שאלה 395651
ההסתדרות יכולה (חוקית ומוסרית) להדיח ועד? אנשי הועד לא נבחרו ע"י עובדי המועצות הדתיות?!
שאלה 395656
מה בכלל המשמעות של ההדחה הזאת?
שאלה 395661
זה פחות או יותר כמו שאולמרט ידיח את מויאל (ראש עיר נבחר) בגלל שהוא המרה את פיו.
שאלה 395707
למיטב ידיעתי (אל''מ), שר הפנים רשאי לפזר רשות מקומית ומן הסתם גם להדיח ראש רשות שכזו, על פי שיקול דעתו. רמת השלטון המקומית אינה עצמאית ושווה לרמת השלטון הארצית, אלא כפופה לה.
שאלה 395773
שר הפנים לא יכול סתם כך להדיח רשות מקומית נבחר, הוא צריך סיבה מאוד מאוד טובה (שחיתות, פשיטת רגל פיננסית וכו'). ''המריית פיו'' אינה סיבה מספיק טובה, ולא תעמוד בשום ביקורת שיפוטית או ציבורית.
שאלה 395777
אני מאמין שאם תתקבל החלטת ממשלה על הדחת ראש רשות מקומית בשל פגיעה מהותית ביעדים שהציבה הממשלה, זה יעבור פחות או יותר בשקט. כמובן, תלוי איזה ראש רשות ואיפה.
שאלה 395818
כמו למשל להדיח את אלי מויאל "כי הוא פוגע במורל התושבים, ולכן פוגע מהותית ביעד ההתכנסות", או לחילופין את ראשי מועצות יש"ע שפגעו מהותית ביעדי ההתנתקות? מה לגבי ראש עיריית הרצליה בזמנו, בשהתנגד שנים רבות להמשך כביש איילון דרך הרצליה, או ראש עיריית ק. אונו שהתנגד לפתיחת הכביש לפ"ת?
ראשי המועצות (כמו ראשי הועד) חייבים בדין וחשבון לבוחריהם, לא לשלטון המרכזי (ולהסתדרות, בהתאמה).
שאלה 395819
הם חייבים בדין וחשבון לשני הכיוונים. כאמור, הרשויות המקומיות אינן עצמאיות, אלא כפופות לשלטון המרכזי.
שאלה 395842
הרשויות המקומיות אינן עצמאיות קודם כל בגלל שהן כפופות לחוק הישראלי, אבל הן לא חייבות ציות לשלטון המרכזי. תאר לך ששרון היה מפטר את ראש המועצה של כפר מיימון אחרי העצרת המפורסמת?
שאלה 395864
שר הפנים רשאי, באופן עקרוני, לבטל את כל הרשויות המקומיות מהיום למחר. הן אינן קיימות אלא מתוקף חקיקה (רגילה) של הכנסת. השלטון המרכזי יכול, עקרונית, לכפות את מרותו על השלטון המקומי, אם יחפוץ בכך. האם הדבר מתקבל על הדעת פוליטית או ציבורית? כנראה שלא. אבל חוקית? כן וכן.
שאלה 395866
נראה לך שזה יעמוד במבחן בג"ץ?
שאלה 395869
למה לא?
שאלה 395884
בחר אחד:
א. חוסר סבירות
ב. חוסר תום לב
ג. חוסר מידתיות
ד. ניגוד עניינים

קרא נא בג"ץ 7364/03 ג'בארה נגד שר הפנים (בג"ץ פסק נגד שר הפנים)
שאלה 395897
איך אתה יכול לטעון כל אחד מהארבעה בלי לדעת שום דבר על נסיבות ההדחה התיאורטית שלנו?

ולגבי הבג"ץ - יש לך קישור? או תקציר? או סיקור? אין לי גישה לפסקי דין.
שאלה 395904
(אפשר גם ע"י חיפוש בגוגל)
ולגבי שאלתך, במקרה התיאורטי שלנו (ראש המועצה פעל בניגוד לאינטרס של הממשלה, אך לא בניגוד לאינטרס של התושבים) פיטוריו ע"י שר הפנים נגועים בכל הארבעה: חוסר סבירות, חוסר תום לב וניגוד עניינים (שהרי שר הפנים, בהיותו חבר ממשלה ואיש פוליטי, נוגע בדבר), חוסר מידתיות (יש פעולות מתונות יותר - הן משפטיות והן פוליטיות - שעל ידן ניתן ללחוץ על ראש המועצה).
שאלה 395909
איך זה ניגוד עניינים אם תפקוד הרשויות המקומיות הוא חלק מהותי מענייניו של שר הפנים? לא ברור לי מה עניין תום לב לעניין. חוסר סבירות נראה לי עניין סובייקטיבי מדי, ולגבי המידתיות, אני יוצא מנקודת הנחה שאפשרויות קלות יותר לביצוע כבר מוצו לפני המהלך הקיצוני למדי הזה.

מעיון בתקציר שנתת לי, לא ראיתי אף אחד מארבעת הטיעונים שהצעת. מדובר על איזון בין שני עקרונות ששניהם ראויים, לדעת בית המשפט, ואיש אינו טוען שדרישתו של שר הפנים לקיום הבחירות היא, על פניה, בלתי סבירה, אלא שמתוך "הצטברות תנאים", מן הראוי לאפשר לעיר שהות נוספת להשתקם כלכלית לפני קיום הבחירות. זה שבית המשפט יכול להפוך החלטה של שר אני יודע גם בלי המקרה הזה. אז לא הבנתי מה הבאת המקרה הזה אמורה לשרת.
שאלה 395937
אלא אם יש חוק שאינני מודע אליו, שר הפנים אינו יכול לבטל את הרשויות יותר מששר הביטחון יכול לבטל את צהל או ששר התיירות יכול לבטל את מערכת המשפט. שרים באופן כללי לא מבטלים דברים, הם גם לא אמורים (במדינה מתוקנת עם הפרדת רשויות, שזה בכלל לא קשור אלינו) לחוקק או לבטל חוקים, שכמו שציינת עליהם מתבססים כל גופי המדינה (כולל הבג"ץ בנשיאות כבוד השופט הנשיא אהרון ברק ירום הודו, רק שהוא אינו זקוק לחוק, שכן הוא יודע את כוונת המחוקק, או מתקן אותה במידת הצורך).
כנסת ישראל, היא שיכולה לבטל את הרשויות המקומיות, כמו גם את שאר הדברים (מעניין שיש חוק המונע ממפלגות השוללות את אופיה הדמוקרטי של ישראל מלהתמודד, אבל מרגע שנבחרו, אין כל מניעה לשלול בפועל אופי זה. והרי ידוע שהפוליטיקאים עושים ההפך מהמובטח, אולי עדיף להפוך את לשון החוק ?).
שאלה 396038
מחוק פקודת העיריות‏1:

"11. ראה השר, כי רצוי הוא שתושבי אזור פלוני יחדלו מהיות עיריה – אם משום שזו משאלתם על רוב בני העיר שבאותו אזור ואם מסיבה אחרת – רשאי הוא לצוות על עריכת חקירה בדבר אותו אזור ובמשאלתם של בני העיר שבו על ידי ועדת-חקירה, ולאחר עיון בתסקיר הועדה רשאי הוא, לפי שיקול-דעתו, לבטל דרך אכרזה את העיריה ולהורות, לפי הצורך, בדבר הקניית כל נכס מנכסיה, והנכס יוקנה לפי ההוראות."

לפי שיקול דעתו. כאמור. עיון נרחב יותר בפקודה יגלה לנו ששר הפנים הוא זה שרשאי לייסד עיריות בישראל, להרחיב או לצמצם אותן, לאחד או לחלק. ומכיוון שבידיו הסמכות הבלעדית ליצור עיריות, בידיו הסמכות הבלעדית לבטל. אם ירצה, יוכל להחליט, על פי שיקול דעתו, לאחד את כל העיריות לכדי עיריה אחת ארצית.

והנה עוד סעיף רלוונטי לדיון הנוכחי:

"141. (א) נראה לממונה שמועצה או שראש העיריה נמנעים, ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו עליהם בפקודה זו או בכל דין אחר, רשאי הוא לדרוש מהם, בצו, למלא את החובה או לבצע את העבודה תוך הזמן הנקוב בצו.
(ב) (1) לא מילאו המועצה או ראש העיריה אחרי הצו בתוך הזמן המצוין בו, רשאי הממונה למנות אדם מתאים, למילוי החובה או לביצוע העבודה.
(2) מינה הממונה אדם מתאים רשאי הוא לקבוע את השכר שישולם לו ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מקופת העיריה; הוראות פסקה זו לא יחולו מקום שאדם מקבל שכר או הוצאות מהעיריה.
(3) לענין זה, "אדם מתאים" – לענין צו שהופנה כלפי המועצה, ראש העיריה או אדם מתאים אחר, שמינה הממונה; לענין צו שהופנה כלפי ראש העיריה, אדם מתאים שמינה הממונה."

ועוד:

"143. (א) בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות על בחירת ראש עיריה חדש או מועצה חדשה או שניהם כאחד, ולקבוע את תאריך הבחירות, למנות ראש עיריה ומועצה או למנות מועצה בלבד, מתוך אנשים הכשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה בלבד, ואלה המקרים:
(1) המועצה נחשבת כמועצה שחדלה לפי סעיף 137(ב);
(2) המועצה או ראש העיריה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי הפקודה או בכל דין אחר או שאינם מנהלים כשורה את תחום שיפוטה לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-‏1965, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם;
(3) ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש העיריה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-‏1965, והמליצה לפני השר על סיום כהונת ראש העיריה או על פיזור המועצה."

כל אלו רק מוכיחים שעל פי החוק הקיים, לשר הפנים יש סמכות מוחלטת בכל ענייני הרשויות המקומיות, והן כפופות לו באופן מלא (יצויין כי הסעיפים שהבאתי הם מפקודת העיריות, ולא בחנתי פקודות נוספות שעוסקות במועצות מקומיות ושאר ירקות. אני מניח שתוכנן דומה). יתר על כן - כל החוקים העוסקים בנושא הם פקודות מנדטוריות. לאחרונה דווקא היה ניסיון לחוקק "חוק עיריות" שיחליף את הפקודה הקיימת, ויפעל כדי להפוך את העיריות לעצמאיות יותר, אבל דווקא ראשי העיריות עצמם הביעו התנגדות רבתי: http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/428/995.html .

וסתם פרט משעשע: בחיפושי אחר החוקים הרלוונטיים הגעתי לאתר של "ישראל ביתנו" שם הם מתגאים בהצעת החוק שלהם, לפיה תוטל חובה על כל עיריה לתפעל אתר באינטרנט...

שאלה 396123
אני חולק על מסקנותיך.לאור האמור בחוק, השר אינו יכול לבטל את קיומן של הרשויות המקומיות מהיום למחר, אלא לכל היותר להורות על ועדה שתתיעץ עם התושבים, תגיש את מסקנותיה (שיכולות להיות תפורות, אבל עדיין העובדות יבצבצו להן). לאחר מכן יגרר דיון בבית המשפט האם בוצע או לא בוצע עיון כראוי, והאם הכוונה ב''לפי שיקול דעתו'' לשיקול דעתו המתעלמת מהמציאות (כבר היו דברים מעולם).
שאלה 396124
אתה מסכים איתי שבאופן עקרוני, אם העיריה שואבת את הזכות לקיומה מהחלטת שר הפנים, הרי שהוא זה שרשאי לבטל אותה או להחליף אותה? שום - אם בית המשפט יחליט שהעניין כן או לא מוצדק לא רלוונטי כרגע. האם אתה מסכים שהסמכות נתונה בידו להחלפת נבחרי ציבור בשלטון המקומי?
שאלה 396190
העיריה שואבת את זכות קיומה מהחוק, אותו חוק מטיל בכוונה מגבלות על שר הפנים בדרכו לביטול קיומה של עיריה זו או אחרת. אין עוררין על כך שהשר הוא הגורם הממונה, אבל השליטה שלו רחוקה מאוד מאבסוליטית ושרירותית.
נשווה רגע תרחיש חמור פחות, אשר דורש מהשר פחות מאמצים מבחינת דרישות החוק. רוצה השר להחליף את ראש העיר. אפילו אם ראש העיר אינו ממלא את תפקידו, חייב השר קודם להזהיר ורק אחרכך לפטר, חייב לקבוע תאריך חדש לבחירות ואינו יכול למנוע (לפחות אין לו סמכות מתוק החוק שצוטט) מהמפוטר להתמודד שוב על התפקיד. נשווה זאת לבוס אמריקאי טיפוסי, שמודיע ברוגע על הפיטורים ומבקש מהשומר ללוות את המפוטר לכניסה, כשכרטיס הכניסה שלו כבר בוטל וכל נסיון כניסה לשטח הבניין יגרום להזעקת המשטרה.
יחסי שר-ראש עיר הם רחוקים מאוד מיחסי עובד-מעביד ויחסו לעיריה רחוקה מאוד מיחסה של חברה לנכס כזה או אחר. המחוקק (לדעתי בצדק) לא מגביל את זכויותיו של השר, אבל הוא כן מכניס הרבה סייגים וחובות, כאלו שיבטיחו יכולת התמודדות הוגנת בבית המשפט. החוק כאילו מכוון מראש (בחוק זה, להבדיל ממקומות בהם הוא סתם נדחף) להצר ידי הממשלה במקרה של עוול.
שאלה 396025
אם לא תהיה לו סיבה סבירה לכך החלטתו תופל בבג''ץ.
שאלה 395663
דיון 251
שאלה 395733
חוקית, למה לא? איזה חוק יכול לחייב את אירגון מסויים לא להדיח את מי שלא מקיים את הכללים שלו?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים