לאחר שעיינתי באתר שהקמת 449667
שלום מר שדה!

הבחנתי כי כל ה"מוהלים" המוזכרים בדף "אזהרות על מוהלים" באתרך הנם רופאים. חלקם (זאת אני יודע בוודאות) אף אינם שומרי תורה ומצוות, ואיני בטוח מהיכן רכשו את מיומנות המילה.
כמי שכתב, ביצע וקרא סקרים רבים, לא נהיר בעיני כיצד הסקת מסקנות בלתי מבוססות בשום קנה מידה מן הסקרים. מה עוד שלא הצגת כלל את הסקרים במלואם ואף את המסקנות החיוביות שניתן להסיק מהם. על קצה המזלג: באתר זה (אליו הפנית אתה) http://www.cirp.org/library/general/laumann/ ניתן להסיק וללמוד הרבה על אנשים שחוו ברית מילה, זאת למרות שהסוקרים מודים כי הסקר נעשה על אנשים מגוון מסויים של האוכלוסיה ובשל כך אינו יכול לייצג במבט על אוכלוסיה יהודית מסויימת דווקא. כך למשל, בבדיקה שנעשתה בנושא ההנאה ממין הוסקה המסקנה כי:
odds of a circumcised man experiencing anxiety about his performance were approximately half that for his uncircumcised peers.

ישנם סקרים רבים המביאים תוצאות חיוביות למעשה המילה. כך למשל: http://www.starmed.co.il/News/1395
"סקר פרוספקטיבי בוצע בקרב 2298 גברים שהגיעו לבדיקות למרפאות למחלות מין בהודו.לאיש מהגברים לא היה מבחן חיובי לאיידס בכניסתו למחקר. ברית מילה נמצאה מגבירה את שיעור ההגנה מאידס פי 6 בהשואה לגברים שלא עברו ברית מילה. ממצאים אילו מצביעים על כך שאפקט ההגנה של ברית המילה מהידבקות באיידס אינו על רקע התנהגותי אלא רקע ביולוגי."
ויש עוד המון אך לא אלאה אותך אלא אשלחך לגוגל ותיווכח בעצמך.

עולה השאלה במוחי: האם כלל קראת את אותם סקרים אשר הנך מצטט והאם בידך הכלים לנתחם או להבינם. אך מכיוון שתואר ד"ר בידך לא נותר לי אלא להסיק כי העובדה שהשמטת צדדים חיוביים רבים מצביעה על סלידתך האישית, העיוורת והבלתי מתפשרת למצוות המילה ובשל כך אינני בטוח שהנך ראוי לייצגה בפני ציבור גדול אשר הנו בור בנושא.

יתרה מכך - ציטוט לקוני של הרמב"ם, שמסופקני אם יצא לך לעיין בכתביו ביום-יום, תוך התעלמות מוחלטת משאר כתביו, כתבי ראשונים ואחרונים, פרשני המקרא, חז"ל, גאונים, גדולי דור וראשי קהילות - רחוק מלהיות רציני, מטעה את הציבור ואף דמגוגי במידה רבה. יש למצות את הבדיקה במישור ההלכתי, הרפואי, הקבלי והתורני- טרם תגיע למסקנות הרות גורל וחורצות דין כפי שעשית.

אוסיף ואומר כי סתירה ושינוי של מסורת בת אלפי שנים, השונה באופן מהותי ממילת הנשים באסלאם (שם מבוססת ה"מצווה" על סנה בה מוזכר הנביא כרואה אשה מלה את ביתה במקרה ואומר - "זהו מנהג יפה") אשר מונעת הנאה מינית מן האשה ואינה מקובלת על הזרם המקובל והמרכזי באסלאם, מחייבת בחינה רצינית יותר, ויכוחים עמוקים יותר, ודיון עם אנשים הבאים מעולם התוכן הנגדי אשר הנם מצויידים בידע רב עמו לא נפגשת.

לסיכום - בהלכות סנהדרין ידוע כי אם הוחלט פה אחד לחייב אדם ולא נשמע הקול המסנגר עליו ישוחרר הנאשם והוא חף מעונש. ההגיון מאחורי הדבר נובע מכך שכל אדם זכאי להגנה ולייצוג טרם חורצים דינו. הייתי רוצה להאמין שגם אתה מאמין בעקרון זה.
ואם כך - לא תאפשר זאת לבורא עולם, אשר ציווה על המילה?

בברכה
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 449673
מוהלים שאינם רופאים וקיבלו את רשיון עבודתם מן הועדה המשותפת של הרבנות הראשית ומשרד הבריאות: תגובה 447990.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 449674
"יש למצות את הבדיקה במישור ההלכתי, הרפואי, הקבלי והתורני- טרם תגיע למסקנות הרות גורל וחורצות דין כפי שעשית".

בשבילי, כאדם חילוני, בבואי לשקול ניתוח שעפ"י ההגדרה הרפואית הינו ניתוח פלסטי וולונטרי, לבני הקטן - חשוב למצות את הבדיקה *אך ורק במישור הרפואי*, ושאר הנושאים ההלכתיים וכו' אינם מעסיקים אותי. ככל שהבנתי, ממצא הקשר מילה-ההפחתה בשיעורי איידס הוא בעל עניין וחשיבות, ממגוון של סיבות - תרבותיות, מסורתיות, היגייניות ואחרות - לגבי האוכלוסיה האפריקנית, ואין להסיק ממנו אוטומטית על האוכלוסיה הישראלית ותנאי חייה השונים לחלוטין.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 450616
אך ורק במישור הרפואי?
אם כן האם עלי להבין כי אתה מכיר ברמב"ם כסמכות רפואית עליונה? גם במבט של בן המאה ה-‏21?
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 450622
הכוונה היא לרפואה המדעית המודרנית.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 452601
אם כן מדוע אתה מצטט את הרמב"ם? מדוע הנך מביא ראיה ממנו על הירידה ביכולת המינית...נראה שלא כיוונת לדעתי, ממה נפשך, אם אינך סומך על הרמב"ם אין להביא ראיה מדבריו, ובאם הוא אמנם ראיה לסיבת הברית בלבד - הרי שמכאן עלי להבין כי ידע הרבה לפניך (ולפני "רפואת המאה ה-‏21") על ההשלכות. ולא רק על זה ידע הרבה לפני הרפואה המודרנית, אני מפנה אותך לדיון בספר הרפואות שגנז חזקיהו, למשנה תורה ושמונה פרקים שכתב הרמב"ם ותמצא כי בכל שנה מוצאים מחקרים חדישים את אשר היה ידוע זה מאות בשנים.
צא ולמד, כי יש לנו לחקור עוד רבות ע"מ להביא את המדע למקום בו נוכל לעצור ולומר - זה טוב אבסולוטית וזה רע כנ"ל, בדברים אשר נעשו מטעמים הקשים עלינו להבנה זה אלפי שנים.
הסתייגות מאמונה אינה בהכרח חייבת להוביל לצרות מוחין ומבט.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 452628
לא אני ציטטתי את הרמב"ם. יש כאן "איילים אלמונים" רבים - כל מי שאינו ממלא את תיבת ה"שם" מוצג על המסך כ"האייל האלמוני", ממש כמוך עצמך.

מחבר המאמר הוא ערן שדה שאליו הפנית, ככל שזכור לי, את תגובתך הראשונה כאן, ואתה מתבלבל בינו לביני. אתה גם נתת לתגובותיך את הכותרת "לאחר שעיינתי באתר שהקמת" - אך האתרים שאליהם הפנה מר שדה אינם שלו אלא אתרים שהוקמו ע"י הד"ר אבשלום זוסמן-דיסקין והד"ר חנוך בן-ימי. נראה ששדה אינו פעיל יותר באתר זה ואני עניתי לך באלמוניות שתיים-שלוש תגובות קצרות - מנהג מקובל כאן. הדיונים כאן אינם מוגבלים לעולם לשני מתדיינים מסויימים וכל אחד יכול להגיב לכל דבר. שדה, לאחר שפרסם את המאמר, כתב כאן במסגרת הדיון ארבע תגובות בלבד ובכולן הוא מופיע בשמו המלא.

אין כאן מצידי שום עניין של הסתייגות מאמונה אלא של זוית ראייה המגובה במחקרים. אם, לשיטתך, שיפוטך אמור להיות מוכרע/מושפע ע"י דבריו של הרמב"ם, רופא שרפואתו התאימה לתקופתו, תקופה שהידע הרפואי בה היה מועט - רופא שאמר, בין השאר, כי אכילת מרק מזיקה לבריאות וכי יש "לתת לאשה" לצאת את פתח ביתה פעם בחודש, לכל היותר פעמיים בחודש (עניין שיש לו השלכות רפואיות כבדות משקל, תרתי משמע) - זוהי זכותך המלאה ויש לכבד אותה.

אין בכוונתי לחזור אל כל הנימוקים ואל הנושא שנידון כאן רבות, ואתה מוזמן לקרוא את הדיון הזה כולו וכן גם דיונים רלוונטיים נוספים ואת ההפניות המופיעות בהן.

שני דיונים הזכורים לי והעוסקים בנושא, בין אם במסגרת התגובות או במאמר (או סקר) עצמו: דיון 2835 ודיון 617 (הם אינם היחידים. אם אזכר בעוד כאלה - איידע אותך).

שלום וכל טוב.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 452631
"...וכי יש "לתת לאשה" לצאת את פתח ביתה פעם בחודש".
אם הקולר או בלי הקולר?
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 452635
:-)

רעולת פנים, כפרשנות הרמב"ם לנאמר בהלכות אישות, משנה תורה: "עד שיהיה עליה רדיד החופה את כל גופה כמו טלית".

הנושא קשור בענייני "כבוד" - "כל כבודה בת מלך פנימה", וכו', אבל *אני* הרהרתי גם בהשלכות הרפואיות של מניעת היציאה החוצה: עודף משקל והיחלשות הדרגתית של חלק מהשרירים (אלה שלא מפעילים אותם בספונג'ה :-) ) כתוצאה מחוסר תנועה, בעיות בזרימת הדם מן הסיבה כנ"ל ואולי גם אי-ייצור מספיק של ויטמין D, בהיעדר חשיפה מספקת לשמש (מעט חשיפה בשעות המומלצות ע"י משרד הבריאות היא עניין חשוב, אבל חשיפה *כבדה וממושכת* לשמש, למטרות שיזוף - אינה טובה! - יש לזכור!)
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 452643
בעניין הבריאותי את עושה לו עוול. בתקופת הרמב''ם לא היו בתים יהודיים בלי חדר כושר בפנים ובלי אספקה שוטפת של מולטי ויטמין.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 452647
זה לא העוול היחיד שאני עושה לו, הוא כבר רגיל. למה, את חושבת, הוא מדבר על "הנשים והטפשים" בנשימה אחת, ועל כך כי הנשים - " ידועות מהירות היפעלותן וחולשת שכלן בדרך כלל" - אם לא בגללי?
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 452645
לא בהכרח, הואיל וכמדומני הבתים היו בנויים כך שהיתה להם חצר פנימית, משותפת לשכנים, ולשם נשים היו יוצאות מדי יום ביומו (למה איפה יעשו כביסה? איפה)
זה גם סיפק חיי חברה לנשים שהרמב"ם פסק שדי להן לצאת מהבית פעם-פעמיים בחודש.

וההשלכות הרפואיות זניחות לעומת ההשלכות הרפואיות של לידות שנה אחרי שנה מגיל 12 לערך ועד הבלות.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 452919
שנה אחרי שנה מגיל 12 ועד הבלות? נראה לי שזה יוצא קצת הרבה ילדים למשפחה (או לחילופין, שיעור תמותת תינוקות קצת גבוה) מכדי להיות סביר.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 452923
שנה אחרי שנה - בשנים מעוברות, כמובן.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 452980
הרבה ילדים למשפחה.
שיעור הפלות טבעיות גבוה.
תמותת תינוקות גבוהה.
תמותת ילדים קטנים גבוהה.
שיעור גבוה של מוות בלידה.

מה לדעתך עשו לפני המצאת הגלולה?
אה, ואשה שנמנעת מקיום יחסים מוכרזת כ"מורדת" ויוצאת בלא כתובה.

ואגב, לגבי גיל 12 אני נדיבה.
בקהילות ישראל במרוקו נהגו להשיא בנות בגיל 7-8, גם בתחילת המאה ה-‏20‏1. בגיל 15 נערה נחשבה לראויה לזקן או אלמן.

1 ולממש את הנישואין בגיל הזה.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 452997
מהיכן הנתונים לגבי השאת בנות בגיל 7-8 בקהילות במרוקו, ועל האחוזים שבהם נפוץ הנוהג הנ"ל? (אם זה קרה פעם במאה, אולי אין טעם לקרוא לזה "נוהג", אלא "כמה מקרי קצה"?) האם אין הדבר מנוגד להלכה (בת מצווה מגיל 12 ויום)?
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 566602
"הורים וילדים בהגותם של חכמי צפון אפריקה" של אליעזר בשן, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

זה לא קרה פעם במאה, אלה נוהג נפוץ ביותר. בת 15 כבר נחשבה לראויה לאלמן זקן עם ילדים.
ומה שיפה, זה שנכון יש את ההלכה שאם בתוך 10 שנים אין ילדים, מתגרשים / הגבר לוקח אשה שניה?
אז הפז"ם דופק כבר מהחתונה. כך שלבת ה-‏7-8 יש 10 שנים להכנס להריון - עד גיל 17. ואם היא קיבלה מחזור רק בגיל 15? ובכן, יש לה שנתיים להצליח.

אגב, כבר הרמב"ם התריע ש"המשחקים בתינוקות" מעכבים את ביאת המשיח. אבל זה לא תמיד עזר.

ההלכה, כבודה במקומה מונח, הורים לבנות צריכים לתת להן נדוניה בשביל חתן ראוי. וממילא הן לא מועילות המון כי הן הולכות למשפחת הבעל. כך שיש סיבה להקדים את חתונתן, שיהיו לעול קטן יותר. והרמב"ם נימק את העקיפה של ההלכה המפורשת, שדברים אלה יפים כשאנחנו בא"י ועשירים וטוב לנו. אבל בימינו הטרופים, כשאנחנו עניים ומסכנים ובגולה הדוויה, אין אדם יודע אם יהיה לו כסף להשיא את ביתו כשתגיע לפרקה, ולכן משיא אותה קטנה, אם יש לו כסף, העיקר שתנשא.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 453807
איזו סיבה יש להניח שהיה לנשים אלה שיעור גבוה יותר של הפלות טבעיות מאשר בשאר האוכ'?

בעבר הנקה ממושכת היתה גורם מעכב לכניסה להריון הבא. היום זה פחות תקף (רק המיתוס נשאר...), גם בגלל שלא תמיד ההנקה אכן ממושכת או בלעדית, וגם מפני ששינויים הורמונליים כלל-דוריים מנטרלים את הגורם הזה (למשל, גיל הווסת נמצא בירידה מתמדת, כנראה בגלל גורמים סביבתיים‏1).

לאחר שעיינתי באתר שהקמת 453809
מדוע "כנראה בגלל גורמים סביבתיים"? במסגרת המשנה שבכתבה נאמר דבר נכון - כי "הסיבות לא לגמרי ברורות", ומוזכרות שם שתי תיאוריות. תיאוריה אחת היא הסביבתית, זו שאת כנראה רואה אותה כסבירה יותר. האמת היא שבמשך שנים התיאוריה השניה, זו הקרויה "האבולוציונית", היא שנראתה לאנשי המחקר כבעלת סבירות יותר גבוהה.

ההגדרה שניתנה באותה מסגרת משנה - "התיאוריה השנייה - 'התיאוריה האבולוציונית' טוענת שתנאי החיים של הילדים שלנו כל כך טובים..." - אינה הגדרה טובה, לטעמי, משום שאינה אומרת הרבה ולמעשה אינה מסבירה במה מדובר. העניין הוא כזה:

מאז תום מלחה"ע II, בעיקר בשנות השישים ועוד לפני שהנושא הסביבתי קיבל ממדים נרחבים ומדאיגים כפי שהוא כיום - השתנו מאוד התנאים התזונתיים באוכלוסיית העולם המערבי ובעוד אזורי עולם (במידה פחותה מאשר במערב). עקב כך נסתמנה לאורך השנים עלייה במשקל הממוצע של האוכלוסיה כולה, כולל קבוצת הגיל המדוברת - ילדות-התבגרות. משקל ממוצע גבוה יותר מצביע בד"כ על רמת שומן גבוהה יותר, אינדיווידואלית, וזו מביאה להופעה מוקדמת של הפרשת הורמון האסטרוגן, ובמינונים יותר גבוהים. וגורם זה - האסטרוגן (האסטרוגן ה"אמיתי", זה המיוצר בגוף עצמו, אולי יותר מאשר "חומרי ריסוס שיש להן תכונות...") - הוא - כך מקובל (מקובל היה, או מקובל עדיין, אלא שכיום מוסבת תשומת הלב יותר לנושאים הסביבתיים) - שהביא לירידה בגיל הופעת הווסת.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 453811
נדמה לי שבאמת אין מידע מדוייק על שיעור ההפלות הטבעיות בעבר. עם זאת מקובל (אפשר לומר, במידה מסויימת - ידוע) כי בחברות שבהן אין שימוש באמצעי מניעה או שהשימוש בהם הוא בשיעור יותר נמוך (ובין השאר במגזר החרדי אצלנו), מופיעים כמובן יותר הריונות, ואחוז ההפלות הוא גבוה יותר לא רק במתאם עם מספר ההריונות אלא, כנראה, מעט יותר (ההסברים בעניין זה סובבים סביב "עייפות" האשה/הגוף/הרחם וכיו"ב, בסגנונות כאלה ואחרים, וכן גם, במינוח קצת יותר ריאלי - סביב עניין השינויים בצפיפות סיבי השריר שברקמת דופן הרחם עקב ההריונות, והתרופפות צואר הרחם עקב הלידות).

לפני שנים הייתי עדה לשיחה בין מורה לביולוגיה ש"יצאה בשאלה" לבין כמה בנות (בהפסקה, לא במסגרת השיעור). היא סיפרה, להפתעתי (ולהפתעת הבנות, נדמה לי), פרטים מאוד אישיים על עצמה ועל עברה בחברה הלא-חילונית, ובין השאר נחרט לי מדבריה מין משפט כזה: "אצל כל הזוגות שחיים חיים טבעיים יש לנשים יותר הפלות...".

ההנקה מהווה גורם מעכב להתעברות, אך לא במידה מוחלטת, ובחברות שבהן האשה לבושה - במידה פחותה עוד יותר.

במקומות שבהם האשה אינה לבושה, או לבושה פחות מאשר בחברה המערבית ובחברה היהודית-מסורתית, והתינוק קשור עליה/אליה או נמצא בקרבתה הבלתי-אמצעית - התינוק יונק הרבה יותר פעמים (לפי תצפיות - כנראה, בממוצע, אחת ל-‏20 דקות), יניקות קצרות, לאורך היממה. דבר זה גורם לעליה ברמת הפרשת הפרולקטין, וזו מביאה לדיכוי יחסי של תהליך הביוץ. אשה מערבית, גם אם היא מיניקה הנקה מלאה ולאורך תקופה ממושכת, וגם אם היא מיניקה "עפ"י דרישה" - מספר ההנקות אצלה, לאורך היממה, יהיה, בד"כ, נמוך יותר.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 453847
מהידוע לי, פרולקטין גבוה קשור ישירות להנקה בשעות הלילה.
לאחר שעיינתי באתר שהקמת 566601
שאר האוכלוסיה? גם האוכלוסיה שמסביב התחתנה בגילאים האלה.
וכשיש יותר הריונות, סטטיסטית, יש גם יותר הפלות טבעיות.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים