גולם למניין (חלק ב') 303
המשך למאמר מהשבוע שעבר, הדן בגלמים - יצורים דמויי אדם בעלי בינה מלאכותית. (חלק שני ואחרון).

זכויות הגולם

שאלה שלישית בה עסק הדיון ההלכתי היתה: אם מוסכם שנתן לברוא גלמים, ואף מותר לעשות זאת, עד כמה שווים הם יהיו לבני האדם, ומה יהיו זכויותיהם וחובותיהם? כל הדיונים בנושא זה התבססו על סיפור קצרצר במסכת סנהדרין, בו מסופר על אחד החכמים, רבא, שברא אדם ושלחו לחכם אחר, רב זירא. כשהגיע אליו השליח, שהיה נטול יכולת דיבור, הבין רב זירא בדרך כלשהי שאין המדובר באילם אלא בגולם, והשמידו (על סיפור זה מבוססת היצירה החשובה ביותר על סיפור הגולם בשפה העברית, הפואמה של המשורר יעקב אורלנד "מעשה העגל", ממנה ציטטתי בתחילת החלק הראשון של המאמר).

רוב הדנים בנושא הסיקו מסיפור זה כי כוח היצירה של האדם מוגבל. רבא היה מסוגל לברוא אדם, אך לא לתת לו את כושר הדיבור, שהוא בעיניהם סמל לאינטליגנציה ולנשמה. המהר"ל מפראג סיכם את הויכוח בענין זה בטיעון ההגיוני ביותר: כשם שהאל לא יוכל ליצור אל אחר שווה לו בדרגה, על אחת כמה וכמה שהאדם לא יוכל ליצור גולם תבוני שווה לו בדרגה.

כפי שעוד נראה, היו חולקים על קביעה זו, אולם הקונצנזוס בין חכמי ההלכה היה שאי אפשר ליצור גולם תבוני.

האם מותר להרוג גולם?

המקובל הידוע מהמאה ה-‏16, הרב משה קורדובירו מצפת, כתב שגולם כמוהו כחיה ולכן אין בהמתתו כל עבירה. חכם אחר, הרב צבי אשכנזי, לא היה כה בטוח בכך. הוא היה נכדו של הרב אליהו מחלם (שסופר עליו שיצר גולם) ובגלל המשמעויות המשפחתיות של הסיפור שאל את עצמו: מה יכולות להיות המשמעויות ההלכתיות לקיומו של גולם בביתו של אדם? הוא דן בשאלה אם גולם יכול להחשב כחלק ממניין, כמו אדם "רגיל", והביא שיקולים בעד ונגד.

מצד אחד, קבע, נתן לראות בגולם מעין "ילד מאומץ" של יוצרו, ולכן יצור אנושי שאפשר להכלילו במניין, ואף הנו בעל זכויות שוות. אולם אשכנזי לא יכול היה להתחמק מהעובדה שאם נכונה דעה זו, הרי שרבי זירא מהסיפור התלמודי ביצע מעשה רצח. על כן, היתה קביעתו הסופית, לאחר התלבטות, שאדם הוא רק מי שנוצר כעובר בגוף אשה, וגולם אינו יכול להחשב כאדם ואין לו אותן הזכויות. עם זאת, קבע אשכנזי, הרב זירא לא ביצע רצח, אך הוא בהחלט ביצע עברה נגד רכוש - הגולם נוצר בידי רבא למטרה מסוימת, ורבי זירא לא צריך היה להרסו. כלומר: רצח לא היה כאן אך עברה היתה גם היתה.

בנו של אשכנזי, הרב יעקב עמדן, המשיך בדיון וקבע שכשם שילד או מפגר אינם יכולים להיות חלק ממניין, על אחת כמה וכמה שגולם, שמטבעו הוא חסר בינה, אינו יכול. עמדן המשיך וקבע חד משמעית (בניגוד לגישתו המהוססת של אביו) שהגולם הוא בהמה בצורת אדם, ומותר מלכתחילה להרגו ללא חשש.

נימוק אחר מדוע גולם אינו יכול להמנות על מניין הסתמך על סיפור מדרשי על רבי אליעזר, ששחרר את עבדו הכנעני כדי שישלים מניין. הרב הידוע, החיד"א, שהתיחס לסיפור זה (ב-"ברכי יוסף" נ"ה), טען שאם יכול היה גולם להיות חלק ממניין, הרי היה אותו חכם רבי אליעזר מעדיף ליצור גולם ולא לשלוח את העבד הכנעני (ובכך לעבור על מצווה קיימת של איסור שחרור עבד כנעני). לדעת החיד"א גולם היה עדיף בהרבה על עבד כנעני, אבל אם לא טרחו לצרפו - סימן שאינו אלא בהמה בצורת אדם.

תפיסה בסיסית שאינה סותרת את הדעה הזו מציג הרב המודרני יגאל שפרן, שקבע ארבעה מאפיינים של האדם:

1. האדם שואף לחיות חיים בעלי משמעות, המבדילים בינו לבין החיה

2. האדם מסוגל לדבר (ומה לגבי אילמים?)

3. האדם מסוגל לחשוב ולהבדיל בין טוב לרע

4. אדם הוא מי שנולד מאשה

בכך מקבל שפרן את הקריטריון של עמדן. אמנם לדעתו גם שיבוט, אם רק יענה על כל התנאים האלה, יחשב לאדם, אבל אם לא יהיה ילוד אשה אלא מלאכותי לחלוטין - כי אז אינו אנושי. לקיצוניות גדולה יותר הגיע הרב גורן, שב-‏1982, בעת היותו הרב הראשי, הכריז שאדם בעל לב מלאכותי אינו יכול להחשב כאדם, והריגתו לא תחשב לרצח. למעשה, ברור כי מבחינתו אנשים כאלה הופכים ל"גלמים".

דעה שלילית באותה מדה הביע אחד המומחים החשובים ביותר בנושא ההלכה הרפואית בימינו, הרב משה הרשלד, שקבע על סמך הפסיקות של עמדן שכל מי שאינו ילוד אשה אינו בחיוב שופך דם. כך קבע הרשלד שאפשר להרוג יצורי מבחנה ושיבוטים (שלא לדבר על אינטליגנציות מלאכותיות שנוצרו מחוץ לגוף אשה) ללא כל חשש מעברת רצח.

הטיעון שהובא כנגד עמדתו של הרשלד הוא שאם כך, כי אז נתן לטעון שגם אדם הראשון, שאחרי הכל היה "גולם" שלא נוצר כילוד אשה, יכול היה להיהרג בידי בנו, קין, נניח, וזה האחרון היה יוצא זכאי מאשמת רצח! לדעת הרשלד אדם היה גולם יוצא מהכלל שאינו מעיד על הכלל, שכן הוא אבי כל חי, טיעון שנראה כהתחמקות ואינו משכנע במיוחד.

יש לציין שאם נקבל את דעתו של הרשלד, כי אז יכולות להיות בכך השלכות חשובות ביותר לסטטוס של ה"גלמים", דהיינו - האנשים המלאכותיים, בחברה. קביעה כזו יכולה להביא לפתרון בעיית מתן האיברים להשתלה, דבר שאמנם ההלכה היהודית תומכת בו, אך אין לומר כי היא מעודדת. כיום יש מעט מאד אנשים בישראל הנותנים בחייהם או במותם איברים להשתלה. התוצאה - לעתים קרובות חולים הזקוקים להשתלת איברים נאלצים לחפש בחו"ל, ושם מעוניינים פחות ופחות לתת איברים להשתלה לישראלים שאינם נותנים דבר (היינו - איברים משלהם) בתמורה.

אבל אם קיבלנו את דעתם של עמדן והרשלד על כך שהגלמים אינם יצורי אנוש בעלי זכויות, כי אז אפשר לפתור בעיה זו על ידי "גידול" מכוון של גלמים (כלומר שיבוטים), אך ורק כדי שיספקו איברים להשתלה לבני אדם "אמיתיים " בעת הצורך, ובכך יפתרו בעיות הלכתיות ומעשיות רבות (ויגרמו לרבות אחרות, אך נתעלם מכך כרגע).

פוסקים אחרים מתונים יותר מהרשלד. פרופסור אברהם שטינברג, שהוא, לצד הרשלד, המומחה החשוב ביותר כיום לנושאי רפואה והלכה (הוא עורך וכותב האנציקלופדיה ההלכתית־רפואית) קובע שיש איסור מוחלט על רצח של אדם שנוצר בתוך אדם, גם אם בדרך של שכפול או שיבוט, ושדינו הוא כדין כל ילוד בשר ודם, שכן אין זה משנה כיצד התחילה התהוותו. עם זאת, הוא מסכים כי המצב שונה לגבי גולם שנוצר מחוץ לגוף אשה באמצעים קבליים שונים.

הרב יוסף ענגיל הסיק שהגולם שייך לחלוטין ליוצרו, ודינו הוא כדין "עבד כנעני" השייך בגופו לבעלים ונטול הזכויות המסוימות שיש לעבדים מסוגים אחרים. כלומר, הגולם נחשב בכל דבר לעבד של בעליו, ואין לו כל זכויות שהן, אבל מעמדו עדיין שווה לזה של אדם, אם גם מדרגה נחותה, שאסור לרצחו.

אך ישנם בין הפוסקים גם מי שרואים אפשרות לכך שהגלמים ישתוו בזכויותיהם לבני אדם מכל בחינה. לדוגמא, הרב החסידי בן המאה ה-‏19, גרשום חנוכה לינר, שטען כי יצירת גלמים תבוניים אפשרית מבחינה תיאורטית. לדעתו העובדה כי אף־אחד עוד לא הצליח בכך היא תוצאה של פגמים מוסריים ביוצרים עצמם, ואין בכך להוכיח כי צדיק מוסרי מספיק לא יצליח בכך בעתיד.

בספרו "סדרי טהרות" קבע לינר כי מותר להרוג גולם שאינו בעל בינה. עם זאת הוא מדגיש כי אם הגולם תבוני, ולדעתו דבר זה אפשרי תאורטית, כי אז יהיו לו את כל הזכויות של אדם ילוד אשה, בכלל זה הזכות להיות חלק ממניין. אם רב זירא היה הורג גולם כזה, לדעת לינר, כי אז היה עליו לעמוד לדין באשמת רצח ולהענש במלוא חומרת הדין. רבנים מודרניים תמכו בעמדתו הבסיסית של לינר. כך הרב שמואל אדלס מהרשה קבע שאם גולם יכול לדבר ולהופיע כבן אדם לכל דבר (אפילו אם מקורו מלאכותי), כי אז הוא אכן כבן אדם לכל דבר.

יש גם רבנים המחזיקים בתפיסה שונה, וטוענים כי הגולם מהווה קטגוריה שונה לחלוטין מזו של אדם או חיה, שלגביה יש לקבוע כללי פסיקה שונים לחלוטין. עליהם נשמע יותר, מן הסתם, כאשר יתחיל הנושא להיות אקטואלי יותר, עם הופעתם המואצת של שיבוטים ובינות מלאכותיות מסוגים שונים.

יחסי מין בין אדם וגולם

שאלה נוספת בה דנו בהלכה היתה שאלת קיום יחסי מין בין גלמים לבני אדם. שאלה זו תופסת מקום מרכזי בסיפורים ובסרטים מודרניים על גלמים, בהם הם מתוארים לא פעם כקשורים רומנטית לאשה.

מן הראוי לצין כאן שרק לעיתים נדירות עוסקים ביהדות ביצירת גלמים נקבות, אם כי מוסכם שבאופן תאורטי לא יהיה בכך כל קושי. מקובל שעל מנת ליצור נקבה יש להשתמש בהיפוך של סדר צירופי האותיות שבאמצעותם נתן ליצור זכר.

בניגוד לסיפורים הרבים על גלמים זכרים, יש במקורות רק שני ספורים העוסקים בגלמים נקבות, ובשניהם הן אוביקטים למטרות מין. הספור הראשון עוסק במשורר שלמה אבן־גבירול, שיצר גולם נקבה לעבודות הבית, וכפי שנרמז בסיפור - גם למטרות מיניות. הדבר אינו מוצא חן בעיני השלטונות (הלא יהודיים), והם אוסרים אותו. על מנת להשתחרר, אבן־גבירול נאלץ להרוס את הגולם שלו ולהבטיח שלא יעסוק בכך יותר. בניגוד לשלטונות, לא נראה כי כותב הסיפור ראה פגם במעשיו של אבן־גבירול.

דיון מפורט יותר בשאלת מין בין גולם נקבה ואדם, נתן בידי המקובל החשוב מהמאה ה-‏16, ישעיהו הורוביץ. בספרו "שבעה לוחות הברית" הוא דן בשאלה מה היו המעשים שביצעו בני יעקב אבינו, אותם חשב אחיהם יוסף ללא מוסריים, ועליהם הלשין בפני אביו יעקב. הוא מסביר שיוסף ראה את אחיו מקיימים יחסים עם נשים להן לא היו נשואים. אולם הורוביץ ממשיך ומסביר (ואיננו יודעים על סמך מה), שלמעשה, בניגוד למה שחשב יוסף, אחיו לא ביצעו כאן כל עבירה, שכן הנשים לא היו נשים אמיתיות אלא גלמים - נקבות אותם יצרו באמצעות ספר היצירה שירשו מאבי סבם אברהם. כך, לדעתו של הורוביץ, אין כל חטא ואין כל רע בקיום יחסים עם גלמים נקבות, גם אם האדם נשוי, מכיוון שהן אינן אנושיות, וממילא אין להן מעמד של "אישיות" לפי חוקי התורה וההלכה (כאן יש לציין שבהלכה היהודית, בניגוד למערכות חוקים אחרות, אין כלל מעמד של "אישיות מלאכותית", שבמערכות חוקים זרות מסמלות חברות, תאגידים וכו').

בתקופתנו התיחס הרב צבי הירש שפיה לדבריו אלה של הורוביץ בספרו "דרכי תשובה" מ-‏1967, וקבע כי הגלמים הנקבות האלה לא היו תבוניות וחסרו יכולת דיבור – אולם הוא לא חלק על עצם עמדתו של הורוביץ בנושא. למיטב ידיעתי, עד כה איש לא סתר את טענותיו של הורוביץ בקשר להיתר לקיום יחסים עם גלמים נקבות. עד שדבר זה לא יעשה, נתן לומר כי מבחינת היהדות קיום יחסי מין בין גברים ונשים מלאכותיות הריהו מותר.

נשאלת השאלה: מה היה קורא אילו הגלמות היו תבוניות ומסוגלות לדבר, דבר שלינר חשבו לאפשרי. במקרה כזה, אם היו אחיו של יוסף מקיימים אתן יחסי מין בכפיה, האם נתן היה להעמידם לדין באשמת אונס? דומה שהשלכות פסיקתו של הורוביץ הן שאדם יכול לעשות כרצונו בגולם ללא חשש, מאחר שהגולמית אינה בגדר "אישיות".

ומה בקשר למקרה ההפוך - יחסים או קשר רומנטי בין גולם זכר ואשה? זהו נושא מרכזי בסיפורים ובסרטים המודרניים על הגולם, כאשר בדרך כלל הוא מתואר כמי ששואף לנהל, או מנהל ממש, קשרים רומנטיים עם אשה (לרוב ביתו היפה של המהר"ל). אולם מבחינת ההלכה דבר זה לא יתכן. אם החכמים מגלים סובלנות בקשר ליחסים בין גברים וגלמות, הרי שאין להם שום סובלנות למקרה ההפוך. הקונצנזוס בין כל אלה המתיחסים לנושא הוא שבלתי אפשרי ליצור גולם זכר עם יכולת לפרות ולרבות, ובהשלכה - לקיים יחסי מין.

בספרו המפורסם של יודל רוזנברג על הגולם של המהר"ל (ספר שהוא אחת מיצירות הזיוף המשפיעות בכל הזמנים לאחר ספר הזוהר), אנו מוצאים את הסיבה האמיתית לכך: באחד הפרקים, מעיר המהר"ל שיש להזהר וליצור גולם ללא יצר מיני, אחרת שום אשה לא תהיה בטוחה ממנו. לא נשאר לנו אלא להעיר בצער שגם פה, כמו בהרבה מקרים אחרים, קיים סטנדרט כפול - לגברים מותר לעשות סקס עם גולם, אך לאשה אסור.

נושא שהנו עדיין נטול התיחסות במקורות ההלכתיים הוא נושא קיום יחסים הומוסקסואליים (או, אם נרצה, גם לסביים) בין יוצר וגולם. הומוסקסואליות, כידוע, נחשבת לחטא חמור ביותר בהלכה היהודית, אך נראה לי כי אם ניישם את קביעתו של הורוביץ בעניין אפשרות קיום יחסי מין בין אדם לגולם, שהם במקרים אחרים חטא, כי אז אפשר להתיר גם זאת. אחרי הכל, הגולם הוא מעין אדם, אבל אינו חיה. יש לזכור ששלמה אבן־גבירול יוצר הגולם הנקבה "נחשד" בידי חוקרים אחדים בנטיות הומוסקסואליות כתוצאה מקטעים מסויימים בשיריו. האם נתן להעלות על הדעת שאבן־גבירול היה בונה גם גולם זכר לשירות צרכיו המיניים, דבר שהיה מאפשר יתר דיסקרטיות, ואולי גם, מי יודע, יתר הנאה?

אין שום התיחסות במקורות לאפשרות קיום יחסים בין גלמים וגלמות, אך מן הראוי יהיה לתת על כך את הדעת בעתיד, שכן אם יחסים כאלה יהיו מסוגלים להביא להולדת ילדים, עלול הדבר להביא ליצירת קבוצה חברתית חדשה של בני אדם על כוכב הלכת שלנו.

הגלמים כיהודים כשרים

סקרנו דיונים שונים בשאלה האם מותר לשלב גלמים במניין, ובהשלכה - האם נתן לראותם כבני אדם לכל דבר. דבר זה מביא לשאלה נוספת: גם אם קיבלנו את הגלמים כבעלי זכויות, האם נתן יהיה לראותם כיהודים לכל דבר, על כל הזכויות והחובות הנובעות מכך?

אין בסיפורים ובפסיקות השונות כל התיחסות לשאלה האם יוצריהם השונים של הגלמים טרחו לעשות להם ברית מילה. הגלמים מתוארים תמיד כמי שנוצרו כאנשים מבוגרים, ודומה שהתשובה שלילית. הגולם אף מתואר לעיתים קרובות כ-"גוי של שבת", המבצע עבודות בשבת, כך שדומה כי סטטוס היהודי אינו חל עליו, אלא דווקא זה של "עבד כנעני".

ובכל זאת, יש פוסקים המעלים על דעתם את האפשרות שנתן יהיה לקבל את הגלמים כסוג כלשהו של יהודים. כך, במאמר בנושא גלמים ורובוטים אינטליגנטיים ב-JEW DIGEST מ-‏1968, טען רב אנונימי כי רובוטים אינטליגנטיים אמנם יוכלו להכנס ליהדות ולהקים קהילות, אולם הם לא יוכלו להתפלל באותם בתי הכנסת כמו יהודים ילודי אשה, או אף להתערב איתם, "מסיבות שונות של טהרה".

כלומר, הגלמים יהיו למעשה יהודים סוג ב', אם כי הרב הנ"ל לא אמר זאת במפורש. כמו בעמדתו של הרב גורן למעלה, יש כאן בהחלט נסיגה מהעמדות הליברליות יחסית של לינר במאה שעברה. זהו עוד נושא שפוסקי העתיד יאלצו לתת עליו את הדעת, במיוחד לגבי נקודות ספציפיות כגון - האם יוכל יהודי ילוד אשה להתחתן עם יהודיה "גולמית"? מה יהיה הסטטוס של ילדיהם? האם יוכל רב "גולם" לשרת בקהילה של ילודי אשה? לאיזו קהילה הם יחשבו כשייכים - לספרדים, לאשכנזים, לתימנים או לקהילה "גולמית" מיוחדת? לפי איזה סידור תפילה הם יתפללו?

השאלות רבות מספור. לאור היחסים העגומים כיום בין יהודים אשכנזים וספרדים, אין צורך בדמיון רב כדי לשער שהמצב יהיה גרוע לעין ערוך במערכת היחסים בין יהודים ילודי אשה ויהודים "גלמים".

יש לקוות שפוסקי העתיד יגלו את אותה ליברליות ופתיחות שאותה גילו קודמיהם, כמו לינר, בדרך הארוכה לשילוב של ה"גלמים" כחלק אינטגרלי בעם היהודי.
קישורים
חומר רקע על אגדות הגולם (אנגלית)
הגולם של רבא (אנגלית)
קבלה ונושאים קשורים (אנגלית)
חלק א' של המאמר
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "דת והעידן החדש"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

שאלה לרב 9339
מר"ן יקר,

סביר להניח שבובת מין יכולה להיחשב לגולם מן המניין (לפחות על קריטריון העדר האינטליגנציה היא עונה), לאמור, לפי המקובל ישעיהו הורביץ והרב צבי הירש מותר לשכב איתה. מאידך גיסא, ברור שאין בובת המין המצויה יכולה להביא צאצאים לעולם, לפיכך, השוכב איתה וגם 'גומר' שופך זרע לבטלה, עבירה חמורה ככל הידוע לי. איך ניתן ליישב את הסתירה?
שאלה לרב 9343
מכיוון שעדיין אין לי הסמכה לרב , אינני יכול לענות על השאלה , אני מציע שתעביר את השאלה למר''ן הורביץ. , דרך סיאנס.
גלמים וחיות אחרות 9340
מאמר מרתק. שני החלקים.

אפילו יותר מכפי שהוא מלמד אותנו על התחבטותם של הוגי דעות יהודיים בסוגיות ארטילאיות ואפילו מטופשות, הוא מלמד אותנו על הבסיס שעומד מאחורי היהדות - ההתנשאות. מסתבר שאין הרבה דברים מהם חושש היהודי הממוצע יותר מאשר העובדה שהוא לא עליון על השונים ממנו - אדם לעומת גולם, יהודי לעומת גוי, גבר לעומת אישה, או אשכנזי/ספרדי לעומת ספרדי/אשכנזי (בהתאמה). העיקר שתהיה הבדלה ברורה, שיהיה לכל יהודי ברור שהוא טוב יותר מכל השונים ממנו.
גלמים וחיות אחרות 9357
מר ברזיק היקר,

אכן - זוהי הנקודה.

הצורך העמוק בהתנשאות - כפיצוי על חיים יהודיים בעלי צמצום סובלימטיבי, וכפועל יוצא - התבדלות מוחלטת מכל סביבה 'טמאה' ו'נחותה', להוציא כמובן כל אלמנט היכול להניב ניצול כלשהו.

דומני כי בסוגיה זו טיפל מר גורביץ לא פעם בעבר, בשלל מאמרים ותגובות שונות מפרי עטו.

בברכה

א. מאן
גלמים והתנשאות כפצוי 9388
מר א. מאן,
ההתנשאות שהיא רק סוגיה אחת מתוך המאמר המאלף, הינה נושא מורכב הרבה יותר, מ"פיצוי על חיים יהודים בעלי צימצום סובלימיטיבי" זו לא רק ההתנשאות היהודית נוסח "אתה בחרתנו" זהו גם מיון מדוקדק עד לכעיס בתוך הקבוצה ה"נבחרת" פנימה, כפי שהזכיר ברזיק לעיל אשכנזים/ספרדים נשים/גברים, שכן ליצור גולם רשאי רק צדיק, קרי: המסויים מתוך קבוצת ה"אתה בחרתנו", מה שמותר לגבר אסור לאישה ועוד כיוצא בזה. זו גזענות ומיון תוך-קבוצתי במובן המקומם והמכוער.
אינני מסכימה לדבריך כאילו "…הצורך העמוק בהתנשאות כפיצוי על חיים יהודיים בעלי צימצום סובלימיטיבי…". אחד ההיבטים לאותה התנשאות הינה עניין השתלת האיברים. למיטב ידיעתי העדר תרומות מקורו בבעיות דתיות הלכתיות והן אלה שמערימות קשיים ומעכבות.
יחד עם כל זאת התעסקותם של פילוסופיים יהודים מקדמת דנא, בסוגיה הנדונה מרתקת כשלעצמה, שכן (עדיין!) שיבוט אנשים שייך לעתיד (יתכן ועתיד קרוב מאוד), ובכ"ז נראה כי ישנה איזו הסכמה אצל המתפלספים היהודים שניצול אותם גלמים כאובייקטים סוג ב' (תורמי איברים, נותני שירותים וכו) זה קביל. האימה הגדולה (והיהודית במיוחד) היא מ"הגולם" שיעלה באיכויותיו ויכולויותיו על יוצר, כלומר האל יצור בצלמו ובדמותו דבר נעלה ממנו עצמו, הייתכן?! לאימה הזו תוצאות מרחיקות לכת.
אכזבתני 9341
חלק א היה מעניין ובעל ערך מדעי. הוספת- גרעת.
אכזבתני 9342
האמת היא שהמאמר נתרם ע''י מר אשד כיחידה אחת. משיקולי עריכה (ובעיקר משיקולי אורך), הוא חולק על ידי לשני חלקים.
מעניין בהחלט, אבל ערך מדעי? 9346
ילודי גלמים 9345
אם אדם הראשון (ואיתו גם חוה, אם כל חי?) היה גולם, הרי שכל האנושות היא בחזקת "ילוד גולם". יתרה, נמחקה השאלה לגבי האפשרות של קיום יחסי מין בין גלמים והאפשרות שיביאו צאצאים לעולם.
אם היו גם יהודים, זה היה פותר עוד כמה שאלות.. :-)
ואולי הגלמים יצטרכו לעבור גיור - שיכלול מילה - בכדי להפוך יהודים?
ילודי גלמים 9353
יותר פשוט (ופחות כואב?) לתכנן אותם נימולים מראש...

(למעט מודל "גולם של שבת", כמובן).
זה לא יפתור אותם מהקזת דם 125805
גם יהודי שנולד ללא עורלה או גר שנימול שלא למטרות ברית חייבים בהקזת דם.

וכאן נשאלת השאלה האם לגולם יש בכלל דם.
איברים מגלמים 9354
הרעיון המוצע בכתבה של גידול שיבוטים במיוחד על מנת להוציא מהם איברים להשתלה בחולים סופניים , נראה לי מאוד. המצב בשוק האיברים הוא כיום חמור ביותר (מולי נמצא עכשיו עיתון הארץ שמספר על רופא בכיר שנפטר שכן , אפילו הוא עם כל קשריו לא מצא אבר להשתלה ) ויש אנשים שממצוקה כלכלית מוכרים איברים , ויש אפילו ''שוק שחור '' בתחום זה.
ייתכן מאוד ששיבוטים שישמשו כמקור לאיברים הוא הפיתרון.
אוי ואבוי 9356
האם משובט לא חש?..
אם יחתכו אותו, האם לא ייזוב דם?
ובעברית: האם אתה אכן מתכוון לשבט כדי לכרות פה לב, שם לבלב.. אפשר אולי לפתח ליצור לכל ילוד עובר מוקפא, מעין מחסן איברים בפוטנציה?!..

די מזעזע, לדעתי.
אוי ואבוי 9359
למה, בעצם? אם יצליחו ליצור "אדם מלאכותי" ללא מוח, מה רע?
אוי ואבוי 9362
למה אוי ואבוי ? התגובה שלך מזכירה לי את התגובה של אחייני בסרט העולם האבוד שצהל משמחה בכל פעם שהדינוזאור דרך על גיבור אחר אבל הזדעזע כאשר נהרג כלב.
ולעצם העניין , אני חושב שחייהם ובריאותם של בני אדם הם חשובים לעין ערוך מאלה של יצורים מלאכותיים שנוצרו באמצעים מלאכותיים ובמעבדה.
אם אני אדע שאיבר מלאכותי משיבוט יכול להציל את חייה של אימי ושאי אפשר להשיג איבר זה בכל דרך אחרת , כי אז מצידי שיעשו כל מה שידרש כדי להשיג את האיבר .
אוי ואבוי 9365
השאלה היא לא "איך" נוצר אלא "מה" נוצר, ובמילים אחרות - מודעות.

אחיך לא יאהב את השיטה העדיפה, שנמצאת כבר כיום בפיתוח: גידול אברים אנושיים בבעלי חיים.

ליהדות ספציפית תהיה בעיה עם זה, כי החיה הכי מתאימה לסיפור היא החזיר.
אוי ואבוי 9366
אני באמת לא מבין מה הבעיה עם חזיר , מלבד זאת שהוא לא מעלה
גירה ולכן אינו כשר לאכילה. הסיבה שהחזיר נתפס כסמל התועבה
היא בפרשני התנ"ך שציינו שהחזיר נוהג להתפלש על גבו ולהבליט
את טלפיו וכך הוא עלול להטעות ולגרום למישהו לחשוב שהוא כשר
זאת מכיוון שהוא עונה על 2 קריטריונים של כשרות- מפריס פרסה
ושוסע שסע. זהו הסיפור העגום על החזיר. מבחינה הלכתית אין
הבדל בין חזיר לארנבת לדוגמא- לעניין מאכל.
כך שאני לא מבין איזו בעיה יש בהשתלת איברים מחזיר.
אשמח אם מישהו יאיר את עיני בקושיה זו.
אוי ואבוי 9367
הכוונה היא לא לשיבוט אנשים, על מנת לחרוש את אבריהם הפנימיים - אלא לשיבוט של איברים בודדים, מחוץ לגוף חי.
אוי ואבוי 9422
התשובה שלך קצת יותר ברורה לי מהקודמות :-)
בכל אופן, כרגע לא שמעתי על זה שזה אפשרי.
ולדוד אלחנתי: כל שאני יכולה לאמר - אם לקחת מאדם איברים "ולא איכפת בדיוק מאיפה" מה עוצר לקיחת איברים מסתם אנשים?.. (ומה כל העניין עם גלמים נטולי מוחות. הדמיון עשיר, אבל איפה פה המציאות?) אם אפשר לשבט איברים, הרי שזה פותר גם בעיות של דחית שתל.
מוסר וכליות 9372
הנה הציטוט אליו אתה מתייחס, בכתבה של חיים שדמי תחת הכותרת "אפילו פרופ' מורג חיפש כליה בחו"ל". עמוס כנף, יו"ר העמותה לחולי כליה ומושתלים: "אם רופא כמוהו, על כל קשריו, נאלץ לנסוע לחו"ל, מצבנו במדינה גרוע ביותר".

זה שמצבנו גרוע מבחינת מצאי איברים להשתלה, זה נכון וידוע. אבל הניסוח הזה של עמוס כנף הקפיץ אותי חזק, ובעצם גם הכותרת היא דוחה. מר כנף רואה כמובן מאליו שרופא בכיר ינצל את קשריו כדי להשיג עדיפות בקבלת כליה, שלא על-פי הקריטריונים האובייקטיביים. והרי קל לדמיין ידיעה זועמת תחת הכותרת "פרופ' מורג זכה לכליה בזכות קשריו". יתרה מכך, אם הוא מסיק מהמקרה על מצבנו כמדינה, הרי שהוא בעצם טוען שפרופ' מורג אכן ניסה לקבל כליה שלא כצדק, או לפחות היה עושה זאת לו היתה כליה מתאימה נמצאת.

אני לא מיתמם: במציאות נקל להאמין שרופא ינצל קשרים בנסיבות כאלו. ומי יודע, אולי אפילו פרופ' מורג ניסה זאת. ואולי אפילו המערכת (המקצה איברים) שיתפה פעולה, ורק העדרה של כליה מתאימה במשך השנים מנע זאת. אלא שכל אלו הם האשמות לא קלות. אין להעלות אותם סתם, ובוודאי שאין להציג אותם כדבר מקובל, ואף ראוי.

הייתי יכול לנסח טענה אחרת: אם רופא כמוהו, על כל קשריו, נאלץ לנסוע לחו"ל, אז אחד מהשלושה: או שהוא ביש-מזל ביותר, או שהוא אדם מוסרי למופת, או שמצבנו (המוסרי) במדינה הוא נפלא.
בכל מעבדך ובכל מתודותיך 9373
צריך לשים לב שגולם חסר בינה, ובינה מלאכותית בצורתה כתוכנת מחשב, הם שני הפכים: גוף ללא נפש, ונפש ללא גוף (ואני מדבר על שני הדברים כקונספציות, לא כאפשרויות תאורטיות או ממשיות). אבל הדיון באפשרות של כל אחד מהשניים להיות יהודי, אין מה לומר, הוא מדהים. הוא נובע, כמובן, ממצוקה פילוסופית אמיתית של הרבנים, וזה היה יכול להיות עצוב - אם זה לא היה כל כך מצחיק.

לפני כמה שנים היה באופנה המונח "לגייר תוכנה", במובן להכין לה גרסה עברית. כאן זה כבר מקבל מובן חדש. "יהודי הוא מי שהמתכנתת שלו יהודיה, או שגויר כהלכה". ולצורך גיור תוכנות כהלכה, יש כמובן להכניס לתוכנה פונקציה (או אובייקט, לתוכנת ג'אווה) שניתן יהיה להסירה או לקצצה באיזשהו אופן, ובכך להכריז על התוכנה כנימולה.
מכיוון שיש להניח שתידרש ברית מילה לכל עותק ועותק של התוכנה (והמהדרין יוסיפו חתימה קריפטוגרפית על הפלט), הרי שצפוי שוק ענק לתוכנת המוהל האוטומטי. הצעה לסטארטאפיסטים מתחילים.

בינה מלאכותית אולי תהיה בסוף, אבל מה יהיה על הטמטום הטבעי?
השלב הבא באבולוציה 9375
הדבר שקפץ לי לעיניים בצורה הכי מיידית, יש לאמר, לא נגע דווקא ליהדות. בסדר, יהדות, עוד אחת משלו הדתות המונוטאסטיות. בלי לזלזל.נקסט...
הדבר הכי נפלא בעסק, הוא שאפילו היהדות עצמה מכירה בכך שהאנוש, שנאמר שיש בו קמצוץ אלוהיות המאפשרת לו את ה"בחירה", אפילו היא עצמה מחולקת בדעתה בשאלה כיצד להתייחס למתחרה מאין זה.

והלא אין זו הכרה מסויימת באי הבלעדיות שיש לאדם בדרך כלל? הפליאה שלי היא שהדת, בחוכמה הבינה את העובדה הזו. אולי מנסים לסייג פה ושם, וכאמור אף אחד לא אומר שהגולם שווה לאדם, אבל בתכלס, אם נעזוב לרגע דווקא את הדיון הזה, אני חושבת שמוטב להכיר בעובדות. האדם התבוני והנערץ, המהולל, שלתבונתו ורגשותיו הוא עצמו הקדיש יצירות מופת רבות, אינו הדבר הנעלה והמדהים והחושב העילאי שיש בעולם כולו. הצהרה זו אולי עשויה להישמע כבפירוש לא נובעת משום מקום, אבל תמיד האדם נהנה מהספק הזה. הוא המיוחד, הוא החושב, הוא ה-מתבונן.
חיים בכוכבים רחוקים תמיד היו פנטזיות? אבל הינה, ועכשיו זו אינה טריאולוגית מד"בזה כאן,
די, נגמר המונופל. בעוד זמן מה אכן ייווצר רובוט או איך שתקראו לו(לטעמי המילה רובוט עושה למושג העתידי הזה עוול נוראי מפני שאין שום קשר קלוש בין הצורה בה ייראה למה שאנו מדמים לנו), יעבור את מבחן טיורינג, יחשוב, יכתוב שירה,יתעמק בביקורת התבונה, יכתוב פילוסופיה. למה לא בעצם?

באשר ליהדות, אם יכולת המחשבה של ה"גלמים נוסח שנת 2500" יהיו באמת מתקדמים..ויכולת המחשבה בהירה ואיכותית, אולי הם יגיעו לבד למסקנה שהדת פשוט לא שווה את הזמן שלוקח לשנן את התפילות המתאימות, ולהתגייר.
אבל זו כאמור דיעה אישית של אתאיסטית .
אם אנו מקבלים בחדווה את חיוב הדת, למה שלא יהיו יהודים כאילו? הם יוכלו להתעמק ולתרום רבות ללימוד הגמרא, קבלה, ברירת חוקים שונים (יהיה להם חוש צדק מפותח). בקיצור, השלב הבא באבולוציה קרב ובא, ולשם שנוי אין לנו סבלנות לחכות לשנויי האבולוציה האיטיים,..אנחנו מאיצים אותה בעצמינו..
השלב הבא באבולוציה 9377
הטעות הבסיסית שלך, כמובן, היא בראיית האבולוציה כעניין של "שלבים" שיש להתקדם בהם, ואפשר אולי אפילו להאיץ אותם, לכיוון מטרה כלשהי - אינטליגנציה אלוהית, למשל. נשאלת השאלה - מה כל שאר החיות? שאריות? נסיונות כושלים שהושלכו הצידה ו...מה? שרדו. היטב, בכמה מקרים.
לפני כחמישה מליוני שנה שני מינים נפרדו להם לדרכם - אחד נשאר בג'ונגלים המיוערים של אפריקה, ואחד נדחק אל הסוואנה. זה שנדחק אל הסוואנה מכונה כיום אוסטרלופיטלקוס, והוא עבר מספר שינויים, קם על שתי רגליו האחוריות, ייחד את ידיו לאחיזה ושימוש בכלים, פיתח מוח גדול יותר - והופ, הוא כבר הומו ארקטוס. עוד איזה מיליון שנים או שניים, והוא כבר הומו ספיינס, עוד טיפה, והוא הומו ספיינס ספיינס, ואז הוא מפתח לעצמו חקלאות (שפה כנראה כבר יש לו, ברמה כלשהי), ותרבות, וכתב - והנה הוא אנחנו.
אבל מה עם הבחור שנשאר ביער? לא השתנה? איפה. בחורנו היקר נותר אמנם ביער, אבל דברים משתנים. לפני כשני מיליוני שנים, למשל, צאצא של אותו יצור שעיר ונחמד מצא עצמו מבודד משאר בני מינו - ומה שיותר חשוב, מבודד מהגורילות שהשתלטתו על חלק מכובד ממאגר המזון המצוי בשאר האזורים. ראה אותו צאצא כי טוב, והחל לשנות כיוון, כדי שיוכל לנצל את המשאבים החדשים. הוא התפתח לבונובו. שאר אחיו התפתחו (כנראה פחות מההומו ספיאנס והבונובו, אבל עדיין...) לשימפנזות המוכרות לנו כיום.
אז קשה לדבר על שלבים באבולוציה - היא לא לינארית. כל מין שקיים כיום הוא שיא בפני עצמו של עבודה אבולוציונית שפיתחה אותו והביאה אותו למצב היחיד שחשוב לה - הוא יכול לשרוד. במצבנו הנוכחי, אני לא בטוח שתוספת תבונה תגביר את סיכויינו לשרוד. בינתיים אני רואה מצב הפוך למדי...
השלב הבא באבולוציה 9379
אחד הדברים המעניינים באבולוציה, היא שהיא יכולה לעבור אבולוציה גם בעצמה.
למשל - הצורה הפיסית האנושית הפסיקה, פחות או יותר, את האבולוציה שלה. הרי אבולוציה (ברמתה הפיסית) נוצרת מהכרח, שנובע משינוי בסביבה. האדם, כמין שליט-תבוני-מייצר_כלים, מתאים את הסביבה למצבו - התהליך ההפוך. כל הכלים שלנו מותאמים לצורתנו הנוכחית - ואלה שלא, משנים את צוירתם, בשיטת, כמה מפתיע ,הברירה הטבעית - ציוד לא נוח לא נמכר. ציוד שלא נמכר, לא "שורד". ומכיוון שתהליך האבולוציה של הציוד מהיר הרבה יותר מאשר תהליך האבולוציה של האדם - הרי שבתוך דור או שניים (והתהליך לא התחיל היום, אלא לפני זמן רב מאוד - אני חושב שהמהפכה התעשייתית היא סימון מתאים), הציוד, והסביבה כולה, מותאמים בדיוק לצורת הגוף, והחברה האנושית. כאשר הסביבה והגוף מתאימים - אין מקום לאבולוציה, ולכן האבולוציה מפסיקה (או לפחות מאטה מאוד).
לעומת זאת, דווקא עובדת היות האדם מין שולט-תבוני, פותחת את הדלת לאבולוציה מסוג אחר - אבולוציה חברתית - ע"ע סוציאליזם מול קומוניזם, כל דת כנגד כל דת אחרת, דמוקרטים לעומת רפובליקנים.
השלב הבא באבולוציה 9385
מה גורם לך לחשוב שהאבולוציה בבני-אדם הפסיקה או האיטה את מהלכה?
השלב הבא באבולוציה 9387
יש שני סוגים של ''אבולוציה'' - השיטה האיטית, הפשוטה יותר, היא מרוץ ההשרדות - טורף ונטרף שמפתחים תכונות שהולכות ומשתפרות כתגובה זה לאבולוציה של זה, או תחרות דומה בתוך המין עצמו על משאבים. זהו אכן תהליך של שיפור מתמיד.
השיטה השניה, הרבולוציונית יותר, היא ההסתגלות לתנאים חדשים לגמרי. זו השיטה שיוצרת מינים חדשים לגמרי.

בעוד שאני מוכן לקבל את הטענה שהשיטה השניה לא ממש משפיעה עלינו כרגע, הרי שאין לי ספק שהאבולוציה האיטית יותר, זו של התחרות בתוך המין, קיימת כל הזמן.
מה שכן, עובדה מעניינת היא שדווקא אלו בעלי תכונות פחות ''נחשבות'' בקרבנו - עניים, בעלי השכלה נמוכה (ובמשתמע, אם כי לא בהכרח, בעלי אינטליגנציה נמוכה יותר) - הם אלו שמתרבים הכי הרבה. מעלה תהיות מעניינות לגבי כיוון ההתפתחות הנוכחי שלנו.
השלב הבא באבולוציה 9448
מדוע אתה חושב שהשיטה השניה לא ממש משפיעה עלינו? האם לא ניתן לראות בצבע העור השחור של ילידי אפריקה כהסתגלות לתנאים חדשים?

במבט אבולוציוני על פרקי זמן גיאולוגיים, ייתכן שזוהי למעשה התחלה של איזה מין חדש או משהו. בכל מקרה, הסקה של קצבה של האבולוציה על פי ההיסטוריה האנושית הידועה (נגיד כמה אלפי שנים) אינה אפשרית.
השלב הבא באבולוציה 9451
אתה מודע לכך שאתה הולך הפוך, נכון? השחורים באפריקה היו לפני הלבנים, האדומים או הצהובים, ודווקא שלושת האחרונים הם ההסתגלות לתנאים מקומיים (שקיבלה כל פעם פן שונה במקצת, למרות שהמטרה בסופו של דבר דומה).
בכל מקרה - מדובר על שינויים שהתרחשו הרבה לפני התקופה עליה אני מדבר.

אכן, אי אפשר להסיק על קצב האבולוציה בימינו מתוך עדויות אמפיריות. מה שאני עושה הוא להסיק מתוך הבנתי את דרך פעולתה של האבולוציה, כדי לנחש אלו אפשרויות יש לה בעתיד.
סתם הערה קטנה 9384
אין ודאות כ''כ גדולה שההומו-ספיינס התפתח מההומו-ארקטוס. יש כמה וכמה שסבורים שהוא התפתח במקביל להומו-ספיינס והפסיק להתקיים לאחר כמה מלחמות עם ההומו-ספיינס שהיו כנראה רבים יותר או מוצלחים יותר. היינו הך במושגים אבולוציונים.
סתם הערה קטנה 9386
אני חושש שאתה מדבר על האדם הניאנדרטלי, שפעם נחשב לאבי האדם המודרני (שלב ביניים בין האוסטרלופיטלקוס (יו, אני מקווה שאני לא טועה באיות המילה הזאת... היא ארוכה מידי בשבילי...) לבין ההומו), וכיום ממצאים מראים שכנראה הם חיו במקביל, ולמעשה הוא היה אחד משבילי האין-מוצא של האבולוציה. ההומו ארקטוס הוא ללא ספק מאבות ההומו ספיאנס.
הומו סופריוריס 9417
האבלוציה אכן עוברת אבולוציה, לא שיש לי בעיה עם זה.
אני לא יודע איך מתנהלת האבולוציה עד עכשיו, לפי השיטה הדרויניסטית, לפי הלמארקיסטית או לפי תאוריה חדשה. היא מתרחשת וזהו. פאסיביות עד עכשיו. בקרוב מאוד נתחיל לתקן גנים פגועים, ו"לנקות" את המין האנושי ממחלות גנטיות שעושות לנו הרבה צרות. אח"כ אולי נתקן גנים "לא ידידותיים" כמו נטיה לאלימות, למשל. אח"כ כבר נצור גולם בצלמנו ובדמותנו, רק הרבה יותר טוב. מושלם. כאן, באופן טבעי, הזרקור יאיר עליו. אנחנו נמשיך להשתנות, יו קאנט סטופ דה טיים צ'רלי, אבל גם נאוטילוס ממשיך להשתנות, זה לוקח לו קצת זמן (תשאלו את האמוניטים), אבל זה קורה...
בזמן שאנחנו נגרד בפדחת מול נגזרת של פונקציה חמש-מימדית, הגלמים שלנו יסתכלו עלינו במבט מלא אהבה בדרכם להקמת פלנטה חדשה עם נוף לים.
האבלוציה לא לינארית? נראה לי שזה עומד להשתנות.
הומו סופריוריס 9447
העניין של תרפיה גנטית ותיקון או שיפור גנטי של המין האנושי בהחלט
ישנה או יעצור את האבולוציה הביולוגית של האדם.

הרפואה כבר התחילה לעצור את האבולוציה הביולוגית של האדם פשוט בשל
העובדה שהיא מצילה חיים ומאפשרת רבייה של אנשים שלפני אלף שנה היו
מתים מבלי להשאיר צאצאים והרי זו הדרך בה האבולוציה מתרחשת ­
סלקציה של פרטים שמשאירים אחריהם צאצאים כי הפרטים הנ"ל הצליחו
לשרוד.

אבל, כפי שכבר הוזכר, האדם עובר למצב של אבולוציה חברתית.
אע"פ שנראה שזו כביכול הפוכה מהביולוגית ­ הפרטים ה"פחות מוצלחים"-
עניים וכו מתרבים מהר
מה המשמעות של זה בעתיד הרחוק? אני לא יודע.
אולי The four horsemen?
כך שרק בעלי יכולת (עשירים? נבונים? פרנואידים?) ישרדו.

נחיה ונראה

ודרך אגב¬ תודה לאלי על מאמר מרתק
הומו סופריוריס 9455
אמת שהרפואה התחילה "בעיוות" האבולוציה המסורתית, אבל מה שרציתי להגיד הוא שמתישהו תתחיל אבולוציה ?אקטיבית?. לא יודע איך לקרוא לזה. פרטים יוכלו לשנות את קצב האבולוציה של עצמם, את כיוון ההתפחות הרצוי. בהחלט מדובר על קפיצת מדרגה די פתאומית, על יצירה של מין חדש..
הומו סופריוריס 9460
זה כבר לא יהיה אבולוציה. זה יהיה אאוגניקה.
אולי אבולוציה סוציו-ביולוגית? 9466
ואני אסביר: עם פיצוח סוד הגנום האנושי, הצעד הראשון יהיה "ניקוי" הגנים ממחלות תורשתיות. הליך יקר - שכנראה יכוסה על ידי ביטוח רפואי משלים זה או אחר.
בד בבד עם התפתחות זו, יתחיל תהליך של שיפוצים גנטיים אופציונליים, שלא יכוסה על ידי ביטוח, ויאפשר לאנשי האלפיון העליון (ואז מאיון, ואולי גם עשירון) לבחור בחבילות גנים עדיפות עבור ילדהם - עיינים כחולות, עור עמיד לסרטן, רפלקסים מהירים או אולי גם אינטלגנציה מוגברת.

אותם ילדים, שכעת נהנים לא רק מיתרון כלכלי על חבריהם, אלא גם גנטי, סביר שיוכלו להצליח טוב יותר במרוץ החיים. ומאחר והיתרון שלהם הוא גנטי, הרי שהוא אוטומטית עובר לדור הבא - No extra charge!

ומאחר והם גם, בסבירות גבוהה יחסית, מוצלחים כלכלית, הם יוכלו לרכוש לילדהם עוד חבילות גנים משובחות, ובכך יגדילו את הפער. (אנשי ש"ס - היכונו)

כך למעשה, ההבחנה המעמדית כלכלית שיש כיום, תהפוך להבחנה ממשית - העשירים בריאים יותר, חזקים יותר, מהירים יותר וחכמים יותר.

אבולוציה באמצעות כלכלה.
פיצוח סוד הגנום האנושי 9471
אני לא מבין מדוע משתמשים במושג הנ"ל
הגנום האנושי לא פוצח. הוא רוצף (מהמילה רצף).
ריצוף הגנום האנושי הוא תוצאה של עבודת נמלים מאומצת של אלפי מדענים.

זה לא איזושהי קפיצת דרך פתאומית כמו לדוגמה בפיצוח הקוד הגנטי ­
כלומר שהרצף הגנטי מורכב מארבע אותיות כאשר כל מילה של שלוש אותיות
מייצגת אחת מעשרים חומצות האמינו מהן מורכבים החלבונים.

עכשיו כשאניחושב על זה,
אולי כן כדאי להשתמש בביטוי "פיצוח סוד..."
זה מוסיף נופך דרמטי, כמו פיצוח התעלומה ע"י שרלוק הולמס
פיצוח, ודאי שפיצוח 9477
עד שאין לך תמונה כוללת של הגנים, קשה לך לעשות שינויים כמו שצריך.
עצם השלמת הפרוייקט מהווה קפיצת מדרגה מהתובנות שהוא מספק.

אומנם העבודה עצמה היא ריצוף (ותודה על המונח שלא הכרתי בהקשר זה) - אך השלמת הפרוייקט - פיצוח.
פיצוח, ודאי שפיצוח 9484
טוב¬ כל אחד ונקודת המבט שלו אני מניח.
בכל מקרה, זה כמובן לא סוף הדרך בביולוגיה.
זו רק ההתחלה של העידן הבא ­ פרוטאומיקה.

הרי זה לא הגן שעושה את האדם ­ זה החלבון שהגן מקודד לו.
הומו סופריוריס 9461
המדע נמצא כבר היום במצב שבו אפשר לתקן גנים פגומים או להכניס גנים חדשים שיפעלו ברקמה שאנו רוצים שיפעלו ואפילו בזמן שאנו
רוצים.
זה לא פשוט בכלל, אבל, אם תרצה ליצר אדם (או חיה) עם עיניים זוהרות
בחושך- אני יכול לחשוב על כיוון איך לגשת לזה.
הבעיה היא יותר אתית ­ מי יקבע איזה גנים לשנות?
האם אתה רוצה שיהיו אנשים עם עור לבן או שחור?
גבוהים או נמוכים?
ואולי תייצר אדם בהתאם לעבודה שאתה מתכנן בשבילו:
כתפיים רחבות במיוחד לסבל, 6אצבעות לפסנתרן, קרומי שחיה לשחיינים
ומה עוד?

מומלץ ביותר לצפות בסרט גטאקה (Gattaca).
הסרט מדבר על חברה עתידית שבה אנשים מהונדסים גנטית מופלים לטובה.

אבל, אחרי שתיבת פנדורה נפתחה יהיה מאוד קשה לסגור אותה.
אני בטוח שיהיו הרבה אנשים בעלי כסף או כוח שישכרו ביולוגים שיסדרו להם ילד "נקי" ממחלות
או בלונדיני עם עיניים כחולות. אפילו אם זה יהיה בלתי חוקי.
עיוות של המקורות 9393
מר אשד
אתה מגלה שליטה יפה מאוד במקורות הלכתיים מסויימים , הלואי שלחילונים רבים יותר היה את הידע שאתה מגלה , ואז אולי היו נפקחות עיניהם לאמת של היהדות .
מצד שני מגיע לך ציון של "בילתי מספיק " על השימוש שאתה עושה במקורות , אתה מוציא דברים מהקשרם ומוציא מהם מסקנוח שהחכמים הדגולים שוציאו הלכות אלה לראשונה לא היו מעלים כלל על דעתם.
האם אתה באמת חושב שאדם גדול כמו ישעיהו הורוויץ היה מוכן לאשר בצורה כלשהיא את קיומם של יחסים הומוסכסואליים ? הרי זהו חטא מן התורה ! אתה הוא זה שעיוותת את דבריו למטרה זאת .
דע לך : עיוות דבריהם של חכמים הוא אחד החטאים החמורים ביותר . חזור בתשובה לפני שתישרף באש הגיהנום רק על כך .
עיוות של המקורות? 9397
יהושע היקר
תודה לך על המחמאה שנתת לי , ומיסתבר מדבריך שאתה מסכים שאני יודע על מה שאני מדבר .
אתה טוען שמכיוון שעיוותתי כביכול דברי חכמים ועל שום כך דיני גיהנום , עם כך הוא אני אלך לשם בלב קל בידיעה שאני אהיה שם בחברה טובה : 99% מכלל הרבנים היהודייים של כל הדורות יהיו שם ביחד איתי . שכן רוב הרבנים היהודיים נקטו בשיטה שאני נוקט " הפלפול " לקחת אימרה מסויימת במקורות ולהקיש ממנה לגבי דבר אחר גם אם אותו דבר אחר כלל לא היה מכוונת האמרה המקורית.
ללא אותו "פלפול"
דהיינו עיוות המקורות לא הייתה הדת היהודית מתפתחת כללל ובין השאר לא נוצר רעיון הגיהנום שאתה מדבר עליו ואינו מופיע כלל כתנ"ך . זהו "יבוא " מהדת הפרסית . אם היית מעז לדבר על דבר זה בתקופה התנכית או שהיו מסתכלים עליך כעל מטורף או שהיית נסקל באבנים ככופר.
ובאשר לטענתך שאני מעוות את המקורות בזה כשאני מעיר שמותר מבחינה הלכתית לקיים יחסי מין עם גולם .
הפסוק הרלוונטי בספר ויקרא פרק יח פס' כב : ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא ". " ברור שהמדובר כאן בזכר אדם אבל איפה מצינו שההוראה כוללת גם זכר גולם שהוא קטגוריה שונה של חיים?
אנא לפני שאתה יוצא בהתקפות כל כך חסרות ביסוס , קרא שוב את התנ"ך שלך ואת פיסקי הש"ס שלך , יתכן שהם יאירו את עיניך.
עיוות של המקורות? 14402
אלי היקר
מה היית אומר אילו חובב מטמטיקה היה מרשה לעצמו "להתערב" בהוכחות מטמטיות שהוכחו ע"י ?!טובי הפרופסורים רק על סמך ידע של חובב
אלפי השנים שהושקעו על ידי מוחות חריפים לפי כל קנה מידה, ופיתוח השיטות הלוגיות המאוד מורכבות שרק על פיהם ישנה אפשרות להבין, לפרש ואף לחדש הבנות שונות בתלמוד

אדם שלא "השתפשף" היטב בעולם הלימודי של היהדות, לא יוכל להרשות לעצמו לפרש את התלמוד בדרכים שנראות לו

בלי קשר לניתוח המענין שלך למקורות היהודיים, והנסיון לפרש אותם בצורה שנראת לך אתה חייב לקבל את ההבדל בין ה"פילפול " שאתה מנסה לעשות לבין "הפילפול" המקובל בבתיי המדרש היהודיים שניזונים באופן ישיר מנסיון של מאות שנים בחקירות תלמודיות , ובידע שנרכש במשך שנים רבות (מגיל צעיר מאוד) שמקנה ללומד הבנה ואפשרות לבצע פילפולים" אמיתיים בהתאם לשיטות הלימוד המקוריות.
עיוות של המקורות? 14413
לא יודע לגבי מתמטיקה, אבל חלק מפריצות הדרך המעניינות ביותר בזואולוגיה, למשל, באו בעקבות רעיונות של חובבנים. הדוגמא האהובה עלי היא צייר מסויים, שהסביר את הכלל הכמעט-אוניברסלי שהבטן הרבה יותר בהירה מאשר הגב. ההסבר קשור למשחקי אור וצל שהיו ברורים לצייר, אבל לא היו ממש בתחום עיסוקם של הזואולוגים. אחר-כך אותו הצייר המשיך להמציא כל מיני שטויות של הסוואה (הוא טען שכל צבע בטבע, כולל, למשל, נוצות הטווס, נועד להסוואה), אבל לא נכנס לזה.
עיוות של המקורות 9398
יהושוע הנכבד,

אף אתה הזהר לך פן תשרף ותצלה באש הגיהנום, ולו מן הסיבה הפשוטה שהינך מתקתק במיקלדתך תשובות מאלפות ביום הקודש, הלוא הוא יום השבת.

צא ולמד אילו עונשים קבועים בחוק עבור חטא זה, הן מדאורייתא והן מדרבנן.

בברכה

א. מאן
אני פשוט מאושר 9402
הודעה זאת של יהושע רק מחזקת את טענתי, שפורטה בתגובה לכתבה אחרת באייל. אני לא רוצה להתחיל שוב את הוויכוח - אני חושב שזה היה בסביבות כתבתו של יוסי גורביץ' "חרבי! אי חרבי!", אבל לא משוכנע.
? 9406
האם אתה יכול להודיע לנו אלה שלא קראו את המאמר הנ"ל מה הייתה הטענה שלך ובמה היא רלוונטית לנושא הנוכחי ?
! 9411
זהו, שהיא לא ממש רלוונטית, וסתם תעצבן כמה אנשים.
יישר כח 9465
מאמר מרתק, בנושא מרתק.

יישר כח!
סקס בעתיד 10126
מומלץ לקרוא בהקשר לנושא המאמר את הספר '' סקס בעתיד '' שיצא לאחרונה בהוצאת מוד'ן. הספר עוסק בין השאר בכל ההשלכות שיכולות להיות לשיבוטים על החברה האנושית בכלל ועל סקס בפרט.
12336
ראשית, אני מסתייג מיחסך המזלזל למקורות שנית, אודה לך אם תצרף בביליוגרפיה או איזשהו פירוט של המקורות לדעות שאתה מביא
ביבליוגרפיה 12500
אינני מבין מאיפה אתה קיבלת את הרושם שיש לי יחס מזלזל למקורות ,אני דיווחתי עליהם בצורה אובייקטיבית.
ואשר לביבליוגרפיה יש ביבליוגרפיה כזאת בגרסה המקורית של המאמר , אך מאחר שבאייל לא מפרסמים בדרך כלל ביבליוגרפיות למאמרים (זוהי במה פופולארית אחרי הכל ) לא הבאתי אותה.
ביבליוגרפיה 14871
אני מאוד בעד פרסום ביבליוגרפיות באייל, ואמרתי את זה לצוות העריכה. דעתי לא התקבלה, אבל אני דוחק בך, אלי, לפרסם את הביבליוגרפיה למאמר, אפילו סתם כתשובה להודעה זו שלי.

איני מוצא את הסתירה בין פרסום ביבליוגרפיה לבין ''כתב-עת פופולארי''.
ביבליוגרפיה 15500
לכל אלה שביקשו הנה הביבליוגרפיה למאמר :
ביבליוגרפיה \
אידל, משה גולם : מסורות מאגיות ומיסטיות ביהדות על יצירת אדם מלאכותי ירושלים, 1996.
ברוש, א. "וחילופיהם בגולם…" המודיע 9.4. 1990 , ע' ט"ו.
ברוש, א. " ויפח באפיו נשמת חיים" המודיע 20. 4. 1990 . ע' ח.
ברוש, א. " הגולם בהלכה " המודיע 20.4.1990 . ע' ח.

גורן, שלמה " ההנדסה הגנטית לאור ההלכה " בשדה חמד 33 ג-ד תש"ן.ע' 23-40 .

הולנד ,ישראל " גלגוליו של גולם " יתד נאמן, מוסף , אלול תשמ"ז, ע' 6-7, 12

הרשלד, משה , " בעיות הלכה בתינוק מבחנה " הלכה ורפואה 4 ע' 90-95.
קולאטה , ג'ינה שכפול גנטי : פריצת הדרך המדעית –ההיבטים האנושיים והאתיים תל-אביב, 1998.
רבינוביץ, אברהם צבי " הערות לנושא מדיניות הלכתית והנדסה גנטית" תחומים ג תשמ"א.
שטינבר ג, אברהם "תיכפול/שיבוט בני אדם-היבטים מדעיים , מוסריים ויהודיים " אסיה ס"א –ס"ב (כרך ט"ז א-ב) ניסן, תשנ"ח. ע' 27-42.
שילה, יצחק " שיכפול גנטי לאור ההלכה " תחומין יח תשנ"ח.
שילה , יצחק " שכפול גנטי ובחירה חופשית אסיא ס"א-ס"ב (כרך ט"ז א-ב) , 1998.ע' 5-9.
שלום, גרשון " דמות הגולם בקשריה האדמתיים והמאגיים " פרקי יסוד בהבנת הקבל ה וסמליה ירושלים , תשל"ו.
שלום , גרשון " הגולם מפראג והגולם מרחובות " דברים בגו ת"א, 1975 . ע' 84-91.
שמואל, ב. "רבנו המהר"ל מפראג זיע"א" . כפר חב"ד גליון 348 23 באוגוסט , 1988, ע' 10-13.
שפרן, יגאל " השיבוט הגנטי לאור ההלכה ". תחומין יח תשנ"ח .
תא-שמע , ישראל " ה" גולם " ומעמדו בהלכה " מחניים
BROYDE , MICAHAEL J. “ CLONING PEOPLES AND JEWISH LAW : A PRELIMINARY ANALYSIS JOURNAL OF HALACHA AND CONTEMPORARY SOCIETY FALL 1998 , PP 27-65.
GOLDSMITH , ARNOLD L. THE GOLEM REMEMBERED ‘ 1909-1980 : VARIATIONS OF A JEWISH LEGEND DETROIT, 1981.
RIPELINO , ANGELO MARIA MAGIC PRAGUE LONDON , 1994.
SHERWIN ,YRON L. THE LEGEND OF THE GOLEM : ORIGINS AND IMPLICATIONS 1985.
SHERWIN , BYRON L. “ THE GOLEM , ZEVI ASHKENAZI , AND REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGY “ JUDAISM
ולביבליוגרפיה זאת יש להוסיף גם את ספרו החדש והמצויין של פרופסור יהודה ליבס
על ספר היצירה שלא שימש אותי במקור אבל הוא חומר מצויין בכל זאת .
ביבליוגרפיה 15502
אם מישהו מכיר חומר רלבנטי נוסף על הנושא של הגולם בהלכה , בתרבות הפופולארית בספרות ובקולנוע ( נושא שעליו אני מתכוון לכתוב מאמר מקיף נוסף בהמשך ) הוא מוזמן ליצור איתי קשר בדואר האלקטרוני שלי.
הגלמים באים! 18978
היום פורסמה הידיעה כי המדען הישראלי אבי בן אברהם , מתכנן לבצע את השיבוטים הראשונים של בני אדם כאן בישראל .
התגובות היו כצפוי נזעמות וכללו איומים במאסר ממשרד הבריאות .
בן אברהם טען ש''הדת היהודית איננה שוללת באופן כה מוחלט כמו הדת הקתולית את רעיון השיכפול הגנטי ''. ומי שקרא את המאמר הזה יודע שהוא צודק .
הרב הראשי הספרדי אליהו בקשי דורון לעומת זאת לא חשב כך וקבע ש''הרעיון של שכפול בני אדם אסור על פי היהדות '' מה שאינו נכון והרב הנכבד צריך לדעת זאת . הוא הוסיף ואמר ש''וודאי לא אנו צריכים להיות הראשונים בכך''.
הרב הראשי האשכנזי לאו לעומתו היה זהיר יותר וקבע נכונה ש''באופן עקרוני היהדות רואה בחיוב כל התקדמות בטכנולוגיה הרפואית ''. הוא קבע שכל זמן שלא שמע מפי רופאים ומומחים במה המדובר אינו יכול לקבוע עמדה חד משמענית בנושא.
אם כך הגלמים הולכים וקורמים גידים והנושא שבו דנתי באופן ספקולטיבי לחלוטין במאמר זה נעשה מציאותי יותר ויותר מיום ליום.
בעתיד אני מקווה לכתוב מאמר שיעסוק בניסוי השיבוט של בן אברהם ובהשלכותיו על החברה ,במאמר שיהיה מעין המשך של מאמר זה.
סיפור מדע בדיוני על הגלמים 27855
לאחרונה מועמד לפרס ההוגו היוקרתי לסיפורי מדע בדיוני , הסיפור של טד צ'יאנג ( שלפי שמו לפחות איננו מבני ברית ) "שבעים ושתיים האותיות " שמתאר עולם של מציאות חלופית שבו יצירת גלמים איננה כישוף אזוטרי של מאגיה יהודית אלא התפשטה והיא כעת חלק מהפרקטיקה המקובלת בכל מקום ומקום.
סיפור מעניין מאוד ומראה את ההשפעה שיש לרעיון הגולם גם במקומות הבלתי צפויים ביותר. אפשר למצוא אותו באתר "הממסד האפל" של דידי חנוך עורך הוצאת אופוס :
34814
אלי - מאמר מצוין, ובכלל המאמרים שלך הם מהטובים באתר (שהוא אגב - אחלה). שאלה לי - למה הכוונה ב"ספרי זיוף"?
ספרי זיוף 35224
אני משער שכוונתך ב"ספרי הזיוף" ליצירה שהיזכרתי של יודל רוזנברג.
רוזנברג ( שאגב היה סבו של הסופר הקנדי המפורסם מרדכי ריצ'לר) פירסם את קובץ הסיפורים המפורסם ביותר על הגולם וובו יצר למעשה את סיפור המהר"ל והגולם כפי שהוא ידוע היום. אלא שהוא הציג את הספר כהעתקה של כתב יד שאותו מצא בספריה ישנה וזה היה או שקר או אמצעי ספרותי מתוחכם במיוחד עבור היהודים של התקופה.
כתוצאה מקובל היום בין חרדים רבים ( בהחלט לא כולם אבל במיוחד בין חסידי חב"ד ) לטעון על סמך כך שכל סיפור המהר"ל והגול הוא אמת לאמיתה.
כמה שנים לאחר שפורסם ספרו של רוזנברג , לקח את סיפרו יהודי גרמני בשם חיים בלוך שתרגם אותו לגרמנית והרחיב אותו , וטוען שגם הוא השתמש בכתב היד המסתורי הנ"ל אם כי הספר היה פרי יצירתו . למעשה היה זה פלאגיאט של ספרו של רוזנברג ששמו אף לא הוזכר . אבל כמו שאומרים "המזייף מהזייפן פטור".
בלוך לא הסתפק בזיוף זה ושנים מאוחר יותר זייף מכתבים של חכמים ידועים שונים שבהם הביעו כביכול את התנגדותם הקיצונית לציונות ( הוא היה אנטי ציוני). הוא לא הסתפק בכך ופירסם גם מכתב שכביכול נכתב בידי המהר"ל עצמו ובו הוא סיפר בגוף ראשון כיצד יצר את הגולם! וזאת כפי שהסביר בלךך בהקדמה למכתב כדי להראות לכל "קטני האמונה" שסיפור הגולם הוא אמיתי והיסטורי.
אלא שהמכתב הנ"ל היה מועתק מילה במילה מהפרק הרלבנטי בספרו של רוזנברג וכל מה שבלוך עשה היה להפוך את הסיפור לגוף ראשון , לא בדיוק זיוף מתוחכם.
הזיופים האלה הם תופעה נפוצה גם בקרב האדוקים ביותר ומתקופה קדומה מאוד .
ספרי זיוף 178161
כן אבל במאמר הזכרת גם את ספר הזוהר כספר זיוף
מה הכוונה?
ספרי זיוף 178181
הזוהר התחבר בעיקרו במאה ה-‏13 בספרד בידי מקובל בשם משה בן לאון ואולי בשיתוף פעולה עם חבורת מקובלים מקורבים שחיברו חלקים שונים בספר.
הספר הוצג כפרי יצירתו של שמעון בן יוחאי מהמאה השניה לספירה . על מנת לחזק את הטענה הזאת הוא התחבר בארמית , ארמית מיוחדת במינה שכמוה אינה ידועה משום מקור אחר ובוודאי לא מהמאה השניה לספירה.
על מנת לחזק את קדושתו של הספר היה זה חיוני להציג אותו כיצירה קדומה שכן אלו נהנות מהילה של עתיקות שמספקת להן יוקרה .
מאמר מעניין מאוד על המשמעויות 39690
ההילכתיות של שיכפול ושיבוט בני אדם שאותו כתב אחד המומחים הגדולים בנושא פרופ' אברהם שטיינברג נמצא כאן :
תיכפול ושיבוט בני אדם : היבטים דתיים מוסריים ויהודיים.
במידה רבה מאטר זה מהווה מעין סיכום של דברים רבים שעליהם כתבתי במאמר זה.
שאלה הלכתית דחופה 126110
בבחירות האחרונות ואלה שלפניהן, הוגבר הפיקוח על המצביעים ותעודות זהויותיהם. דבר המקשה על החרדים להצביע כבעבר בתעודות זהות כפולות של אנשים מתים.
כבוד הרב, האם מותר, ולו בשל מצוות פיקוח נפש (שהרי המגדיל את מנדטיה של ש"ס מבטיח את מקומו בעולם הבא, ושאינו מגדיל - לא בטוח) לקבוע שהגלמים הם אזרחים שווים בעלי זכות הצבעה, גם אם לעניינים אחרים נקבע שהם סוג ב'?
כמו כן, כיצד ניתן לוודא שרק גלמים חרדיים יורשו להצביע, מתוך הנחה שגם יוסי שריד הכופר ימ"ש מסוגל בחכמתם השטנית של אלה שהביאו עלינו את תחבולות אוסלו ואשמים בכל מרעין בישין בעולמנו, לגנוב ספר יצירה הנ"ל וליצור גלמים שיגדילו מחדש את כוח מפלגתו?
שאלה הלכתית דחופה 126243
אלי אשד אינו רב בהכשרתו, אבל הוא חוקר המון דברים. נסה את כל דף הכותב שלו:
הגולם ביריד הקומיקס 163960
במשך עשרות בשנים התקיימה בישראל סדרת הקומיקס "הגולם " ס של אוריאל רשף שהתקיימה ברציפות במשך עשרות שנים משנות הארבעים ועד שנות תשעים . סדרה שנחשבת עד היום לאחת תופעות הייחודיות ביותר של התרבות הפופולארית הישראלית. במסגרת פסטיבל הקומיקס שמתקיים בשבוע הבא בסינמטק בתךל אביב מתקיימת תערוכה מיוחדת של ציורים מסדרה זאת .כן יתקיים בפסטיבל זה ערב מחווה מיוחדת לכבוד סדרה זאת ביום שני 18.8 בשש בערב .

תמונות עטיפות מהסדרה הקלאסית של רשף ושל גלמים בכלל
יש לנו גולם במעגל :
היוצר קם על הגולם? 164091
הפתעה לא נעימה 165290
ידיעות אחרונות מפרסם היום שבקרוב יצא לאור בהוצאת עם עובד ספר בשם "ההרפתקאות המדהימות של קוואליר וקלי מאת מייקל שאבון .
אין מה להכחיש פירסומו של ספר זה ודווקא בעיתוי זה הוא בגדר הפתעה בלתי נעימה בשבילי . הוא מתאר של היסטוריה חלופית של סדרת קומיקס בשם "הגולם " בארה"ב .
בצירוף מיקרים מדהים אורי פינק ואנוכי מפרסמים ספר עם נושא דומה על סדרה מעין זאת בישראל בשבועות הקרובים בהוצאת מודן . וכן הרעיון בא גם בהשראת אותו ספר של שאבון , אבל לא ציפינו ששני הספרים ( שהם שונים מאוד בתוכנם ובצורתם מלבד הרעיון הדומה ) יצאו לאור בעברית בעיתוי דומה....
בכל אופן יש כאן יותר מצירוף מקרים מאחר שגם האמן רואי רוזן אמור לפרסם בקרוב ספר על גיבורת על ישראלית בשם "ציונה".
האמת היא שאני רציתי לשלב ב"יקום " של הספר שלנו את כל הדמויות הנ"ל מהספר האמריקני ומהספר של רוזן וכך להסביר את "קיומם בו זמנית " אבל התברר לי שצדדים אחרים בעסק אינם כה נלהבים מהרעיון, חבל . אבל משהו אולי עוד יעשה בהמשך עם רעיון זה.
מה זה אומר האם יש כאן סינכרוניזציה ? האם זה אומר שרעיון "הגולם וגיבור על ישראלי כסדרת קומיקס ביקום אלתרנטיבי " זמנו היגיע ולכן כמה אנשים חושבים על כך ומבצעים זאת ( מתרגמים במקרה של שייבון ) בו זמנית ?
מעניין שזמן קצר לאחר שפירסמתי את הספר "מטרזן ועד זבנג " התברר לי שהיה מישהו אחר שחשב על רעיון דומה .
הפתעה לא נעימה 167919
ואכן ספר מיוחד וטוב.
הפתעה צפויה 167938
למה אתה מופתע מה"סינכרוניזציה" וש"כמה אנשים חושבים על כך [...] בו זמנית"? למעשה רק שאבון חשב על כך, אתם קראתם את ספרו והושפעתם. האם זה אכן "צירוף מקרים מדהים" שמתרגמים ספר שאתה קראת?
הפתעה צפויה 168078
צירוף המקרים הוא כאן שהספר של שאבון תורגם דווקא בזמן שהספר שלנו עומד לצאת לאור. אני מנחש שיתכן שזהו לא בדיוק צירוף מקרים ושאנשים בעם עובד שמעו על הספר שלנו ( שידיעות בתקשורת עליויש כבר מזה שבועות רבים ) ואולי מיהרו להאיץ את פירסום הספר שלהם. נו טוב הספר שלהם יכול לשמש גם קידום מכירות טוב לספר שלנו על ידי מיקוד תשומת הלב לנושא הייחודי שלנו.
אגב לא קראתי את הספר של שאבון רק קראתי עליו ועל תוכנו , אורי פינק למיטב ידיעתי לא שמע עליו מעולם. אני מתכוון לקנות אותו ולקרוא אותו עכשיו.
הפתעה צפויה 168130
אני ראיתי את הספר בחנות. קריאה חפיפניקית של הכריכה האחורית ודפדוף זריז בעמודיו הראשונים לא הזכירו את המילה גולם בשום שלב. על מה לעזאזל אתה מדבר?
הפתעה צפויה 168153
יש שם התיחסויות לסדרה על הגולם , אבל עד כמה שהבנתי ( וכאמור עדיין לא קראתי את הספר בעצמי ) זהו אלמנט משני בלבד בסיפור , בניגוד מוחלט לפרוייקט שלנו.
הגולם : סדרת קומיקס ישראלית 167413
גיל בידרמן האחד והיחיד יצר לאחרונה אתר על דמותו של גיבור הקומיקס הישראלי האלמותי הגולם שמציג את פניו השונות לאורך העשורים.
ראו :
קליפ הגולם 173827
אני שמח לבשר שחפירה יסודית בארכיון הטלוויזיה הישראלית חשפה את הקליפ המפורסם משנות ה-‏70 של פזמון סדרת התסכיתים "הגולם" , כפי ששרה אותו מידי שבוע ,האחת והיחידה ,מרגלית הדרי כשיר הנושא של הסדרה ברשת אלף של קול ישראל .
הקליפ הבלוי מזוקן שוחזר בידיו האמונות של גיל בידרמן , ולראשונה לאחר עשרות שנים שלא הוקרן כלל הוא שוב נגיש לקהל הרחב.
צפו בו ב :
קליפ הגולם 173828
תגובה 164091
ואפילו בלי לדעת זאת - הזיוף החובבני מסגיר את עצמו 173837
לא היו קליפים בישראל ב-‏71', גם לא טלויזיה צבעונית
ומרגלית הדרי מי ?
וגם מי שכרגע נחת מכוכב אחר ולא יודע את כל הנ"ל לא יבין איך שיר נושא של סדרת רדיו זכה לקליפ טלויזיה
אירוע נוסטלגי מרגש 174937
ביום חמישי ה-‏16 לעשירי בין 12 ל-‏2 תתקיים באולם אשכול –פייס ליד הסינמטק במסגרת כנס "איקון " למדע בדיוני ופנטסיה הרצאה של אלי אשד ואורי פינק על סדרת הקומיקס ותסכיתי הרדיו הקלאסית "הגולם " של אוריאל רשף. באירוע ישתתפו גם זמרת העבר המפורסמת אהובת הקהל מרגלית הדרי שבשנות השבעים שרה את "פזמון הגולם" הידוע והשתתפה בסדרת התסכיתים הזכורה לרבים מאיתנו מהרדיו בתפקיד "לילית" ולראשונה מזה עשרות שנים תדון בסדרה בראיון פומבי. כן ישתתף באירוע גיל בידרמן שביצע את הפרוייקט המסובך ביותר של שיחזור "קליפ הגולם " לאחר שזה נרקב והתפורר במשך עשרות שנים במרתפי ארכיון הטלוויזיה ברוממה.
אל תחמיצו את החוויה הנוסטלגית המרגשת.בואו בהמוניכם לאירוע שלא ישכח לפרק שלא היה כמוהו בתולדות התרבות הפופולארית הישראלית !
אתר הספר
קליפ וידאו
כנס איקון

אירוע נוסטלגי מרגש 174946
<פיהוק>
מרגלית מי? מפורסמת היא לא, זה בטוח.
סדרת התסכיתים לא מוכרת לרובנו, וממילא אין לה ערך נוסטלגי, או אחר. תפסיק להכליל, טוב?
בכלל, תעשה טובה ותתרגש לבד, ובשקט. ואל תזבל ת'שכל עם קריאות היסטריות להמונים לבוא לאירועים שאתה איכשהו כבר יודע מראש שהם לא ישכחו.
אירוע נוסטלגי מרגש 174948
איזה עוד שירים יש למרגלית ? השיר הזה מצא חן בעיני.
אני שמח לבשר 183782
שהיוצרת והזמרת המוכשרת יסמין אבן , שתרמה תרומה חשובה גם לספר ''הגולם '' של כותב שורות אלה ושל אורי פינק ,זכתה השבוע בפרם אקו''ם על שירים שכתבה.
יסמין כבר זכתה בפרס אקו''ם לפני מספר שנים ואז זה היה על מוזיקה שחיברה.
יסמין שהיא אמנית רב תחומית העוסקת הן בכתיבה הן במוזיקה הן בציור והן בזימרה , הייתה ידועה עד כה בעיקר כיוצרת ''שמאחורי הקלעים ''. בין השאר חיברה מוזיקה להצגות שונות והיא משתפת פעולה באופן קבוע עם הזמר נתן סלור בהלחנת שיריו .
יסמין עמלה בימים אלה על השלמת דיסק של שיריה שלה בביצועה שיצא לשוק בקרוב.
יסמין אבן 206911
הוציאה בימים אלה דיסק של שיריה , דיסק שזוכה לתגובות נלהבות בתקשורת .
עוד על יסמין אבן אחת הזוכות הבולטות ביותר בפרס אקו"ם של השנה ראו :
אירוע נוסטלגי מרגש 283792
לדעתי הכל פיקציה, והמדובר בכאילו רטרו. זה משהו שנכתב עכשיו לדעתי.
אירוע נוסטלגי מרגש 175038
מה אתה רוצה ממנו? התגובה קשורה למאמר. תן לו להתלהב, למי אכפת?
למי איכפת? 175116
לכל מי שרואה מספיק פרסומות בטלוויזיה איכפת מזה שהאייל מזדבל בפרסומות האינסופיות של אלי.
כפי שכבר הצהרתי חמישים מליארד פעם 175139
כל מי שלא מוצא חן בעיניו שלא יכנס לכאן וכך יציל את מוחו מזיהום בידי הפירסומות שלי .
כפי שכבר הצהרתי חמישים מליארד פעם 175184
זאת באמת שיטה טובה, אלא שהאתר הזה הוא לא קניינך.
אולי יואיל כבודו האייל האלמוני 175200
שכל כך דואג לזכויות קניין של האתר הזה לחשוף את זהותו? נראה לי שהוא האדם היחיד מבין מאות או אלפי הקוראים של האייל שזה כל כך איכפת לו.
יש לציין שההודעות האלה שכבודו כל כך מתנגד להם מסיבותיו הידועות לו בלבד מוסרות מידע חשוב לקהל הקוראים , על הנעשה בכנס המדע הבדיוני "איקון" בסוכות, מידע שאינו זמין לכל אחד ואני כחבר באגודה למדע בדיוני המארגנת את הכנס הזה מעביר.
עדיף שכבודו האייל האלמוני יוציא את אותה כמות מרץ שהוא מבזבז כאן על מטרות שיש באמת לתקוף אותן: כל מיני הודעות אישיות מיותרות שאינן מעניינות את אף אחד על שמירת חתולים וכיוצא בזה שאר עניינים פרטיים שאין להם מקום באתר זה.
מידע חשוב לקהל הקוראים: 175204
"אל תחמיצו את החוויה הנוסטלגית המרגשת.בואו בהמוניכם לאירוע שלא ישכח לפרק שלא היה כמוהו בתולדות התרבות הפופולארית הישראלית !"

אכן, מידע חשוב. בשם מאות או אלפי הקוראים אני רוצה להודות לך עליו.
תודה 175225
וכדי להבהיר שוב בפעם המאתים מליון חמש מאות שמונים ותשע : כאשד יש צורך להעביר מידע ורלבנטי על אירועים שקשורים בי או באנשים אחרים הוא יועבר.
אין זה מעניינם של איילים אלמוניים אנונימים שחוששים לחשוף את זהותם מפחד תגובת הציבור להגיב בעניין זה ולהחליט בשביל אנשים אחרים אם מן הראוי שיחשפו למידע זה או לא . אם כבר זה רק מעניינם של אנשי המערכת תחת שמם המלא. טל כהן שהוא בעל האתר כבר הבהיר את עמדתו בעניין זה ואינני מבין מה זה מעניינו של אייל אלמוני אנונימי להתלונן כאשר עמדת הבעלים היא כה ברורה.
אולי יואיל כבודו האייל האלמוני 175241
אני מודה לך על האמון הרב שאתה נותן בי, מר אשד, אבל כשאני חפץ לתקוף אותך, אני עושה זאת תחת שמי ולא בחשאי. עמדתי בנושא ההודעות שלך, ולגביך באופן כללי, ידועה ברבים, ואין לי ממה להתחבא. אם זה מפתיע אותך שיש עוד אנשים חוץ ממני שאינסוף הפרסומות העצמיות שלך מפריעות להם, הבעיה היא בך.

אגב, כנס אייקון זכה לפרסום רב הן ברשת והן בכלי תקשורת קונבנציונליים יותר. התוכניה המלאה מתפרסמת ברשת, ואני בטוח שמי שמעוניין היה יכול לגלות אודות ההרצאה שלך בעצמו. אל תסתיר את שגעון הגדלות שלך מאחורי דאגה לרווחת הציבור שלא מסוגל, מסתבר, להקליד URL או להכנס לגוגל ולחפש "איקון". אז הנה אני אצא לקראתם:

והתוכניה פה: http://www.icon.org.il/programme.php

עכשיו תפסיק לפרסם את עצמך. אם היית רוצה לפרסם את הכנס, היית נותן את הלינקים הללו וזהו.
אז האם אתה הוא האייל האלמוני? 175275
אז האם אתה הוא האייל האלמוני? 175291
תגובה 175285
וכדי להבהיר 175278
"אינסוף הפירסומות העצמיות " כפי שהגדיר זאת דובי אינן אלא בכל פעם הודעה אחת על אירוע אחד אחר כפי שיכול לראות כל מי שגולש במאמר "ספרות קלה וספרות זולה"
דיון 1035
ששם ורק שם אכן מתפרסמות מדי פעם ( אחת לכמה חודשים או לחצי שנה ) הודעות על אירועים כאלה שקשורים לספר "מטרזן ועד זבנג" שבו עוסק אותו המאמר. לא בדיוק "אינסוף של פרסומות עצמיות" .
אבל זה בסדר דובי סלחנו לך על ההגזמה הקלה.וסך הכל כולנו מעריכים מאוד את העבודה שלך כעורך האייל.
אין אין אין 175411
פשוט אין מרגלית ואין גולם תגובה 163839
ביקורת על הגולם 179770
הופיעה במגזין השירה "אוקאפי" :
ביקורת על הגולם 180737
ועוד ביקורת על "הגולם" הופיעה במעריב . לא ביקורת חיובית בלשון המעטה אבל אנחנו נאמנים למדיניותנו הקבועה להביא לידיעת הציבור כל דבר על נושא כתבה לטוב ולרע ( וזאת בניגוד לרמיזות שונות שהושמעו כאן) . נביע רק את תמיהתנו על כותר הביקורת שהוא באמת לא רלבנטי וגם על שגיאה לשונית או ניסוחית בכתבה :
ואשד, מחברם של המסות התמהוניות "טרזן בארץ הקודש-גלגוליו של מלך הקופים בשפה העברית", שיצא במהדורה פרטית ומצומצמת"
אם כבר אז צריך להיות :
"אשד מחברה של המסה התמהונית "טרזן בארץ הקודש" "
מכיוון שמדובר בספר יחיד ולא ברבים.

טרזן בג'נין
הגולם חוזר לרשת אלף 182465
ביום שבת ה-‏29.11 בשעה 15.05 ברשת אלף של קול ישראל תדון תוכנית הרדיו של השדרן הידוע יובל מסקין "אמנות נקודה " בספר "הגולם" של אלי אשד ואורי פינק . זאת תהיה הפעם הראשונה מזה עשרות שנים שבה מושמע הגולם שוב ברשת אלף ובמסגרת התוכנית יושמע קטע תסכית ישן על הדמות .
התוכנית תושמע שוב בשידור חוזר ביום רביעי 3.12 בשעה 18.05 בערב.
את פרק הפתיחה מהספר "הגולם" יש כאן :
מאמר על הספר "הגולם "
סיפורו של גולם ישראלי
הגולם חוזר לרשת אלף 182474
תגובה 173828
הגולם חוזר לרשת אלף 183261
התוכנית הנ"ל של יובל מסקין אמורה בסופו של דבבר להיות משודרת מחר ה-‏6.12 בשעה שלוש וחמישה ברשת אלף, ובשידור חוזר ביום רביעי 10.12בשש וחמישה בערב. . אל תחמיצו.
ביקורת של המבקר רמי שלהבת על הגולם במגזין המצויין"בלי פאניקה " יש כאן :
הגולם חוזר לרשת אלף 183368
תגובה 182474
העיקר שאתה מתמיד 183603
המבקר המוכשר 185461
מנחם בן אחד ממבקרי הספרות החשובים פירסם ביקורת יפה על הספר "הגולם" מאת כותב שורות אלה ואורי פינק.

ראו :

הגולם מתל אביב

המבקר המוכשר 185463
מקריאת הביקורת ממש לא ברור אם מנחם בן הבחין שמדובר בגיבור בדיוני ובמוקומנטריה... מה שמעלה את השאלה עד כמה ''מוכשר'' הוא המבקר מנחם בן.
ציונה נגד הגולם 186055
בגיליון של השבוע של המגזין המצויין "פירמה -גלובס" בעריכת רואי ארד, פורסם מאמר גדול מאת עינת ברקוביץ' לרגל פירסום הספר "הגולם" , מאמר שסוקר את מצב הקומיקס בישראל כיום .

בין המרואיינים ניתן למצוא את כותב שורות אלה , את איש "אקטוס "ירמי פינקוס ( "הציירים כאן לא מספיק טובים, אני מעדיף להתחבר לסצנה התרבותית ולא לסצנה של הקומיקס ") כמו גם רבים אחרים וטובים .

ביו המרואיינים ניתן למצוא גם את האמן והסופר רואי רוזן שיצר את דמותה הדמיונית של האמנית הצרפתיה ז'וסטין פראנק ומסתבר שהתכוון להמשיך בכך בכיוון של גיבורת על ששמה בישראל הוא"ציונה" ".

"רוזן :"ציונה הוא ספר פרוזה שנקודת המוצא שלו היא עיבוד לפרוזה של סדרת קומיקס שכביכול הייתה כאן . ציונה עברה כמה גלגולים : היא החלה את דרכה בפנזין אשדודי אחרי מלחמת יום כיפור , נלחמה בפנקיסטים של שנות השבעים והפכה לפטיש מיני של צעירים. בתחילת שנות התשעים היא נהיית ביג אין ג'פן ומאומצת על ידי היפנים .

הטקסט הזה קיים אבל אחרי הספר של אשד ( הגולם ) אני מרגיש שזה מיותר לפרסם אותו. וגם בגלל שבז'וסטין פרנק כבר הנכחתי דמות בדויה לתוך העלילה ההיסטורית של התרבות הישראלית .( אבל ) לספר יהיו סייד פרודאקטס כמו הלוגו של ציונה ואולי גם מותגים למקרר וטי שירטס של מועדון מעריצים.

....לציונה יש את כל המאפיינים של גיבורת על . כמו סופרמן ובטמן שפועלים בעיר שהיא מעין מיתולוגיזציה של ניו יורק , כך גם ציונה פועלת בתל חורף שהיא מעין תל אביב מיתולוגית . כמו לכל סופר הירו ,גם לציונה יש נקודת תורפה. היא נולדה פגומה ואביה הפרופסור נאלץ להשתיל בה חלקי מכונות . עד היום היא מזמזמת בזמן המעוף. לגיבורי -על יש אלמנט סכיזואידי מאוד חזק -הזהות היום יומית שלהם לעומת הזהות הגיבורית שלהם ,וזה נכון גם לגבי ציונה שזהותה יהום יומית היא יונה צימר הספרנית . תמיד יש להם עזר כנגדם ,משרת ישיש או מאמן ,במקרה של ציונה זה זוג לסביות קשישות שמטפלות בה".

עד כאן רוזן אני מקווה שהספר הזה של רוזן יצא לבסוף לאור , ולו רק בגלל הדמות של גיבורת על כספרנית ,יהיה מעניין גם לשלב את הדמות הזאת ביקום של הגולם .

פרק ראשון מהספר בכתובים של רוזן על ציונה יש כאן :

עוד על הגולם

כתבה במעריב 186284
של אורית הראל על ספר "הגולם " ועל ז'אנר ה"מוקומנטארי" בכלל :
יש לנו גולם
מהמוקומנטארי ועד לאלתרנטיבי 187702
בשמיני לדצמבר בשעה 8 וחצי בערב יתנהל בחנות הספרים טאואר רקורדס בקומת הקרקע של בנין האופרה הישן ברחוב אלנבי 1 בתל אביב ערב ספרותי לכבוד הספר "הגולם : תולדות סדרת קומיקס " מאת אלי אשד ואורי פינק .
בערב ישתתפו:
הקומיקסאי אורי פינק שירצה על "איך יוצרים גולם " .
אלי אשד שירצה על הז'אנר הספרותי והקולנועי החדש של ה"מוקומנטארי " יצירה תיעודית על אירוע בדיוני .
וד"ר אילנה גומל מרצה בכירה במחלקה לספרות אנגלית באונ' תל אביב שתרצה על " למה אנחנו זקוקים להיסטוריות חלופיות "
כולכם מוזמנים
עוד על הגולם :

ביקורת של המבקר הספרותי מנחם בן:
המבקר מנחם בן חוזר אל הגולם:
איפה חונה מכונת הזמן 187935
שתיקח אותנו לאירוע?
כי אחרת אני לא רואה דרך להגיע בינואר לאירוע שהתנהל (יתנהל?) בדצמבר.
איפה חונה מכונת הזמן 188104
האירוע יתקיים ב8 בינואר השבוע ובחנותץ טאואר רקורדס בקומה א' של בניין מגדל האופרה בכתובת שצויינה. עם
הקוראים הסליחה.
באירוע יופיע גם הזמר האמן והסופר רואי "צ'יקי " ארד. את האירוע תכבד בנוכחותה כלת פרס אקו"ם לשנת 2003 היוצרת והזמרת יסמין אבן.
יום עיון 206909
בנושא "זיופים מחוות וציטוטים בתרבות " בהנחיית "ד"ר דורון לוריא ( שפירסם לאחרונה ספר על נושא זיופים באמנות ) יתנהל בבית אריאלה בבתל אביב ב1 באפריל ( ולא זאת לא מתיחה אם כי גם התאריך של הכנס אינו מקרי ), בין
ההרצאות יהיו הרצאה של ד"ר דורון לוריא על נושא "מה בין מחווה ,ציטוט ,זיוף ופלגיאט , זיופים במדע הנזק והתועלת של ד"ר אבשלום אליצור , "הקולנוע -רשיון לזייף " של ניסים דיין , "זיופים בתעשיית המוסיקה " של חיים צינוביץ " ו"גולם סיפורו של קומיקס " של אורי פינק.להרצאות יתלוו הקרנות קטעים מסרטים .
כולכם מוזמנים .
הגולם כדמות סטירית של הימין הקיצוני 206910
תמונה מהספר "הגולם" שימשה לאחרונה לאמצעי "סאטירה" באתר של הימין הקיצוני, בצורה שאיננה מוצאת חן בעיני כלל ועיקר , אבל נראה שהם מוגנים בידי חוקי חופש הדיבור.
את התמונה ואת השינוי ראו כאן :
תגובה של רפי גטניו וגם של בעל האתר המדובר ראו כאן :
מהרסייך ומחריבייך
עוד ביקורת על הגולם 206913
כתב האנימטור והמבקר הידוע אלון רוזנבלום
"סופר גולם "
חקירה מפורטת 207097
של רפי גטניו בנושא :
הגולם היה או לא היה ?
יש כאן
ז'אנר המוקומנטארים 206915
הולך וצובר תאוצה .
כך חמשל בפסטיבל הסרטים הדוקומנטריים בסינמטאק ב-‏25 ל-‏3 יוקרן שם הסרט המוקומנטארי המעניין מאוד "הצד האפל של הירח " שמסביר עם ראיונות עם אנשים כמו הנרי קיסינג'ר אלכסנדר הייג דונאלד ראמספלד ואלמנתו של סטנלי קובריק כיצד כל הנחיתה על הירח בוייה לאמיתו של דבר בידי קובריק עם סטים מ-‏2001 אודיסיאה בחלל.
הראיונות הם אמיתיים אך הוצאו לגמרי מהקשרם בעבור המתיחה , אבל אני יכול להעיד מי שמאמין שהנחיתה על הירח היא קונספירציה יכול להתחזק בדעתו אם יראה את הסרט הזה ולא משנה שזאת מתיחה אחת גדולה.
עוד על המוקמנטרים ראו :
''הגולם '' ספר השנה של מעריב 247073
אני שמח לבשר שהמבקר הידוע מנחם בן בחר ברשימה במוסף התרבות של מעריב היום ראש השנה ה-‏15 לספטמבר 2004 , בספרי המשותף עם אורי פינק "הגולם " כאחד מ-‏12 ספרי השנה שלו .

כותב מנחם בן : "איך , איך איך עבדו עלי שני הליצנים הנפלאים האלה ,שהמציאו סיפור מיתולוגי ישראלי שלא היה ולא נברא על "הגולם" ,גיבור קומיקס נוסח סופרמן שהקסים כביכול את ילדי ישראל במשך כמה עשורים ועל מחברו המיסתורי , אוריאל רשף ,שנולד במוחם הקודח ,ואני האמנתי . אלא שמתוך הבדיה עולה תמונה מוחשית להפליא של ישראל בשנות החמישים והשישים עם כל חוברות טרזן , "העולם הזה" ,הסטאלאגים והסלע האדום ."

עוד ספרים מעניינים שנבחרו בידי בן ברשימתו
הגולם ולילית חוזרים בYNET 282926
אני שמח לבשר שדמויות הקומיקס הקלאסיות של גיבורי העל הגולם ולילית חוזרים לפעילות קבועה מידי יום ביומו בסיפורים בהמשכים באתר החדש באנגלית של YNET.

והפעם הגולם ולילית יפעלו על רקע ישראל המודרנית ובעיותיה הביטחוניות והאחרות מה שלא ימנע מהם לבצע מידי פעם גם מסעות בזמן אל תקופות שונות בעבר.

מכיוון שהסיפורים הם באנגלית יש לקוות שהם יגיעו לקהל נרחב ביותר בעולם כולו .

הגולם ולילית מידי יום ביומו באתר YNET אל תחמיצו.
הגולם חוזר לאייל 282976
מקור שלא דיברת עליו היה הרמב''ם. 282935
במורה נבוכים וכן בהקדמות המשנה טוען הרמב''ם כי צורתו של האדם (כפי החלוקה האריסטוטלית של חומר וצורה) הוא השכל כלומר התבונה. הדבר שהופך אותנו לאנשים ומבדיל אותנו מן החיות הוא היכולת שלנו לבחור ולהבין. בהקשר אחר כתב כותב אחר, תומס הובס, על הסוגיה הזאת כפי שהוא הסביר בני אדם אינם יכולים לחתום על אמנות עם חיות כיון שחיות אינן יכולות להתחייב מבחינה תבונית. לפי זה גולם בעל תבונה או תוכנת מחשב בעלת תבונה יכולים לקבל את הסטטוס האנושי, והריסתם תחשב לרצח.
זה כרגע לא מקובל אבל אם נתבונן ביחס שלנו לחיות לעומת היחס שלנו לבני אדם נבחין בהבדל פשוט זה. לחיות אכן אין תבונה ולאדם יש. ונראה לי הגיוני כי היחס שלנו לגלמים בעלי תבונה ישתנה עם הזמן כפי שהיחס של בני המערב לעמים של העולם השלישי השתנה עם הזמן.
תדה .באמת הפנייה מעניינת. 282977
מעניין שעל הרמב"ם היו סיפורים שהוא ניסה ליצור אדם מלאכותי בניסויים שמזכירים את אלה של ד"ר פרנקנשטיין, אבל עד כמה שאני יודע הסיפורים האלה הם מאוחרים למדי אולי רק מהמאה ה-‏19.
תדה .באמת הפנייה מעניינת. 282978
היו גם שמועות שמדי פעם שמעו מביתו של הרמב''ם קול נשי זועם שאומר ''גולם, תזיז את הרגליים לכאן ותשטוף ת'כלים במקום להתעסק עם גוש החימר ההוא''.
תדה .באמת הפנייה מעניינת. 282986
אני ממליץ לקרוא את הספר ''שבחי הרמב''ם '' קובץ אגדות מלוקטות ממקורות שונים על הרמב''ם ושם יש כמה סיפורים שבאמת מזכירים מאוד את סיפור פרנקנשטיין כיצד הוא מנסה ליצור אדם מלאכותי נצחי ללא הצלחה יתרה..
הסיפור הוא מעניין אבל ככל הנראה על פי ההערה הביבליוגרפית המצורפת הוא הופיע בדפוס לאחר סיפור פרנקנשטיין וייתכן שיצר אותו מישהו שהיה מודע לסיפור ההוא .
באמת הפנייה מעניינת. 283127
מעניין אם מי שיצר את דורפל ידע על כל הסיפורים האלה.
התקשורת העולמית מדווחת על סדרת הגולם 288767
כלי התיקשורת העולמיים מתחילים לדווח על סדרת הקומיקס "הגולם". כתבה על כך הופיעה באתר קומיקס גדול כאן
וביקורת ראשונה מפורטת וגם די מעמיקה אפשר למצוא באתר שעוסק בנאנו טכנולוגיה , כאן:
והביקורת היא בהחלט מעניינת בגלל הרעיונות שהמחבר עיתונאי שעוסק בנאנו טכנולוגיה מעלה לגבי הרעיונות שהגולם לדעתו משקף.

אבל צר לי לציין שיש לו שגיאה בסיסית שהיא מרגיזה במיוחד אצל מישהו שהוא צאצא כפי שהוא טוען של "יוצר הגולם " מפראג המהר"ל .

הוא כותב :

The moral of the Jewish myth is that it is dangerous for mankind to "play God," or to "alter nature" by giving life to clay

טעות: זה כלל אינו מוסר ההשכל של הסיפור היהודי. זהו מוסר ההשכל של הגירסאות הנוצריות שלו.לכל היותר ניתן לטעון שזוהי הפרשנות המודרנית של הסיפור היהודי המקורי .

מוסר ההשכל של הסיפורים היהודיים השונים הוא שגם אם גלמים יוצאים מידי פעם משליטה הרי בסופו של דבר אפשר לשלוט בהם.
שיח גלריה על הגולם 438684
הקוראים מוזמנים לשיח גלריה בנושא הגולם בתרבות בספרות ובאמנות לרגל התערוכה של עידו שמי "שומרי ישראל" (קומיקס תלת פאזי) .שיח הגלריה יתקיים ב-
14/4/07 מוצ"ש בשעה 18:30
Raw Art Showroom, רחוב שביל המרץ 3, בנין 8, קומה 4, תל אביב, טל' 6832559 – 03
הכניסה חופשית

בשיח הגלריה ייפגשו אנוכי , אלי אשד, בלש תרבות, ויובל כספי, אמן ומורה לאמנות והאמן עידו שמי,
לבחינת הקשר בין קומיקס ישראלי עכשווי למוטיב הגולם היהודי, ולשיחה על הגולם מפראג בספרות הכללית היהודית, הישראלית והזרה וכן מוטיב הגולם בקולנוע
בשיחה אדון בין השאר בהתפרצות המדהימה של העיסוק במוטיב הגולם ( שהוא רק חלק מהתפרצות של עיסוק במוטיבי קבלה ומיסטיקה יהודית בכלל ) בשנים האחרונות ובתחומים שונים , באנימציה בקומיקס ( כן לי עצמי יש יד בזה הודות לקומיקס עם אורי פינק ) ואפילו בספרות היפה בספרה החדש והמדובר של שהרה בלאו יצר לב האדמה " על אישה שיוצרת גולם ,שימוש לא אורתודוקסי בלשון המעטה במוטיב אך רלבנטי לרוח הזמנים וגם ספרים ישנים יותר כמו "הגולם מירושלים " של דורית אורגד , ספר נפלאות המהר"ל של יודל רוזנברג ואחרים .

מתוך ההודעה לעיתונות על התערוכה:
בתערוכה החדשה, שומרי ישראל, מציג עידו שמי מגוון עבודות: פיסול מעיסת נייר, וידיאו ארט,
פסיפס ומיצב, המתייחסות למשבר החברתי הפוקד את הארץ המובטחת. שמי יוצר בשפת קומיקס
עשירה וצבעונית, ועד כה התאפיינו עבודותיו בחיוביות ואופטימיות. אך הפעם ה- vibe הופך מלנכולי.

שם התערוכה, "שומרי ישראל", נגזר מ"שומר ישראל לא ינום ולא יישן"; למרות האשליה שאנו תמיד מוגנים ובטוחים, נדמה ששומרי ישראל, הכנסת, הממשלה, מערכת החוק, המשפט והביטחון, נרדמו בשמירה עלינו. הבלגן והאנרכיה הגיעו לפתחנו וחלחלו פנימה...
המיצב האוטוביוגרפי בתערוכה, "גולם נהיה בוס", נשען על המיתולוגיה של הגולם מפראג, כמטאפורה לאידיאה פיקס של האמן.

שעות פתיחה: ב' – ה', שבת, 22:00 – 16:00.
נעילת התערוכה ב- 28/04/07

עוד על התערוכה ראו
"הגולם כשומר ישראל
הקוראים מוזמנים.
הגולם והרווקה הדתיה 443107
הסופרת שהרה בלאו פירסמה לאחרונה רומאן ראשון על נושא הגולם את "יצר לב האדמה " ספר שזכה לתשומת לב תקשורתית עצומה שבו היא מציגה את הגולם בצורה לא אורתודוכסית קיצונית ככלי מיני ואגב כך מעוררת כמה שאלות מעניינות לגבי יחסי נשים וגברים בעולם המודרני ומי הוא זה שצריך להחזיק בשוט .
ראו
הגולם והרווקה הדתיה
הגולם ואני 443108
וכמה מילים על קשרי המשפחתיים עם היוצרים והכותבים על סיפור הגולם .
הגולם על פי נורברט וינר 516932
המדען היהודי נורברט וינר ידוע כיום כאב המייסד של תחום הקיברנטיקה ההפעלה של מכונות "חושבות " והוא השפיע מאוד גם על תחום התקשורת. עיון בכתביו מראה שרעיונותיו ביטאו דיון חדשני אך בהחלט לא חסר תקדים בנועזותו בשאלה מה מבדיל בין המכונה והאדם ,ומסקנתו היא תיאורטית שום דבר . מכונות יכולות להיות אינטליגנטיות בדיוק כמו האדם ,או אף יותר.ואין בכך כל רע.
.והשקפותיו אלו מבטאות לדעתי תפיסה קדומה הנמצאת אצל הוגים יהודים שונים ,וגם אצל סופרי מדע בדיוני שונים ממוצא יהודי כמו אסימוב ודיויד ברין..ומהן ניתן לצאת בהשקפה חסרת תקדים בפתיחותה כלפי ישויות שאינן "ילודות אישה". וכי "אין הבדל משמעותי ואמיתי בין אינטליגנציה מעשה ידי אלוהים ואינטליגנציה מעשה ידי אדם."
ראו
אידיאולוגית הרימום על פי נורברט וינר
הגולם על פי נורברט וינר 516934
לפחות אצל אסימוב לא זכור לי קשר בין המוצא היהודי שלו לבין הכתיבה. (את ברין לא קראתי אבל לפי ויקי גם כן לא נראה שהיהדות שלו היא יותר מפרט ביוגרפי)

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים