בתשובה לגלעד דנבום, 11/11/02 20:00
דגים 226873
בס"ד
להלן תגובה לחלק ממה שכתוב באתר דעת אמת.
" צל של מושג בסימני דגים. "

ת. הרי גם לדבריך מצאת רק דג אחד שסותר (כביכול) את דברי חז"ל, אז איך אתה טוען דבר כזה.

1. "...שיש לו סנפיר חזה עד 10 ימים ולאחר מכן הוא נושר, אך מבחינה הלכתית אין זה נחשב סנפיר. אם יקום פוסק מקובל בציבור

ת.

דף סו' א'

ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת: תנו רבנן אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הסולתנית והעפיאן ה"ז מותר יש לו עכשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן המים כגון

דף סו, ב גמרא אקונס ואפונס כספתיאס ואכספטיאס ואטונס ה"ז מותר.

מדוע הוספתם באתר שמדובר רק על הקשקשים? בגמרא לא כתוב שמדובר רק על הקשקשים. ברור שמדובר גם על הסנפירים. כי הגמרא אמרה כלל : כל שיש לו קשקשים יש לו סנפירים.

על כך נפסק להלכה בספר "ילקוט יוסף" חלק תשיעי, איסור והיתר חלק ב' הלכות דגים בעמ' קסה' סימן פג' הלכה א' ..וכל שיש קשקשת אחת בכל מקום שהוא, הדג טהור. ואפילו אין לו אלא סנפיר אחד וקשקשת אחת, מותר. ואפילו אין לו עתה ועתיד לגדלם לאחר זמן, או שהיה לו בעודו במים ומשירן מיד בעלותו ליבשה, מותר.

על הקישור שמסרת נתתי תשובה של הרב יעקב סגל. הוא מכשיר את הדג. להלן תשובתו: "וזה מספיק כדי להחשב כשר". חיפוש דג עם קשקשת בלי סנפיר כעוד ראיה לתורה משמים:
חז"ל אומרים: אין שום דג שיש לו קשקשים ואין לו סנפיר. והפוקר טוען שמצא דג שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר כלל.
מענה: הפעם עשה השוטה עבודה נפלאה למעננו, ובמשך חודשים טרח לבדוק את כל 30,000 סוגי הדגים שיש בעולם עד שהכריז ב"דעת אמת" בקול רעש גדול על ה"סנסציה" של המאה: הוא מצא סוף סוף באיזה מוזיאון ימי בוושינגטון דג שיש לו קשקשת בלי סנפיר, וצירף צילום הדג עם שמו הלועזי: MONOPTERUS CUCHIA בלווי כמה שמות של דוקטורים מומחים לדגים. יש דבר משכנע מזה? אלא אנו שמכירים את ה"אמת" של "דעת-אמת" הלכנו ובדקנו את ה"מימצא המהפכני", ובבדיקה מדעית קצרה מצאנו שדג זה ש"גילה", לא רק שיש לו סנפיר קטן תחת זנבו, ולא רק שיש לו סנפירי חזה עד לגיל 10 ימים ואח"כ הם נושרים [וזה מספיק כדי להחשב כשר], אלא התרגום של שמו הלועזי MONOPTERUS הוא: "כנף [=סנפיר] אחד", על שם הסנפיר שתחת זנבו!!! הפוקר שוב הביא ראיה ברורה לאמיתות האלוקית הפלאית של דברי התורה וחז"ל בזה שבדק יותר מ30,000 הדגים שבעולם ולא מצא אפילו אחד עם קשקשת בלי סנפיר! שוב אנו נדהמים ונרעשים לראות את נפלאות תמים דעים שה"יושב בשמים ישחק, ה' ילעג למו",
[תגובות הפוקרים הנואשות: 1. לכל הדגים יש סנפיר. תשובה: שקר, יש דגים, למשל מסדרת הסינברנאים, שחסרים הסנפירים לגמרי. ופרופ' לב פישלזון מאונ' ת"א אישר שיש כמה משפחות דגים עם מינים חסרי סנפירים כצלופחים שונים. 2. יש קצת פוסקים שכתבו שיש יוצאים מן הכלל שאין להם סנפירים, כך שאין זה כלל מוחלט, וממילא לא ראיה לידיעה אלוקית. תשובה: רוב מוחלט של הפוסקים חלקו ואמרו שאין יוצאים מהכלל. והיחידים שכתבו זאת, כמו ה"כרתי ופלתי", זה בגלל חיה ימית רעילה עם 4 רגליים בשם "שטינק"ס מרינ"ס" שרופא וינאי לפני 370 שנה מצא ואמר שיש לו קשקשים ולא סנפירים. והתכוון ה"כרתי ופלתי" שיש יוצא מהכלל בדמות חיה עם ד' רגלים והיא רעילה שעליה אין הכלל כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, וממילא לא יאכלוה כי היא רעילה. ומפרשים אלה ביארו היאך רמזה התורה לחיה זו בצורה פלאית, עי' המענה הארוך לקונטרס 17 ענין ב'. מלבד זאת: בימינו כלל לא מכירים חיה שכזו, וממילא מקויימים דברי הגמרא כפשוטם ודברי הפוסקים שתמיד כשיש קשקשים יש סנפיר! ומי גילה רז זה לחז"ל?... 3. למה התורה נתנה שני סימנים, הרי מספיק לכתוב קשקשת ואז תמיד יש סנפיר. תשובה: "כיוונו" לקושיית הגמרא במס' חולין ס"ו ע"ב, והגמרא מתרצת שם תירוץ, עיין שם. ועיין ביאור התירוץ בריטב"א ובמענה הארוך לקונטרס 17 בהרחבה].

עד כאן הרב יעקב סגל.
2. "הבאנו רבנים שלפי דבריהם אין לסמוך על כלל זה "כל שיש לו קשקשת אין לו סנפיר"."

ת.לא ראיתי איזה רבנים. בספר הנ"ל בדף קסו' נפסק להלכה כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת, לפיכך מצא דג שיש לו קשקשת אין צריך לחזור אחר סנפיר.

ואם יש מחלוקת בנושא זה יתכן שזה בגלל שלא יתכן שבורא העולם יספק ראיה שמבטלת את הבחירה. מתוך כל עשרות אלפי דגים יש רק דג אחד שעליהם אתם סומכים להתיר לחיות חיי הפקר.

נכון אין הוכחה כי צריכה להשאר בחירה ועל כך מקבלים שכר ועונש. אבל יש ראיות מספיקות (לדעתי) שצריכות להביא כל אדם בר דעת לחזור בתשובה ואם הוא עושה זאת הוא מקבל הוכחה ישירות מבורא העולם ולכן אני כן יכול לומר שיש בורא, כי אני יכול להוכיח זאת. בכדי לראות את ההוכחה אתה צריך לחזור בתשובה או לפחות לפתוח פתח כחודו של מחט.זה נכון שאני לא יכול להוכיח אם אתה לא רוצה להתאמץ.
איש איש כפי כוחו ודרגתו יתקדם במשהו לכבוד בוראו ,ואז יתקיים מה שאמר הקדוש ברוך הוא "פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם" כי מי שמשתדל ומתקרב אל הקדוש ברוך הוא אפילו במשהו הקדוש ברוך הוא פותח לו שערי ברכה והצלחה.

בקשר לשאלה מדוע התורה נתנה שני סמנים ולא רק את סימן הקשקשים אני מביא עוד תשובה אפשרית: התורה רצתה למנוע אכילת דגים שיהנדסו (אם יצליחו) שיש להם קשקשים ואין להם סנפירים.

3. "דג שיש לו ראש רחב ושדרה מותר באכילה. סימן זה הוא שטות גמורה , ונמצא שחז"ל התירו דג אסור."
ת. על כך אני בלי נדר יתן תשובה יותר מאוחר. אין זה סותר את הראיה.

"הדג ששובת בשבת - יש דג אחד בים, שאינו שוחה ביום השבת, "

תשובה

אגדות הש"ס רבות מאוד. זו לא האגדה היחידה עליה ניתן להקשות. יעויין גם באגדות רבה בר חנה במסכת ב"ב ועוד.

מקובל היטב בישראל שאגדות הש"ס אינן ענינים פשטיים אלא רמזים לרעיונות שונים. בעיקר הענין כבר כתבו בדבר גדולי ישראל, כפי שהזכרנו כבר בהקדמה ב' שדבר שאינו להלכה ניתן לפרשו כרצוננו ואין בכך כפירה בתורה.

על טעויות.

דגים 226879
לעניות דעתי ההודעה הזאת, שמשוגרת מדי כמה חודשים לאייל, מדיפה את הריח המתבקש: דגים לא טריים. אני מתקשה לראות מה הופך אותה לחסינת-מחיקה יותר מהודעותיו של מר שרון, שהרי הזכויות שבעל ההודעה מבקש לעצמו בעולם הבא הן הרבה יותר מהתמלוגים שמר שרון יכול לצפות לקבל על רב-המכר שלו.

אבל אם היא כבר כאן, אולי מישהו משומרי אמוני יוכל לספר לי אם אותו דג שאינו שוחה בשבת הוא במקרה מצאצאי חמורו של בן-יאיר.
דגים 226882
וכל כמה חודשים אותה הבטחה:

"
3. "דג שיש לו ראש רחב ושדרה מותר באכילה. סימן זה הוא שטות גמורה , ונמצא שחז"ל התירו דג אסור."
ת. על כך אני בלי נדר יתן תשובה יותר מאוחר. אין זה סותר את הראיה.
"
חדל קשקשת ברשת 226946
דגים 227394
פעמיים השתמשת בביטוי "שומרי אמוני". האם אתה בטוח שאין כוונתך ל"שלומי אמוני"?
דגים 227464
''שומרי אמוני'' הוא שם החיבה שהענקתי למה שמקובל לכנות ''שומרי אמוני ישראל''. אני מחבב צירופים בני שתי מלים, ו''שומרי אמוני'' מזכיר לי את ''שומרי משקל'' שיש לי פינה חמה בלב עבורם. אם זה גורם לבעיה, אפשר להציב שם פשוט ''דוסים'', בתנאי שהאדון פז לא יזעיף פנים.
גוי צדיק 227492
הדרא קושיא לדוכתא - מקובל לומר "שלומי אמוני ישראל". ויש שיוסיפו: "אנוכי שלומי אמוני ישראל!"...
דגים 227581
כמו ש"מגביהי שחקים"‏1 זה קיצור של "מגביהי עוף לשחקים"?

1 מתחדישי הלשונאי "אזהרה חמורה".
1 227645
שהוא קיצור של "אזהרה חמורה לשכ"ג, בבחינת כרטיס צהוב, לפני שייעשה בו מעשה סמיילי נ"י"?
1 227699
גם אתה צודק, אבל התכוונתי לכותב הידוע "אזהרה חשובה" (מתגובה 227523); התנצלותי הכנה על שיבוש השם.

(לפני שאתה שואל: אני לא יודע קיצור של מה זה "אזהרה חשובה").

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים