כהניזם ללא מסיכות 161209
אוקי, אחרי שהתרגזתי, התחממתי, התעצבנתי ואחר-כך התקררתי (במובן הבלתי-אפצ'י של המלה) אני חוזר, מבאר ומוסיף.

שלוש טענות עיקריות הבעתי בדברי:
א. הכהניזם הוא תורה גזענית בעלת אופי היטלריסטי-נאצית.
ב. כהנא והכהניסטים מעוותים במכוון את סיפורה של הציונות כדי להתאימו לתפישות ההיטלראיות שלהם.
ג. פרסומם של פמפלטים תועמלניים כהניסטיים ב"האיל הקורא," בלי שייסוייגו באופן כלשהו על-ידי המערכת נותן לגיטימציה בעקיפין להכנסתם כחלק לגיטימי בשיח הציבורי. פרסומם מהווה לדעתי כשל מערכתי של "האיל הקורא."

מאחר וטענותי חריפות, אנסה להבהירן בפירוט מה:

א. הכהניזם הוא תורה היטלריסטית-נאצית:
לתורה ההיטלראית-נאצית, בחלקים הרלוונטיים לענייננו, מספר מאפייני יסוד שילוו בתיזה הכהניסטית המקבילה (ולפעמים גם בהסבר):

1. הגרסה הנאצית: מיונם של בני אדם לפי מוצאם הגזעי, ודירוגם על פי שייכותם הגזעית, מהעם הנבחר, הטהור והנעלה ביותר, ועד לעם הנקלה והבזוי ביותר, שאינו אדם אלא תת-אדם.

הגרסה הכהניסטית [מתוך אור הרעיון ד-ה] "לשם כך נברא העולם - רק לאדם... ישראל שנבחר להיות ממשיך תפקידו של אדם הראשון, נקראים 'אדם', שיש להם הנשמה של האדם... בעוד הגוים, למרות שויונם הגופני לישראל, אינם 'אדם'... הלא יהודי אינו סתם 'חי'... אבל ביחס ליהודי אין הלא-יהודי נקרא 'אדם' כי אין לו הנפש הרמה והנשמה הקדושה והטהורה של האדם הרוחני."

2. הגרסה הנאצית: אין אפשרות למוביליות בין-גזעית. כלומר, כל אדם שייך לגזע כאילו היה שייך לקאסטה סגורה.

הגרסה הכהניסטית: "הזהות בין המדינה לבין האומה תהיה היסוד הבלעדי להגדרת האזרחות של מדינת ישראל... רק חברות בעם היהודי בכוחה להקנות אזרחות במדינה היהודית... חברות בעם ישראל אפשר לקנותה במסגרת המשמעת של היהדות וההלכה... כל בני העם היהודי - ללא כל יוצא מן הכלל, ובכל מקום שהם - זכאים אוטומטית לאזרחות במדינה היהודית, ומי שאינו בן העם היהודי אינו יכול להגיע לאזרחות מעין זו... [אשר לגרים שאינם יהודים, אך רוצים לגור במדינת הגזע היהודי] אין יחסם של הללו אליה משנה כלל. רשיונות השהות של כל גר תושב תקפם יהיה לשנה. בתום השנה ייבדק כל מקרה מחדש."

3. הגרסה הנאצית: לגזע העליון יש זכות (ולמעשה, חובה) לשעבד את הגזעים הנחותים, המוגדרים תת-אדם מצד זכויות האנוש שהם זכאים להם.

הגרסה הכהניסטית: ["אור הרעיון" רס"ז]"גוי שרוצה להשלים, ועל פי תורת ה' מותר לו ורוצה לדור בארץ ישראל, חייב להודיע ולהכריז על זרותו ועל נכריותו בארץ, השייכת לעם ישראל, עם ה', ולהכריז שהוא מקבל על עצמו את אדנות ומרות ישראל, על-ידי קבלת מסים ועבדות."
ובניסוח מנומס יותר אצל כהנא: "מי שאינם יהודים רשאים לגור בארץ ללא אזרחות וללא זכויות פוליטיות, ועד למספר מרבי שייקבע על-ידי שיקוליהם הביטחוניים של המדינה ושל העם היהודי... רשיונות השהות של כל גר תושב תקפם יהיה לשנה. בתום השנה ייבדק כל מקרה מחדש..."
"[לא אזרחים יידרשו] "לעבוד תקופה של שלוש שנים במסגרתו של גדוד עבודה... לאחר-מכן יעבוד תקופה של חודש מדי שנה... שום ערבי לא יתקבל ללימודים אוניברסיטאיים אלא-אם-כן יישבע אמונים למדינה היהודית... מסים ייגבו במלואם מערביי ישראל, ולא תורשה התחמקות מתשלום מסים... תשלומי הביטוח הלאומי יוגבלו לאזרחים בלבד... הטבות ממשלתיות שונות יוענקו רק לאזרחי המדינה..."

הסבר: בן הגזע הערבי חייב בשבועת אמונים, מיסוי מלא, עבודה בלא תשלום במשך שנים, אך עצם שהותו בארץ ניתנת להפקעה מדי שנה באופן שרירותי והוא אינו זכאי לאף הנאה מכספי המסים שהוא משלם. במלים אחרות: אם הוא רוצה להשאר בארץ ישראל הוא חייב לקבל על עצמו מעמד של עבד או תת-אדם – מי שכל החובות חלות עליו, אך אינו יכול לקבל אף אחת מהזכויות.

4. הגרסה הנאצית: הגזע העליון נמצא בסכנה דמוגרפית מתמדת. סכנה אחת כזו היא דילול טוהר הדם של הגזע (דרך נישואים מעורבים או קיום יחסי מין מחוץ לנישואים עם בני גזעים נחותים). סכנה אחרת היא מספרית גרידא: הגזעים הנחותים מתרבים כמו עכברושים ומאיימים על ההגמוניה של הגזע העליון (זו גם הצדקה נוספת לשיעבודם לפי סעיף 3).

הגרסה הכהניסטית: מכיוון שהגישה הכהניסטית היא שחייבים לשים גדר הפרדה ברורה בין הגזע היהודי לגזע הערבי באמצעות השמדת או גירוש הערבים ה"בעיה הדמוגרפית" אינה נתפשת כבעיה כלל. כדברי כהנא: "רוב הגישות הציוניות... מתעלמות בדרך כלל מהבעיה הדמוגרפית המתעצמת... רבים מעדיפים להתעלם, ומצפים שיקרה "משהו" שיציל אותנו מהאסון הדמוגרפי הזה" אך הפתרון האמיתי היחידי הוא קבלת עול תורה והשמדת הערבים.

5. הגרסה הנאצית: הגזע העליון נמצא גם תחת איום גזעי, לאומי, פוליטי וצבאי מצד הגזעים הנחותים, המתוארים בו זמנית כנחותים וכמטומטמים וכבעלי יכולת כמעט בלתי מוגבלת למזימות וחתירה תחת רגלי הגזע העליון, מה שגורר בהכרח מלחמת גוג ומגוג בין הגזע העליון לשאר הגזעים.

הגרסה הכהניסטית: [אור הרעיון רנ"ז] "ברור היה להקב"ה שהגוים שהיו בעלי הארץ לפני שהגיעו ישראל לכבשה וכן כל גוי הרואה את הארץ כשייכת לו, מהווים סכנה לקיומה של ארץ ישראל בתור הארץ של ישראל... [וכדי למנוע סכנה זו, נאמר ב"אור הרעיון" רע"ח, במלחמה בגוים כאלו] "פגה זכותם להשלים אם כבר פתחו במלחמה עם ישראל, ואין להם ברירה אלא לברוח או לעמוד בפני הדין של 'לא תחיה כל נשמה'."
ובאופן גלובלי יותר, ב"אור הרעיון" שנ"ו ואילך: "[המצב היום הביא לכך] עולם שלם, של כל יצירת הקב"ה שאינו מוכן לדעת את ה' ואת בנו בכורו ישראל... חבלי המשיח יתחילו ביסורים, שמאפיינים את כל התקופה, ויכלו בנסיון של הגויים לעלות על עם ישראל ועל ארצו... מלחמת גוג והעמים שיעלו על ישראל, תהיה הפתיחה לעונש ה' ונקמתו בכל שאר הגויים שחיללו את שמו ואת ישראל... כל העולם יצטרף לגוים שהיו תושבי הארץ... וביום ההוא יישארו ישראל לבד. ודוקא אז... תבוא הגאולה חיש מהר."

6. הגרסה הנאצית: הסיפור ההיסטורי הוא תולדות המאבק בין גזעים. אומות ושייכות לאומית הן תגיות מזוייפות המעוותות את הסיפור האמיתי, שהוא מאבק גזעי לחיים ולמוות בין הגזעים הנעלים לנחותים. בפועל, הגזע ממוזג באופן כלשהו עם "עם" ו"לאום" למין יישות ממוזגת שאינה אף אחד מהם וחובקת את כולם, ה-volk או ה-volksstamm.

הגרסה הכהניסטית: "הסכסוך הישראלי-פלשתיני הוא בעצם סכסוך יהודי-ערבי... מהות תחיית עם ישראל בארצו היא לאומית-דתית-יהודית... התחושה הלאומית הפנימית של הערבי הישראלי קשורה קשר אמיץ עם האומה הערבית... צפוי שהערבי ישאף לשנות את זהותה של המדינה היהודית למדינת כל אזרחיה, בשלב הראשון ולמדינה ערבית, עם זהות לאומית ערבית, בשלב השני..."

הסבר: לא מדובר בעימות בין הציונות לפלסטינים תושבי הארץ אלא בסכסוך גזעי-לאומי. "מדינה ערבית," לעניין זה, משמעותה אחת: מות לגזע היהודי.

7. הגרסה הנאצית: מטרתו של הגזע-לאום היא התפשטות, השתלטות, השמדה ושעבוד גזעים אחרים ככל שתשיג ידו. ההכרעה במאבק בין הגזעים תוכל להגיע רק במצב בו הגזע הנחות יסולק באופן פיסי מכל מקום או מכל אפשרות מגע עם הגזע העליון. לחילופין, אם הגזע הנחות יקבל על עצמו מרצון עול חיי עבדות ללא אפשרות שחרור הוא יוכל להמשיך להתקיים במעמד חוטבי-עצים ושואבי מים עבור הגזע העליון (כלומר, הוא יוכל להועיל ככוח עבודה זול).

הגרסה הכהניסטית: ב"אור הרעיון" רנ"ח-רנ"ט, רס"ב] נאמר במפורש כי יש "להשמיד" את הגויים היושבים בארץ, משום ש"הקב"ה נתן את הארץ לבני ישראל בתנאי שיגרשו או ישמידו את הכנענים... ואותן הלכות חלות על כל האומות היושבות בארץ ישראל בכל עת ובכל תקופה, לרבות אלה של ימינו...
"הישמעלים סבורים שישראל שהגיעו לארץ ורצו להקים כאן מדינה יהודית הם לסטים, וגם הם לעולם ישמרו לישראל טינה ושנאה... [וגוי שירצה להישאר בארץ] חייב לקבל על עצמו תנאים מסויימים ומוגדרים על פי ההלכה, ואלה הם: מסים ועבדות... [ופירוש אלו] שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירימו ראש בישראל אלא יהיו כבושים תחת ידם ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם. והמס שיקבלו, שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם וממונם."
ובניסוח מנומס יותר: "לכל תושב ערבי של ארץ-ישראל יוצע לעבור מרצונו החופשי לארץ ערבית... כל המסכים להצעה זו יפוצה באופן מלא על רכושו [לפי החלטת גוף "נייטרלי" בו יהיו חברים] "יהודים מארצות ערב שהפסידו מיליארדים ואשר טרם זכו בפיצוי כלשהו... הצעת הפיצוי והמענק תהיה תקפה לתקופה של חודשיים [ואחר כך יידרש מי שיבקש להמשיך לשבת בארץ] "להצהיר אמונים למדינה היהודית, בנוסחה שתביע את הכרתו בהיות ארץ-ישראל ביתו של העם היהודי ובריבונות יהודית מלאה, וכן בזכותו הבלעדית והמוחלטת של עם ישראל עליה, מי שינהג על-פי דרישה זו יישאר כתושב ישראל, ללא אזרחות, ללא תביעות לריבונות לאומית וללא זכויות פוליטיות... אך יישמרו לו זכויות פרטיות - לחיות את חייו התרבותיים, הכלכליים, הדתיים, החברתיים והקהילתיים, אך ללא הטבות ממשלתיות שונות שיוענקו מעתה רק לאזרחי המדינה... [וערבי המתעקש לעמוד על זכותו לגור במדינה בה נולד] "יועבר לארץ ערבית... בכוח וללא כל פיצוי."

8. הגרסה הנאצית: ישנה סתירה בסיסית ומהותית בין הרעיון הנאצי של עריצות ריכוזית לבין הדמוקרטיה הליבראלית המערבית, המייצגת עקרונות הזרים לרוחו של הגזע-לאום. האידאה הליברלית הרופסת תכשל תמיד בפני מצעדה של עריצות הגזע-לאום.

הגרסה הכהניסטית: [מתוך "אור הרעיון" פרק א'] "נגע הצרעת של ימינו הוא כניסת טומאת התרבות הזרה של הגוים והנכרים לתוך המחנה הקדוש של ישראל. חדירת המחשבות והדעות הנספדות של התרבות הזרה היא הפסל שהוכנס להיכל, ששם מותר רק ארון העדות.... רבבות ויותר - אין ספור מעם ישראל נכבשו על ידי הרעיונות והמושגים הפסולים של התרבות הזרה שלקחה בשבי את שכלם ומוחם... אין תפקיד יותר גדול וחשוב וחיוני מאשר לעקור את השורש הזה... [באמצעות] ביעור הרע מקרבנו"
ובניסוח המנומס ב"מאמרה" של כהנא: "יש סתירה יסודית בין הגישה הרואה את מדינת ישראל כמדינת היהודים... לבין הגישה הרואה את מדינת ישראל כדמוקרטיה מערבית ליברלית, שיש בה שוויון זכויות מוחלט ואמיתי בין האזרחים היהודים והערבים... מהות תחיית עם ישראל בארצו היא לאומית-דתית-יהודית, וסותרת חלק מהעקרונות המערביים-ליברליים... היצמדותם [של תושבי ישראל] לעקרונות הדמוקרטיה המערבית-ליברלית מונעת מהם את היכולת למצוא פתרונות אמיתיים לבעיה... לשם פתרון בעיית הערבים בארץ ישראל דרושה וודאות פנימית מוחלטת שארץ ישראל היא ארצו של העם היהודי, ורק ליהודים יש זכות לבטא בה את שאיפותיהם הלאומיות."
"[האוחזים בעקרונות דמוקרטיים וליברליים, אנשי המוסר המעוות, יובילו] "בסופו של דבר למרחץ-הדמים האיום, שהיהודים המציאותיים מבחינים בו בבהירות מבהילה... [ונדרש מישהו כמו הרב כהנא אשר] "אינו מתכוון להסתפק בתפקיד של ראש "הגטו הדתי" במדינה, אלא שהוא באמת מתכוון לנהל את המדינה לפי עקרונותיו"

הסבר: דמוקרטיה אינה יכולה להציע פתרון לבעיות שבפניהן ניצבת ישראל. רק מדינה "לאומית-דתית-יהודית" שתבער את הרע הליבראלי-דמוקרטי מקרבנו מסוגלת לעשות זאת.

ב. כהנא והכהניסטים מעוותים במכוון את סיפורה של הציונות כדי להתאימו לתפישות ההיטלראיות שלהם:
המפעל הציוני והקמת מדינת ישראל הם מעשה חילוני מובהק. עיקר הציונים, הבונים, המתיישבים וההרוגים שמחלבם ומדמם קמה מדינת ישראל היו מורדים בעול תורה ומצוות או שלא ידעוה כלל.
מצב עניינים זה אינו נושא חן כלל בעיני כהנא ודתיים מסוגו, השואפים "לספח" את הנאראטיב הציוני ולעוותו כך שיהפוך למעשה ב"אתחלתא ד'גאולה" משיחית. עיון קצר ב"אור הרעיון" של כהנא מבהיר את הגישה הזאת הבהר-היטב. המטרה שמאחרי העיוות ברורה: להפוך את הזבוב הרוכב על גב פיל הציונות למי שכביכול הדריכו כל העת, להפוך את ישראל למלכות השם ולכפות את עריצות התורה.

ג. פרסומם של פמפלטים תועמלניים כהניסטיים ב"האיל הקורא," בלי שייסוייגו באופן כלשהו על-ידי המערכת נותן לגיטימציה בעקיפין להכנסתם כחלק לגיטימי בשיח הציבורי. כהוותו, עצם פרסום המאמר הוא כשל מערכתי חמור של "האיל הקורא":

הכהניזם אינו "עוד קול" בתוך השיח הציבורי הישראלי הלגיטימי. מי שמטרתו המוצהרת היא החרבה אלימה של הדמוקרטיה (כולל "האיל הקורא," כמובן), השלטת משטר דתי-פונדמנטליסטי, והשמדה וגירוש של גזעים נחותים אינו יכול להיות חלק משיח כזה.
חופש ביטוי אינו ניתן לחלוקה על פי מה שמוצא או לא מוצא חן בעינינו. ל"האיל הקורא" עומדת הזכות לפרסם פמפלטים פוליטיים, גם אם הם מעוררים סלידה בקרב כל מי שחירות האדם יקרה לו.
אך חופש ביטוי אין משמעו אי-הבחנה והמנעות מאזהרה הוגנת. קוראי "האיל הקורא" מעניקים לעורכי האתר אשראי מסויים, בהתאם להנחה שקיים שיקול דעת מערכתי בבחירת המאמרים, ניסוחם והדיעות המובעות בהם. הקוראים בוטחים בבחירה הקפדנית של המאמרים ובכך ש"האתר לא יפרסם פרסומים המנוגדים לחוק בישראל (כולל... פרסומי הסתה)" (כנטען בעמוד העזרה).
הציפיה קיימת גם בכיוון ההפוך, כמובן. בלי לומר זאת במפורש, כל קורא מצפה לכך שדיעות קיצוניות מאוד "ימוסגרו" באופן מסויים, שיאפשר לקורא לעמוד באופן מסויים על מיקומן על קשת הדיעות. מיסגור כזה יכול להיות באמצעות כותרת משנה, פרסום מקביל של מאמר שגישתו הפוכה, פרסום תגובה בצמוד או בגוף המאמר, וכדומה. המבחן מהן "דיעות קיצוניות מאוד," מורכב, כמובן. לטעמי האישי, המבחן הפשוט ביותר הוא: האם מימוש הדיעה המובעת במאמר משמעותו סגירת "האיל הקורא"? אם התשובה לכך חיובית, המאמר חייב מסגור.

במקרה שלעיל, אני חושב שברור לגמרי כי מיקום דבריה של ה"ה כהנא חייב היה מסגור.
כהניזם ללא מסיכות 161221
ג. דובי התייחס לזה בעבר במאמר "חופש הברבור":דיון 385 . תגובות דומות, אגב, קיבלנו בתגובה למאמרו של ירון רוסטוקר "בלדה לעוזב קיבוץ" : דיון 1050 .
ובלי קשר 161225
בדיון שעל מאמרו של רוסטוקר, דיון 1050 נטען והוכח שחלק מהעובדות שהועלו במאמר הן שקריות, האם לא היה מאז שינוי מוצהר בעמדת מערכת האייל, תגובה 156715?
כהניזם ללא מסיכות 161292
המאמר של נתניהו שאליו מתייחס דובי קננגיסר גדוש שטויות ושגיאות עובדתיות (שראוי היה לתקנן בעריכה, לדעתי) והוא משקף ללא ספק עמדה גזענית, אך הוא בהחלט כשר לפרסום משום שהוא אינו מכיל "קריאה לפעולה."
גם קננגיסר עומד על ההגדל הזה כשהוא אומר: "קו אחד ניתן למתוח על פי דברי החוק - האיסור על דברי הסתה." במלים אחרות, מותר לחוות כל דיעה, אסור לקרוא לבצע פעולות מסוימות בעקבותיה. זהו לוז ההבדל בין גזענות פשיטא לנאציזם, לענייננו: לא מה שחושבים הגזענים או הנאצים על המין האנושי, אלא מה שהם קוראים לעשות.
כהניזם ללא מסיכות 161371
האם ראית במאמרה של ניצה קריאה לפעולה?!
כהניזם ללא מסיכות 161475
בהחלט ראיתי קריאה לפעולה.
קריאה כזו אינה חייבת להיות מנוסחת בצורה פשוטה (''אנו קוראים בזאת לכל הקוראים לעשות כך וכך''). היא יכולה גם לבוא כמתווה פעולה מוגדר כאשר הכותב ''יתפוס את השלטון'' באופן זה או אחר.
כהניזם ללא מסיכות 162457
אם כך אני יכול לראות קריאה לפעולה בכל ספר ילדים תמים.
כהניזם ללא מסיכות 161238
סוף סוף תגובה הולמת לדיעות שכאשר הן נשמעות באירופה כולנו מצטמררים.
כהניזם ללא מסיכות 161244
הציטוט בסעיף 8. "נגע הצרעת של ימינו הוא כניסת טומאת התרבות הזרה של הגוים והנכרים לתוך המחנה הקדוש של ישראל. חדירת המחשבות והדעות הנספדות של התרבות הזרה היא הפסל שהוכנס להיכל, ששם מותר רק ארון העדות.... רבבות ויותר - אין ספור מעם ישראל נכבשו על ידי הרעיונות והמושגים הפסולים של התרבות הזרה שלקחה בשבי את שכלם ומוחם... אין תפקיד יותר גדול וחשוב וחיוני מאשר לעקור את השורש הזה... [באמצעות] ביעור הרע מקרבנו", אם הוא מדוייק, מבהיר כמה הדיבורים על "אהבת ישראל" מופרכים, וכמה הפחד שכהנא לא יעצור בערבים, אלא ינסה לבער גם שמאלנים הוא מבוסס.
כהניזם ללא מסיכות 161294
הציטוט מדוייק, לבד ממלה אחת "נפסדות" שהוקלדה בטעות "נספדות"
אפשר לקרוא את הדברים כאן:
כהניזם ללא מסיכות 161246
אני חושב שאתה יכול לתת קצת יותר קרדיט לקוראים כאן.
כהניזם ללא מסיכות 161295
הייתי שמח מאוד לתת קרדיט, אבל מקריאה של הדיון עד כה עלה שהיטלר ונאציזם אוזכרו בדיון אחד קצר בלבד, בעוד שרוב התכתובת נשאה אופי אחר.
לבד מזאת, חשוב היה לחשוף כמה מהציטוטים המקוריים של כהנא, כדי לקרוע משהו מהמעטה שהניסוחים הפתלתולים של כהנא השנייה עטתה אותם.
כהניזם ללא מסיכות 161328
אתייחס רק ל-ג', משום שעם השאר אני די מסכים בין כה וכה.

ראשית, הרשה לי לציין שאני שמח מאוד על תגובתך הזו - הרי זהו בדיוק סוג הדיון שאנחנו מעוניינים להשיג באייל. דיון מנומק, מפורט, שמציג את הכשלים בטיעון המוצג. אתה עשית זאת למופת בתגובה זו, ומשכת את השטיח מתחת לרבות מטענותיה של ניצה - וטוב שכך. דומני כי זו השיטה הטובה ביותר לשכנע אנשים בצדקתך: לא על-ידי התעלמות מדעות אחרות, אלא על ידי הוכחתן כשגויות או שקריות.
וזו, אם תרצה, הסיבה לכך שהמאמר פורסם. המאמר אינו מכיל דברי הסתה לכשעצמו, אלא טוען כנגד השתקתו של כהנא, על-ידי ניסיון להוכיח כי כוונותיו היו טובות והדרך להשיג את מטרותיו הייתה לגיטימית. ניצה (שהקשר שלה למאיר כהנא הובהר בהערה שבסוף המאמר) ניסתה להציג צד אחד של כהנא. אתה, בהודעתך הזו (וגם אחרים בתגובות קודמות) הציגו את הצד האחר, המוכר יותר, למי שבטעות שכח. וטוב שכך - על זה בדיוק מתבסס האייל. על כך שהמאמר אינו עומד בפני עצמו, אלא בצירוף הדיון שעוקב אחריו.
לפיכך, תמוהה בעיני טענתך כי חסר "פרסום תגובה בצמוד או בגוף המאמר" - יש מאות תגובות בצמוד למאמר, כולל זו שלך. כאן לא Yנט, שם אין התייחסות רצינית לתגובות. כאן התגובות הן שוות ערך למאמר - יש שיאמרו אפילו שהן עיקר העניין - ולכן אי אפשר להתייחס לאייל כמו לעיתון, שבו תצפה למצוא בוקסה לצד כתבה בה תובע דעה נגדית. באייל יש יותר בוקסות מאשר כתבה.

אני מתנגד ל"מסגור" של דברים על ידי המערכת בניגוד לרצונו של הכותב. הדברים מוסגרו מספיק על ידי עצם שמה של הכותבת וההבהרה בסוף המאמר אודות הקשר האישי שלה לרב כהנא.
הרי ניצה עצמה ניסתה למסגר את הנושא באופן מסוים - זו הייתה מטרת המאמר, למסגר את הדיון בכהנא באופן מסוים. אילו המערכת הייתה מתערבת ודורשת לכלול כותרת שלילית לגבי כהנא, או אפילו כותרת אמביוולנטית ("כהנא - מושיע או נאצי?") הרי שהיינו חוטאים למאמר עצמו ומטעים את קוראינו, שיקבלו את המאמר כאילו הוא תשובה (חד משמעית) לשאלה שהוצגה בכותרת. מצד שני, אינך יכול לצפות מניצה להסכים להכניס שינויים במאמר כך שהנושא יוצג באופן אובייקטיבי יותר. אי אפשר לדרוש זאת ממי שכותב מאמר עמדה (וזה כל מה שיש באייל, למעשה - מאמרי עמדות). יהיה זה כמו לדרוש מנחמיה שטרסלר לשנות את הטור שלו כך שתובע בו הלגיטימיות והצדק שבדרישותיהן של החד-הוריות, או שהעורך יוסיף בכוונה כותרת שלילית כלפי התוכנית הכלכלית.

לשיטתי, אי אפשר לפסול קולות. הקולות שם, בין אם נרצה או לא. הדרך הטובה ביותר להתמודד איתם היא להעמידם לדיון ולהוקעה ציבורית, ולטעמי האייל הוא המקום הטוב ביותר לעשות כן - מה גם שהוא המקום היחיד שבו אני יכול ליישם את מדיניותי הזו. יתר על כן - מרגע שעמדה מסוימת נידונה וגורלה נחרץ להוקעה פומבית, כפי שכבר היה במקרה של הכהניזם, אין בכך כדי למנוע העלאה מחדש של הנושא כעבור זמן מה: דברים משתנים. עמדות משתנות. מצבים משתנים. מה שב-‏88 היה בלתי נסבל (כהנא, או - לחלופין - שיחות עם אש"ף), היום יכול להיות הדבר האלמנטרי ביותר. חשוב מה היה קורה לו אנשים כמוך מהצד השני של המתרס הפוליטי היו טוענים כי את האיסור על שיחות עם אש"ף אין להעלות לדיון נוסף בשום פנים ואופן, וכי מדובר בבגידה בעם שאינה יכולה בכלל להיות נושא לדיון? אני מבטיח לך שאילו זה היה המצב כיום, היינו מעלים מאמר באתר שנושאו - "שיחות עם אש"ף, עכשיו!".

לבסוף, המבחן שלך הוא יותר מבעייתי. האם לדעתך יש למנוע דיון במאמר תחת הכותרת "מדוע יש לסגור את האינטרנט"‏1?
ומה עם מאמר שמאלני רדיקלי תחת כותרת המשנה "המדינה היהודית היא עוול לעם הפלסטיני. על ישראל להכריז על עצמה בטלה ומבוטלת, ועל אזרחיה לשוב למדינות מהן באו"? גם קבלת הטיעונים שבו תצריך את סגירת האייל, אבל בטוחני כי לא תמצא בכך עילה למנוע את פרסומו.

לסיום, אני, בניגוד אליך (ודווקא בגלל קוראים כמותך) כן סומך על קוראי האייל שידעו לקבל את הדברים כראוי, וחושב כי הדיון שהתקיים ומתקיים בעקבות המאמר הוא חשוב, וטוב שיש איפה לקיים אותו.

1 פורנו, אתרי שנאה וכיו"ב. לא שווה את המאמץ והפגיעה בילדינו. נגיד.
הטעיית הציבור ומבחן המסגור 161354
יש הבדל בין קריאה לקריאה. כאשר מישהו קורא "על ממשלת ישראל לסגור את 'האיל הקורא' ויפה שעה אחת קודם" זו קריאה מקוממת אך לגיטימית ואינה דורשת מסגור. כאשר הקריאה היא "כשנעלה לשלטון נתלה את עורכי כל המגזינים באינטרנט על האקליפטוס הקרוב" יש חריגה מתחום הלגיטימי. כשכהנא כותב/ת על "מרחץ הדמים האיום" שיבוצע ב"גויים דוברי עברית" וב"גידול הסרטני" (היינו, חילונים) כל "יהודי מציאותי" יכול לראות כמה עלי אקליפטוס בזווית העין.
במלים אחרות, ההבדל בין קריאה לקריאה אינו בתוכנה אלא בפעולה המוצעת ובמבצע המיועד שלה. אפשר לקרוא לכולנו לזנוח את דרכנו הדמוקרטית הטועה לטובת חיי אמונה ותורה, אבל מהחזון המילנרי של כהנא לא נרמזת בחירה חופשית שלנו. להיפך. "נגע הצרעת" (רעיונות ליברליים) צריך ל"היעקר" ביד חזקה ובזרוע נטויה – היינו, בכפיה או בפגיעה פיסית. מאחר ולכהנא היה עבר עשיר של פעילות אלימה וויג'ילנטית (ר' http://faculty.biu.ac.il/~hemdaby/docs/alimut_politi... ) יש חיזוק נוסף לחשש מפעולותיו.

נושא חשוב נוסף הוא אפשרות של הטעיית הציבור. נכון שהמאמר אינו הדבר היחידי ב"האיל הקורא" ונכון שלעתים הוא הופך משני לדיון שבעקבותיו, אך הוא עדיין מקבל מיקום מערכתי בראש העמוד, כדבר החשוב ביותר והמובלט ביותר בכל שרשור הודעות. במקרה כזה, חשוב להמנע מהטעייה מכוונת בנושאים קריטיים של הציבור. רק מעטים, אם בכלל, מקוראי הדיון טרחו וקראו את ספרו של כהנא "על הרעיון," פחות מהם אמונים על איתור הרעיונות מבעד לאריג הכאילו-הלכתי של טיעוניו, ועוד יותר מעטים, חוששתני, 'זכו' לראותו מופיע "חי" בעצרות (אני עוד זוכר אותו מחייך ונוהם בדרכו הייחודית בכיכר הקטנה בפינת רחוב הבנים ורחוב ישורון בהוד-השרון "ואני אטפל בהם... אתם יודעים שאני אטפל בהם... הווווו, איך שאני אטפל בהם..."). לכן, הצגתו כמין שיה רעיונית מטעה את הציבור, אם הדברים לא מובאים בהקשרם. ועוד יותר חשוב ההקשר בגלל שהאדרת התמימה כביכול שעוטה נ. כהנא על דבריו מכוונת מראש להטעות.

אשר לפרקטיקה של המסגור. אני נסוג בי. אין צורך בפרסום תגובה בצמוד או בגוף המאמר, אבל ישנן דרכים שונות ולגיטימיות למסגור. האחת היא הפנייה למקור הדברים (מצע כ"ך, "אור הרעיון"), שנייה היא הצגת שאלות מסוימות לכותב שעליו לענות עליהן בגוף הכתבה. כל גורם עיתונאי או הגותי מעוניין בכתבה לא רק כשלעצמה אלא משום שהיא עונה לשאלות רלוונטיות. לכן, הכוונה לנגיעה בנקודות חשובות כמו דמות המדינה תחת שלטון כהניסטי (כזכור, כהנא קרא לכפיית כללי לבוש והתנהגות דתיים, איסור חופש ביטוי ואמנות, הקפאת הדמוקרטיה, ומגדנות מסוג זה), גורלם של חילונים ("הסרטן," "המתיוונים") תחת שלטון כזה, מה תעשה ישראל מול מחאות מחוץ על מדיניותה (כהנא המליץ על מלחמת גוג ומגוג בה יציל ה' את חסידיו וישמיד את כל השאר), יחס לחריגים, וכן הלאה חשובות מאוד לקוראים.

ואי אפשר בלי קצת לסיום: היכן יעבור הקו בין מה שדורש הבהרות ומה שאינו דורש הבהרות? האם מאמר המפרט את מסכת העדויות לכאורה של מכחישי שואה לכך שהשואה לא הייתה ראוי לפרסום? האם מאמר המבהיר כי בעלות מפלגת איקס לשלטון יעוקרו באחת כל הג'ינג'ים משום שהם מהווים סכנה לציבור ראוי לפרסום? ומדוע לא לפרסם קטעים מכתביהם של שטקר, היטלר או רוזנברג? אחרי הכל, גם אלו דברים שלציבור יש עניין לדעת עליהם. לא?
הטעיית הציבור ומבחן המסגור 161404
אין לי אלא לציין את הברור מאליו - אילו מישהו היה מתנדב לכתוב מאמר מנוגד אודות כהנא, הייתי שמח לפרסמו גם כן.
לאייל יש מגבלות מערכתיות. למשל - איננו יכולים להזמין מאמר. לכל היותר אנחנו יכולים לבקש, אבל לא יותר מזה. אילו הייתי יכול, יתכן שהייתי מזמין מאמר מנוגד לזה כדי להציג את הנושא מכל הכיוונים. מכיוון שלא עומדת לי האפשרות הזאת, פרסמנו את המאמרים כפי שהם, והצד השני נחשף בתגובות להם.

באשר לשאלותיך בסוף - הייתי מפרסם כל אחד ואחד מהמאמרים שציינת, בהנחה שהיו עומדים בסטנדרטים הרגילים של המערכת.
כהניזם ללא מסיכות 161335
זה יפה שאתה מדבר על נאציזם ותןך כדי מציע להוציא מחוץ למחנה דעות שנראות לך "קיצוניות מאוד" ע"י מסגור מיוחד:
"כל קורא מצפה לכך שדיעות קיצוניות מאוד "ימוסגרו" באופן מסויים, שיאפשר לקורא לעמוד באופן מסויים על מיקומן על קשת הדיעות" המממ... לא עדיף פשוט להסתפק בטלאי צהוב (וירטואלי)? טול קורה מבין עיניך!
כהנא היה מוקיון שהפיץ שנאה 161350
לא רק נגד ערבים.השמאל היה שנוא עליו לא פחות.אין הבדלים גדולים בין מוקיון גזען ככהנא לבין דומיו זירינובסקי ולה פן.לא מקרה שכהנא הותיר אחריו יורש בדמותו של מרזל,מוקיון לא קטן בזכות עצמו.בניגוד לרוב הכותבים ''זכיתי'' לראות ולהקשיב להטפותיו ולנאצותיו בחולפי פעמיים באזור שבו התקיימה הפגנת תמיכה בו,הן בראשלצ והן בירושלים.אל תאמינו למנסים לטשטש את דמותו האמיתית ולהאציל עליו תכונות שלא היו בו.הביטוי כהניזם שחדר לשפה הולם את מידותיו ואת מעלותיו.בבסיס אין הבדל בין גזענות יהודית לבין גזענות של גויים.האלימות,השנאה,התיעוב והפחד מפני הזר,ההתנשאות,הכל כל כך דומה.ההתמודדות עם תופעות שכאלה הן דווקא דרך הפניית תשומת הלב אליהן,וערעור הלגיטמיות שלהן.
כהניזם ללא מסיכות 161355
כשתצאי מארון האנונימיות שבו את מתחבאת, תזכי לתשובה
כהניזם ללא מסיכות 161357
כשתתייחס לגופו של ארגומנט ולא לגופו של אדם, תזכה לתשובה
כהניזם ללא מסיכות 161360
מה גם שאתה בעצמך לא כותב בשם מלא. צביעות כבר אמרנו?
כהניזם ללא מסיכות 161391
מבט אחד בכתובתו של אורי מראה שהוא לא ממש מתחבא.
בולשביזם ללא מסיכות 161430
א. בשיטה שלך ניתן להשוות כל תנועה לנאצים. את חוצה ישראל ניתן להשוות לאוטובאן וכל שנותר לנו זה לייצר מכונית לעם והנה אנו באותה מדרגה כמו הנאצים.
זה שאומה רואה את ייחודה בזהות לאומית אתנית וגם משבחת אותה זה דבר בהחלט טיבעי. מה שזה לא טיבעי זה לקחת אנשים חפים מפשע ולכלוא אותם במחנות ולאחר מכן להשמידם בשיטה תעשייתית. תופעת ההשמדה בשילוב עם אנטישמיות קיצונית היא מה שעושה את הנאצי ל-נאצי במובן הרע של המילה. לא המוסיקה שהם האזינו לו - לא הבירות והנקניק - לא האוטובאן - ולא העדפות הגזע שלהם הפכו אותם לגורם שלילי עבורנו. אלא שנאה אנטישמית עיוורת ומוכנות לחסל עם שלם כמו שמתפטרים מזבל.
הערה: להפתעתנו יש היום עם שחושב בדיוק כמו הנאצים הן בשנאה האנטישמית (שפירושה למען הסר ספק שנאת ישראל) והן במוכנותם הגלויה להשמדת עם.
ב. האשמת כהנא בעיוות הציונות זו קצת יות מחוצפה מצדך. עם כבר הציונות היא שעשתה שימוש נכבד במקורות היהודיים על מנת להצדיק את קיומה. מיותר לציין את תוכנית אוגנדה (שבעצם היא בשטחה של קניה) שלא יצאה לפועל למרות שההחלטה התקבלה על ידי החילונים ברוב מוחלט. אבל משום מה לא ניתן לממש אידיאולוגיה בלי חזון ומה לעשות ה"חזון" החילוני לוקה בחסר. ברור גם שאתה לא מביא פה ערב רב של ציטוטים אקרעיים כדי להוכיח את טענתך האווילית. דווקא הציונות החילונית עשתה כמיטב יכולתה לדכא את הזיקה למסורת האבות ב"הצלחה" מרובה לדאבוני. היכן שהשקרים לא הספיקו גם גזלו חילונינו עוללים מאימותיהם כדי לצמצם השפעת הרוח היהודית.
ג. לאחר התחת האשמות שקריות בכהנא שבסך הכל מייצג תנועה לגיטימית בתוך היהדות ושניתן לא להסכים איתה ולהתווכח עם השקפתה (גם אם המציאות מראה אחרת). פונה הבולשביק אורי למפלטו הראוי - סתימת פיות - לאחר שהצטעצע לו בדמוקרטיה ונאורות חושף הנבל את הערבון המוגבל של השקפותיו.
בולשביזם ללא מסיכות 161434
א. מלבד השמדת היהודים, אתה לא מוצא שום בעיה נוספת בתנועה הנאצית? האם לא היתה שום בעיה עם התנועה הנאצית לפני 39? האם אנחנו צריך לחכות שש שנים אחרי שכהנא ישטלת על המדינה, בשביל להסיק שהוא שונה מהנאצים?

ב. העובדה שהציונות השתמשה במקורות יהודיים לא אומרת שכהנא לא עיוות את הציונות.

ג. הדיון כאן הוא על השאלה אם תנועתו של כהנא היא "תנועה לגיתימית בתוך היהדות", אתה לוקח את התשובה החיובית לשאלה הזו כמובנת מאליה. אבל לדעתי אורי נימק טוב מאד למה התשובה השלילית היא הנכונה. והסיומת של תגובתך, מעידה עליך הרבה יותר מאשר על אורי.
א. הבעיות שציינתי היו בנאציזם מתחילת דרכה 161453
ב. העובדה הזאת אומרת שהציונות עיוותה את היהדות לצרכיה.
ג. חופש הדיבור והבעת הדעה, שמעת על זה פעם? כנראה שלא וגם חברך הבולשביק (גורביץ'?) לא מאמין בזה במיוחד לפחות לא לגבי ה"אחרים" בזה אתם דוקא עושים שרות לנאצים כמו שעשו הקאפו למרות שאין לחשוד בהם שדגלו בתורת הגזע.
א. בולשיט 161463
הבעיות שציינת היו "לקחת אנשים חפים מפשע ולכלוא אותם במחנות ולאחר מכן להשמידם בשיטה תעשייתית", "תופעת ההשמדה בשילוב עם אנטישמיות קיצונית", כל אלה החלו שש שנים לאחר שהנאצים הגיעו לשלטון. הבעיות שהחלו לפני עליית הנאצים לשלטון, היו אלה שפירט אורי, ומאפיינות את הכהניזם.

ב. נגיד, זה עדיין לא משנה כלום לצורך טיעונו של אורי.

ג. תוך כדי התעלמות מהציניות הגסה של השימוש שלך ב"חופש הדיבור והבעת הדעה", ותוך כדי התעלמות מסגנון ההתדיינות הנחות והדוחה שמאפיין אותך. האם בשם חופש הדיבור תתן לפדופילים לשכנע ילדים להתפשט? האם בשם חופש הבעת הדעה תיתן לאנשים להסיט לרצח? גם חופש הדיבור, וגם על החופש להביע דעה, יש מגבלות.
על חופש הדיבור והבעת דעה 161480
דברים שהחברים שלך במיוחד מזלזלים בהם, אז אל תבוא בשם הגנתם.
או: של נעליך כשאתה מדבר על ערכים אלה.
בולשביזם ללא מסיכות 161436
שלום. פה זה לא "ארץ הצבי", פה זה "האייל הקורא", ואלו תנאי השימוש:
פה לא לא קוראים למגיבים אחרים "נבל" או שולחים אותם לבדיקות פסיכיאטריות (תגובה 161427).

בתודה מראש.

(פורסם באופן פומבי בשל הזעם הרב שנראה שהמאמר מצליח לחלץ מאנשים, לתחושתי לפחות)
טוב שהערת את עיני! 161870
פה זה לא..בלה...בלה... שמחתי לראות שאתה יודע את מקומך אבל אל תתנשא מקומך לא בהכרח מתעלה. בכל אופן בשבילי שתי ה''מקומות'' על אותו המסך בדיוק.
הייתי שמח לו היית טורח במקצת ושולח את התגובות שנפסלו למען אלמד ''משגיאותיי'' להבא. בכל אופן ברור מדבריך שהיתה מילה שלא במקומה ואולי גם משפט אבל ''קפצת'' על המציאה ופסלת הכל, אחלה, כל הכבוד, בראבו.
כי לא נולד הבן זונה שיעצור את ישראל? 162107
אתה רואה? אם היית כותב את התגובה הזאת בפא"צ, בטח כבר מזמן היו מתקנים לך את שגיאות הכתיב והעברית.
אבל, חבל, 162136
שבגלל שההודעות המקוריות נמחקו, אף אחד לא יכול לתקן את הטעויות ההיסטוריות שלו.

אולי כדאי שאכתוב את הטענה המקורית שלו בשפה מספיק יפה על מנת שאנשים יוכלו לתקן אותו. אז, בתגובה לתגובה 161463, טען מר פזיזא, בין השאר, שהנאצים הצהירו על כוונתם להשמיד את העם היהודי עוד לפני עלייתם לשלטון (למעשה, עוד בזמן כתיבת "מיין קאמפ"), והמשיכו במדיניות השמדה *מוצהרת* כל זמן היותם בשלטון.
לאנל האלמוני 162143
במקום להטיל משימות על אנשים אחרים למה שלא תטרח בעצמך להוכיח את טיעונך.
לבור הפזיז 162147
קרא את המאמרים בקישור http://www.yadvashem.org.il/Odot/prog/INDEX_gibuy.AS... (מתוך אתר יד ושם).
תכנית אוגנדה - הסיפור האמיתי 161438
כמה דברים שלא ידעתם על תכנית אוגנדה:
- היא הוצעה להרצל ע"י הבריטים בעקבות פוגרום קישינב הידוע לשמצה, אשר העלה חשש כבד לחייהם של יהודי רוסיה.
- היא אומצה ע"י הרצל כתכנית *הומניטרית* לשעת חרום בלבד, וללא כל כוונה להחליף את א"י בתור יעדה הלאומי של הציונות‏1.
- בקונגרס הציוני הששי, אשר בו העלה הרצל את התכנית, נרשם רוב גדול (592 בעד, 871 נגד ו-‏99 נמנעים) בסך הכל בעד שיגור משלחת לאיזור המוצע (ולא שום דבר מחייב).
- ראש המתנגדים: אוסישקין.
- בין המחייבים: הרצל, נורדאו, ולא תאמינו: נציגי "המזרחי" (מפד"ל של היום).

1 הרצל אף טרח לצטט "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" בעברית, בעקבות הקונגרס הציוני הששי בו התקבלה ההחלטה לבחון את התכנית.
תכנית אוגנדה - הסיפור האמיתי 161493
תוספת מעניינת היא שלא מדובר באוגנדה של היום, אלא בקניה.
תכנית אוגנדה - הסיפור האמיתי 161871
תכנית אוגנדה - הסיפור האמיתי 162094
אני מניח שהטעות שלך היא טעות הקלדה.
המספרים הנכונים הם:
295 בעד - 178 נגד - 100 נמנעים.
וולפסון ניסה להניא את הרצל מתוכנית אוגנדה באופן ישיר, "אתה אישית היית הולך לאוגנדה? לא! ובכן, בכך חרצת את דין העניין. מותר לנו לעזור לעמנו להגיע לבית משלו, אם הוא מתאים להיות גם ביתנו..."
עבור הרצל לא דובר כאן על עקרונות אלא על הצלת המונים ממצוקה.
"הגענו לכך שהדרכים מתפצלות, ופיצול זה חוצה אותי."
ואם יארע הקרע, יישאר לבי אצל דורשי ציון, ושכלי יהיה עם תובעי אפריקה. זו התנגשות כה עזה שאוכל לפתור אותה רק ע"י התפטרותי." ( "מכתב אל העם היהודי" 11.11.1903).
תכנית אוגנדה - הסיפור האמיתי 162139
עם עם ישראל הסליחה. בכל אופן, ולא שזה משנה משהו, לי ידוע על 99 נמנעים:
תכנית אוגנדה - המספרים האמיתיים 162160
בשמי ובשם עם ישראל הסליחה מוענקת לך...
אבל לא נראה לי שהבנת.
הבעיה איננה עם מספר הנמנעים. על המסך שלי מופיעה תגובתך כך שכתובים בה המספרים במהופך, כלומר : 592 (צ"ל 295) בעד, 871 (במקום 178) נגד.
לא די בכך שמספרים כאלו הופכים את הקונגרס ה-‏6 מקונגרס ציוני לקונגרס הודי, אתה עוד טוען אח"כ שהיה רוב בעד.
תכנית אוגנדה - המספרים האמיתיים 162164
אתה צודק כמובן. התיקון היה *אך ורק* של מספר הנמנעים.
בולשביזם ללא מסיכות 161442
א. Put your money where your mouth is, Mr Paziza.

אם תצליח להשוות בצורה כה מפורטת, בהירה ומדוייקת, סעיף אחר סעיף, בין תנועה אחרת (הציונות הסוציאלסטית או הירוקים, למשל) לבין הנאציזם, אשמח מאד לראות זאת. עד שאכן תעשה זאת, תשאר טענתך הרלטיביסטית מרחפת באוויר, ללא תוכן.

ב. האשמת הפשיסטים באלימות היא חוצפנית. גם כוח השלום של האו"ם משתמש ברובים במהלך פעולתו.

בקיצור, מה? אורי לא טען כנגד ההסתמכות על מקורות יהודיים במשנת כהנא. רלוונטיות, בבקשה.
הערבים המוסלמים גרועים מהנאצים 161877
ויש השוואה פרטנית למדי במאמר זה:
לגבי השאר ראה את הודעותי שנמחקו.
161967
לא מספק משני טעמים:

א. לא עשית זאת בעצמך. אל יתהלל חוגר כמפתח (מתוך מחקר ופיתוח).

ב. בעוד שהשוואתו של אורי מסתמכת רק על ציטטות ישירות מהגותו של כהנא, המאמר הנ"ל בקושי מסתמך על ציטטות ישירות מכל הגות מוסלמית, אלא על דברים של מקורות מסדר שני ושלישי. הציטטות הישירות מן ההגות המוסלמית הן של מנהיגים פונדמנטליסטים ספציפיים (למשל, אוהב הבריות חאג' אמין אל-חוסייני). אין רבים שיתווכחו כי יש מקבילות לא מעטות בין האיסלאם הפונדמנטליסטי הקיצוני לבין הנאציזם, כמו גם לבין המרקסיזם-לניניזם ושאר מרעין בישין, אבל זה כלל לא הנושא.
אם כבר אז כבר... 161988
א. תהפוך את זה ל''אל יתהלל חוקר כמפתח'' ובא לטכניון גואל.
אם כבר אז כבר... 161996
אבל אז זה בכלל לא נכון (אבל נשמע מגניב יותר. איני ראוי). הכוונה היא לחוגר נשק, לעומת זה שפיתחו. אבל לא משנה.

אוף.
אם כבר אז כבר... 161998
במשטרה אומרים : אל יתהלל חוקר כמפקח
בולשביזם ללא מסיכות 161484
אהממ רק הערה בנוגע לתכנית אוגנדה - רבים טוענים כי הצעתו של צ'מברליין (לתת לציונים את אוגנדה הבריטית) לא היתה רצינית ולא כוונה להיות רצינית ולו לרגע, ובאה רק ככסת''ח.
אני רוצה רק להוסיף שהם אומרים זאת גם לגבי הצהרת בלפור 161878
וכנראה זה נכון. מפני שכל פעולותיהם המדיניות והצבאיות מאז הצהרת בלפור כוונו נגד היהודים או לחלופין נמנעו מפעולות שהיו עשויות לסייע ליהודים.
קראתי בספר של היסטוריון בריטי (שאת שמו שכחתי בעוונותי) שקצב התמותה בקרב פליטים יהודים במחנות שהיו בבריטניה היה גבוה יותר מבגטו וורשה. צא ולמד.
בולשביזם ללא מסיכות 161529
1 "...מה שעושה את הנאצי ל-נאצי במובן הרע של המילה" בניגוד לנאצי במובן הטוב של המילה?
2 "אלא שנאה אנטישמית עיוורת ומוכנות לחסל עם שלם כמו שמתפטרים מזבל" שנאה אנטי ערבית עיוורת היא תופעה רגילה בישראל
3 המוסלמים אינם עם
4 התיישבות בארץ והקמת מדינת יהודים בה היא הרבה יותר מחוצפה מצדכם
5 "עם כבר הציונות היא שעשתה..." אם כבר הציונות היא שעשתה
6 "מיותר לציין את תוכנית אוגנדה (שבעצם היא בשטחה של קניה) שלא יצאה לפועל למרות שההחלטה התקבלה על ידי החילונים ברוב מוחלט" אכן מיותר לציין את התחלת וסיום הפרשה בלבד. ההצעה התקבלה ברוב ולאחר שיצאו מספר נציגים מרוסיה בבכי נכנע הרצל יצא אל מחוץ לאולם לנחמם ועשה שתי פעולות:
א כהצהרה טקסית הרים את ידו הימנית ואמר "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"
ב העלה הצעה שהתקבלה לשלוח משלחת בדיקה לאוגנדה. בנוגע למשלחת אמר לחבריו בסיום הכנס "אם המשלחת תחזור ובידיה דו"ח חיובי אגיש אותו לכנס ואתפטר" כך שרק פעולות לא דמוקרטיות גרמו לפסילת אוגנדה ואולי גם להקף העצום של היהודים שמתו בשואה.
7 "היכן שהשקרים לא הספיקו גם גזלו חילונינו עוללים מאימותיהם כדי לצמצם השפעת הרוח היהודית" האם אתה מוכן לספק דוגמא? ואני מבטיח שגם אם תמצא כזאת יש דוגמאות מדויקות נגדיות.
8 "לאחר התחת האשמות שקריות" לאחר הטחת האשמות שקריות
חוצפה? 161531
ואתה בטח כותב מאיזה אי שומם שמצאת בלב האוקיינוס ולא גרשת ממנו אפילו את הסרטנים.
חוצפה? 161533
אני אשאיר לפוליטיקוס להבהיר אם הוא רוצה מאין הוא כותב, אני רק אציין שזה לא רחוק, למיטב ידיעתי, מהיכן שאני כותב (לכו תבדקו בדף הכותב שלי). אבל מה זה הדימוי הזה "אי שומם שמצאת בלב האוקיינוס ולא גרשת ממנו אפילו את הסרטנים"?
חוצפה? 161542
הדימוי התייחס לטענתו שההתיישבות בא''י ישראל היתה חוצפה.
חוצפה? 161534
יש הבדל בין התיישבות לבין הקמת מדינה של המתיישבים.
חוצפה? 161541
המתיישבים הציעו לתושבי המקום להיות חלק מאותה מדינה. החוצפה שלהם היתה שנמאס להם להרדף ולהיות משוללי זכויות במקומות אחרים על פני הגלובוס. מה התרוץ שלך?
חוצפה? 161547
חלק מאותה מדינה של המתיישבים כאזרחים פחותי זכויות ולא שווים בהכרת המדינה
בולשביזם ללא מסיכות 161539
6. ב. מה שגרם להיקף העצום של היהודים שמתו בשואה הוא מפעל עצום של גרמניה לריכוז, גירוש ורצח יהודים, ולא מה שחשבת שאולי גרם לכך.
בולשביזם ללא מסיכות 161548
1 הכוונה הייתה שאולי אם היהודים היו מהגרים לאוגנדה לגרמנים לא היה את מי להרוג
2 מה חשבתי שגרם לכך?
בולשביזם ללא מסיכות 161549
2. כתבת שהפעולות שגרמו לפסילת אוגנדה אולי גם גרמו לכך, אז הנחתי שאתה אכן חושב שאותן פעולות אולי גרמו לכך ובאתי לשלול את האפשרות הזו.

עתה (בעקבות ההבהרה ב-‏1) נראה כי מה שכתבת דווקא לא היה מה שהתכוונת, וממילא שלא חשבת שזה היה הגורם, אפילו לא "אולי".
הרשו לי להתערב 161473
דעתי בעבר היתה בערך כדעתך (חשבתי שאנשים שאינם תומכים בכהניזם אינם צריכים לדחוף אותו לבמה בביתם). מאז שיניתי את דעתי:
א) דוקא קריאת חלק ב של מאמרה של ניצה, שבודאי אינה חשודה בנסיון להשמיץ את חותנה, העלתה בי מיד את הדמיון המדהים לתורה הנאצית. התרשמותי היתה שכל מה שיש לכהנא להוסיף מעבר לעמדות הימין הרגילות לקוח מדפי הספר הנאצי. (למעשה דמיון זה כבר צויין בעבר) ופה קבלנו אישור מפי הסוס, כפי שהראת בתגובתך.
ב) אני לא חושב שלאומנות אולטרה רדיקלית (קרי כהנא) פורחת וצוברת כח בדיון פתוח, השומר על חופש הביטוי ומאפשר ניתוח רציונלי של עמדות ותאוריות. הסכנה של קבוצות אלו היא ברחוב, בפסיכולוגיה של ההמון או האספסוף ליתר דיוק. שם התלהבות, רגש ("מן הבטן"), תיסכולים, תחושת החבורה, פחד, נקמה וכל מרכיב אחר של התת-מודע הקולקטיבי מסלקים את הרציונליות לזמנים אחרים. הצגת הדברים במסגרת ביקורתית ממסמסת תאוריות יותר מורכבות מהכהניזם ולא נראה לי שהדיון באייל יתרום לניצה תומכים במספר העולה על מספר המתנגדים.
ג) אני מסכים אתך אתך שהדמיון כהניזם-נאציזם הוא שיטתי באופן מפתיע גם תאורטית וגם פרקטית. אם זאת לא כדאי להיות אדוק מדי עד כדי אנלוגיה מושלמת. למשל קשה לי להאמין שהכהניזם דוגל בדיכוי מתגיירים (בין היתר מפני שציבור כזה הוא לעיתים קרובות כר פורה לגיוס תומכים). אני מנחש שהכוונה לגרים במובן התנ"כי ולא הדתי (כלומר לא מתיהדים). דרך אגב גם תורת הגזע לא דגלה באי-מוביליות מוחלטת. מי שהיו ב"דמו" פחות מ1/32 דם "יהודי" יכל להתקבל בחבורת הלאום הגרמני. באופן פרקטי גם יהודים למחצה, נרדפו ברייך הרבה פחות, למעשה במידה שאינה עומדת בשום פרופורציה למה שקרה עם יהודים מלאים. כך שהאנלוגיה לא עובדת בשני הכיוונים.
עם זאת. מה שעשית בתגובתך הוא חשוב מאוד, ואין לי אלא לומר: ! Hear ! Hear
הרשו לי להתערב 161482
אינני מוטרד כל-כך מהסיכוי שהרעיונות הכהניסטיים ישכנעו מישהו בכוח הניתוח הרציונלי שלהם. זו גם אינה מטרתם, לדעתי. היעד הוא פיצוח "יעדים מבוצרים" של חשיבה דמוקרטית וליברלית, כדי להפוך את הרעיון הכהניסטי לחלק לגיטימי מהשיח הציבורי.

כמו כל הקנאים לאורך הדורות, גם הכהניסטים נוהגים להציג פנים שונות במקצת בהתאם לקהל היעד. אם "אור הרעיון" ו"לשיכים בעיניכם" נועדו לקריאת קהל הליבה של הארגון, מאמרים המיועדים לקהל אחר מטשטשים במכוון את הפן הנאצי והמשיחי, את הגורל המיועד לחילונים, השלטון הפונדמנטליסטי המתוכנן, וכן הלאה. היעד הדמוקרטי-ליברלי חשוב להם במיוחד משום שרעיונות כאלו שולטים אצל חוגים רחבים בשלטון ומאחר והפונדמנטליסטים מייצגים מיעוט, עליהם ליצור לפחות מראית עין של מי שמכבדים את כללי המשחק הדמוקרטי. אם תזכור, גם הוגנברג, שלייכר וברונינג סברו שאפשר להשתלט על היטלר, עד ה-‏30 בינואר 1933.

אני מניח שמכיוון ש"האיל הקורא" פתוח לכותבים שונים ובמקביל נהנה מקהל קוראים בעל חשיבה דמוקרטית-ליברלית (ברובו) הוא מהווה יעד ראשוני מבוקש. לעניינם של הכהניסטים, השגת תומכים אינה ממין העניין כלל. כוונתם רק לחדור את היעד ולשדר לאנשי הליבה שלהם כי הלגיטימציה שלהם מתרחבת.
ו"האיל הקורא" אינו אינו היעד הסופי. מטרתם היא להתראיין בעיתונים המובילים ובערוצי הטלוויזיה. הראיונות הראשוניים יהיו עוינים למדי והכהניסטים שיופיעו שם יככבו כמין "תופעה" או "קוריוז" – אך הם יחדרו את היעד ומכאן, הזמנתם בפעם הבאה תהפוך הגיונית וסבירה. ועוד פעם. ואחר כך מישהו מהם יככב פה ושם כאחד מאנשי הצוות ב"פוליטיקה," וכן הלאה.

אשר לדמיון בין כהניזם לנאציזם, כמה הבהרות:
* הכהניזם אינו דוגל בדיכוי מתגיירים אלא רק בדיכוי (ולעתים "השמדה") של "גרים." כלומר, לא יהודים. מסכת הנמנים על ה"גרים" מטושטשת מעט. לרוב, הם כוללים חילונים (המכונים "גויים דוברי עברית"), לא יהודים אחרים וכמובן "ערבים." המובן המקורי של "גרים" הוא תנ"כי, אך כהנא מקדיש מאמץ עצום ב"על הרעיון" כדי לקשר בין "ז' העמים" שיהושע הצטווה להשמיד ולגרש בעת כיבוש הארץ וכל יושב הארץ היום שאינו יהודי דתי.
* הפרקטיקה של שיטת המיון הגזעי הנאצית והכהניסטית אינה חשובה בעיני (היא ממילא פיקציה) כמו עצם קיום מיון על פי שייכות גזעית. לדעתי, עבור הנאצים כמו עבור הכהניסטים לא חשוב כל כך אם כמה אנשים יחמקו מבעד לחורי הרשת (סבתי, למשל, הצליחה לסיים את התיכון בגרמניה בזכות המראה ה"ארי" שלה) אלא זאת שקיימת בכלל רשת כזו.

ותודה על המחמאה.
הרשו לי להתערב 161883
הערבים הרבה פחות חלוקים בשאלת ההכרח של חיסול מדינת ישראל. חבל שמרוב שאתם מתעסקים בכהנה אתם לא רואים את הסכנה הממשית של הנאצים האמיתיים, זה הכל.
הרשו לי להתערב 161888
אני מבטיח לך שמאמר של השייך יאסין היה גורר הרבה תגובות.
הרשו לי להתערב 161890
כן, פול איידלברג. מכירים (שם באמצע) תגובה 161464

וגלעד ברזילי היה אומר: Red Herring
הרשו לי להתערב 161894
בתגובה 161464 אין שום סיפור אמיתי ביחס לנדון, אלא אם אתה מחשיב את עובדת היותך "הולך רכיל" כדבר "האמיתי".
למי מתאים יותר הכינוי, "הולך רכיל?" 161969
מי שמקבץ עובדות ומסבירן בעצמו, כגון ערן בילינסקי בתגובה 161464 או מי שבעיקר מנבל את פיו, ובמקום להגיב בעצמו, מפנה אנשים לחפש את דעתו במאמרי אחרים, כמוך, אדוני היקר, בתגובה 161877 (וגם בתגובה 161883)?
למי מתאים יותר הכינוי, "הולך רכיל?" 162142
יתכן ו"עובדות" לגופו של אדם הן לא רכילות בעיניך אבל יש כאלה שחושבים אחרת גם כאשר את אלה מלווה הסבר (????). אני מבין שהטרחה הקשורה בקריאה של מאמר היא למעמסה עליך אבל שוב אין אני כופה עליך מאומה, מן הסתם לו אני כתבתי מאמר גם לא היית טורח לקוראו. בכל מקרה אני טרחתי והבאתי את הקישור לפורום ובשבילך ושאר הקהל המכובד אני המגיב. לא נתתי הוראות למשתתף כזה או אחר מה לחפש ואיפה (כמו אי אלו אנלים האלמוניים).
יש והטחת האמת בפרצופם של טיפוסים מסוימים תחשב לניבול פה.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 161543
א. האם ידועה לך עמדת ההלכה ביחס למעמדו של העם היהודי, למעמד ה"גויים" וליחסים ביניהם?

ב. האם תורתו הגזענית של הרב כהנא זצ"ל זהה, לדעתך, לעמדת ההלכה? אם לא - מה ההבדל ביניהם?

ג. האם עמדת ההלכה בכל הנוגע למעמד העם היהודי ולמעמד הגויים הינה גזענית, לדעתך? אם כן - מדוע הרב כהנא זצ"ל פסול יותר מ"סתם" דתיים?

אשמח לקבל תשובות מפורטות לפחות במידת הפירוט שבהודעתך.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 161656
א. ההלכה היא ים של פרשנות, פסיקות ודיעות, מרובדות שכבה על שכבה על שכבה. ישנן עשרות עמדות וגישות, שלא לדבר על פרשנויות כאלו ואחרות (כולל סותרות) לתורה, למשנה, וכן הלאה. אני לא חושב שיש עמדה אחת וגישה אחת לנושא כלשהו. לא לחינם נאמר: התורה אלף פנים לה. כל אחד מוצא בה את אשר הוא חפץ.

ב. תורתו הגזענית של כהנא נובעת מהשנאה היוקדת שלו לזר באשר הוא חוטא כמותו. הקשר שלה להלכה הוא אותו קשר שבין דארווין להיקשים העלובים של היטלר מסילופי תורתו – הוא רצה למצוא בה פנים הנותנות אישור להפרעתו, ומצא בה.

ג. אין דבר כזה "עמדת ההלכה." אם הייתה עמדה אחידה וחד משמעית כזו לא היה צורך בפירושים (כולל "אור הרעיון" של כהנא). דבריו של כהנא צריכים להבחן כשלעצמם, לא תוך התחבאות פחדנית מאחרי פיקציות הלכתיות. ככאלה, גם מצד רמת הפירוש שהוא נותן (שהיא עלובה למדי) וגם מבחינת הציטוטים המגמתיים והמטעים שלו, תחשב פסולה גם אצל אדם מאמין.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 161684
א. זה נכון שההלכה היא ים גדול ורב גוני, עם הרבה דיונים ודעות, אולם בכל זאת יש אחידות רבה מאוד בתוצאה הסופית. עובדה היא שלאחר אלפיים שנות הפרדות, ההבדלים בפסיקות ההלכתיות בין היהודים בגלויות השונות מינימליים ממש. כך שזה ממש לא נכון לומר שכל אחד מוצא בה את אשר הוא חפץ. נראה לי שזו דרך להתחמק עם הצורך להתעמת עם המשמעות של ההאשמות שלך את הרב כהנא בנאציזם. אין בך את העוז (ובצדק) לומר שהיהדות היא נאציזם, וכיון שאי אפשר להתעלם מכך שדעותיו של הרב כהנא הן המשך ישיר של ההלכה אז אתה מתחמק בטענה ש"כל אחד מוצא את אשר הוא חפץ".
ב. לרב כהנא (שגדל בגלות בין זרים אגב...), לא היתה שנאה יוקדת לזר, לפיכך תורתו לא יכלה לנבוע מזה, על אף שזה מסתדר לך בתאוריה. אני אפילו אומרת בביטחון שלא היתה לו שנאה על הרמה הייצרית כלל. השנאה לערבי- האוייב לנו, היא על הרמה הרציונלית, האומרת שאת האוייב שלך אתה צריך לשנוא כי הוא רוצה לעשות לך רע, בוודאי אתה צריך לשנוא אותו אם הוא כבר עשה לך רע (כאשר עם/אדם אוהב את אויביו- זה סימן שמשהו דפוק באהבתו העצמית. יש לזה שם - אוטואנטישמיות)

התהליך הוא כמובן הפוך, היחס שלו לערבים בפרט ואל הלא- יהודים בכלל, נובע מן ההלכה. אתה מוזמן לחפש בכל הספרות ההלכתית האם יש מהם החושבים אחרת ממנו באופן מהותי.

ג. לומר שזה שיש פירושים להלכה אומר שאין עמדת הלכה, זו פשטנות המשיקה לבורות. זה הרי אחד הדברים היסודים ביהדות, התורה שבכתב חיה ומתפתחת עם ודרך התורה שבעל פה. בכל הדורות היו פירושים חדשים ביהדות- האם על סמך זה אתה רוצה לטעון שאין כלל עמדה הלכתית? אז מעניין איך כל הדבר הזה שרד, ואפילו בגלות, אלפיים שנה!
על סמך מה אתה אומר שהציטוטים של הרב כהנא מטעים ומגמתיים?
אתה מוזמן להביא ציטוטים נגדיים, משהו שיראה כמה "מטעה ומגמתית" התורה של הרב כהנא.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 161695
יש יהדות אורתודוקסית,נאו-אורתודוקסית,קונסרבטיבית,רפורמית,חילונית, ועוד ועוד
הדבר האחרון שמאחד אותם היא ההלכה והפרשנות שלה.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 161698
וגם בתוך היהדות האורתודוקסית יש אשכנזים, ספרדים, תימנים, אתיופים; חסידים, מתנגדים; חרדים, ד"ל, חרד"ל; כהנא, תקומה, מפד"ל, ליכוד, מימ"ד, עבודה, מר"צ, חד"ש, ש"ס, אגודה...
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 161729
המפלגות החילוניות (כולל חד"ש הערבית...) שייכות ליהדות האורתודקסית? אבוי. למעשה רק מקומה של שינוי נפקד כאן.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 161734
חד''ש לא ערבית, חד''ש ערבית-יהודית. המפלגות לא ''שייכות'' ליהדות האורתודוקסית. יש יהודים אורתודוקסים שמצביעים למפלגות.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 161745
יהודים אורתודקסים גם מצביעים לרפובליקנים ולדמוקרטים בארה''ב, לטוריס וללייבור בבריטניה וכו'. אין זה עושה אף אחת ממפלגות אלו קשורות בצורה כלשהי ליהדות האורתודוקסית.
ברור, 161882
זה רק מראה שהיהדות האורתודוקסית רחוקה מלהיות חד גונית, שזה מה שטענתי בתגובה 161698. לא טענתי שהמפלגות קשורות בצורה כלשהי ליהדות האורתודוקסית.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 161730
ויש גם שומרונים וקראים, זרמים אלטרנטיבים ביהדות הקיימים עוד מתקופות היסטוריות.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 161748
הלכה קראית... מממ.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 161971
הלכה קראית? האין זה דבר והיפוכו? חשבתי שהם מתנגדים לפרשנות, המקבילים היהודיים ל-Biblical Literalists הנוצרים.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 162027
אשר על כן כתבתי ''מממ''. הלכה קראית, כמו ענן בן דוד וסעדיה גאון, היא דבר והיפוכו.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 162389
זה לא משנה. טענתי היא שהשומרונים והקראים צריכים להיות מוכרים כזרמים יהודים לגיטימים במדינת ישראל.
למורכב והמופנם 162422
מה אתה כבר יודע על היהדות בשביל לספח בשמה כל מיני תנועות קיקיוניות ?
הרי לגביך גם כת הפיות השעירות ממרג'עיון יכולה לדרוש (ובצדק!) להיות מוכרת כיהודית.
למורכב והמופנם 162483
מה אתה יודע על השומרונות והקראיות כדי לקרוא להן "תנועות קיקיוניות"?
מה אתה יודע על ההיסטוריה היהודית כדי להחליט שאין קשר בינן לבין היהדות?
טול קורה מבין עיניך.
למורכב והמופנם 162520
הרבה יותר ממך, כנראה.
ככה מחזיקים אותנו במתח? 162522
ספר, ספר!

--

סתם שאלונת: השומרונים, ואפילו הקראים, התפצלו מן הפרושים (אלה שאנחנו קוראים להם יהודים היום) לפני הנוצרים. האם הנוצרים הם גם פלג לגיטימי ביהדות? אם הם לא, למה חב"ד כן?
ככה מחזיקים אותנו במתח? 162528
הנצרות אינה פלג לגיטימי ביהדות, כידוע לך. אני מנחש שהשוני בין חב''ד לנצרות, מלבד המכנה המשותף המשיחי, הוא שחב''ד נשארת נאמנה לעקרונות היהודיים, ואף מסייעת לזרם האורתודוקסי בפעילות מסיונרית בקרב החילוניים.
אמם... 162529
ההערה כוונה לעבר ארז לנדוור, דווקא. הוא זה שטען שהקראים והשומרונים הם פלגים לגיטימיים ביהדות.

ההבדל האמיתי הוא שמשום מה היהדות האורתודוקסית לא רודפת את החב''דניקים המשיחיים כפי שקודמתה הפרושית רדפה את הפרוטו-נוצרים. מכאן שהחב''דניקים המשיחיים לא מרגישים צורך להפריד את עצמם. סביר להניח שגם השלב הזה יגיע.

ובאשר לידע הנרחב שלך לגבי הקראים והשומרונים, כולי מלא שקיקה שתרחיב בנידון.
אמם... 162622
אתה מתכוון בודאי לומר שהיהדות האורתודוכסית הפסיקה מסיבות שונות, לנדות ולרדוף את החסידים.
כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי 162526
"זרמים יהודים לגיטימים"
האם לדעתך צריכה מדינת ישראל לתת יחס מיוחד לזרמים יהודיים כלשהם?
לא. 162676
ולכך התכוונתי שאמרתי שבמדינת ישראל צריכים להיות מיוצגים כל הזרמים ביהדות, גם כאלה שהתפלגו ממנה במהלך ההיסטוריה. (לו הקונסרבטיבים והרפורמים היו קמים עוד מלפני כמה מאות שנים, גם הם לא היו נחשבים כיום ליהודים.)
כנראה לא ניסחתי את שאלתי כראוי 162680
ולכן ייתכן שלא הבנת את כוונתי.

שאלתי היא ''האם על מדינת ישראל לתת יחס כלשהו לזרמים יהודיים, מכל סוג שהוא''.
כנראה לא ניסחתי את שאלתי כראוי 162688
אם היא מוגדרת כמדינה יהודית - כן. הכוונה היא אך ורק מבחינה תרבותית ולא כפוסקת הלכה באשר לחיי היום-יום של האזרחים היהודים.
האם תוכל לתת דוגמה ליחס רצוי? 162702
לדוגמה, הפליה רצויה בין יהודים ומוסלמים, וכו'.
האם תוכל לתת דוגמה ליחס רצוי? 162940
למה הפליה? האם בצרפת מופלה היהודי ביחס לקתולי, למרות שזו מוגדרת כמדינה קתולית?
האם תוכל לתת דוגמה ליחס רצוי? 162941
אני הבנתי את דבריך כהצעה לתת יחס מיוחד לזרמים יהודיים, לעומת זרמים מוסלמיים ואחרים. לא הצלחתי להבין כיצד מתבטא היחס המיוחד.
האם תוכל לתת דוגמה ליחס רצוי? 162944
כוונתי היתה זו - הגדרת היהדות של מדינת ישראל תיקבע עפ''י כל זירמי היהדות ולא רק על סמך זרם אחד, השמרני ביותר.
האם תוכל לתת דוגמה ליחס רצוי? 162959
ועל זאת שאלתי - לצורך מה דרושה למדינת ישראל "הגדרת יהדות", לאמר: מאי נפקא מינה? מה צריכה מדינת ישראל ליתן ליהודים ולמוסלמים לא לתת?
האם תוכל לתת דוגמה ליחס רצוי? 162960
ענין הנתינה צריך להיות שווה לכולם. ענין היהדות הוא הכנסיה הלאומית, כפי שקיים ברוב מדינות אירופה, מרוסיה ועד בריטניה.
האם תוכל לתת דוגמה ליחס רצוי? 163064
סלח לי על בורותי, אבל אין לי מושג מהי ''כנסיה לאומית'' במדינות אירופה. אודה לך אם תואיל להסביר את המושג, ולומר אם אתה מציע להנהיגו כאן.
האם תוכל לתת דוגמה ליחס רצוי? 163298
כנסיה לאומית היא הכנסיה הממלכתית במדינה, כמו הכנסיה האנגליקנית בבריטניה, הכנסיה האורתודוקסית ברוסיה וכו'.
בישראל קיימת הרבנות הראשית שמייצגת רק את הזרם האורתודוקסי. הצעתי היא להרחבת הייצוג לכל הזרמים ביהדות.
והקתולית באיטליה, וגם בצרפת 163300
האם תוכל לתת דוגמה ליחס רצוי? 163404
ככל הידוע לי, לפחות בענייני נישואין וגירושין, מעמדה של הרבנות בארץ אינו שונה מהותית ממעמדם של בתי הדין הדתיים האחרים, השרעיים והנוצריים. שלושתם שותפים במונופול הנישואים והגירושים בישראל. אני מקווה שאינך מציע להשאיר את השליטה בידי רבנות מורחבת שתכלול גם רפורמים וקונסרבטיבים.
אלו סמכויות נתונות בידי הכנסיה האנגליקנית מתוקף היותה "הכנסיה הלאומית", ואינן נתונות בידי גופים דתיים אחרים?
  צרפת • נריה
  צרפת • ארז לנדוור
  הקראים • נריה
  הקראים • ארז לנדוור
  הקראים • נריה
  הקראים • אביב י.
  הקראים • נריה
  הקראים • אביב י.
  הקראים • Lior
  הקראים • אביב י.
  כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי • אורי
  כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי • י. ברכה-גלולה
  כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי • ניצה כהנא
  כהניזם ללא מסיכות-כמה שאלות לאורי • אורי
  שבעים פנים. • יהונתן אורן
  שבעים ואחת • האיל היפאני
  כהניזם ללא מסיכות • ניצה כהנא
  כהניזם ללא מסיכות • אורי
  תודה לך • שוטה הכפר הגלובלי
  כהניזם ללא מסיכות • ניצה כהנא
  בעניין אריאל • האייל האלמוני
  בעניין אריאל • ישראל פזיזא
  כהניזם ללא מסיכות • ניצה כהנא
  כהניזם ללא מסיכות • אורי
  כהניזם ללא מסיכות • ניצה כהנא
  כהניזם ללא מסיכות • אייל מזדמן
  כהניזם ללא מסיכות • האיל היפאני
  כהניזם ללא מסיכות • אורי
  כהניזם ללא מסיכות • ניצה כהנא
  כהניזם ללא מסיכות • אייל מזדמן
  סליחה על ההתערבות • סתם איילת בארץ ישראל
  סליחה על ההתערבות • האייל האלמוני
  סליחה על ההתערבות • סתם איילת בארץ ישראל
  סליחה על ההתערבות • כליל החורש נאורי
  סליחה על ההתערבות • האייל האלמוני
  סליחה על ההתערבות • סתם איילת בארץ ישראל
  סליחה על ההתערבות • כליל החורש נאורי
  סליחה על ההתערבות • סתם איילת בארץ ישראל
  סליחה על ההתערבות • כליל החורש נאורי
  שאלה לא קשורה • סתם איילת בארץ ישראל
  שאלה לא קשורה • כליל החורש נאורי
  "מנין לך?" • האייל האלמוני
  "מנין לך?" • סתם איילת בארץ ישראל
  "מנין לך?" • כליל החורש נאורי
  "מנין לך?" • ניצה כהנא
  סליחה? • כליל החורש נאורי
  וגם ''יחד'' נכנסו • ערן בילינסקי
  שיקרא בעצמו • גרושו
  אכן, למה מה יש לי פה, משרתים? • כליל החורש נאורי
  סליחה? • ניצה
  באמת "מנין לך?" • הקריבו המקוטב
  באמת "מנין לך?" • ניצה כהנא
  באמת "מנין לך?" • הקריבו המקוטב
  באמת "מנין לך?" • סתם איילת בארץ ישראל
  באמת "מנין לך?" • הקריבו המקוטב
  באמת "מנין לך?" • סתם איילת בארץ ישראל
  באמת "מנין לך?" • הקריבו המקוטב
  באמת "מנין לך?" • סתם איילת בארץ ישראל
  באמת "מנין לך?" • כליל החורש נאורי
  תודה. • סתם איילת בארץ ישראל
  זה ממש לא ספר לקריאה כבדה. • כליל החורש נאורי
  באמת "מנין לך?" • הקריבו המקוטב
  באמת "מנין לך?" • סתם איילת בארץ ישראל
  באמת "מנין לך?" • הקריבו המקוטב
  באמת "מנין לך?" • ניצה כהנא
  באמת "מנין לך?" • מ. השור
  סליחה על ההתערבות • סתם איילת בארץ ישראל
  סליחה על ההתערבות • מ. השור
  סליחה על ההתערבות • סתם איילת בארץ ישראל
  סליחה על ההתערבות • מ. השור
  סליחה על ההתערבות • סתם איילת בארץ ישראל
  זכותנו ההיסטורית • שוקי שמאל
  "מנין לך?" • האייל האלמוני
  אפילו יותר כריזמטי מקליינר • האלמוני המקורי (מהדיון ההוא)
  מעניין? • האייל האלמוני
  כהניזם ללא מסיכות • ניצה כהנא
  כהניזם ללא מסיכות • ערן בילינסקי
  כהניזם ללא מסיכות • ניצה כהנא
  כהניזם ללא מסיכות • האלמוני המקורי (מהדיון ההוא)
  כהניזם ללא מסיכות • גלעד ברזילי
  כהניזם ללא מסיכות • סתם איילת בארץ ישראל
  כהניזם ללא מסיכות • אביב י.
  כהניזם ללא מסיכות • סתם איילת בארץ ישראל
  כהניזם ללא מסיכות • גלעד ברזילי
  כהניזם ללא מסיכות • סתם איילת בארץ ישראל
  באמת כדאי לו? • כליל החורש נאורי
  באמת כדאי לו? • אביב י.
  תיקון • כליל החורש נאורי
  כהניזם ללא מסיכות • גלעד ברזילי
  כהניזם ללא מסיכות • האייל האלמוני
  כהניזם ללא מסיכות • גלעד ברזילי
  כהניזם ללא מסיכות • האייל האלמוני
  כהניזם ללא מסיכות • גלעד ברזילי
  כהניזם ללא מסיכות • ניצה כהנא
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • כליל החורש נאורי
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • ניצה כהנא
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • כליל החורש נאורי
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • ניצה כהנא
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • כליל החורש נאורי
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • ניצה כהנא
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • כליל החורש נאורי
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • ניצה כהנא
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • כליל החורש נאורי
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • ניצה כהנא
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • כליל החורש נאורי
  ניצה יקרה • סתם איילת בארץ ישראל
  איילת יקרה • ניצה כהנא
  להלן הצעה: • רודי וגנר
  להלן הצעה: • ניצה כהנא
  להלן הצעה: • רודי וגנר
  להלן הצעה: • ניצה
  להלן הצעה: • רודי וגנר
  להלן הצעה: • ניצה
  מה לגבי גיור קונסרווטיווי או רפורמי? • אייל מזדמן
  להלן הצעה: • רודי וגנר
  להלן הצעה: • ניצה
  שאלת תם: • כליל החורש נאורי
  שאלת תם: • ניצה
  שאלת תם: • כליל החורש נאורי
  ואף על פי שיתמהמה... • ניצה
  בא יבוא, וגאולתו כהרף עין? • כליל החורש נאורי
  בא יבוא, וגאולתו כהרף עין? • ניצה
  שוב מתנגן אותו שיר ישן • כליל החורש נאורי ומד''ח
  ניג'עס • כליל החורש נאורי
  להלן הצעה: • דובי קננגיסר
  הצעה לתשובות נכונות • סתם איילת בארץ ישראל
  הצעה לתשובות נכונות לכאורה (ברוכה השבה) • כליל החורש נאורי
  הצעה לתשובות נכונות לכאורה (ברוכה השבה) • סתם איילת בארץ ישראל
  קחי את טאיוון. • רודי וגנר
  קחי את טאיוון. • easy
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • אור אשנה
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • סתם איילת בארץ ישראל
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • אור אשנה
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • כליל החורש נאורי
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • אור אשנה (מהרס ומחריב גאה)
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • סתם איילת בארץ ישראל
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • אור אשנה
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • סתם איילת בארץ ישראל
  שוב עולה וצצה פה הבעיה שהיא בחזית הדיון • אור אשנה
  כהניזם ללא מסיכות • גלעד ברזילי
  כהניזם ללא מסיכות • ניצה כהנא
  כהניזם ללא מסיכות • רודי וגנר
  כהניזם ללא מסיכות • ניצה כהנא
  כהניזם ללא מסיכות • רודי וגנר
  כהניזם ללא מסיכות • ניצה
  כהניזם ללא מסיכות • רודי וגנר
  כהניזם ללא מסיכות • אייל מזדמן
  האמנם צירוף מקרים? • ארכיבאי חובב
  כהניזם ללא מסיכות • האייל האלמוני
  ''מלחמת גוג ומגוג (רעיון שאומץ ליהדות מן הנצרות)'' • אדון חרדון
  ''מלחמת גוג ומגוג (רעיון שאומץ ליהדות מן הנצרות)'' • אורי
  ''מלחמת גוג ומגוג (רעיון שאומץ ליהדות מן הנצרות)'' • אדון חרדון
  ''מלחמת גוג ומגוג (רעיון שאומץ ליהדות מן הנצרות)'' • גלעד ברזילי
  ''מלחמת גוג ומגוג (רעיון שאומץ ליהדות מן הנצרות)'' • אדון חרדון
  האם הכוונה ל''הימור של פסקל'' • האייל האלמוני
  ניצה יקרה • סתם איילת בארץ ישראל
  בשביל מה בדיוק אני צריך • סתם אלמוני בארץ פומפורנל
  סתם איילת יקרה • כליל החורש נאורי אינסומנבולי
  איילת יקרה • ניצה כהנא
  ''עושה זילות של הנאצים'' • האייל האלמוני
  ''עושה זילות של הנאצים'' • ניצה כהנא
  ''אני מזועזעת'' • איילת תל-אביבית
  הטיעון הלוגי הנכון • סתם איילת בארץ ישראל
  הטיעון הלוגי הנכון • הקריבו המקוטב
  הטיעון הלוגי הנכון • אסתי
  הטיעון הלוגי הנכון • ניצה
  טיפוסי. • כליל החורש נאורי
  טיפוסי. • ישראל פזיזא
  אי לכך ובהתאם לזאת • האייל האלמוני
  הטיעון הלוגי הנכון • האייל האלמוני
  הטיעון הלוגי הנכון • סתם איילת בארץ ישראל
  קראת את הפרוטוקולים של זקני ציון? באיזו שפה • ישראל פזיזא
  הטיעון הלוגי הנכון • כליל החורש נאורי
  מי ירים את הכפפה? • סתם איילת בארץ ישראל
  לא צריך להכיר את ההלכה על עומקה. • כליל החורש נאורי
  את טועה. • האייל האלמוני
  אפשר לשאול • סתם איילת בארץ ישראל
  מי ירים את הכפפה? • הקריבו המקוטב
  ''אני מזועזעת'' • ניצה
  באמת איך? • האייל האלמוני
  ''אני מזועזעת'' • איילת תל-אביבית
  ''אני מזועזעת'' • ניצה כהנא
  ''אני מזועזעת'' • נגה
  ללא כותרת • כליל החורש נאורי
  קצת אופטופיק • ערן בילינסקי
  אלי ויזל אאלט • קורא נבוך
  קצת אופטופיק או דיסוננס קוגנטיבי • ישראל פזיזא
  קצת אופטופיק או דיסוננס קוגנטיבי • ערן בילינסקי
  קצת אופטופיק או דיסוננס קוגנטיבי • נגה
  "האנל האלמוני"? זה הוא שקרא לי ככה • האייל האלמוני
  קצת אופטופיק או דיסוננס קוגנטיבי • שוטה הכפר הגלובלי
  קצת אופטופיק או דיסוננס קוגנטיבי • ישראל פזיזא
  קצת אופטופיק או דיסוננס קוגנטיבי • נגה
  קצת אופטופיק או דיסוננס קוגנטיבי • ישראל פזיזא
  קצת אופטופיק • ניצה כהנא
  על מה את מדברת, למען השם? • האייל האלמוני
  על מה את מדברת, למען השם? • ניצה כהנא
  קצת אופטופיק • ישראל פזיזא
  קצת אופטופיק • ירדן ניר
  המאפיינים הנפשיים • סתם איילת בארץ ישראל
  המאפיינים הנפשיים • נגה
  המאפיינים הנפשיים • סתם איילת בארץ ישראל
  המאפיינים הנפשיים • ימני אחר
  המאפיינים הנפשיים • סתם איילת בארץ ישראל
  המאפיינים הנפשיים • ימני אחר
  המאפיינים הנפשיים • סתם איילת בארץ ישראל
  המאפיינים הנפשיים • ימני אחר
  המאפיינים הנפשיים • סתם איילת בארץ ישראל
  איך בין איין ריכטר! • ימני אחר
  אתה שופט? • האייל האלמוני
  אתה שופט? • ימני אחר
  איך בין איין ריכטר! • סתם איילת בארץ ישראל
  די עם הגרמנית הזו • ימני אחר
  די עם הגרמנית הזו • סתם איילת בארץ ישראל
  די עם הגרמנית הזו • ימני אחר
  די עם הגרמנית הזו • סתם איילת בארץ ישראל
  מי שמדברת • ימני אמיתי באמת
  עמלק • האייל האלמוני
  מי שמדברת • סתם איילת בארץ ישראל
  די עם הגרמנית הזו • רודי וגנר
  חבל על זמנך, היא כבר לא תענה • סתם אלמוני בארץ פומפורנל
  לאומנות איננה יצר קמאי. • אביב י.
  לאומנות איננה יצר קמאי. • יהונתן אורן
  זו דעה, לא אמת. • אביב י.
  זו דעה, לא אמת. • קורא מזועזע
  זו דעה, לא אמת. • אביב י.
  זו דעה, לא אמת. • קורא נדהם
  זו דעה, לא אמת. • יהונתן אורן
  ערך ורצון אינם בהכרח רגשות. • אביב י.
  ערך ורצון אינם בהכרח רגשות. • יהונתן אורן
  זו דעה, לא אמת. • סתם איילת בארץ ישראל
  או קיי, באיזו פלנטה את גרה? • ימני אחר
  או קיי, באיזו פלנטה את גרה? • סתם איילת בארץ ישראל
  נטורליך מיינה פרוליין • ימני אחר
  נטורליך מיינה פרוליין • סתם איילת בארץ ישראל
  נטורליך מיינה פרוליין • אסתי
  נטורליך מיינה פרוליין • סתם איילת בארץ ישראל
  נטורליך מיינה פרוליין • אסתי
  תודה, אסתר, ויום טוב גם לך. • סתם איילת בארץ ישראל
  זי ביסט שוור • ימני אחר
  דו ביסט שוור • ימני אחר
  זי ביסט שוור • סתם איילת בארץ ישראל
  שאלה לחכמי האייל, • האייל האלמוני
  נטורל פורמולה • האיל היפאני
  נטורל פורמולה • ימני אחר
  נטורל פורמולה • האיל היפאני
  נטורל פורמולה • סתם איילת בארץ ישראל
  רהוט = טיפש, עילג = חכם? • אור אשנה
  רהוט = טיפש, עילג = חכם? • סתם איילת בארץ ישראל
  רהוט = טיפש, עילג = חכם? • אור אשנה
  נטורל פורמולה • סתם איילת בארץ ישראל
  יש קלישאה שעוד לא חזרת עליה? • האייל האלמוני
  וזו אם הקלישאות • סתם איילת בארץ ישראל
  איפה את מוצאת תשובות בתגובותיך? • האייל האלמוני
  איפה השאלות, יקירי? • סתם איילת בארץ ישראל
  כאן • האייל האלמוני
  שם גם תשובתי, יקירי. • סתם איילת בארץ ישראל
  גם שם אין תשובה יש עוד קלישאה. • האייל האלמוני
  זו דעה, לא אמת. • האייל האלמוני
  זו דעה, לא אמת. • סתם איילת בארץ ישראל
  זו דעה, לא אמת. • האייל האלמוני
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • כליל החורש נאורי
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • סתם איילת בארץ ישראל
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • כליל החורש נאורי
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • סתם איילת בארץ ישראל
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • כליל החורש נאורי
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • סתם איילת בארץ ישראל
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • כליל החורש נאורי
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • דורון יערי
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • סתם איילת בארץ ישראל
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • כליל החורש נאורי
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • סתם איילת בארץ ישראל
  סליחה, אפשר לשאול אותך שאלה אישית? • האייל האלמוני
  סליחה, אפשר לשאול אותך שאלה אישית? • סתם איילת בארץ ישראל
  איל לי כוונה ל''נגן'' על כלום, • האייל האלמוני
  איל לי כוונה ל''נגן'' על כלום, • סתם איילת בארץ ישראל
  דברי חכמה בנחת נשמעים • האייל האלמוני
  איל לי כוונה ל''נגן'' על כלום, • דורון הגלילי
  איל לי כוונה ל''נגן'' על כלום, • ימני אחר
  איל לי כוונה ל''נגן'' על כלום, • סתם איילת בארץ ישראל
  שישים ושבע • האייל האלמוני
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • דורון יערי
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • סתם איילת בארץ ישראל
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • דורון יערי
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • כליל החורש נאורי
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • סתם איילת בארץ ישראל
  שוב עניין ה''מאפיינים הנפשיים'' • כליל החורש נאורי
  תרשי לי בבקשה • רודי וגנר
  זו דעה, לא אמת. • נגה
  זו דעה, לא אמת. • סתם איילת בארץ ישראל
  זו דעה, לא אמת. • שוטה הכפר הגלובלי
  זו דעה, לא אמת. • סתם איילת בארץ ישראל
  זו דעה, לא אמת. • נגה
  זו דעה, לא אמת. • סתם איילת בארץ ישראל
  ומה על איש הימין ההוא, שחייך במעצר? • אור אשנה
  נראה שלא קראת את כל ההודאות שלי • סתם איילת בארץ ישראל
  אה, הודית? מתי? • אור אשנה
  אה, הודית? מתי? • סתם איילת בארץ ישראל
  אה, הודית? מתי? • אור אשנה
  המאפיינים הנפשיים • שועל
  המאפיינים הנפשיים • כליל החורש נאורי
  המאפיינים הנפשיים • סתם איילת בארץ ישראל
  המאפיינים הנפשיים • אור אשנה
  איזו שחצנות ויוהרה (וסליחה - גם טפשות) • סתם איילת בארץ ישראל
  את יודעת שזאת אמירה שמיוחסת במקור לאנטישמים • אור אשנה
  המאפיינים הנפשיים • סתם איילת בארץ ישראל
  המאפיינים הנפשיים • ימני בספק
  המאפיינים הנפשיים • סתם איילת בארץ ישראל
  המאפיינים הנפשיים • ימני בספק
  המאפיינים הנפשיים • אור אשנה
  אין חדש תחת השמש • סתם איילת בארץ ישראל
  אין חדש תחת השמש • האייל האלמוני
  אין חדש תחת השמש • אור אשנה
  אין חדש תחת השמש • סתם איילת בארץ ישראל
  תודה רבה • אור אשנה (מהרס ומחריב גאה)
  זה רק אני, • אדון חרדון
  למה להתעצבן? • האייל האלמוני
  כי זה מעצבן • אדון חרדון
  זה רק אני, • אפופידס
  ואחיתופל מה? • ערן בילינסקי
  אחיתופל? כבר אז הוא היה מניאק. • easy
  מצוין. תודה. • אדון חרדון
  ואחיתופל מה? • האלם האיילוני
  ואחיתופל מה? • ערן בילינסקי
  ואחיתופל מה? • האייל האלמוני
  שאלת פוץ • ערן בילינסקי
  שאלת פוץ • האייל האלמוני
  זה רק אני, • טל כהן
  זה רק אני, • אדון חרדון
  זה רק אני, • טל כהן
  זה רק אני, • Lior
  שתיים מהטובות ביותר שראיתי • האייל האלמוני
  זה רק אני, • דורון הגלילי
  זו אגדה • שוטה הכפר הגלובלי
  זו אגדה • דורון הגלילי
  אין חדש תחת השמש • האייל האלמוני
  המאפיינים הנפשיים • שועל
  כהנא הרנטגן • האייל האלמוני
  ''אני מזועזעת'' • מ. השור
  ''אני מזועזעת'' • ניצה כהנא
  ''לא קלה היא לא קלה הדרך'' • האייל האלמוני
  ''לא קלה היא לא קלה הדרך'' • ניצה כהנא
  ''לא קלה היא לא קלה הדרך'' • האייל האלמוני
  ''לא קלה היא לא קלה הדרך'' • ניצה כהנא
  גבר או אישה? • האייל האלמוני
  גבר או אישה? • איילת תל-אביבית
  ''עושה זילות של הנאצים'' • האייל האלמוני
  ויכוח קשה • שוקי שמאל
  ויכוח קשה • ניצה כהנא
  כהניזם ללא מסיכות • יסמין הללי
  כהניזם ללא מסיכות • האייל האלמוני
  בסוף כל משפט שלכם בעברית יושב יהודי עם גליוטינה • הקריבו המקוטב
  סתם תהייה • ישראל פזיזא
  צבא ההגנה לישראל הידוע בכינויו • הקריבו המקוטב
  וכמה אנשים צריכים למות בשביל הקפריזות האלה? • ישראל פזיזא
  וכמה אנשים צריכים למות בשביל הקפריזות האלה? • הקריבו המקוטב
  וכמה אנשים צריכים למות בשביל הקפריזות האלה? • ישראל פזיזא
  השם הנכון: סידנא עלי • אסתי
  וכמה אנשים צריכים למות בשביל הקפריזות האלה? • הקריבו המקוטב
  וכמה אנשים צריכים למות בשביל הקפריזות האלה? • ישראל פזיזא
  וכמה אנשים צריכים למות בשביל הקפריזות האלה? • הקריבו המקוטב
  וכמה אנשים צריכים למות בשביל הקפריזות האלה? • ישראל פזיזא
  וכמה אנשים צריכים למות בשביל הקפריזות האלה? • הקריבו המקוטב
  ובפשטות! • ישראל פזיזא
  ? • הקריבו המקוטב
  ובעברית? • אביב י.
  ובעברית? • ישראל פזיזא
  ככה יותר טוב. • אביב י.
  ובעברית? • הקריבו המקוטב
  אל תוך העולם הרביעי. • אביב י.
  תודה לכולכם • ישראל פזיזא
  תודה לכולכם • האייל האלמוני
  תודה לכולכם • אלמוני אחר
  תודה לכולכם • האייל האלמוני
  תודה לכולכם • אלמוני אחר
  תרשה לי להסחף קמעא • הקריבו המקוטב
  בסוף כל משפט שלכם בעברית יושב יהודי עם גליוטינה • שוקי שמאל

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים