ושאר אומות העולם אחרו אותה ועכשיו יש להם שתי אפשרויות. האחת היא להשאר בשפלותם (להזכיר, זה מגיע להם על פי בחירתם) או לשלם מחיר מלא ולהצטרף לעליונות של ישראל.
מזכיר לי את הדת הדרוזית. 62666
מזכיר לי את הדת הדרוזית. 62679
יש לך קצת יותר פרטים בנושא? הפריה הדדית יכולה להיות מאד מענינת.
פלאגיאריסט ופסיכופט 62908
אכן, פלגיאריסטים, ניזקם מרובה, והנזק והטעות מהותיים לטבעם. דומני שחיים ויטאל היה פלגיאריסט זריז ופסיכופט.
בארה''ב ידעו שלגונבי סוסים, אין תקנה אלא לתלותם על עץ גבוה, שכן פגיעתם קשה, ואבן שזרק שוטה ומנוול אחד לבאר, אלף חכמים לא יצליחו למשותה.
בהמה=בה- מה 62522
מעניינת הדרך שבה הכותב מנסה לתת בסוגרים פירוש למילה ''בהמה'' שהוא יודע שיכולה להרתיע חלק מהקהל הפוטנציאלי וכך להפוך את המושג לקל יותר לעיכול. הצירוף הוא כמובן חסר משמעות וגם עבור הציבור שהכותב שייך אליו , המילה היא מה שהיא. אין כאן אלא ניסיון לתת הסבר לאחר מעשה שמיועד אך ורק לקהל החילוני בלבד. מבחינת קהל המאמינים הצירוף הזה הוא מיותר.
בהמה=בה- מה 62548
משחק מילים דומה מופיע אצל יחזקאל, בהקשר למילה "במה": "מה הבמה"?
עוד על נשים גויים ובהמות 62705
הזוהר הקדוש קובע שכל מי ששוכב עם בהמה הוא ''ארור'' בגלל הקשר של המעשה לסיטרא אחרא, השטן. בשולחן ערוך אנחנו קוראים שאישה לא צנועה שלא נזהרת בטבילה, גם כן נופלת באותה קטגוריה של ''ארור שוכב עם כל בהמה'', ומי שפוגש במיקרה אישה שחוזרת מטבילה צריך ''לשפוך עליה בוז'' עפ''י פסוק מאיוב. להזכיר, הפגישה המקרית היא אשמת האישה שלא נזהרה.

אם כך, מה היה לנו. לגויים נשמה בהמית, וכל מי ששוכב עם בהמה הוא ארור. לתשומת כל מי שמקיים יחסי אישות עם גויים. אבל, גם אישה בסיטואציות מסוימות גורמת לעצמה להיות בהמה ''ארורה''. אז כולם בהמות אם בכוח או בפועל, אבל ישנה קבוצה אחת שאיננה בהמה.
התגרות באומות העולם 62903
מה בדבר "חוכמה בגויים -תאמין"?

והרי החוכמה היא חלק עליון של הנשמה?
האם החלק הבהמי של הגורס "הגוי - בהמי בלבד"
סמא אותו -מעשה סתרא אחרא - מלהזכר בפסוק הנ"ל, ולהתגרות באומות העולם, דבר שכידוע עלה ליהודים ביוקר?
אשה יהודיה 62338
כמי שמצויה לדאבונה יותר מן הרצוי בנבכי החזרה בתשובה (בתו של האקס שלי מנישואים קודמים) אקס, להלן: המנוח לעתיד אי"ה, אני יכולה להעיד:

בגיל 16 בתי החורגת, שהיתה יפהפיה, חברה בצופי ים, גולשת (את הגלשן אני קניתי לה) וכוכבת גימנסיה הרצליה, הלכה בחופש הגדול מתוך שיעמום לקורס לחקר הקבלה. משם היתה הדרך קצרה מאוד. הגלשן, כמובן ננטש, כנ"ל ביה"ס התיכון שהפך לסמינר חזרה בתשובה בי-ם. משם לשידוך עם חוזר בתשובה. כיום היא גרה ברכסים, היופינ נעלם מתחת למטפחת ראש (אין זמן וכסף ופיאות), 7 ילדים נכון לרגע זה ובעל שלומד בכולל. לבית כנסת אין לה פנאי ללכת, וכדי לעזור בפרנסת המשפחה היא פתחה פעוטון בבית. בנוסף, כל פעם שהיא מרגישה שקשה לה (ובצדק!) היא מסיקה מזה שעליה 'להתחזק' ביהדות.

הילדים, כל ה-‏7, יפים ומקסימים. כשהם באים לבקר בקיבוץ, הטלויזיה מכובה, כמובן, אני רצה לקניון הסמוך כדי לקנות אוכל בהכשרי בד"ץ מיוחדים (אני כבר מומחית בעניין) וכמובן שהם אוכלים מכלים חד פעמיים שאני שומרת במיוחד עבורם. על המחשב מותר להעלות רק משחקי שחמט.

מזמן נואשנו מלנסות לדבר על ליבם. הפחד הגדול ביותר שלי היה כששתי בנותי נסעו להעביר שבת אצלה. למרבה הרווחה אותו סוף שבוע היווה סיוט עבורן והן נמלטו כל הזמן החוצה כדי לקטר בטלפון הסלולרי.

ועכשיו לנושא: קראתי שבשבת האחרונה לא נקראה פרשת השבוע. האם זה מפני שזו השבת לפני פסח (שבת הגדול, נדמה לי)? מישהו מוכן להסביר?

לגבי מעמד האשה ביהדות, אני שמחה להימנות על שני החמורים שאסור לגבר לעבור ביניהם. מעבר לזאת, התנ"ך הוא בפירוש פטריארכלי ולנשים שני שימושים בלבד. מיני וריבוי, לא בהכרח אותה אישה (קניין בשני המקרים) משמשת לאותה מטרה.

מאחר ואני פסולה לעדות, אין בדעתי לחוות דיעה בעניין.
היופי בעיני המתבונן 62375
א. האם בעלה סבור שהיא יפה ומושכת? האם אופנת האייטיז הטיפשית נראית לך יפה היום, או שיופי הוא עניין של אופנה ומיקום? ממה שאני שומעת, בתך נשואה באושר, מגדלת ילדים מקסימים ומתמודדת עם קשיים בדרך שנראית לה לגיטימית. אם ילד שמעדיף סידור על גלשן הוא פחות יפה בעיני אמא, ודאי שכדאי לו לגור בו הוא נחשב יפה ומוצלח. אני מניחה שהיית מתעצבנת (או: את מתעצבנת) כשהיא מנסה (אם) "לדבר על ליבך" ש"תהיי כמו שצריך להיות".
ב. די עצוב שיהודים יכולים להתנהג יפה במסגדים ובמנזרים, לחלוץ נעליים ולשמור על השקט כמו ילדים מחונכים, אבל להתנהג כמנהג המקום אצל אחותם לכמה שעות ממש משגע אותם.
האם ילדי בתך לא "משתגעים" כשהם נמצאים שבת שלמה במקום המחלל שבת?
ג.קוראים פרשת השבוע בשבת הגדול.

...וכל זה לא נאמר בתוכחה (וסליחה אם זה משתמע מכך) אלא באמת בעצב, ורחמיי על בתו של האקס, כי אני יודעת שאם הייתי מחליפה חצאית במכנסיים, פסנתר בלמודי אתאיזם ושיער בקרחת, עדיין הייתי יפה בעיני אמא שלי. וכשיהיו לי, בעז"ה, ילדים, הם יחונכו להרבה דברים, בין היתר לראות דברים בפרופורציות (כדי שלא ייאלצו לקטר הרבה בסלולרי, זה מסרטן) ולתת מתוך אהבה שאינה תלויה בדבר.
ברוכה השבה! 62382
תודה (-: 62399
התגעגעתי. מזמן לא קראו לי רפיטטבית וארכאית. אגב, חלק מהזמן הייתי קוראת פאסיבית- כנראה שלא נועדתי.
רציתי רק להגיד לך 62416
שאת רפיטטבית וארכאית.
לא אומרים שבחו של אדם בפניו 62418
אבל נכון, נכון אני גם דמגוגית ובלתי מתקדמת בעליל?
חג שמח (:
בטח 62529
ריאקציונרית למהדרין, אטומה כצוללת וחסרת מעוף כבת יענה.

חג שמח גם לך.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62515
כאשר הנשמה יורדת לעולם אזי היא כמובן נחלשת במהלך מעברה דרך העולמות,נחלשת אינה הגדרה מדויקת אלא מתגשמת,אוספת "פסולת" בדרכה מטה.לכל נשמה יש יעוד שבשבילו היא צריכה לרדת ולעמול תקופת חיים.כל אחת מהנשמות מקבלת "פק"ל" שאיתו היא צריכה להסתדר.כאשר היא מפלסת דרכה אל כדור הארץ היא כאמור עוברת ומקבלת את "הרשימו" (השפעה) מן העולמות.ככל שמדובר בנשמה גבוהה דהיינו צדיקים המעבר דרך העולמות אבי"ע אינו מושפע לעומת ההשפעה על נשמה נמוכה.כאשר הנשמה הגבוהה מתגלה באדם כלשהו אזי הוא מבחין ביתר שאת בקדושה המקורית.
כיום אנו נמצאים עפ"י הספירה היהודית בסוף האלף השישי (על הדינאוזאורים נדבר ברשותכם נקסט טיים) ,שהוא נקרא עקבא דמשיחא (תקופת המשיח).הנשמות הנמצאות כאן כיום באות מאותו מקור ואינן שונות במהותן מהנשמות הגבוהות אלא שהן הנשמות האחרונות והכי מגושמות מבין הדורות ועבודתן לתיקון יותר קשה.מצד שני יש להן יתרון עצום כמו יתרון האור מן החושך שהן הנשמות אשר יקבלו את פני המשיח.
לאסתי-טעותה של התנועה ל"שחרור האישה"
------------------------------------
ישנם הטוענים ,שעפ"י התורה קיים ,כביכול,חוסר שוויון בין הגברים ובין הנשים,ולכן הקימו תנועה שלמה שמטרתה-"שחרור האישה".לטענתם ,הואיל וכל אדם נברא בצלם אלוקים ,אסור להפחית מערכן של הנשים לעומת הגברים.לאמיתן של דבר,תנועה זו נובעת מבלבול בקשר למעמדה של האישה,בלבול שנוצר עקב חשכת הגלות.למעשה הביאה תנועה זו לתוצאה ההפוכה לגמרי ממטרתה המוצהרת.דווקא תנועה זו יצרה אצל הנשים רגשי נחיתות עמוקים ביותר:
מה יכול להיות משפיל יותר מאשר מצב שבו אומרים לאדם שאסור לו לחיות ולפעול בהתאם לאישיותו ולתכונותיו המיוחדות,אלא אומרים לו ששלמותו תתבטא רק בכך שיעשה את כל המאמצים,ייאבק ויילחם כדי לחקות משהו אחר (רון ,שים לב!!!) ולהידמות אליו?!
והרי זהו בדיוק מה שעשתה תנועה זו:היא ביטלה לחלוטין את חשיבותה של האישה כאישה ואת ערכם של תפקידיה המיוחדים והציבה כמודל לחיקוי את הגבר ואת תפקידיו (מענה לרון בהקשר לאישה הרבנית-מוהלת-שוחטת-עולה לתורה וכיוצ'
..).כתוצאה מכך היא גרמה לנשים שיא של העדר הכרת הערך העצמי וטיפחה בהן שאיפה לבטל את עצמיותן ולעשות כל מאמץ כדי להדמות למישהו אחר-הגברים.

הדם וחשיבותו באדם:
-----------------
הנפש החיונית-הבהמית הקיימת גם אצל היהודי וגם אצל הגוי מתלבשת דוקא בדם האדם משום שסוף סוף הנפש רוחנית היא והגוף גשמי,וכדי שיתחברו יש צורך שהחלק התחתון ביותר של הנפש יתלבש בחלק העליון של הגוף,או בלשון הקבלה,שהגשמיות שברוחניות תתלבש ברוחניות שבגשמיות.והרי החלק הדק והרוחני ביותר שבגשמיות היא החמימות שבדם (ולא שהדם הינו דבר קדוש),שכן חמימות אינה נתפסת כל-כך בחוש המישוש, ואין הגדרים הגשמיים מפריעים למעבר החמימות כל-כך.לפיכך תלויים חייו של האדם בחמימות דמו,"כי הדם הוא הנפש".ובה מתלבש החלק התחתון של רוחניות הנפש החיונית ,אותו חלק רוחני,ה"קרוב",בעיניינו,אל הגשמי.

רועי:
-----
ענינם של "שבע מצוות בני נח" שהם היסודות של העולם כדי שיהי' העולם עולם אנושי ולא ג'ונגל.על מנת שגוי יוכל להצטרף ולהכלל בעם היהודי עליו לעבור תהליך מייגע אשר במהלכו תבחן נכונותו הכנה להיות יהודי.הנושא הינו מאוד כבד היות וברגע שהוא טובל במקוה ,בסוף תהליך הגיור,"מוזרקת" לתוכו נשמה יהודית אשר מאותם רגעים מחוייבת בתרי"ג מצוות.זוהי אחריות גדולה מאוד שלא ניתן לחלק כמו סוכריות כבשווקים הרפורמים (שלח $ דרך האינטרנט והוקוס-פוקוס אני יהודי).מאותו רגע הגיור הינו יהודי לכל דבר וישנו ציווי חמור לא לפגוע בו רגשית לאורך כל חייו.

ישנו יהודי בשם הקרדינל לוסטיגר שהוא הינו בין המועמדים המרכזיים לתפקיד האפיפיור הבא .למעשה אולי נזכה בקרוב לאפיפיור יהודי היות ולא ניתן בשום אופן "לגרש" את הנשמה האלוקית המיוחדת שקיבלנו,הדבר המקסימלי שלול לקרות הינו "כרת". כרת הינו מצב של ניתוק מן המקור הראשוני עד לחזרה ולהתחברות למקורות מחדש.לכל יהודי באשר הוא יש את האפשרות לחבר חזרה את תרי"ג הנימים המקשרים אותו למקור נשמתו הראשונה.
פק''ל הנשמה 62521
צרוף חמוד. איציק מאנגער כתב ספר נפלא על הנושא, ובו הוא מספר על נשמות הילדים שממתינות בגן עדן לתורן להיוולד. תכף לצאתם לאויר העולםף מלאך מכה באצבע צרידה על האף כך שהן שוכחות את קורות גן-עדן שלהן, והחיים הם מן מסע היזכרות. נשמה קטנה אחת מחליטה להתל במלאך ובונה על האף גשר מחימר, כך שכשהילד נולד, הוא זוכר כל פרט מגן עדן.

שם הספר הוא "סיפור גן העדן"
פק''ל הנשמה 62542
יש בבני ברק אגדה עיקשת שאנשים פה נשבעים עליה, ולפיה נולד בבני ברק תינוק בלי השקע מתחת לאף (''נגיעת המלאך'') והוא ידע את כל התורה בעל-פה.
פק''ל הנשמה 62627
האם אלה אותם האנשים שעולים לרגל לפסל הבתולה הבוכיה?
פק''ל הנשמה 62630
יש בבני ברק אגדה עיקשת, ואנשים שם נשבעים עליה, לפיה העולם נברא בשישה ימים, ואלוהים (זה ההוא שברא את העולם בשישה ימים) לא רוצה שאנשים יאכלו צ'יזבורגר, ויחטטו באף בשבת.
יש בתל אביב אגדה הפוכה 62668
עם השלכות חמורות יותר לטווח רחוק, כמובן.
אני מגיעה נמוך מאוד בדיון הזה. יש סיכוי שהוא בטעות ייעלם מהארכיון?
למה, דיונים אחרים שלך נעלמו? 62713
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62553
אני לא בטוח שהבנתי ולכן אנסה לשאול שוב בתיקווה לפירוט גדול יותר ממה שפורט.

ראשית הייתי רוצה לדעת מה הם הדברים שאותו הגוי צריך לבצע על מנת לקבל את הנשמה המיוחדת של היהודי.

לפי מה שהבנתי וכנראה לא נכון רק ילדי אברהם הם אלו שהינם יהודים, ואם כך איך יכול אדם גוי להפוך להיות בן אברהם? און שמה הוא מקבל עליו את הברית שעשה על עצמו אברהם?

עכשיו טענה מעניינת הבאת, שיהודי לא יכול להפתר מהנשמה שלו, מה שאומר שבמהלך תהליך ההתבוללות של היהודים בעולם נשארו אליו עדיין יהודים ועל כן גם ילדיהם יהודים, מה שאומר שיתכן וישנם יהודים רבים שעליהם אנו כלל לא יודעים. ומצד שני יתכן ואנו אפילו מחזירים בתשובה גוי שהוא בכלל יהודי.

היתי מעוניין בהסבר יותר מקיף על ה"כרת" לא הצלחתי להבין את כוונת המשורר.

תודה רועי
ואני רוצה לדעת דבר אחד 62562
האם הנשמה של אב יהודי שהכה ואנס את בנותיו או של איזה דן בן אמוץ היא טהורה וקדושה יותר מעצם טבעה מהנשמה של המסיונר הנוצרי אלברט שוויצר שהקים בתי חולים עבור השחורים באפריקה או משל האם תרזה ?
אשמח לקבל על כך תשובה.
הדם וחשיבותו באדם 62629
לא הקבליסטים או קודמיהם הרבנים המציאו או חשבו על חשיבות הדם למערכת הנפשית של האדם. דעות כאלו נכתבו על ידי פילוסופים יווניים מאז המאות החמישית-רביעית לפני הספירה. המפורסם שבהם היה אריסטו שהבחין במקורות גופניים למצבים נפשיים, כמו פחד שנובע מהתקררות הדם או ביישנות בגלל דילול של הדם.
מעולם האצילות לעולם אבי"ע - 4 62709
כל אדם נברא בצלם אלוקים ובתוך המשפחה הזאת כאמור ניתנו תפקידי במה לשחקנים השונים.לצורך הענין היהודי קבל תפקיד המורכב משתי דמויות (נפש בהמית ונפש אלוקית) והגוי קבל תפקיד משנה עם דמות אחת.כל אחד מן השחקנים צריך להופיע במשך בערך כשבעים שנה על במת העולם ולדבוק בתפקיד שניתן לו.הבמאי אינו מאפשר החלפת תפקידים אלא לגוי.
ע"מ שהגוי יקבל נשמה יהודית עליו תחילה להוכיח שהוא באמת רוצה זאת ומבין לאשורו את משמעות האחריות הכבדה.
כאשר גוי מגיע בפעם הראשונה לסמכות הרבנית זו משכנעת אותו שאין טעם בדבר שכן כאשר גוי הופך ליהודי ע"י קבלת הנשמה מרגע הטבילה אזי אם לא יקפיד וישמור על הדרך בדבקות ,מסתכן הוא בכרת שזוהו בידוד רוחני הניתן לתיקון
(ארחיב בהמשך).
תהליך הגיור עורך זמן ע"מ שהגוי באמת ילמד את הדרך החדשה ובעיקר יוכיח לעצמו שאכן הוא מסוגל להאחז ולדבוק ביהדותו.
עליו ללמוד את מרבית פסקי ההלכה ולנסות לקיימם,עליו להופיע בכל תפילות השבוע במנין,ללמוד עם רב מוסמך,בעיקר להראות השתוקקות לדרך החיים היהודית.
בנוסף לכך עליו לעבור ברית מילה ובזאת הוא נכנס לבריתו של אברהם אבינו.
לקראת סוף התהליך המייגע שיכול לערוך אפילו כמה שנים,הגוי צריך להבחן על אותן הלכות שלמד בפני בית-דין.
ברגע שהגוי טבל במקווה נוצרת פעולה של לידה מחדש (כמו עובר בתוך רחם אמו),ומוכנסת בו נשמה יהודית המתחילה ,לעיתים בגיל מבוגר,את חייה היחודיים.
הבשלות של הנשמה באותה לידה מחדש היא בשלות של נשמה המופיעה אצל ילד,הכוונה לא לידיעות השכליות שלה,אלא ליכולתה לקלוט את תשדורות הקדושה ביחס לבורא-עולם.

לגבי אותם היהודים שאינם יודעים שהם יהודים הדבר אינו משנה כלל מפני שיש בהם נפש אלוקית יהי מה.במוקדם או במאוחר תתעורר הנפש האלוקית החבויה בהשתוקקות לדבוק בכור מחצבתה הראשוני.במהלך חייו של האדם עוברים עליו הרבה ניסיונות מכוונים שנועדו לבחון את מידת דבקותו בדרך או לחילופין ע"מ להחזיר אותו לדרך.לעיתים אפילו הניסיון הינו ניסיון קשה ביותר שאין שכל האדם יכול להבינו.המטרה היא לעורר אותו ולעיתים אכזריות יכולה להיות רחמנות.

במלחמת העולם השנייה מאות ילדים יהודים נמסרו ע"י הוריהם לשכניהם הגויים שהבטיחו להם תמורת תשלום לטפל ולהחביא את הילדים מפני הצורר הנאצי.
הרבה מהילדים הללו מהר מאוד נמסרו למנזרים ברחבי אירופה,
שם התבוללו ולמדו את אורך החיים הנוצריים.למעשה לא ידעו מאומה מיהדותם!!
לאחר סיום מלחמת העולם השנייה הרב הרצוג החל במסע חיפושים אחר הנשמות המפוזרות,הוא קיבל מידע על מינזר שאמורים להיות בו כמאה ילדים יהודיים.הוא נפגש עם ראש המנזר וביקש ממנו למסור בידו את הילדים ע"מ להחזירם הביתה.ראש המנזר סירב בכל תוקף וטען שמדובר בילדים שהגיעו בגיל צעיר מאוד ואין זכר ליהדותם.הוא הראה את הילדים ענודים בצלבים ושאל האם הוא מבחין בילד יהודי?
הרב הרצוג ביקש מראש המנזר דקה אחת ע"מ להבדיל בין הילדים היהודים לגוים.
בזמן הארוחה הסכים ראש המנזר אך לדקה אחת בלבד.
נעמד הרב הרצוג פתאום וזעק מעמקי נשמתו:"שמע ישראל...מיד
כמאה ילדים רצו לעברו וזעקו כל אחד בשפתו ..."אמא"..
זוהי היתה זעקת הנשמה היהודית שתמיד יכולה ותחזור ביום מן הימים אל כור מחצבתה.דרך אגב הזעקה האחרונה של העיתונאי היהודי-אמריקאי לפני שנשחט ע"י טרוריסטים היתה:"אני יהודי ואמי יהודייה",מה פתאום אדם שלא היה לו קשר לכאורה ליהדותו זועק דווקא ברגע טרגי זה של הדקות האחרונות לחייו שהוא יהודי?
זוהי זעקה מהנקודה הפנימית העמוקה ביותר,הזעקה האמיתית ללא פניות.
ישנו סיכוי רועי,שיהודי שאינו יודע על יהדותו ירצה לעבור גיור.התהליך שפורט יתבצע וכשיטבול במקווה .....לא יקרה דבר היות והוא כבר בעל נשמה יהודית מלכתחילה.

לידיעה כללית,רון,תורת הנסתר הועברה למשה רבינו כחלק אינטגראלי מהתורה שבעל-פה ולאחר נכתבה ע"י ר'שמעון בר-יוחאי לפני אריסטו והפילוסופים היוונים.
תפקידים ושחקנים 62724
לטעמי האישי, שייקספיר כתב על זה בציצמום מהודר הרבה יותר מהזוהר.
שיעור בהיסטוריה 62746
כרונולגית, רשב''י חי (אם אכן מדובר בדמות שהייתה קיימת אי פעם) כארבע מאות שנה לאחר אריסטו (אם אכן מדובר בדמות שהייתה קיימת אי פעם).
לידיעה כללית 62806
אוי, כמה אני אוהב שמציגים את אוסף האמונות התפלות האלה כעובדות שאין עליהן עוררין.

מה שחסר לי עכשיו להשלמת התמונה הוא איזה אסטרולוג טוב שיביא את האמת שלו, ויתווכח עליה עם הנומרולוג התורן.
כלכלת הנשמות 62918
כל הענין הזה של נשמות שיורדות מהשמים ונדבקות לגוף מעורר שאלה חשבונאית.

האם ישנו מאגר מוכן של נשמות שממנו הן נלקחות כשגוף חדש נוצר או שנשמה נוצרת במיוחד עבור כל גוף חדש? אם התשובה השניה היא הנכונה, אז הבעיה לא קיימת. אבל מכיוון שגוי שעובר תהליך גיור מקבל נשמה יהודית אפשר להניח שהיא נלקחת ממאגר נשמות, כי הרי לא נוצר פה גוף חדש שגורר יצירת נשמה חדשה.

אם כך, האם יש מאגר נשמות? אם כך, האם מראש ידוע מספר הגופים שיצטרכו נשמה לאורך כל הדורות?

בררו שצריך לקחת בחשבון מיחזור נשמות, נשמות המתים מתווספות למאגר לשימוש חוזר (דבר המחזק את טענת קיומו של מאגר ולא של יצירת נשמות לפי גוף). אבל אנחנו עדים לעליה רצינית ברמת הילודה במאות השנים האחרונות. כך שאם נניח יש X גופות ו Y נשמות, אז כל עוד Y גדול מ X אז לכאורה אין בעיה של היצע וביקוש. אבל מה יקרה אם בעוד מספר דורות יעלה X על Y?

אבל, אפילו אם עדיין יש יותר Y נשמות מאשר X גופות, קיימת בעיה חמורה יותר. מה מבטיח שבדיוק X נשמות מתוך Y פנויות ידבק ל X הגופות החדשות? אולי רק Y פחות 3 יוכלו או יסכימו לרדת לעולם? שאלה נוספת היא האם יש מנגנון שנמטיח שבדיוק נשמה אחת תשאף להכנס לגוף אחד? אולי כמה נשמות יכולות להתקוטט על גופו של איזה עובר שעתיד להיות רב גדול?
כלכלת הנשמות 62959
ויש כמובן את השאלה החמורה : אם הנשמות יורדות למטה כדי להתגלגל בגופות חדשים אז מי או יותר נכון מה הולך לגן העדן והגיהנום כדי להישרף לנצח נצחים או כדי להיהנות מזיו גן העדן ?
וכאשר תהיה תחיית המתים בקץ הדורות הרי יהיו כמה גופות לפחות לכל נשמה , מה קורה אז האם הנשמות יצתרכו להתחלק לכמה חלקים כדי להחיות כל גוף ?
תגובה לאלי 62965
כל נשמות ישראל מגיעות בסופו של דבר לגן-עדן.נשמה המיועדת לגהינום אינה נשרפת לנצח נצחים אלא עוברת תהליך זיכוך קשה של י"ב חודשים בגהינום.(לא מומלץ)
בקץ הדורות בתחיית המתים אין משמעות אם אתה נקרא יוסי או שלמה,החשוב הינו האם תיקנת או לא את הדרוש!
מעולם האצילות לעולם אבי"ע - 5 62962
לאחר שדיברנו בפעם הקודמת על מהותה של הנפש האלוקית ,שהיא "חלק אלוקה ממעל ממש",נתחיל להסביר את כוחותיה של הנפש האלוקית,אותם כוחות שאמנם אינם מהותה ועצמותה ממש,ובכל זאת הרי הם חלק ממנה ממש.

במילים אחרות נוכל לומר אולי שעתה מתחילים להסביר את האדם הרגיל,הגלוי.
קודם הוסבר האדם הפנימי והעצמי,אותה מהות שאינה ניכרת כל-כך כרגיל, ומתגלה היא רק ברגעים מיוחדים (ראה תגובה קודמת בקשר לעיתונאי האמריקאי וילדי הר' הרצוג ),כמו בשעת מסירות נפש וכד'.
כאן מדובר על המהות הגלויה של האדם ,אותה מהות ועצמות האדם שאנו מכירים ורואים.
אחרי כל המעלות של האמונה ומסירות הנפש,הן עלולות להשאר "מלמעלה" ואינם חודרות לתוך האדם עצמו,האדם הגלוי.
כדי שהאמונה תחדור לתוך האדם הגלוי,ואף תפרוץ החוצה מתוך עצמו ומהותו יש לשתמש ב"כוחות הפנימיים" ,בשכל וברגש.
דיברנו בתגובה הראשונה על עניינה של הרכב הנשמה :נפש,רוח ונשמה וכל אחת מאלו כלולה מעשר בחינות.
כלומר:בכל נפש של כל אדם,ללא שום הבדל,בין אם נשמתו היא מדרגה גבוהה ביותר,בחינת נשמה ,ובין אם היא מבחינת רוח,ואפילו בחינת נפש שהיא הפחותה ביותר יש בו עשר כוחות.
כללית מאוד,ענינם של נפש, רוח ונשמה:
"נשמה" היא בחינת המוחין והשכל.
"רוח" שייכת בעיקר למידות, לרגש. ------/ נ ר " נ
"נפש" היא החלק השייך למעשה. ------\
אך יחד עם זאת מובן שישנו אדם שבמהותו הוא שכלי,רגשי או מעשי וזאת בהתאם לדרגת נשמתו.

מדוע יש בנשמה עשר בחינות דווקא?
------------------------------

כנגד עשר ספירות עליונות: 1) חכמה
2) בינה
3) דעת
4) חסד
5) גבורה
6) תפארת
7) נצח
8) הוד
9) יסוד
10) מלכות
משום שלמעלה,באלוקות יש גם כן כביכול עשר ספירות (מלשון "אבן-ספיר",לשון אור ובהירות) כלומר עשר אורות וכוחות אלוקיים.
כוחות הנפש נתהוו מן הספירות העליונות באופן של "השתלשלות" היינו ירידה מטה מטה,כדוגמת שלשלת המורכבת מטבעות טבעות האחוזות וקשורות זו בזו,והחלק התחתון שבטבעת העליונה,קשור בחלק העליון שבטבעת התחתונה.
כך גם בהשלשלות העולמות שאותו ענין "יורד" דרגה אחר דרגה עד ש"מגיע" לעולם הזה.
ומכיוון שהנשמה נבראה מאותן בחינות שלמעלה לפיכך יש גם בה עשר בחינות.כמו שכתוב "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו".
אותן עשר בחינות מתחלקות לשתיים:
------------------------------
שלוש אמות - חכמה,בינה ודעת.
שבע כפולות - שבעת ימי הבנין-שבע המידות (חסד,גבורה,תפארת וכו').

האדם הראשון כלל בו את כל נשמות ישראל.בעת חטא האדם הראשון (לא נכנס לוויכוחים הנדושים אשמת מי זה היה),התגלה הרע שהיה טמון ומוסתר בטבע.יחד עם זאת "התנפצה" נשמתו לרבבות ניצוצות נשמה שנפלו כל אחת למקומה.
אין מאגר נשמות עם אפסנאי שעושה ספירות מלאי אלא הן כלולות במקורן עד ליציאה למשימה הבאה.
בורא עולם יודע בדיוק מה כל נשמה צריכה כניסיון חיים ע"מ לתקן את חלקה,הנשמה נלקחת/מתנתקת ויורדת בהשתלשלות כאמור עד לעולם הזה.
כמות הנשמות מאז מתן תורה לא השתנתה,רק הגופות הנושאים אותן השתנו לאורך הזמן ובהתאם לתיקון הדרוש.
ישנו סנכרון מושלם בין כמות הנשמות לכמות הגופות הנושאים אותן,אין לדאוג לגבי עודפים מיותרים.
בנוסף לכך לא תמיד כל הנשמה יורדת לתיקון אלא לעיתים החלק היחסי הזקוק לתיקון וזיכוך.
הקב"ה הינו אחראי לחלוקה ולביזור הנשמות כל אחת עפ"י מהותה מגיעה לגוף הדרוש.יתכן מצב של נשמה גבוהה שתבוא להיות בגופו של אדם בזוי.זהו ענין של "לבושי
הנשמה".
אין התקוטטויות על גופם של מובחרי האומה היות והנשמות עושות בתכלית את רצון הבורא וכל נשמה יודעת היטב מהן החלקים בה שהיא זקוקה לתקן אזי לא הגיוני שרק עפ"י תאווה ירצו לשכון בגופו של אדם נעלה.
לילה טוב פסח שמח.
מעולם האצילות לעולם אבי"ע - 5 62979
אכן, הסקירה הקבלית הזריזה שלך מענינת ביותר, אבל לא פתרת את הבעיה האריתמטית. אני תמיד מתחיל לחשוד כשאומרים לי משהו בסגנון "אין לדאוג לגבי עודפים מיותרים". אם כמות הנשמות מאז מתן תורה לא השתנתה, ומדובר אז על 600 ריבוא כפול 10 נשמות מתפצלות, חסרים לי די הרבה נשמות בשביל כל תושבי כדה"א דהיום. אבל זאת לא הנקודה הכי חשובה.

הקושי הגדול טמון בנשמה עצמה. אני לא מתכוון לאפשרות קיומה או אי-קיומה אלא לכושר השכלי של הנשמה. אם "כל נשמה יודעת היטב מהן החלקים בה שהיא זקוקה לתקן" השאלה החשובה היא, כיצד היא יודעת. האם לנשמה יש נשמה, או לפחות את החלק השכלי של הנשמה. אם כן, כיצד מקבלת הנשמה את נשמתה שלה, ומכאן ברקורסיה אינסופית חוזרנו לתחילת החקירה בכלכלת הנשמות
תגובה 62918

אצלינו מאחלים חג שמח כי ברור מאליו שהוא יהיה כשר (ובפורים מאחלים חג כשר)
סצינריו לסיפור מדע בדיוני 63010
לאחר האפוקליפסה וחורבן העולם שנגרם באשמת הדתות הגדולות היהדות , הנצרות והאיסלאם , כל מי שנשאר הם עמי המזרח הרחוק הבודהיסטיים. הללו אוסרים את המשך קיומם של הדתות המונותאיסטיות מאחר שהללו עם הרעיונות האוועים האפוקליפטיים שלהם על הצורך בחורבן העולם מהווים סכנה להמשך הקיום של מה שעוד נשאר מהאנושות .
עם זאת המנהיגים הבודהיסטיים מגיעים למסקנה שהנזק שנגרם הוא כה גדול שאין בררה ולצורך שימור שפיות דעתם של השרידים יש להקים לתחיה את האשמים באפוקליפסה ולהעניש אותם על מה שגרמו.
באמצעים מדעיים שדנים שאין צורך להכנס אליהם , מוקמים לתחיה אישים שונים כמו הנביא יחזקאל שחזיונותיו בבבל יצרו את הבסיס לאפוקליפסות, את יוחנן מחבר ספר החזיונות הנוצרי , מקובלים שונים , יוצרי אידיאולוגיות של רצח המונים כמו יוליוס שטרייכר , יוסטון צקמברלין , אלחפרד רוזנברג , האידיאולוגים של הגנוסיד ברואנדה , חיים ויטאל מייסד התפיסה הקבלית שרואה בגויים בהמות של השטן, והאידיאולוגים של האיסלאם הקיצוני ,מנהיגים כמו היטלר סטלין ובן לאדן כמו גם רבים אחרים . כל אלה מועמדים למשפט באשמת האחריות לחורבן האנושות . אידיאולוגים של רצח עם כמו רוזנברג ושל נחיתות גזעית כמו ויטאל טוענים לחפות מאחר שלא ידעו שטענותיהם יביאו לאסון הזה.הטענות האלה נדחות והם נידונים לעינויי נצח בגיהנום פרטי משלהם שבו יהיה עליהם לחזות לנצח נצחים דקה אחרי דקה את כל ההרס והסבל שטענותיהם והאידיאולוגיות המטורפות שלהם גרמו.
נשאר רק נושא אחד לדיון : המנהיגים נענשו אבל מה עם השליחים שלהם אלה שהפיצו את תורותיהם על כך שעמים שונים הם יצורים שטניים ובהמיים , האם גם עליהם יהיה להיענש באופן דומה או שתתקבל טענתם שהם היו רק ברגים קטנים במכונה?
מה איתי? 63016
גם אתה כמובן , 63026
למה שתהיה יוצא מהכלל?
סצינריו לסיפור מדע בדיוני 63020
אבל גם במזרח הרחוק היו לא מעט מלחמות. לא צריך חזונות אפוקליפטיים בשביל זה.
והכוח הצבאי והמדיני שיעלה במאה החדשה הוא סין, שדתה היא (אם בכלל) קונפוציאניזם, (וזו בעצם לא ממש דת). זה לא יפריע להם להשתלט על העולם. ואני מחפשת כבר מעכשיו קורס טוב לסינית.
סצינריו לסיפור מדע בדיוני 63086
חיוך עלה על שפתיי למקרא תגובה זו.

רק לאחרונה שמעתי סיפור אמיתי (!) על אדם הולנדי שהשקיע שש שנים בלימוד סינית, משום שהיה משוכנע כי הסינים עומדים להשתלט על העולם בכלל ועל אירופה בפרט, ורצה לשריין לעצמו את תפקיד המתווך בין ההולנדים והסינים.

אבל עם סיפורים כאלו אני מסתכן בקבלת תואר "ריקי ממין זכר של האייל", שבפראפרזה על תגובה שלה אומר כי מרוב סיפורים אישיים, יש כבר מי שחושד שהיא דמות פיקטיבית.
לא יכול להיות 63172
אתה לא יכול להיות ריקי ממין זכר כי ידוע שאתה אלכסנדר מאן וריקי אינה אלא בבואה של דובי שכותב לפעמים גם תחת הניק ערן, שהוא, בימים לא זוגיים, אסתי.

חד גדיא, חד גדיא.
לא יכול להיות 63173
אז בכל זאת אחדות היקום, כטענת המיסטיקנים.
באמת לא יכול להיות 63174
(אסתי הוא שמי, ועברית היא שפתי).
שוביניסט מצוי 63186
מילא שהדמיון המוגבל שלך גורם לך לחזור על מה שאמרה אסתי בווריאציה דומה, אבל זה לא סיבה לפגוע בריקי. הסיפורים האישיים שלה מאלפים יותר מרוב התגובות שלך עם ההתחסדות השמאלנית והנפיחות העצמית. כולם יודעים שריקי היא לא דמות פיקטיבית, זה סוג של אליבי צבוע שהוספת כאילו לא באמת העלבת מישהו ממשי. ההודעה הזאת שלך היא גם שוביניסטית, אתה לא רוצה להיות ''ריקי ממין זכר של האייל''. אז למרות שאתה כאילו יפה נפש שמאלני, אני יכול להגיד לך שאתה שובניסט מצוי. אני חושב שאתה צריך להתבייש ולהתנצל לפני ריקי.
מעליבן עלוב שכמותך! 63187
אתה מעליב את גלעד מפני שהוא (לדעתך) העליב מישהו אחר? ואתה אפילו לא מזדהה, פחדן!
לפחות גלעד מופיע פה בשמו!
עלוב נפש מצוי 63205
ידידי האלמוני,

ראשית, אם ריקי נעלבה, הרי שאני מתנצל בזאת בפניה באופן פומבי.
שנית, הסיפור אמיתי במאת האחוזים (באמת נראה לך שהייתי טורח לכתוב הודעה רק כדי לחזור על דבריה של אסתי?).
שלישית, לא אני המצאתי את ההלצה כי ריקי היא דמות פיקטיבית (למרות שברור שהיא לא).
רביעית, אינני נוטה להיעלב מאנשים שלא אוזרים אפילו את היושר המינימלי לכתוב תחת שמם, או תחת כינוי וירטואלי עקבי, ולא אחרוג גם במקרה שלך (שממש מגרד את תחתיות החבית).
חמישית, נא להפסיק ללכלך את האתר בשטויות שכאלו.

בתודה מראש.
עלוב נפש מצוי 63222
אנשים לא כותבים את שמם כי הם לא רוצים להידבק בלכלוך. מי שהתחיל לפזר לכלוך זה אתה. טוב שהתנצלת לפני ריקי, אבל לא היית צריך להוסיף יותר מזה.
עלוב נפש מצוי 63238
כיצד הוספת שמך גורמת ללכלוך להידבק אליך?
וידויים אישיים 63540
גם גלעד אחראי למספר וידויים אישיים באתר. למשל זה:

תגובה 40734

למי שמתעצל לטפס במעלה הדיון, אגלה שמדובר באכילת בשר אדם, שחוץ מזה שזה לא כשר, זה ממש ממש מגעיל.
וידויים אישיים 63726
קראת את הספר? לא מדובר על קניבליזם.
וידויים אישיים 63738
אז אולי תגיד כבר על מה מדובר וזהו?
וידויים אישיים 63747
לא, לא קראתי את הספר. גם לא ניראה לי שאני אשב לקרוא אותו בזמן הקרוב, המצב הבטחוני משפיע עלי לרעה, ואני עצבני מידי בכדי לשקוע בספר (להזכירך אני עובד במסעדה מהסוג הנפיץ ‏1).
לאחרונה הוסבתי מתפקיד מלצר לתפקיד מאבטח. מראה פני באמת יכול להבריח אורחים לא קרואים אולם בשלב הזה הוא מבריח בעיקר סועדים פוטנציאליים.
יוצא מכך שהמסעדה ריקה רוב הזמן וזה תורם במידה מסויימת לתחושת הביטחון שלי, מצד שני זה מעמיד בסכנה את מקור פרנסתי. אם המסעדה תיסגר, אני אפוטר ולא יהיה לי אפילו כסף לפורנו, שלא לדבר על נערות ליווי.

נראה לי שבתחום הוידויים האישיים אני לוקח ובגדול.
====================================================
1 הערה חסרת טעם על המכנה המשותף של כל המסעדות ובתי הקפה שפוצצו עד כה.
לא יפה, גלעד 63267
אלף, אני די נוטה להיעלב ממה שכתבת.
בית, אין חיה כזאת, ריקי ממין זכר. אני אישה בכל רמ"ח ושס"ה.
גימל, אני מעדיפה לבסס את דעותי על נסיון אישי ועל חוויות שעברתי ושגרמו לי לגבש דעות שונות או, לעיתים, גם לשנות דעות קודמות.

ואם יש למישהו בעיה עם זה, נא לפנות לדובי ולטל כדי שימחקו / יצנזרו אותי.
לא יפה, גלעד 63302
לפי המסורת היהודית, את אישה בכל רנ''ב ושס''ה (אלא אם חסרות לך כמה אצבעות).
אין לי מושג ירוק 63333
מה זה רנ"ב ושס"ה (לא שיש לי מושג כמה זה רמ"ח וכו'?).

אנא האר את עיני. תודה
שבת שלום.
אין לי מושג ירוק 63430
שס"ה גידים הם 365
רמ"ח אברים הם 248
רנ"ב אברים הם 252.
אין לי מושג ירוק 66110
אני לא חזק בפיזיולוגיה - מהם ארבעת האיברים הנוספים שיש לאישה?
שובניזם בגרוש 66112
רחם, שתי שחלות, ושתי חצוצרות?

(כמובן שמדובר בחמישה איברים ולא ארבעה. צריך להחסיר איבר אחד שיש רק לגבר - הומור).
שובניזם בגרוש 66233
האם אתה טוען שלאישה יש פין ואשך אחד?
שובניזם בגרוש 66234
איך יצא לך החשבון הזה?
שובניזם בגרוש 66235
"צריך להחסיר איבר אחד שיש רק לגבר"
במחשבה שניה, האיברים שהזכרתי מתקזזים עם איברים מקבלים באנטונמיה הנשית ולכן שוב נותרתי עם איבר חסר, האם האיבר החסר הוא הצלע המפורסמת מספר בראשית? הגרוגרת או שמה בלוטת הערמונית?
שובניזם בגרוש 66244
לאלאלא! זה האיבר שאחראי על ההומור.
אין לי כזה. 66245
על מי אתה עובד? 66247
בדקת טוב? גם בבועידם?
על מי אתה עובד? 66248
אני נמנע משמירת אברי גוף במנותק מהגוף עצמו משום שהם נוטים להדיף ריח רע לאחר זמן מה וזה מעורר תקוות שוא בקרב השכנים, במיוחד פרידה השכנה המשוגעת, היא מתפללת ליום שבו תמצא אותי מת בדירתי, לפני מספר שנים היא אף נטלה מספר שערות מראשי ולקחה אותם לאיש וודו, הוא בנה בובת פלסטלינה בדמותי, חיבר אליה את השערות ודקר אותה במחט במספר מקומות, מאז אותו דיקור, חדלו המיחושים המציקים בגבי התחתון.
ירמיהו גונקל, שכני הנערץ לעומת זאת מחבב אותי עד מאוד.
זהו רעיון בכלל לא רע 63339
תרגום מסינית ואליה הוא עניין מכניס ביותר, ברחבי העולם.

מצד שני, גם השילוב עברית-הולנדית אינו קוטל קנים...
סצינריו לסיפור מדע בדיוני 63200
וודי אלן סיפר שאמא שלו נתנה לו מתנה כדור והוא שמר אותו בכיס החולצה. יום אחד הוא הלך ברחוב ופתאום איזה מטיף אוונגליסטי השתולל וזרק את התנ''ך מחלון של בית מלון, ופגע בו ישר בחזה. התנ''ך היה יכול לחדור ישר ללב, אלמלא הכדור.
מי קרא להם "משתמטים"?! 63546
לפי הכתוב בעיתונים, הרבובדיה הוציא "צו 8" לתלמידיו לחזור מיד מחופשת הפסח ללמודים מלאים בישיבה, במסגרת התגייסות החירום של העם.

עוד לא אבדה תקוותנו.
חוששני 63614
שהשמחה מוקדמת מעט.

ידוע שלא יחול שום שינוי חיובי במצב כל עוד ישנן מזוזות פסולות.
אל חשש 65645
גם אם תפילות תלמידי הישיבות לא יועילו (בגלל המזוזות הפסולות), הרי שיש עכשיו עוד משקל על כף החיוב:

הפעם אנחנו מסודרים.
מזוזה בתפקיד ביריות 65691
המכילתא מספר על דוד המלך שנכנס לאמבטיה ולהפתעתו מצא עצמו ערום, ערום ממצוות שלא היו עליו ציצית או תפילין. מיד הוא הסתכל בין רגליו, ראה שהוא נימול ונרגע כשהבין שהכל בסדר כי יש עליו מצווה. המדרש אומר שאלוהים ציווה על מזוזות, תפילין וציצית בדומה למלך שדורש מאשתו להתקשט כדי שתהיה רצויה בשבילו (עוד פעם העניין הגדול שיש לדת במין), ומסתמך על שיר השירים ''יפה את רעיתי כתרצה''.
תודה. 65759
פרשנויות מהסוג הזה* מצליחות לקלקל לי כל פעם מחדש את סיפורי התנ"ך. דויד המלך היה שולח את הפרשנים האלה להילחם בעמונים, כדי להיפטר מהם אחת ולתמיד.

(*לעומת הפרשנות שהבאת, של אבן עזרא, בעניין התאנה- שהיא פרשנות הגיונית).
מזוזה בתפקיד ביריות 66677
מעניין שיש אגדה על אחד התנאים שמעולם לא הסתכל על מה שבחלציו.
מזוזה בתפקיד ביריות 66681
אולי לא היה מה לראות.
מזוזה בתפקיד ביריות 66692
אולי הוא רק משמש, ולו רק כדי להיצרך לנקביו
מאמר בלתי נשכח מ''יתד נאמן'' 66562
אחד מבכירי הכותבים ב"יתד נאמן", עיתון הפלג הליטאי של אגודת ישראל (שלו שייכים הח"כים רביץ וגפני), ישראל וורצל, המשתמש בשם העט "פ. חובב" פרסם את המאמר המאלף הבא ב-‏19.4.02. דברים שאפשר ללמוד על ישראל והציבור החרדי בשנת 2002. המאמר מובא בלשונו.

תשקיף ל"חג"
___________
ייקח הרבה זמן עד שבבזק ישכחו את ערב "יום העצמאות" תשס"ב. לחץ כל כך כבד על מרכזיית הטלפונים שלהם לא זכור לזקני צפת עוד מלפני שהמציאו את הטלפון. לא סתם לחץ. פתאום, ללא כל התרעה מוקדמת, התחיל זרם של שיחות טלפון מכל רחבי הארץ, כל היום בלי הפסקה, כולן לאותו מספר טלפון ב"בית יתד נאמן" בבני ברק. אם בימים הקרובים תסתמן מגמת עלייה במניות בזק, עובדי החברה וקוראי יתד נאמן הם האחרונים שיגיבו בהפתעה. לכמות כזו של שיחות חייבת להיות משמעות כלכלית.

ומעשה שהיה כך היה: כידוע, מאז הקמתו של "יתד נאמן" לפני כך וכך שנים, מתפרסמת כל יום בעיתון, בעמוד שלפני האחרון, מסגרת יומית מיוחדת על תחזית מזג האוויר. ככה זה. אנשים הרי צריכים לדעת מה מזג האוויר. בלי לדעת מה מזג האוויר, איך הם יוכלו לדעת מה מזג האוויר ? בשל העובדה שעל פי חוקי המדינה, אסור להוציא עיתון ב"יום העצמאות", פורסמה בערב "יום העצמאות" תחזית מזג האוויר ליומיים, אלא שמשום מה, לתדהמת הרבבות השתרבב למסגרת, הנוסח המקורי של תחזית מזג האוויר, כפי שנשלח על ידי סוכנות הידיעות עתי"ם : "תשקיף לחג מעונן חלקית, התקררות ניכרת וייתכן גשם מקומי בצפון".
נו נו, זה מה שהיה חסר לרבבות בימי אינתיפאדה טרופים אלו. מרכזת הטלפונים לא יכלה לעמוד, אפילו לא לשבת, בלחץ הפניות. "תשקיף לחג" ? איזה חג ? מה קורה פה ?
חלק מהפניות הטלפוניות הבהולות היו בקול שבור ודואג: מה יהיה ? איך אפשר לתקן את התקלה ? אולי כדאי לשים התנצלות גדולה בעמוד ראשון ? ואולי צריך להודיע שמכאן ולהבא, המערכת לא אחראית גם להודעות מזג האוויר, כמו לתוכן המודעות ולסגנונן ?

פונים אחרים הגיבו בשצף קצף:"תשקיף לחג" ? בושה וחרפה. ככה כותב עיתון של בני תורה ? מי היה מאמין שנגיע לדיוטה שכזו ? מי הסמיך אתכם להכריז לנו על חגים חדשים ? וכמובן, לא נגרע גם מקומם של השמחים לאיד: "תשקיף לחג ?" תגידו, החלטתם להתחרות עם "הצופה" ? למה לא פירטתם גם איפה אפשר ללכת לבמות בידור ? למה לא עשיתם מוסף חג מיוחד ? בפעם הבאה, תסבירו לקוראים איך עושים מנגל ומה מקור המנהג.
כל ההתנצלויות על כך שלא מדובר בטשטוש דעות של אחד מכותבי יתד, אלא בנוסח של סוכנות עתי"ם, שהשתחל למרבה הצער בשגגה, לא עזרו: אבל ביתד זה לא היה צריך לקרות.

אולי הכוונה לתשקיף לחג השבועות הממשמש - ניסה מישהו ממערך ההגנה של יתד ליישב בדוחק.
אוי באמת - נדחה הניסיון הציני בשאט נפש - לא מספיק שמכשילים את הציבור בדעות פסולות, עוד מתרצים תירוצים לא מתקבלים על הדעת.
- הכוונה לחג בעומר - הבהיר העובד התורן של מחלקת התחזוקה, במבטא רוסי כבד. ועוד לפני שהפונה הספיק להתאושש מהתשובה המפתיעה ומהמבטא הבלתי צפוי, הוא המשיך לדקלם את המילים שנתבקש - זה אנשים צריכים לדעת בשביל שאפשר לקנות עכשיו חי רוטל משקה למירון.
- סליחה, טעות, ניתוק

כך, במשך כל היום, כמעט, זרמו למרכזת הטלפונים של יתד אלפי טלפונים, בלי גוזמה, כמעט. כולם קראו את העיתון וגילו את המילה הבודדת בת שתי האותיות הנוראה, שהסתתרה בפינה הנידחת בקצה העיתון, "תשקיף לחג" ביתד ? איך ייתכן ? כל התירוצים, כל ההסברים, כל ההתנצלויות, לא הניחו את דעתם של הפונים.
- נכון, אתה צודק - הסביר העורך לאחד הפונים בקול משתנק מבכי, כמעט - זו טעות, מה לעשות ? מי שהיה צריך לשנות את זה לא שם לב. קורה. אחרי שתחזית מזג האוויר מתפרסמת בעיתון כל יום כבר יותר מ-‏15 שנה בלי בעיות, לא יכול לקרות שהוא לא כל כך בדק את זה בעיון ? לא יכול לקרות מצב שמביא את האדם לידי טעות ? טעות.
- טעות שמטעות, ביתד אסור שזה יקרה גם בטעות.

* * *

כזה הוא יתד נאמן. עיתון, שרבבות קוראיו סומכים על כך שלא תשתרבב בו אפילו לא טעות אחת, ואפילו לא מילה אחת של טעות. סולת נקייה, שמן זית טהור, מנופה היטב דק מן הדק.
לולי העובדה שהטור הזה צריך להגיע עד תחתית העמוד, היה מיותר אפילו להוסיף את הסיום הבא: בימים אלו, כשמבצע המנויים הגדול "יתד לבית" נמצא בעיצומו, ומאפשר לכל אחד להצטרף למשפחת מנויי העיתון בתנאים חסרי תקדים - כדאי לזכור גם את זה.
יש להם אתר? 66601
יש להם אתר? 66640
השתגעת ?! האינטרנט אסור בתכלית האיסור.
מאמר בלתי נשכח מ''יתד נאמן'' 66608
התגובה המיידית, כצופה חילוני מבחוץ, היא כמובן על הסקאלה בין שעשוע לזעזוע מהניכור למדינה. אבל במחשבה נוספת, אני מוצא עניין בכך שניתן גם ללמוד שהניכור הזה אינו מובן מאליו. הציבור שאליו פונה העיתון לא חוגג את יום העצמאות, ובכוונה רבה; אבל אילו הוא היה בטוח בעצמו בכך, טעות ההגהה התמימה היתה עוברת בשקט. אם, נניח, לקראת חג סוכות היתה מתפרסמת תמונת דוכן לולבים והכיתוב היה אומר "דוכן אתרוגים", איש לא היה מתרגש.

יפה כאן, אולי, הכותרת של טל, בעניין אחר, "אסורה ובלתי נמנעת". בדומה להשוואה בין ישראל לנאצים, ההכרעה של חוגים חרדים אלו בעניין המדינה היא חד-משמעית וברורה. אבל הסוגיה עומדת שם בחלל האוויר, כך אני מתרשם, וללא הרף תובעת התייחסות והתמודדות. אני לא אומר שזה טוב או רע או מעודד או מיאש, אבל זה מעניין.
מאמר בלתי נשכח מ''יתד נאמן'' 78776
לא יודע, עיקר השעשוע שלי נובע מההפרזה המגוכחת וההתפארות העצמית לגבי ''זרם התגובות'' שיעלה את ערך המניות של בזק - שהרי לא יתכן שכ''כ הרבה טלפונים לא יביאו לשיפור משמעותי ברווחים של בזק. אם אנחנו מחפשים ניתוק מהעולם האמיתי - ההצהרה המופרכת הזאת היא לב ליבו של הניתוק הזה. אפילו כבדיחה זה פשוט מגוחך, והדגש העצום שהושם על העניין הזה הופך את כל העסק לעוד יותר מטופש.
מאמר בלתי נשכח מ''יתד נאמן'' 78777
לא יודע, אולי הבעיה היא בי, אבל אותי המאמר שעשע, ומשום מה נראה לי כי זאת גם היתה כוונת המחבר, ללגלג על אותם קוראים אשר גם שמו לב לטעות, וגם טרחו להתקשר למערכת העיתון עקב כך.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים